• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Вступ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 

Головними напрямками соціально-економічної реконст­рукції держави є структурна перебудова господарського комплек­су і ефективна регіональна політика. Ці процеси взаємопов'язані і передбачають у першу чергу структурну трансформацію еко­номіки у відповідності з специфікою територій і необхідністю за­безпечення державних та регіональних інтересів.

Відзначимо, що без врахування природних, історичних, геополітичних, економічних особливостей регіонів розраховувати на успіх ринкових реформ важко. Внаслідок цього останнім часом активізувалась проблема реґіоналізації  реформ, вибору оптималь­них стратегій територіального розвитку.

Проблема, яка розглядається, стосується до розвитку Кар­патського регіону, в який входять Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області, які займають загальну площу 56,6 тис. км, де проживає близько 6,5 млн. чоловік.

Розглядаючи Карпатський регіон, слід відзначити, що це один з старих освоєних районів України, має надзвичайно вигідне географічне положення якого в поєднанні з багатою природно-ресурсною базою, значним трудовим потенціалом послужили мо­тивом командно-адміністративної політики до екстенсивного на­рощування промислових потужностей, сільськогосподарського виробництва.

За цієї системи роками ігнорувались соціальні пріоритети, екологічні блага та рекреаційні цінності регіону, що призвело до формування структури господарського комплексу, в якому домінуючу роль відіграють природо експлуатуючі галузі ма­теріального виробництва.

Надмірна експлуатація природних ресурсів фактично скла­ла економічне ядро регіону . Орієнтована на внутрішні ринки ко­лишнього Союзу, регіональна економічна система виявилась не­життєздатною в кризових умовах. Внаслідок того назріла потреба в її докорінній реконструкції, пошуку нових перспективних на­прямків економічного росту, розвитку окремих регіонів (облас­тей) на основі туризму як екологічно чистого і надзвичайно при­вабливого сектора економіки.

Розумною альтернативою подальшій промисловій еска­лації може служити економічно, соціально та екологічно обґрун­товане освоєння рекреаційного потенціалу Карпатського регіону. Тут зосереджені найбільші на Україні запаси мінераль­них вод усіх відомих типів, значні поклади лікувальних грязей та озокериту, які є основою розвитку санаторно-курортної справи. Сприятливий клімат, мальовничі природні ландшафти (полони­ни, гори, річки, ліси), багата історико-культурна спадщина сприя­ють створенню сучасної туристичної індустрії в краї.

Не менш важливо і те, що вигідний геополітичний фактор зможе активізувати інтеграцію рекреаційної системи регіону в Європейський рекреаційний простір.

Рекреація як економічно вигідна галузь господарювання, має всі підстави зайняти в перспективі одне з провідних місць у структурі регіонального господарського комплексу. Тому сьо­годні надзвичайно актуальним є питання вибору оптимальної стратегії розвитку рекреаційної індустрії і здійснення ефективної політики її практичної реалізації.

Мета посібника - розкрити такі проблемні питання:

Дослідити економічні передумови розвитку рекреаційної індустрії Карпатського регіону;

Розкрити комплексну оцінку рекреаційних територій регіону;

Обґрунтувати основи формування політики рекреаційного освоєння регіону;

Запропонувати шляхи та напрямки, територіальні перспек­тивні моделі рекреаційної індустрії в регіоні.

У процесі дослідження поставленої проблеми використовува­лися теоретичні досягнення економічної науки, розробки вчених Карпатського регіону, публікації у журналах "Економіка України", "Державність", "Рідна школа", "Інформація і ринок" та інші.

Посібник може бути використаний адміністрацією курортних міст, регіонів, студентів економічних факультетів, багатьма фахівцями, що займаються даною проблемою спеціалістами, що займаються роз­витком туристичних комплексів, рекреаційною політикою регіону.

Головними напрямками соціально-економічної реконст­рукції держави є структурна перебудова господарського комплек­су і ефективна регіональна політика. Ці процеси взаємопов'язані і передбачають у першу чергу структурну трансформацію еко­номіки у відповідності з специфікою територій і необхідністю за­безпечення державних та регіональних інтересів.

Відзначимо, що без врахування природних, історичних, геополітичних, економічних особливостей регіонів розраховувати на успіх ринкових реформ важко. Внаслідок цього останнім часом активізувалась проблема реґіоналізації  реформ, вибору оптималь­них стратегій територіального розвитку.

Проблема, яка розглядається, стосується до розвитку Кар­патського регіону, в який входять Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області, які займають загальну площу 56,6 тис. км, де проживає близько 6,5 млн. чоловік.

Розглядаючи Карпатський регіон, слід відзначити, що це один з старих освоєних районів України, має надзвичайно вигідне географічне положення якого в поєднанні з багатою природно-ресурсною базою, значним трудовим потенціалом послужили мо­тивом командно-адміністративної політики до екстенсивного на­рощування промислових потужностей, сільськогосподарського виробництва.

За цієї системи роками ігнорувались соціальні пріоритети, екологічні блага та рекреаційні цінності регіону, що призвело до формування структури господарського комплексу, в якому домінуючу роль відіграють природо експлуатуючі галузі ма­теріального виробництва.

Надмірна експлуатація природних ресурсів фактично скла­ла економічне ядро регіону . Орієнтована на внутрішні ринки ко­лишнього Союзу, регіональна економічна система виявилась не­життєздатною в кризових умовах. Внаслідок того назріла потреба в її докорінній реконструкції, пошуку нових перспективних на­прямків економічного росту, розвитку окремих регіонів (облас­тей) на основі туризму як екологічно чистого і надзвичайно при­вабливого сектора економіки.

Розумною альтернативою подальшій промисловій еска­лації може служити економічно, соціально та екологічно обґрун­товане освоєння рекреаційного потенціалу Карпатського регіону. Тут зосереджені найбільші на Україні запаси мінераль­них вод усіх відомих типів, значні поклади лікувальних грязей та озокериту, які є основою розвитку санаторно-курортної справи. Сприятливий клімат, мальовничі природні ландшафти (полони­ни, гори, річки, ліси), багата історико-культурна спадщина сприя­ють створенню сучасної туристичної індустрії в краї.

Не менш важливо і те, що вигідний геополітичний фактор зможе активізувати інтеграцію рекреаційної системи регіону в Європейський рекреаційний простір.

Рекреація як економічно вигідна галузь господарювання, має всі підстави зайняти в перспективі одне з провідних місць у структурі регіонального господарського комплексу. Тому сьо­годні надзвичайно актуальним є питання вибору оптимальної стратегії розвитку рекреаційної індустрії і здійснення ефективної політики її практичної реалізації.

Мета посібника - розкрити такі проблемні питання:

Дослідити економічні передумови розвитку рекреаційної індустрії Карпатського регіону;

Розкрити комплексну оцінку рекреаційних територій регіону;

Обґрунтувати основи формування політики рекреаційного освоєння регіону;

Запропонувати шляхи та напрямки, територіальні перспек­тивні моделі рекреаційної індустрії в регіоні.

У процесі дослідження поставленої проблеми використовува­лися теоретичні досягнення економічної науки, розробки вчених Карпатського регіону, публікації у журналах "Економіка України", "Державність", "Рідна школа", "Інформація і ринок" та інші.

Посібник може бути використаний адміністрацією курортних міст, регіонів, студентів економічних факультетів, багатьма фахівцями, що займаються даною проблемою спеціалістами, що займаються роз­витком туристичних комплексів, рекреаційною політикою регіону.