• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Література

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 

1. Закон України про туризм // Досьє підприємця. - 1995. -№103. -С.11.

2. Венгрія туристична особливо приваблива літом //. Газета Ук­раїна. - 1998 - №23 .

3. Вачевський М.В., Свінцов ОМ. Рекреаційні можливості Трускавецько - Східнимцького регіону. // Український бальнео­логічний журнал. - 2000. - №3,4. С.101 - 106.

4. Вачевський М.В., Свінцов ОМ. Розвиток рекреаційної сфери в Карпатському регіоні.// Український бальнеологічний журнал. - № 1. - 2002. - С 99 - 104.

5. Вачевський М.В., Скотний В.Г. Маркетинг в сферах послуг. - К.: ЦНЛ, 2004. -232 с

6. Долішній М.І. Регіональні проблеми економічного і соціального розвитку України. Наук, доповіді. - К.; 1991. - 43 с

7. Дергачов В. Міжнародний туризм в сучасному світі // Бізнес ін форм. - 1998. - №5. - С.12.

8. Галузь як джерело прибутку та відпочинку // Україна. 1996. -№31.

9. Генсарук С.А., Нижник М.С., Возняк P.P. Рекреаційне викорис­тання лісів. - К.: Урожай, 1987. - 248 с

Ю.Гринів Л.С. Методологія і методика визначення нормативної ціни природних курортних ресурсів та платежів за їх викорис­тання: Препринт наук, допов. - Львів, 1992. - 26 с

11. Жук П.В., Кравців B.C. Рекреаційний потенціал Українських Карпат і перспективи його використання. Українські Карпати проблеми і перспективи: Матеріали міжнародн. наук.-практ. конференції. - Львів, 1993. С 111 - 112.

12. Земному туризму — зелене світло // Голос України. -1998.- №98.

13. Індустрія відпочинку - галузь прибуткова // Діло. - 1996. -№24.

14. Казанська Н.С., Лапіна В.В. Як зберегти природні ліси// При­рода. - 1974.-№10.-С.15.

15. Карпатський рекреаційний комплекс. ( М.І. Долішній, М.С. Кудельман). - К.: Наукова думка, 1984. -148 с

16. Концепція розвитку туризму, санаторно-курортного лікування і відпочинку на Львівщині. - Львів, 1992. -41с.

17. Концепція соціально-економічного розвитку Карпатського регіону. - Львів, 1994. - 47 с

18. Кравців B.C., Євдокименко В.К., Габрель MM. Рекреаційна політика Карпатського регіону. - Чернівці: Прут, 1995. - 68 с

19. Кравців B.C., Жук П.В. Концептуальні основи перспективного розвитку рекреаційної індустрії в Карпатах // Економіка Ук­раїни. - 1993. - №12. - С 57 - 62.

20. Кравців B.C. Рекреаційне освоєння Карпат у контексті регіональних і державних інтересів. Проблеми соціально-еко­номічної географії Західного регіону України. - К., 1993. -С.133 - 138.

21. Кравців B.C. Головокружіння на чужих вершинах // Зелені Карпати. - 1994. - №1-2, - С 27 - 30.

22. Кравців B.C. Соціально-економічні мотиви вибору стратегії розвитку туризму в Карпатському регіоні. Проблеми розвитку туризму в Україні і завдання відновлення історичної пам'яті народу засобами туризму: Тези доповіді. Всеукр.на-ук.практ.конференція. Ч. 2.- С 54 - 57.

23. Киф'як В. Розвиток міжнародного туризму як один з факторів становлення економіки України // Економіка У каїни. - 1995. - №7. - С 85.

24. Кисельов А.Ю. Практичний довідник по 97 країнах світу // Кур'єр, 1991.

25. Країна туристична цікава // Україна. - 1997. - №47.

26. Легорнєв С.Ф., Лейк К. Хьюз Д. Туризм в економіці відкритого ти­пу. Вісник Моск.ун-ту. Сер.:. Економіка. -1994. - №2. - С 62 - 70.

27. Лебедъко С Настав зимовий сезон // Вісник подакової служ­би, -1994. -№12. - С 51.

28. Мироненко Н.С., Твердохлєбов 1.Т. Рекреаційна географія. - М.: Вид-во МГУ, 1981,-207 с

29. Морський виїзний туризм: можливості, які не використані, і тенденції, які насторожують // Україна. - 1997.- №48.

30. Недашковська Н.Ю. Рекреаційна система Карпат. - К.: Вища школа, 1983. - 117 с

31. Новіков В., Корягін 10. Економічні проблеми іноземного туризму в Україні // Економіка України. - 1992.- №7. -С. М - 52.

32. На туристичному ярмарку: про прибутковість туристичної індустрії // Урядовий кур'єр. - 1995. - №193.

33. Одрехівський М.В. Валеологічні інноваційні центри: економічні про­блеми створення і функціонування. - Львів: Світ, - 1997. -144 с

34. Одрехівський М.В. Курортополіс Трускавець: передумови та доціль­ність створення // Український світ // - 1996. - №1 - 2. - С 53.

35. Природний рух населення в 1990 - 1993 роках. - Львів: Львівське обласне управління статистики. - 1994. - 65 с

36. Пі П. Туризм як економічний феномен. Соціальні і гуманітарні науки. Вітчизняна і зарубіжна літертура // Економіка. Сер.2. -1994. - №2.

37. Процвітючий туризм можливий і при слабкій економіці // Из­вестия, 27 січня 1995.

38. Перспективи та проблеми іноземного туризму // Діло. - №37, травень 1996.

39. Рекреація: Соціально-економічні і правові аспекти (За ред.В.К. Мазутова.) - К: Наукова думка, 1992. - 143 с

40. Стаукас В.П. Містобудівна організація районів і центрів відпочинку. - Л.: Стройиздат, 1997. - 164 с

41. Туризм романтична індустрія // Міжнародна освіта. - 1997. -№1 - 12 с

42. Туристичний ринок та його формування // Географія та осно­ви економіки в школі. - 1998. - №2. - 29 с

43. Толстой М.І. Проблеми геоекологічного вивчення рекре­аційних зон України. Геоекологія України: Збірник наукових праць. -К. - 1993. - С 94 - 97.

44. Угорське море Балатон є "живою" водою: одне з найулюб­леніших місць відпочинку// Україна. - 1998. - №27.

45-Янковський А. В'їзний туризм. Нереалізовані можливості // Бізнес ін форм. - 1997. - №11. - 50 с.

49.Яновська О. Понеділок розпочинається учора // Голос Ук­раїни. - 1997. - №46.

50.  Warzynska Y. Ocena zasobow srodowiska naturalnego dla potreb turystyki (na podstawe W. Kranowskego). - Warszawa -Krakkow: Wyd. PWN, - 1974. - 135 s.

51.  Wyrzykowskiy Geograficzne uwarunkowania zazwoyu turystyki w Polsce. - Wroclaw: Wyd. PWN, - 1986. - 231 s.

 

Додатки

ДОВІДКА

Про виконання плану розвитку

матеріально-технічної бази ЗАТ "Трускавецькурорт" за 2003рік

 і план розвитку на 2004 рік.

Поданими філіями ЗАТ "Трускавецькурорт" проектами планів розвитку матеріально-технічної бази на 2003 рік було пе­редбачено виконання робіт по реконструкції, капітальному та по­точному ремонтах, благоустрою та озелененню територій на су­му 21001 тис. Грн. Фактичне виконання зведеного плану розвитку лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази за 2003 рік становить 41341,2 тис. грн. Порівняння запланованих і фак­тично використаних обсягів наступне:

 

№ з/п

Вид роботи

План, тис. грн.

Факт, тис. грн.

Різниця

Приміт­ка

1

Капітальне будівництво

13000

7142,5

5857,5

 

2

Реконструкція та капіталь­ний ремонт

3434,3

16980

-13545,7

 

3

Поточний ремонт

1542,4

4286,5

-2744,1

 

4

Технічне обслуговування ос­новних фондів

469,2

448,4

20,8

 

5

Благоустрій територій

378

159

219

 

6

Озеленення територій

121,5

97

24,5

 

7

Придбання основних засобів

2055,4

12227,6

-10172,2

 

 

При виконанні плану розвитку по статті "Капітальне будівництво" відповідають запланованим витрати на виконання інвестиційного проекту з модернізації котельного господарства 3582,2 тис.грн. при запланованих 3500 тис.грн. На будівництво во­долікарні було передбачено 8000 тис.грн., фактично освоєно 1303,1 тис.грн., на будівництво переходу від санаторіїв "Кристал", "Ал­маз" до БОЛ-2 при плані 1000 тис. грн, виконано робіт на 1453,9 тис.грн. Згідно з планом не було включено виконання робіт з капітального будівництва по реконструкції джерела "Юзя", фак­тично було освоєно 289,4 тис.грн та проведено реконструкцію гідротехнічної споруди в парку на суму 358,4 тис.грн. з введенням її в експлуатацію.

Обсяг робіт з реконструкції та капітального ремонту вико­пані на 13545,7 тис.грн. більше від запланованих. В даний перелік входить виконання робіт, що не були передбачені прийнятим пла­ном розвитку на 2003 рік з капітального ремонту дієтичної їдальні "Зоря" на суму 479,6 тис.грн, реконструкції вестибулів санаторіїв "Кристал", "Алмаз", "Весна", збільшення кількості капітально відремонтованих спальних номерів порівняно з плановим, виконан­ня робіт з капітального ремонту медичних кабінетів водо-ma озокеритолікарні на суму 1357,5 тис.грн. при плані 300 тис.грн., фа­садні роботи адмінбудинку ОКГНДВ, збільшення фактичної вар­тості фасаду ГГРЕС та інші роботи.

Аналогічно можна провести порівняння з плановим цифр ви­конання поточних ремонтів. При запланованих обсягах 1544,5 тис.грн., фактичне виконання становить 4286,6 тис.грн.

Проте найбільше перевиконання плану становить придбан­ня основних засобів. Перевищення становить 10172,2 тис.грн. сю­ди входить не передбачене планом розвитку придбання техно­логічного обладнання їдалень "Зоря" та "Веселка", меблі для вести­бюлів, меблі та технологічне обладнання для капітального ремон­ту спальних номерів, придбання медичного обладнання понад план на 522 тис.грн. в КП-2, на 215 тис.грн. в БОЛ-2, придбання 7 авто­мобілів ДЕУ "Ланос", в ПМТП при плані придбання разом з АТП на суму 88,6 тис.грн. фактичне придбання становить 750,4 тис.грн. та інше.

На сьогодні можна сказати, що, отримуючи дозволи на виконання робіт з капітального ремонту палат чи медичних кабінетів, реконструкції вестибюлів чи інших робіт, придбання основних за­собів ніхто з керівників філій не задавався ціллю внести корективи в план розвитку, розраховуючи на використання прибутку і забу­ваючи, що необхідно виконувати ще централізовані програми. Ви­конання плану розвитку за 2003 рік можна охарактеризувати як стан становлення ЗAT "Трускавецькурорт", проте у подальшому необхідно більше скоординувати радою директорів питання внесення поточних змін прийнятих нарік планів для уникнення фінан­сової нестабільності в розвитку товариства.

Згідно з планами розвитку матеріально-технічної бази на 2004 рік з включенням до них придбання обладнання для розвитку лікувально-діагностичної бази заплановано робіт з реконструкції, капітального та поточного ремонтів, благоустрою та озелененню територій на суму 20332,1 тис.грн. По видах робіт передбачено наступне фінансування:

• Капітальне будівництво - 9800 тис.грн.

• Реконструкція та капітальний ремонт - 3672,7 тис.грн.

• Поточний ремонт - 1825,2 тис.грн.

• Технічне обслуговування основних фондів - 1578,2 тисгрн.

• Благоустрій територій - 2548,2 тис.грн.

• Озеленення територій - 135,6 тис.грн.

• Придбання основних засобів - 2448,2 тис.грн., в тому числі медичного обладнання на суму - 300,7 тис. грн.

Всі філії проводили планування робіт, виходячи з викорис­тання лише приблизно 35 % від суми 10-ти відсоткових відраху­вать та коштів зносу основних фондів (аморт фонду). Крім цього, при формуванні планів розвитку для філій, що здійснюють ре­алізацію інвестиційних проектів з ремонту спальних номерів, було погоджено суму планування орієнтовно більше на 250 тис.грн. Це стосувалось санаторіїв "Кристал", "Весна", Рубін", "Янтар", "Ал­маз", „Каштан". Також у даному плані розвитку для БОЛ-2 перед­бачено використання коштів на суму 1500 млн. грн. для завершен­ня в 2004 році реалізації інвестиційного проекту, частину якого складає закінчення будівництва переходу від санаторіїв "Кристал" та "Алмаз" до водолікарні БОЛ-2. На розгляд ради директорів вне­сено також використання коштів в сумі 900 тне. грн. на завершен­ня реконструкції джерела "Юзя". При формуванні плану розвитку на 2004 рік не враховувалось використання кредитного бюджету, рішення про використання даних коштів будуть прийматись ра­дою директорів у кожному випадку окремо. Заплановано виконати робіт з будівництва нової водолікарні на суму 8000 тис.грн. Ста­виться завдання завершити роботи в 2004 році з будівництва "ко­робки" споруди з дахом, встановлення зовнішньої столярки, підве­дення інженерних мереж та влаштувати внутрішню систему опалення для забезпечення роботи в споруді в зимовому сезоні 2004-2005 роках. У даній сумі капіталовкладень не передбачено коштів на придбання та встановлення баків запасу води, які необхідно бу­де виготовити та встановити до виконання монолітної чаші ба­сейнів, під якими вони будуть розміщені. Вартість даних робіт бу­де визначено після повного завершення виготовлення проектно-ко­шторисної документації з будівництва водолікарні. Також в 2004 році необхідно буде завершити реалізацію технічних умов з енерго­постачання дієтичної їдальні "Зоря" та нової водолікарні. Поки що ведеться прокладка кабелю від підстанції біля санаторію "Дніпро" до ТП-434 біля спального корпусу №1 санаторію "Каштан". Дані техумови   передбачають  реконструкцію   трансформаторної підстанції з встановленням нового обладнання. Кошторисна вартість виконання технічних умов становить орієнтовно 2067 тис грн. з ПДВ. Частина робіт у вигляді виготовлення проектно-кошторисної документації та часткової прокладки кабелю вико­нана в 2003 році. План розвитку матеріально-технічної бази на 2004 рік можна охарактеризувати наступним чином:

Покращання стану ліжкового фонду.

Для покращання стану ліжкового фонду в санаторіях ЗAT "Трускавецькурорт" передбачено планом розвитку на 2004 рік на­ступне: Покращання стану ліжкового фонду:

1. Ремонти ліжкового фонду, що внесені в ПМТР

• Санаторій "Каштан" — поточний ремонт палат і приміщень на суму 110 тис.грн.

• Санаторій "Весна" - капітальний ремонт 22 двомісних па­лат на суму 281,6 тис.грн. та поточний ремонт палат на суму 35 тис.грн.

• Санаторій "Берізка " - поточний ремонт палат спальних корпусів №№ 3,7,8,11.

• Санаторій "Кристал" - капітальний ремонт 11 палат.

• Санаторій "Алмаз" - капітальний ремонт 11 палат.

• Санаторій "Рубін " - капітальний ремонт 20 палат на су­му 195 тис.грн.

• Санаторій "Янтар" - капітальний ремонт 20 палат на су­му 400 тис.грн.

2. Пропонуються до виконання при можливості фінансування:

• Санаторій "Кристал" - капітальний ремонт палат під од­но- та двомісні - 69 шт. на суму 1051 тис.грн. та поточний ремонт палат і коридора 11 поверху на суму 163 тис.грн.

• Санаторій "Алмаз" - капітальний ремонт палат під од­номісні на суму 1050,9 тис.грн. та поточні ремонти 50 па­лат на суму 50 тис.грн.

• Санаторій "Рубін" - капітальний ремонт 60 палат під двохмісні на суму 1005 тис.грн.

• Санаторій "Янтар" - капітальний ремонт 20 палат па су­му 400 тис.грн.

Крім того в плані розвитку не вказано проведення ремонту ліжкового фонду за рахунок інвестування за договорами спільної діяльності. Згідно з такими договорами проводиться реконст­рукція спальних корпусів №№ 4, 2 санаторію "Берізка ", погодже­но передачу під спільну діяльність спальних корпусів № 6,10 сана­торію "Берізка" . У плані розвитку не передбачено фінансування ремонту спальних номерів 2-го поверху санаторію "Алмаз" із зміною їх призначення після введення в дію переходу від санаторію до водолікарні БОЛ-2. Необхідно погодити план розміщення адміністративних та лікувальних кабінетів санаторію "Алмаз " та визначити орієнтовну вартість робіт та можливість їх фінан­сування.

Проведення реконструкції та ремонтів лікувально-діаг­ностичної бази.

Заплановано завершити ремонт кабінетів фізіотерапії КП-2, кабінетів та коридорів консультативно-діагностичного відділення, частковий ремонт фізіотерапевтичного та озокерит­ного відділення БОЛ-1. Найбільший обсяг робіт передбачений в БОЛ-2: ремонт і облаштування трьох кабінетів підводного душ-масажу, двох кабінетів комбінованого масажу, двох кабінетів вих­рового масажу, двох душів Шарко, ремонт кабінету фітотерапії, передбачено завершити ремонт озокеритового відділення на суму 600 тис.грн. Поки що не затверджено остаточно проект переносу кабінетів адмінперсоналу в єдиний комплекс адміністративного блоку і використання звільнених приміщень під медичні кабінети. В основну частину плану розвитку дані роботи не ввійшли. При мож­ливості фінансування протягом року необхідно виконати ремонт лікувальних кабінетів з раціональним їх розміщенням в санаторії „Алмаз". При підготовці до літнього сезону буде проведено не­обхідний поточний ремонт кабінетів лікувально-діагностичної бази всіх філій.

Оновлення виробничих фондів.

Розроблено програму заміни ліфтового господарства, прове­дено експертну оцінку ліфтів. Планами розвитку, враховуючи об­межене фінансування, не включено заміну ліфтів. Вважаю за доцільне затвердити окрему програму заміни ліфтового господар­ства на 2004 рік. Найгостріше дана проблема стоїть в санаторіях нагірної частини та дієтичній їдальні „Веселка". Проводилась мо­дернізація технологічного обладнання їдалень з впровадженням "шведських столів". При проведенні капітальних ремонтів їдалень "Веселка " та "Зоря " придбано, з врахуванням пільг спеціальної еко -помічної зони "Курортополіс Трускавець", технологічне обладнан­ня фірми "Куперсбуш". Придбано нове медичне обладнання для відремонтованих кабінетів, меблі, телевізори, холодильники для відремонтованих спальних номерів.

Для забезпечення виготовлення огороджуючих конструкцій, решіток та огорожі територій необхідно придбати в ПМТП об­ладнання для гнуття металевих виробів.

• Розвиток гідромінеральної бази. Передбачено виконати ремонт над каптажних споруд родовища „Нафтуся" 21-Н, 9-Н, 14-Н, 17-Н,8-НО,1-НО, джерела №1. Також планується провести поточні ремонти пам'яток архітектури надкаптажних споруд джерел „Фердинанд", „Броніслава". Ремонт споруди джерела „Едвард" зроблено в 2003 році. В січні місяці розпочинається реконст­рукція мінералопроводу від свердловини 43-РГ до насосної станції №2, що забезпечить гарантовану поставку мінеральної води для ванн в БОЛ-1 і економію прісної води для розбавлення мінеральної, враховуючи, концентрацію 100 г/літр в даній свердловині. В 2003 році на родовищі „Нафтуся" розроблено систему автоматичного спостереження за видобутком та транспортуванням мінеральної води „Нафтуся". Дана система передбачає розширення, тобто встановлення виконавчих механізмів (пристроїв керування) - ав­томатизоване управління засувками в надкаптажних спорудах та на лініях, автоматичним включенням та виключенням насосами свердловин. На даний час система дає можливість вести контроль за рівнем води в свердловинах, її температурою, тиском в мінералопроводах. Для встановлення виконавчих механізмів необхідно до­датково вишукати орієнтовно 100 тис.грн. Крім того передба­чається в 2004 році оновлення систем автоматичного підігріву та дозування лікувальних мінеральних вод в бюветі №1, в бюветі №2 така заміна проведена в 2003 році. Проведені в 2003 році заходи з розвитку гідромінеральної бази забезпечили відмінну якість міне­ральних вод. Поки що не вирішено проблему реконструкції мінера­лопроводу від насосної станції №2 до БОЛ-і (найстаріша ділянка мінералопроводу). Даний мінералопровід проходить по приватних територіях вул. Карпатська, біля колишнього ательє „Каштан", вздовж вул. Стебницької до БОЛ-І. Лише при розумінні міської вла­ди в сприянні проходження мінералопроводу по даних територіях це питання може бути вирішене і повноцінно забезпечена міне­ральною водою новозбудована водолікарня. Потрібно в 2004 році розпочати виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію даної гілки мінералопроводу.

• Завершення реконструкції спальних корпусів малопо­верхової забудови з залученням інвестицій. В даному напрямку вирішено питання реконструкції спальних корпусів №№ 2 і 4 сана­торію "Берізка", на завершенні укладення договору спільної діяль­ності по спальному корпусу № б даного санаторію. Також прово­диться реконструкція спального корпусу № 4 санаторію "Каштан " (корпус по якому проводив реконструкцію Радехівський цукровий завод). Практично залишається в даному напрямку вирішити пи­тання реконструкції спальних корпусів №№ 5, 8, 10 санаторію "Берізка" та споруди дієтичної їдальні даного санаторію після вве­дення в експлуатацію дієтичної їдальні „Зоря".

• Оновлення парку автомобільного транспорту з розши­ренням кількості послуг, що надаються. Проведено аналіз вико­ристання транспорту А ТИ, прийнято рішення ради директорів зі списання та реалізації транспортних засобів, що не використову­вались або були фізично зношені. Планом розвитку на 2004 рік передбачено вкласти 47 тис.грн. на ремонт, автотранспортної техніки, придбання нової за рахунок коштів ПМТП не планується. В 2003 році придбано 7 ДЕУ, автомобільний кран ванта­жопідйомністю 14 тонн, автомобілі для перевезення хліба та про­дуктів (б.в.), дизельний та електронавантажувачі ( б.в.), переоб­ладнано автомобіль для перевезення сміття. В 2004 році необхідно придбати новий автобус для міжміських перевезень, екскаватор та автомобіль з ізотермічним кузовом для перевезення овочів. В 2004 році планується надання послуг з ремонту автотранспорт­них засобів сторонніх організацій та фізичних осіб в ремонтній зоні ПМТП.

• Заміна зовнішніх огороджуючих конструкцій на енер­гоощадні (вітражі, вікна, двері, тамбури). При виконанні капітального ремонту спальних номерів та вестибюлів в сана­торіях передбачено заміну на пластикові та алюмінієві енерго­ощадні вікна та вітражі. Проведено в 2003 році заміну вікон та вітражів в їдальнях "Веселка", "Зоря", "Каштан " при виконанні капремонтів. Влаштовано сучасні алюмінієві та пластикові там­бури у вестибулях санаторіїв та в БОЛ-2 і КП-2. Болючим питан­ням залишається заміна вітражів сходових кліток та переходів в санаторіях багатоповерхової забудови. Через ці „труби" втра­чається велика кількість теплової енергії. Можливо розробити цільову програму заміни даних вітражів. Також необхідно в 2004 році встановити автоматичні розсувні двері з тепловою завісою на входах в бювети.

• Благоустрій територій.

Виконано на 60 % замощення плиткою територій біля бюве­ту №2 та територію на родовищі „Нафтуся". На 2004 рік запла­новано виконати замощення територій в парковій зоні на суму 100 тис.грн., завершення благоустрою біля дієтичної їдальні „Зоря" та бювету М 2, замощення територій біля головного входу санаторію „Весна" та палацу культури ім. Т.Шевченка, влаштування огород­ження територій санаторіїв біля їдалень.

• Впровадження енергоощадних технологій.

Завершується виконання програми модернізації індивідуаль­них теплових пунктів, завершено виконання інвестиційного проекту з модернізації теплового господарства, встановлено нові котли з системою автоматичного регулювання їх роботи. Частково виконано заміну теплових мереж на попередньо ізольовані, виконується заміна огороджуючи конструкцій на енергоощадні, при виконанні ре­монтних робіт практично всі системи водопостачання та ка­налізації монтуються з пластиковых труб. Встановлення системи автоматичного по фасадного регулювання роботи системи опален­ня в консультативно-діагностичному відділенні БОЛ-1 показує доцільність встановлення систем пофасадного регулювання у ви­сотних корпусах санаторіїв та водолікарень, що забезпечить режим, раціонального використання теплоносія по окремих гілках фасадів та однакову температуру в кімнатах незалежно від орієнтації спо­руди по сторонах світу та вітру. В планах розвитку встановлення пофасадного регулювання не включено, необхідно підготувати окре­му програму і виконати її в весняно-літньому сезоні. В таку програ­му повинно ввійти, як пропонує „Трускавецькурорттеплоенерго", встановлення бойлерів на систему опалення для переведення її робо­ти па незалежну схему. Крім того працівниками „Трускавецьку­рорттеплоенерго" підготовлено пропозиції з об'єднання систем теплопостачання та гарячого водопостачання в єдину комп'ютеризо­вану систему диспетчерського обліку та управління даними проце­сами. Протягом 2004 року на основі цих пропозицій буде розроблено конкретну програму, яка буде подана на розгляд ради директорів.

Для економії енергоносіїв необхідно виконати роботи із заміни магістральних трубопроводів опалення гарячого та холод­ного водопостачання в підвалах санаторіїв „Кристал", „Алмаз", „Рубін" та "Янтар".

• Влаштування басейнів для нагірної частини курорту -700 тис.грн. Розроблено ескізні пропозиції з влаштування басейнів біля санаторіїв "Рубін", Янтар", "Алмаз". Планами розвитку на 2004 рік фінансування робіт за рахунок коштів ЗАТ„Трускавець-курорт" не передбачено. Ведуться пошуки інвесторів з влашту­вання басейну у внутрішньому дворі водолікарні БОЛ-2. В про­ектній документації будівництва водолікарні в центральній час­тині передбачено влаштування декількох басейнів, в тому числі з мінеральною водою.

• Впровадження програми влаштування мережі кафе, ресторанів, барів.

При відсутності планового фінансування даної теми за раху­нок залучених коштів виконано роботи з влаштування сучасних кіосків в санаторії "Весна", БОЛ-2. Заплановано влаштування та­ких кіосків в санаторіях „Рубін", ,Янтар" та в переході між во­долікарнею БОЛ-2 і курортною поліклінікою №2. поки що не вирішено питання використання приміщень робочих їдалень в са­наторіях „Рубін" та „Янтар", першого поверху дієтичної їдальні „Веселка", який частково буде використовуватись для переходу від санаторію „Кристал " до БОЛ-2.

Реалізація інвестиційних проектів на 2003рік:

• „Реконструкція філії ЗАТ „Трускавецькурорт" „Бальнеоозокеритолікарня №2 ".

На 2004 рік заплановано завершити капітальний ремонт озокеритового відділення та завершення будівництва переходу від санаторію „Алмаз" до БОЛ-2.

• Часткова реконструкція Спальних корпусів з облад­нанням комфортабельних номерів. Планується викона­ти капітальні ремонти спальних номерів в санаторіях: „Кристал", „Алмаз", Рубін", „Янтар", „Весна". Погоджени­ми планами розвитку передбачено можливість фінансуван­ня 86 спальних номерів. При можливості фінансування да­ну кількість буде збільшено.

• Будівництво водоозокеритолікарні філії ЗАТ„ Труска­вецькурорт" Санаторій „Каштан" - 8000тис.грн. Виго­товляються проекти і документація, отримано дозвіл інспекції держав будконтролю на виконання підготовчих робіт, згідно з яким виконано перенесення інженерних ме­реж з площадки будівництва, ведеться будівництво цоколь­ного поверху, викопано робіт за 2003 рік на суму 1244 тис.грн.

• Ремонтні та будівельні роботи філії ЗАТ „Трускавець­курорт" Санаторій „Каштан". На будівництва дієтич­ної їдальні „Зоря" залишилось завершити роботи на З по­версі та виконати благоустрій території. Передбачено на завершення і введення в експлуатацію дієтичної їдальні „Зоря" 500 тис.грн. на ремонтні роботи, 150 тис.грн. на благоустрій території та 350 тис.грн. на придбання основних засобів. Також передбачено ремонт спальних номерів, що ввійшов у план розвитку санаторію „Каштан". • Реконструкція та переоснащення гідромінеральної ба­зи курорту „Трускавець". Збереження унікального ро­довища.

Проводиться реконструкція надкаптажної споруди джерела "Юзя" з благоустроєм прилеглої території водонакопичувального озера і алеями в першій санітарній зоні курорту Трускавець. Вико­нано роботи з влаштування нової дамби в парковій зоні та, влаш­тування озера біля неї. Гідротехнічна споруда ( дамба з озером) введена в експлуатацію. Заплановано провести заміну мінералопроводів та ремонт всіх надкаптажних споруд.

При формуванні планів розвитку на 2004 рік кожною філією подано пропозиції виконання робіт та придбання основних засобів, які можливі до виконання при наявності фінансування. Перелік та­ких робіт досить значний і, якщо не узгоджувати можливість і фінансування в цілому по ЗАТ „Трускавецькурорт", то можливі не­гативні наслідки для фінансового стану. Тому пропонується на розгляд ради директорів система звітності та погодження вико­нання робіт, що не ввійшли в план розвитку. При можливості фінансування робіт з боку філії подається лист про дозвіл на вико­нання даних робіт або придбання Службою відповідного напрямку (медичною, експлуатації, обслуговування, харчування), розгля­дається доцільність виконання робіт, фінансовою службою розгля­дається можливість їх фінансування, готується відповідний лист про дозвіл на їх виконання з підписом генерального директора. На основі такого листа вносяться корективи в плану розвитку. Крім того щомісяця при розгляді результатів діяльності філії за попе­редній місяць подається звіт по формі про виконання плану роз­витку за попередній місяць і плану розвитку на наступний місяць. Чітке виконання плану розвитку та виконання вищевказаних умов забезпечить раціональне використання коштів у 2004 році.

 

Наявність ліжко-місць

по оздоровницях ЗАТ «Трускавецькурорт»

на 01.01.2004 року

№ з/п

Назва оздо-ровниці

К-сть

л/м факт.

Ліжко-місць з ча­стковими зручнос­тями в па­латі

Ліжко місця з побу­товими вигода­ми в палаті

Ліжко-місця з покра­щеними умовами проживання

Довідко­во: Кількість л/місц

на 01.01.

2003 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-місні

1-

міс-на

2- місні

1-місні

1-

міс-ний 2кім.

2 місні

2-місні 2-3-х кім.

 

 

 

 

1

Санаторій "Каштан"

410

 

 

294

16

 

 

100

449

 

2

Санаторій "Весна"

505

 

 

348

39

 

106

12

505

 

3

Санаторій " Берізка"

201

79

25

4

17

6

54

16

302

 

4

Санаторій " Кристал"

900

 

 

660

78

 

130

32

940

 

5

Санаторій "Алмаз"

860

 

 

590

84

 

116

20

880

 

6

Санаторій "Рубін"

807

 

 

496

97

 

150

64

842

 

7

Санаторій "Янтар"

879

 

 

 

714

91

 

50

24

900

 

Всього

4562

79

3106

422

6

656

268

4818

Виконання плану обслуговування хворих по ЗАТ «Трускавецькурорт» за 2003 рік

 

 

№ з/п

Назва оздоровниці

Планова к-сть

Фактично оздоровлено хворих

%вико-нання факт. 2003 р. до плану 2003 р.

До факту 2002 р.

+

 

 

 

 

 

 

2002 р.

2003 р.

 

 

 

 

 

1

Санаторій" Ка­штан"

6 434

7 903

7 424

115%

-479

 

2

Санаторій "Вес­на"

7 600

9 682

9 535

125,5%

-147

 

3

Санаторій "Берізка"

4 004

4 354

4 037

100,8%

-317

 

4

Санаторій "Кри­стал"

13 107

14 840

15 695

119,7%

855

 

5

Санаторій "Ал­маз"

12 333

14 985

15 045

122,0%

60

 

6

Санаторій "Рубін"

11643

14 789

14 369

123,4%

-420

 

7

Санаторій "Ян­тар"

12 657

15 317

16 044

126,8%

279

 

Разом

67 778

81870

82 149

121,2%

279

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану по ліжко-днях обслуговування хворих

по ЗАТ «Трускавецькурорт» за 2003 рік

 

 

з/п

 

Назва оздоровниці

 

Планова к-сть

ліжко-

днів

 

Фактично

проведено

ліжко-днів

%вико-нання факт.2003 р. до пла­ну 2003 р.

 

До факту 2002 р.

+, -

 

2002 р.

2003р.

1

Санаторій "Каштан"

154362

148 275

139 946

94,4%

-8329

2

Санаторій "Весна"

182 500

189 705

183 958

97,0%

-5 747

3

Санаторій "Берізка"

96056

76454

69062

90,3%

-7 392

4

Санаторій "Кристал"

314 804

274546

286 276

104,3%

11730

5

Санаторій

"Алмаз"

296 279

285 098

284 991

100,0%

-107

6

Санаторій "Рубін"

279 034

275 384

271 748

98,7%

-3 636

7

Санаторій "Янтар"

303 393

308 223

311048

100,9%

2825

 

 

1 626428

1557685

1547029

99,3%

-10656

 

Виконання плану по обслуговування хворих на повний термін

лікування (24) за 2003 рік

 

 

 

 

Назва оздоровниці

2002 р.

2003 р.

Відхи­лення (фак.20 03 р. до

факт 2002 р.)

№ з/п

Факт.оз дор.

Факт, озд. в пере­рвах

Факт, оздор.

Факт, озд. в пере­рвах

1

Санаторій " Каштан"

7 903

6 178

7 424

5 832

-346

2

Санаторій "Весна"

9682

7904

9535

7665

-239

3

Санаторій "Берізка"

4354

3186

4037

2877

-309

4

Санаторій "Кристал"

14840

11439

15695

11928

489

5

Санаторій "Алмаз"

14985

11879

15045

11875

-4

6

Санаторій "Рубін"

14789

11474

14369

11323

-151

7

Санаторій "Янтар"

15317

12843

16044

12960

117

Разом

81870

64903

82149

64460

-443

 

Фонд оплати праці

по оздоровницях і господарствах забезпечення по

ЗАТ " Трускавецькурорт " за 2003 рік

 

 

№ з/п

Назва філії

Фонд споживання за   2002 р.

Фонд споживання за   2003 р.

%збільшення,

зменшен­ня

 

 

 

 

Всього

В т.ч.ос-новна

Всього

В т.ч.ос-новна

 

 

 

 

1

Санаторій "Каштан"

1242,8

661,5

1582,5

841,6

27,3

 

2

Санаторій   „Весна „

1189,8

694,0

1457,2

807,4

22,5

 

3

Санаторій „Берізка"

499,4

248,0

660,9

313,4

32,3

 

4

Санаторій „Кристал"

1097,8

664,0

1495,4

566.4

36,2

 

5

Санаторій „Алмаз"

861,6

506,3

1306,0

760,8

51,6

 

6

Санаторій „Рубін"

1526,4

778,3

1981,0

839,1

29,8

 

7

Санаторій „Янтар"

1446,9

707,8

1987,5

896.7

37,4

 

8

КП№2

848,2

400,8

1096,0

539,7

29,2

 

9

БОЛ-1

1706,4

921,8

2099,4

1134,8

19,3

 

10

БОЛ-2

1627,9

733,2

1932,4

1019,5

18,7

 

11

ПК ім.Шевченка

228,9

142,9

270,7

149,5

18,3

 

12

ОКПіДВ

448,3

311,0

584,2

413,1

30,3

 

13

"Теплоенерго"

471,4

226,9

523,6

275,7

11,1

 

14

АТП

291,1

177,7

169,9

100,7

-41,6

 

15

ПМТП

291,0

175,6

756,7

427,1

160,0

 

16

ҐГЕС

498,8

247,4

763,9

413,3

53,1

 

17

ВКБ

4,1

3,5

1,4

1,1

-65,9

 

18

Харчова лабораторія

21,8

12,6

34,8

18,5

59,6

 

19

Д/їд. "Веселка"

592,7

314,7

1131,1

618,1

90,8

 

20

Дирекція

327,9

195,4

416,2

234,8

26,9

 

Всього

15277,2

8123,4

20250,8

10371,1

32,6

 

Планова і фактична кількість працюючих

в оздоровницях і господарствах

ЗАТ " Трускавецькурорт " за 2003 рік

 

№ з/п

Назва філії

К-сть

штатних

одиниць

на

2003 р.

Серед-ньо- спи-скова чи­сельність за

2002 р.

Серед-ньо- спи-скова чи­сельність за 2002 р.

% росту (знижки) до факту за 2002 р.

Се­редньо­спискова ч-сть в еквіва­лентності повної зайня­тості

1

Санаторій „Каштан"

320

312

320

2,56%

336

2

Санаторій „Весна,,

272

270

270

0,00%

303

3

Санаторій „Берізка"

164

171

168

-1,75%

167

4

Санаторій „Кристал"

222

312

243

-22,125 %

209

5

Санаторій „Алмаз"

224

219

223

1,83%

225

6

Санаторій „Рубін"

354

322

344

6,83%

358

7

Санаторій „Янтар"

360

245

359

4,06%

356

8

КП№2

200

175

190

8,57%

191

9

БОЛ-1

439

434

436

0,46%

415

10

БОЛ-2

369

341

352

3,23%

325

11

ПК ім.Шевченка

53,5

72

59

-18,06%

114

12

ОКПіДВ

140

117

121

3,42%

121

13

"Тешюенерго"

100

98

98

0,00%

94

14

АТП

79

94

81

-13,83%

77

15

ПМТП

134

70

141

101,43%

149

16

ГЕС

164

122

156

27,87%

159

17

ВКБ

1,5

1

1

0,00%

2

18

Харч.лабораторія

8

5

6

20,00%

7

19

Д/їд "Веселка"

245

259

245

-5,41%

244

20

Дирекція

43,5

40

44

10,00%

46

Всього

3892,5

3779

3857

2,06%

3989

 

Фонд споживання на 1ліжко-місце і 1 працівниа

по оздоровницях і господарствах

ЗАТ " Трускавецькурорт" за 2003 рік.

 

№ з/п

Назва філії

Фонд спожи­вання на 1 л/м(грн.)

Фонд спожи­вання на І прац. за рік (грн.)

Середнь­омісячна з-та 1 прац. (грн.)

1

Санаторій Каштан

3859,8

4945,3

412,1

2

Санаторій „Весна „

2885,5

5397,0

449,8

3

Санаторій „Берізка"

3288,1

3933,9

327,8

4

Санаторій „Кристал"

1661,6

6153,9

512,8

5

Санаторій „Алмаз"

1518,6

5856,5

488,0

6

Санаторій „Рубін"

2454,8

5758,7

479,9

7

Санаторій „Янтар"

2261,1

5536,2

461,4

8

КП№2

 

5768,4

480,7

9

БОЛ-1

 

4815,1

401,3

10

БОЛ-2

 

5489,8

457,5

11

ПК ім.Шевченка

 

4588,1

382,3

12

ОКПіДВ

 

4828,1

402,3

13

"Теплоенерго"

 

5342,9

445,2

14

АТП

 

2097,5

349,6

15

ПМТП

 

5366,7

447,2

16

ҐГЕС

 

4896,8

408,1

17

ВКБ

 

1400,0

280,0

18

Харч лабораторія

 

5800,0

483,3

19

Д/їд "Веселка"

 

4616,7

384,7

20

Дирекція

 

9459,1

788,3

Всього

2295,2

5250,4

437,5

 

Реалізація путівок по поздоровницях ЗАТ " Трускавецькурорт" за 2003 рік

№ з/п

 

Назва оз-доровниці

 

Підлягало реалізації

Реалізація путівок

% ре­алізації всього

 

% ре­алізації оздоровницями

 

% ре­алізації ФССУ

 

всього

в т.ч. ФССУ

в т.ч. оздор.

всього

в т.ч. ФССУ

в т.ч. оз-дор.

1

Санаторій „Каштан"

5674

3245

2429

5944

3625

2319

104.76%

95.47%

111,7%

2

Санаторій „Весна"

7600

4494

3106

8838

4693

4145

116.29%

133.45%

104,4%

3

Санаторій „Берізка"

4004

1053

2951

3370

1177

2193

84.17%

74.31%

111,8%

4

Санаторій „Кристал"

12882

3925

8957

13758

7203

6555

106.80%

73.18%

183,5%

5

Санаторій „Алмаз"

12182

4117

8005

13342

6463

6879

109.52%

85.93%

154,7%

6

Санаторій „Рубін"

11158

5219

5393

11750

6763

4987

105.31%

83.97%

129,6%

7

Санаторій „Янтар"

10982

7326

3656

12312

8457

3855

112.11%

105.44%

115,4%

Разом

64482

29439

35043

69314

38381

30933

107.49%

88.27%

130,4%

 

Реалізація путівок по поздоровницях ЗАТ " Трускавецькурорт"за 2003 рік

 

№ з/п

 

Назва оз-доровниці

 

Ліжка

Кількість обслужених осіб

К-ть ліжко -днів

Всього недоїздів, запізнень, достр.

План

Факт

план

 

факт.

 

факт, впеч.

 

%ви-кон-нання

 

план

 

факт.

 

%

 

к-сть

 

сума

 

в т .ч. не-приїзди

макс.

круг лф

макс.

круг

лф

чо­ловік

сума тис.грн.

1

Санаторій „Каштан"

410

410

410

410

6434

7257

5745

89,3%

154362

137868

89%

5317

371,6

30

41,7

2

Санаторій „Весна"

505

505

505

505

7800

9535

7665

100,9%

182500

183958

100%

1177

77,5

13

18,1

3

Санаторій „Берізка"

210

201

201

201

4004

3943

2833

70,8%

96056

67991

70%

423

23.0

15

19,6

4

Санаторій „Кристал"

900

900

900

900

13107

15695

11928

91,0%

314804

286276

90%

213

13,6

 

 

5

Санаторій „Алмаз"

880

880

880

880

12333

15045

11875

96,3%

296279

284991

96%

2120

120,4

66

103,9

6

Санаторій „Рубін"

807

807

807

807

11646

14369

11323

97,3%

279034

271748

97%

1152

52,9

20

28,6

7

Санаторій „Янтар"

879

879

879

879

12657

16044

12960

102,4%

303393

311048

102%

5381

381,9

40

54,8

 

Довідка про лікування хворих аз інших держав за 2003 рік

 

№ з/п

 

 

 

Назва санаторію

Всього

за 2003

р.

 

Всього

за 2002

р.

 

Відхи­лення

„Каштан"

„Весна"

„Берізка"

„Кристал"

„Алмаз"

„Рубін"

„Янтар"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Австралія

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

2

Австрія

 

 

 

 

 

 

 

0

4

-4

3

Азербайджан

19

7

2

7

22

5

8

70

84

-14

4

Англія

3

 

 

 

 

 

 

3

1

2

5

Бельгія

 

 

 

 

 

 

 

2

0

2

6

Білорусь

55

897

48

147

129

122

77

1475

5615

1140

7

Вірменія

 

6

 

11

 

2

6

25

28

-3

8

Голландія

 

 

 

 

1

2

 

3

0

3

9

Греція

 

 

 

3

 

 

9

12

11

1

10

Грузія

1

2

 

13

7

3

13

39

25

14

11

Естонія

3

1

 

7

 

1

4

16

14

2

12

Ізраїль

50

22

2

13

28

21

93

229

125

104

13

Італія

9

 

 

1

1

3

 

14

2

12

14

Казахстан

43

30

9

18

62

18

15

195

156

39

15

Канада

3

 

 

 

4

1

 

8

2

6

16

Киргизстан

2

 

 

11

 

2

 

15

10

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Латвія

3

10

6

9

12

8

9

57

78

-21

18

Литва

46

8

6

8

24

16

 

108

88

20

19

Молдова

49

41

50

150

60

119

59

528

470

58

20

Німеччина

516

140

21

140

471

351

129

1768

1218

550

21

Нова Зеландія

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

22

Польща

48

22

11

315

161

269

165

991

879

112

23

Португалія

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

24

Росія

491

521

296

486

800

507

471

3572

3138

434

25

США

36

12

 

2

11

12

13

86

36

50

26

Таджикистан

2

 

3

 

 

 

 

5

2

3

27

Туреччина

 

1

 

 

 

 

 

1

2

-1

28

Туркменія

21

 

4

5

7

4

9

50

53

-3

29

Угорщина

 

 

 

 

 

 

 

0

2

-2

30

Узбекистан

17

 

3

5

11

2

1

39

10

29

31

Франція

 

1

 

1

 

 

 

2

0

2

32

Чехія

1

 

 

 

 

 

 

1

10

-9

33

Японія

 

 

 

 

1

 

 

1

0

1

34

Швейцарія

 

 

 

 

 

 

 

1

0

1

35

Швеція

 

 

 

 

 

 

 

0

2

-2

Всього

142І

1721

461

1352

1812

1468

1081

9316

12065

-2749

За 2002 рік

1252

4386

432

1731

1201

1555

1511

12065

 

 

 

1. Закон України про туризм // Досьє підприємця. - 1995. -№103. -С.11.

2. Венгрія туристична особливо приваблива літом //. Газета Ук­раїна. - 1998 - №23 .

3. Вачевський М.В., Свінцов ОМ. Рекреаційні можливості Трускавецько - Східнимцького регіону. // Український бальнео­логічний журнал. - 2000. - №3,4. С.101 - 106.

4. Вачевський М.В., Свінцов ОМ. Розвиток рекреаційної сфери в Карпатському регіоні.// Український бальнеологічний журнал. - № 1. - 2002. - С 99 - 104.

5. Вачевський М.В., Скотний В.Г. Маркетинг в сферах послуг. - К.: ЦНЛ, 2004. -232 с

6. Долішній М.І. Регіональні проблеми економічного і соціального розвитку України. Наук, доповіді. - К.; 1991. - 43 с

7. Дергачов В. Міжнародний туризм в сучасному світі // Бізнес ін форм. - 1998. - №5. - С.12.

8. Галузь як джерело прибутку та відпочинку // Україна. 1996. -№31.

9. Генсарук С.А., Нижник М.С., Возняк P.P. Рекреаційне викорис­тання лісів. - К.: Урожай, 1987. - 248 с

Ю.Гринів Л.С. Методологія і методика визначення нормативної ціни природних курортних ресурсів та платежів за їх викорис­тання: Препринт наук, допов. - Львів, 1992. - 26 с

11. Жук П.В., Кравців B.C. Рекреаційний потенціал Українських Карпат і перспективи його використання. Українські Карпати проблеми і перспективи: Матеріали міжнародн. наук.-практ. конференції. - Львів, 1993. С 111 - 112.

12. Земному туризму — зелене світло // Голос України. -1998.- №98.

13. Індустрія відпочинку - галузь прибуткова // Діло. - 1996. -№24.

14. Казанська Н.С., Лапіна В.В. Як зберегти природні ліси// При­рода. - 1974.-№10.-С.15.

15. Карпатський рекреаційний комплекс. ( М.І. Долішній, М.С. Кудельман). - К.: Наукова думка, 1984. -148 с

16. Концепція розвитку туризму, санаторно-курортного лікування і відпочинку на Львівщині. - Львів, 1992. -41с.

17. Концепція соціально-економічного розвитку Карпатського регіону. - Львів, 1994. - 47 с

18. Кравців B.C., Євдокименко В.К., Габрель MM. Рекреаційна політика Карпатського регіону. - Чернівці: Прут, 1995. - 68 с

19. Кравців B.C., Жук П.В. Концептуальні основи перспективного розвитку рекреаційної індустрії в Карпатах // Економіка Ук­раїни. - 1993. - №12. - С 57 - 62.

20. Кравців B.C. Рекреаційне освоєння Карпат у контексті регіональних і державних інтересів. Проблеми соціально-еко­номічної географії Західного регіону України. - К., 1993. -С.133 - 138.

21. Кравців B.C. Головокружіння на чужих вершинах // Зелені Карпати. - 1994. - №1-2, - С 27 - 30.

22. Кравців B.C. Соціально-економічні мотиви вибору стратегії розвитку туризму в Карпатському регіоні. Проблеми розвитку туризму в Україні і завдання відновлення історичної пам'яті народу засобами туризму: Тези доповіді. Всеукр.на-ук.практ.конференція. Ч. 2.- С 54 - 57.

23. Киф'як В. Розвиток міжнародного туризму як один з факторів становлення економіки України // Економіка У каїни. - 1995. - №7. - С 85.

24. Кисельов А.Ю. Практичний довідник по 97 країнах світу // Кур'єр, 1991.

25. Країна туристична цікава // Україна. - 1997. - №47.

26. Легорнєв С.Ф., Лейк К. Хьюз Д. Туризм в економіці відкритого ти­пу. Вісник Моск.ун-ту. Сер.:. Економіка. -1994. - №2. - С 62 - 70.

27. Лебедъко С Настав зимовий сезон // Вісник подакової служ­би, -1994. -№12. - С 51.

28. Мироненко Н.С., Твердохлєбов 1.Т. Рекреаційна географія. - М.: Вид-во МГУ, 1981,-207 с

29. Морський виїзний туризм: можливості, які не використані, і тенденції, які насторожують // Україна. - 1997.- №48.

30. Недашковська Н.Ю. Рекреаційна система Карпат. - К.: Вища школа, 1983. - 117 с

31. Новіков В., Корягін 10. Економічні проблеми іноземного туризму в Україні // Економіка України. - 1992.- №7. -С. М - 52.

32. На туристичному ярмарку: про прибутковість туристичної індустрії // Урядовий кур'єр. - 1995. - №193.

33. Одрехівський М.В. Валеологічні інноваційні центри: економічні про­блеми створення і функціонування. - Львів: Світ, - 1997. -144 с

34. Одрехівський М.В. Курортополіс Трускавець: передумови та доціль­ність створення // Український світ // - 1996. - №1 - 2. - С 53.

35. Природний рух населення в 1990 - 1993 роках. - Львів: Львівське обласне управління статистики. - 1994. - 65 с

36. Пі П. Туризм як економічний феномен. Соціальні і гуманітарні науки. Вітчизняна і зарубіжна літертура // Економіка. Сер.2. -1994. - №2.

37. Процвітючий туризм можливий і при слабкій економіці // Из­вестия, 27 січня 1995.

38. Перспективи та проблеми іноземного туризму // Діло. - №37, травень 1996.

39. Рекреація: Соціально-економічні і правові аспекти (За ред.В.К. Мазутова.) - К: Наукова думка, 1992. - 143 с

40. Стаукас В.П. Містобудівна організація районів і центрів відпочинку. - Л.: Стройиздат, 1997. - 164 с

41. Туризм романтична індустрія // Міжнародна освіта. - 1997. -№1 - 12 с

42. Туристичний ринок та його формування // Географія та осно­ви економіки в школі. - 1998. - №2. - 29 с

43. Толстой М.І. Проблеми геоекологічного вивчення рекре­аційних зон України. Геоекологія України: Збірник наукових праць. -К. - 1993. - С 94 - 97.

44. Угорське море Балатон є "живою" водою: одне з найулюб­леніших місць відпочинку// Україна. - 1998. - №27.

45-Янковський А. В'їзний туризм. Нереалізовані можливості // Бізнес ін форм. - 1997. - №11. - 50 с.

49.Яновська О. Понеділок розпочинається учора // Голос Ук­раїни. - 1997. - №46.

50.  Warzynska Y. Ocena zasobow srodowiska naturalnego dla potreb turystyki (na podstawe W. Kranowskego). - Warszawa -Krakkow: Wyd. PWN, - 1974. - 135 s.

51.  Wyrzykowskiy Geograficzne uwarunkowania zazwoyu turystyki w Polsce. - Wroclaw: Wyd. PWN, - 1986. - 231 s.

 

Додатки

ДОВІДКА

Про виконання плану розвитку

матеріально-технічної бази ЗАТ "Трускавецькурорт" за 2003рік

 і план розвитку на 2004 рік.

Поданими філіями ЗАТ "Трускавецькурорт" проектами планів розвитку матеріально-технічної бази на 2003 рік було пе­редбачено виконання робіт по реконструкції, капітальному та по­точному ремонтах, благоустрою та озелененню територій на су­му 21001 тис. Грн. Фактичне виконання зведеного плану розвитку лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази за 2003 рік становить 41341,2 тис. грн. Порівняння запланованих і фак­тично використаних обсягів наступне:

 

№ з/п

Вид роботи

План, тис. грн.

Факт, тис. грн.

Різниця

Приміт­ка

1

Капітальне будівництво

13000

7142,5

5857,5

 

2

Реконструкція та капіталь­ний ремонт

3434,3

16980

-13545,7

 

3

Поточний ремонт

1542,4

4286,5

-2744,1

 

4

Технічне обслуговування ос­новних фондів

469,2

448,4

20,8

 

5

Благоустрій територій

378

159

219

 

6

Озеленення територій

121,5

97

24,5

 

7

Придбання основних засобів

2055,4

12227,6

-10172,2

 

 

При виконанні плану розвитку по статті "Капітальне будівництво" відповідають запланованим витрати на виконання інвестиційного проекту з модернізації котельного господарства 3582,2 тис.грн. при запланованих 3500 тис.грн. На будівництво во­долікарні було передбачено 8000 тис.грн., фактично освоєно 1303,1 тис.грн., на будівництво переходу від санаторіїв "Кристал", "Ал­маз" до БОЛ-2 при плані 1000 тис. грн, виконано робіт на 1453,9 тис.грн. Згідно з планом не було включено виконання робіт з капітального будівництва по реконструкції джерела "Юзя", фак­тично було освоєно 289,4 тис.грн та проведено реконструкцію гідротехнічної споруди в парку на суму 358,4 тис.грн. з введенням її в експлуатацію.

Обсяг робіт з реконструкції та капітального ремонту вико­пані на 13545,7 тис.грн. більше від запланованих. В даний перелік входить виконання робіт, що не були передбачені прийнятим пла­ном розвитку на 2003 рік з капітального ремонту дієтичної їдальні "Зоря" на суму 479,6 тис.грн, реконструкції вестибулів санаторіїв "Кристал", "Алмаз", "Весна", збільшення кількості капітально відремонтованих спальних номерів порівняно з плановим, виконан­ня робіт з капітального ремонту медичних кабінетів водо-ma озокеритолікарні на суму 1357,5 тис.грн. при плані 300 тис.грн., фа­садні роботи адмінбудинку ОКГНДВ, збільшення фактичної вар­тості фасаду ГГРЕС та інші роботи.

Аналогічно можна провести порівняння з плановим цифр ви­конання поточних ремонтів. При запланованих обсягах 1544,5 тис.грн., фактичне виконання становить 4286,6 тис.грн.

Проте найбільше перевиконання плану становить придбан­ня основних засобів. Перевищення становить 10172,2 тис.грн. сю­ди входить не передбачене планом розвитку придбання техно­логічного обладнання їдалень "Зоря" та "Веселка", меблі для вести­бюлів, меблі та технологічне обладнання для капітального ремон­ту спальних номерів, придбання медичного обладнання понад план на 522 тис.грн. в КП-2, на 215 тис.грн. в БОЛ-2, придбання 7 авто­мобілів ДЕУ "Ланос", в ПМТП при плані придбання разом з АТП на суму 88,6 тис.грн. фактичне придбання становить 750,4 тис.грн. та інше.

На сьогодні можна сказати, що, отримуючи дозволи на виконання робіт з капітального ремонту палат чи медичних кабінетів, реконструкції вестибюлів чи інших робіт, придбання основних за­собів ніхто з керівників філій не задавався ціллю внести корективи в план розвитку, розраховуючи на використання прибутку і забу­ваючи, що необхідно виконувати ще централізовані програми. Ви­конання плану розвитку за 2003 рік можна охарактеризувати як стан становлення ЗAT "Трускавецькурорт", проте у подальшому необхідно більше скоординувати радою директорів питання внесення поточних змін прийнятих нарік планів для уникнення фінан­сової нестабільності в розвитку товариства.

Згідно з планами розвитку матеріально-технічної бази на 2004 рік з включенням до них придбання обладнання для розвитку лікувально-діагностичної бази заплановано робіт з реконструкції, капітального та поточного ремонтів, благоустрою та озелененню територій на суму 20332,1 тис.грн. По видах робіт передбачено наступне фінансування:

• Капітальне будівництво - 9800 тис.грн.

• Реконструкція та капітальний ремонт - 3672,7 тис.грн.

• Поточний ремонт - 1825,2 тис.грн.

• Технічне обслуговування основних фондів - 1578,2 тисгрн.

• Благоустрій територій - 2548,2 тис.грн.

• Озеленення територій - 135,6 тис.грн.

• Придбання основних засобів - 2448,2 тис.грн., в тому числі медичного обладнання на суму - 300,7 тис. грн.

Всі філії проводили планування робіт, виходячи з викорис­тання лише приблизно 35 % від суми 10-ти відсоткових відраху­вать та коштів зносу основних фондів (аморт фонду). Крім цього, при формуванні планів розвитку для філій, що здійснюють ре­алізацію інвестиційних проектів з ремонту спальних номерів, було погоджено суму планування орієнтовно більше на 250 тис.грн. Це стосувалось санаторіїв "Кристал", "Весна", Рубін", "Янтар", "Ал­маз", „Каштан". Також у даному плані розвитку для БОЛ-2 перед­бачено використання коштів на суму 1500 млн. грн. для завершен­ня в 2004 році реалізації інвестиційного проекту, частину якого складає закінчення будівництва переходу від санаторіїв "Кристал" та "Алмаз" до водолікарні БОЛ-2. На розгляд ради директорів вне­сено також використання коштів в сумі 900 тне. грн. на завершен­ня реконструкції джерела "Юзя". При формуванні плану розвитку на 2004 рік не враховувалось використання кредитного бюджету, рішення про використання даних коштів будуть прийматись ра­дою директорів у кожному випадку окремо. Заплановано виконати робіт з будівництва нової водолікарні на суму 8000 тис.грн. Ста­виться завдання завершити роботи в 2004 році з будівництва "ко­робки" споруди з дахом, встановлення зовнішньої столярки, підве­дення інженерних мереж та влаштувати внутрішню систему опалення для забезпечення роботи в споруді в зимовому сезоні 2004-2005 роках. У даній сумі капіталовкладень не передбачено коштів на придбання та встановлення баків запасу води, які необхідно бу­де виготовити та встановити до виконання монолітної чаші ба­сейнів, під якими вони будуть розміщені. Вартість даних робіт бу­де визначено після повного завершення виготовлення проектно-ко­шторисної документації з будівництва водолікарні. Також в 2004 році необхідно буде завершити реалізацію технічних умов з енерго­постачання дієтичної їдальні "Зоря" та нової водолікарні. Поки що ведеться прокладка кабелю від підстанції біля санаторію "Дніпро" до ТП-434 біля спального корпусу №1 санаторію "Каштан". Дані техумови   передбачають  реконструкцію   трансформаторної підстанції з встановленням нового обладнання. Кошторисна вартість виконання технічних умов становить орієнтовно 2067 тис грн. з ПДВ. Частина робіт у вигляді виготовлення проектно-кошторисної документації та часткової прокладки кабелю вико­нана в 2003 році. План розвитку матеріально-технічної бази на 2004 рік можна охарактеризувати наступним чином:

Покращання стану ліжкового фонду.

Для покращання стану ліжкового фонду в санаторіях ЗAT "Трускавецькурорт" передбачено планом розвитку на 2004 рік на­ступне: Покращання стану ліжкового фонду:

1. Ремонти ліжкового фонду, що внесені в ПМТР

• Санаторій "Каштан" — поточний ремонт палат і приміщень на суму 110 тис.грн.

• Санаторій "Весна" - капітальний ремонт 22 двомісних па­лат на суму 281,6 тис.грн. та поточний ремонт палат на суму 35 тис.грн.

• Санаторій "Берізка " - поточний ремонт палат спальних корпусів №№ 3,7,8,11.

• Санаторій "Кристал" - капітальний ремонт 11 палат.

• Санаторій "Алмаз" - капітальний ремонт 11 палат.

• Санаторій "Рубін " - капітальний ремонт 20 палат на су­му 195 тис.грн.

• Санаторій "Янтар" - капітальний ремонт 20 палат на су­му 400 тис.грн.

2. Пропонуються до виконання при можливості фінансування:

• Санаторій "Кристал" - капітальний ремонт палат під од­но- та двомісні - 69 шт. на суму 1051 тис.грн. та поточний ремонт палат і коридора 11 поверху на суму 163 тис.грн.

• Санаторій "Алмаз" - капітальний ремонт палат під од­номісні на суму 1050,9 тис.грн. та поточні ремонти 50 па­лат на суму 50 тис.грн.

• Санаторій "Рубін" - капітальний ремонт 60 палат під двохмісні на суму 1005 тис.грн.

• Санаторій "Янтар" - капітальний ремонт 20 палат па су­му 400 тис.грн.

Крім того в плані розвитку не вказано проведення ремонту ліжкового фонду за рахунок інвестування за договорами спільної діяльності. Згідно з такими договорами проводиться реконст­рукція спальних корпусів №№ 4, 2 санаторію "Берізка ", погодже­но передачу під спільну діяльність спальних корпусів № 6,10 сана­торію "Берізка" . У плані розвитку не передбачено фінансування ремонту спальних номерів 2-го поверху санаторію "Алмаз" із зміною їх призначення після введення в дію переходу від санаторію до водолікарні БОЛ-2. Необхідно погодити план розміщення адміністративних та лікувальних кабінетів санаторію "Алмаз " та визначити орієнтовну вартість робіт та можливість їх фінан­сування.

Проведення реконструкції та ремонтів лікувально-діаг­ностичної бази.

Заплановано завершити ремонт кабінетів фізіотерапії КП-2, кабінетів та коридорів консультативно-діагностичного відділення, частковий ремонт фізіотерапевтичного та озокерит­ного відділення БОЛ-1. Найбільший обсяг робіт передбачений в БОЛ-2: ремонт і облаштування трьох кабінетів підводного душ-масажу, двох кабінетів комбінованого масажу, двох кабінетів вих­рового масажу, двох душів Шарко, ремонт кабінету фітотерапії, передбачено завершити ремонт озокеритового відділення на суму 600 тис.грн. Поки що не затверджено остаточно проект переносу кабінетів адмінперсоналу в єдиний комплекс адміністративного блоку і використання звільнених приміщень під медичні кабінети. В основну частину плану розвитку дані роботи не ввійшли. При мож­ливості фінансування протягом року необхідно виконати ремонт лікувальних кабінетів з раціональним їх розміщенням в санаторії „Алмаз". При підготовці до літнього сезону буде проведено не­обхідний поточний ремонт кабінетів лікувально-діагностичної бази всіх філій.

Оновлення виробничих фондів.

Розроблено програму заміни ліфтового господарства, прове­дено експертну оцінку ліфтів. Планами розвитку, враховуючи об­межене фінансування, не включено заміну ліфтів. Вважаю за доцільне затвердити окрему програму заміни ліфтового господар­ства на 2004 рік. Найгостріше дана проблема стоїть в санаторіях нагірної частини та дієтичній їдальні „Веселка". Проводилась мо­дернізація технологічного обладнання їдалень з впровадженням "шведських столів". При проведенні капітальних ремонтів їдалень "Веселка " та "Зоря " придбано, з врахуванням пільг спеціальної еко -помічної зони "Курортополіс Трускавець", технологічне обладнан­ня фірми "Куперсбуш". Придбано нове медичне обладнання для відремонтованих кабінетів, меблі, телевізори, холодильники для відремонтованих спальних номерів.

Для забезпечення виготовлення огороджуючих конструкцій, решіток та огорожі територій необхідно придбати в ПМТП об­ладнання для гнуття металевих виробів.

• Розвиток гідромінеральної бази. Передбачено виконати ремонт над каптажних споруд родовища „Нафтуся" 21-Н, 9-Н, 14-Н, 17-Н,8-НО,1-НО, джерела №1. Також планується провести поточні ремонти пам'яток архітектури надкаптажних споруд джерел „Фердинанд", „Броніслава". Ремонт споруди джерела „Едвард" зроблено в 2003 році. В січні місяці розпочинається реконст­рукція мінералопроводу від свердловини 43-РГ до насосної станції №2, що забезпечить гарантовану поставку мінеральної води для ванн в БОЛ-1 і економію прісної води для розбавлення мінеральної, враховуючи, концентрацію 100 г/літр в даній свердловині. В 2003 році на родовищі „Нафтуся" розроблено систему автоматичного спостереження за видобутком та транспортуванням мінеральної води „Нафтуся". Дана система передбачає розширення, тобто встановлення виконавчих механізмів (пристроїв керування) - ав­томатизоване управління засувками в надкаптажних спорудах та на лініях, автоматичним включенням та виключенням насосами свердловин. На даний час система дає можливість вести контроль за рівнем води в свердловинах, її температурою, тиском в мінералопроводах. Для встановлення виконавчих механізмів необхідно до­датково вишукати орієнтовно 100 тис.грн. Крім того передба­чається в 2004 році оновлення систем автоматичного підігріву та дозування лікувальних мінеральних вод в бюветі №1, в бюветі №2 така заміна проведена в 2003 році. Проведені в 2003 році заходи з розвитку гідромінеральної бази забезпечили відмінну якість міне­ральних вод. Поки що не вирішено проблему реконструкції мінера­лопроводу від насосної станції №2 до БОЛ-і (найстаріша ділянка мінералопроводу). Даний мінералопровід проходить по приватних територіях вул. Карпатська, біля колишнього ательє „Каштан", вздовж вул. Стебницької до БОЛ-І. Лише при розумінні міської вла­ди в сприянні проходження мінералопроводу по даних територіях це питання може бути вирішене і повноцінно забезпечена міне­ральною водою новозбудована водолікарня. Потрібно в 2004 році розпочати виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію даної гілки мінералопроводу.

• Завершення реконструкції спальних корпусів малопо­верхової забудови з залученням інвестицій. В даному напрямку вирішено питання реконструкції спальних корпусів №№ 2 і 4 сана­торію "Берізка", на завершенні укладення договору спільної діяль­ності по спальному корпусу № б даного санаторію. Також прово­диться реконструкція спального корпусу № 4 санаторію "Каштан " (корпус по якому проводив реконструкцію Радехівський цукровий завод). Практично залишається в даному напрямку вирішити пи­тання реконструкції спальних корпусів №№ 5, 8, 10 санаторію "Берізка" та споруди дієтичної їдальні даного санаторію після вве­дення в експлуатацію дієтичної їдальні „Зоря".

• Оновлення парку автомобільного транспорту з розши­ренням кількості послуг, що надаються. Проведено аналіз вико­ристання транспорту А ТИ, прийнято рішення ради директорів зі списання та реалізації транспортних засобів, що не використову­вались або були фізично зношені. Планом розвитку на 2004 рік передбачено вкласти 47 тис.грн. на ремонт, автотранспортної техніки, придбання нової за рахунок коштів ПМТП не планується. В 2003 році придбано 7 ДЕУ, автомобільний кран ванта­жопідйомністю 14 тонн, автомобілі для перевезення хліба та про­дуктів (б.в.), дизельний та електронавантажувачі ( б.в.), переоб­ладнано автомобіль для перевезення сміття. В 2004 році необхідно придбати новий автобус для міжміських перевезень, екскаватор та автомобіль з ізотермічним кузовом для перевезення овочів. В 2004 році планується надання послуг з ремонту автотранспорт­них засобів сторонніх організацій та фізичних осіб в ремонтній зоні ПМТП.

• Заміна зовнішніх огороджуючих конструкцій на енер­гоощадні (вітражі, вікна, двері, тамбури). При виконанні капітального ремонту спальних номерів та вестибюлів в сана­торіях передбачено заміну на пластикові та алюмінієві енерго­ощадні вікна та вітражі. Проведено в 2003 році заміну вікон та вітражів в їдальнях "Веселка", "Зоря", "Каштан " при виконанні капремонтів. Влаштовано сучасні алюмінієві та пластикові там­бури у вестибулях санаторіїв та в БОЛ-2 і КП-2. Болючим питан­ням залишається заміна вітражів сходових кліток та переходів в санаторіях багатоповерхової забудови. Через ці „труби" втра­чається велика кількість теплової енергії. Можливо розробити цільову програму заміни даних вітражів. Також необхідно в 2004 році встановити автоматичні розсувні двері з тепловою завісою на входах в бювети.

• Благоустрій територій.

Виконано на 60 % замощення плиткою територій біля бюве­ту №2 та територію на родовищі „Нафтуся". На 2004 рік запла­новано виконати замощення територій в парковій зоні на суму 100 тис.грн., завершення благоустрою біля дієтичної їдальні „Зоря" та бювету М 2, замощення територій біля головного входу санаторію „Весна" та палацу культури ім. Т.Шевченка, влаштування огород­ження територій санаторіїв біля їдалень.

• Впровадження енергоощадних технологій.

Завершується виконання програми модернізації індивідуаль­них теплових пунктів, завершено виконання інвестиційного проекту з модернізації теплового господарства, встановлено нові котли з системою автоматичного регулювання їх роботи. Частково виконано заміну теплових мереж на попередньо ізольовані, виконується заміна огороджуючи конструкцій на енергоощадні, при виконанні ре­монтних робіт практично всі системи водопостачання та ка­налізації монтуються з пластиковых труб. Встановлення системи автоматичного по фасадного регулювання роботи системи опален­ня в консультативно-діагностичному відділенні БОЛ-1 показує доцільність встановлення систем пофасадного регулювання у ви­сотних корпусах санаторіїв та водолікарень, що забезпечить режим, раціонального використання теплоносія по окремих гілках фасадів та однакову температуру в кімнатах незалежно від орієнтації спо­руди по сторонах світу та вітру. В планах розвитку встановлення пофасадного регулювання не включено, необхідно підготувати окре­му програму і виконати її в весняно-літньому сезоні. В таку програ­му повинно ввійти, як пропонує „Трускавецькурорттеплоенерго", встановлення бойлерів на систему опалення для переведення її робо­ти па незалежну схему. Крім того працівниками „Трускавецьку­рорттеплоенерго" підготовлено пропозиції з об'єднання систем теплопостачання та гарячого водопостачання в єдину комп'ютеризо­вану систему диспетчерського обліку та управління даними проце­сами. Протягом 2004 року на основі цих пропозицій буде розроблено конкретну програму, яка буде подана на розгляд ради директорів.

Для економії енергоносіїв необхідно виконати роботи із заміни магістральних трубопроводів опалення гарячого та холод­ного водопостачання в підвалах санаторіїв „Кристал", „Алмаз", „Рубін" та "Янтар".

• Влаштування басейнів для нагірної частини курорту -700 тис.грн. Розроблено ескізні пропозиції з влаштування басейнів біля санаторіїв "Рубін", Янтар", "Алмаз". Планами розвитку на 2004 рік фінансування робіт за рахунок коштів ЗАТ„Трускавець-курорт" не передбачено. Ведуться пошуки інвесторів з влашту­вання басейну у внутрішньому дворі водолікарні БОЛ-2. В про­ектній документації будівництва водолікарні в центральній час­тині передбачено влаштування декількох басейнів, в тому числі з мінеральною водою.

• Впровадження програми влаштування мережі кафе, ресторанів, барів.

При відсутності планового фінансування даної теми за раху­нок залучених коштів виконано роботи з влаштування сучасних кіосків в санаторії "Весна", БОЛ-2. Заплановано влаштування та­ких кіосків в санаторіях „Рубін", ,Янтар" та в переході між во­долікарнею БОЛ-2 і курортною поліклінікою №2. поки що не вирішено питання використання приміщень робочих їдалень в са­наторіях „Рубін" та „Янтар", першого поверху дієтичної їдальні „Веселка", який частково буде використовуватись для переходу від санаторію „Кристал " до БОЛ-2.

Реалізація інвестиційних проектів на 2003рік:

• „Реконструкція філії ЗАТ „Трускавецькурорт" „Бальнеоозокеритолікарня №2 ".

На 2004 рік заплановано завершити капітальний ремонт озокеритового відділення та завершення будівництва переходу від санаторію „Алмаз" до БОЛ-2.

• Часткова реконструкція Спальних корпусів з облад­нанням комфортабельних номерів. Планується викона­ти капітальні ремонти спальних номерів в санаторіях: „Кристал", „Алмаз", Рубін", „Янтар", „Весна". Погоджени­ми планами розвитку передбачено можливість фінансуван­ня 86 спальних номерів. При можливості фінансування да­ну кількість буде збільшено.

• Будівництво водоозокеритолікарні філії ЗАТ„ Труска­вецькурорт" Санаторій „Каштан" - 8000тис.грн. Виго­товляються проекти і документація, отримано дозвіл інспекції держав будконтролю на виконання підготовчих робіт, згідно з яким виконано перенесення інженерних ме­реж з площадки будівництва, ведеться будівництво цоколь­ного поверху, викопано робіт за 2003 рік на суму 1244 тис.грн.

• Ремонтні та будівельні роботи філії ЗАТ „Трускавець­курорт" Санаторій „Каштан". На будівництва дієтич­ної їдальні „Зоря" залишилось завершити роботи на З по­версі та виконати благоустрій території. Передбачено на завершення і введення в експлуатацію дієтичної їдальні „Зоря" 500 тис.грн. на ремонтні роботи, 150 тис.грн. на благоустрій території та 350 тис.грн. на придбання основних засобів. Також передбачено ремонт спальних номерів, що ввійшов у план розвитку санаторію „Каштан". • Реконструкція та переоснащення гідромінеральної ба­зи курорту „Трускавець". Збереження унікального ро­довища.

Проводиться реконструкція надкаптажної споруди джерела "Юзя" з благоустроєм прилеглої території водонакопичувального озера і алеями в першій санітарній зоні курорту Трускавець. Вико­нано роботи з влаштування нової дамби в парковій зоні та, влаш­тування озера біля неї. Гідротехнічна споруда ( дамба з озером) введена в експлуатацію. Заплановано провести заміну мінералопроводів та ремонт всіх надкаптажних споруд.

При формуванні планів розвитку на 2004 рік кожною філією подано пропозиції виконання робіт та придбання основних засобів, які можливі до виконання при наявності фінансування. Перелік та­ких робіт досить значний і, якщо не узгоджувати можливість і фінансування в цілому по ЗАТ „Трускавецькурорт", то можливі не­гативні наслідки для фінансового стану. Тому пропонується на розгляд ради директорів система звітності та погодження вико­нання робіт, що не ввійшли в план розвитку. При можливості фінансування робіт з боку філії подається лист про дозвіл на вико­нання даних робіт або придбання Службою відповідного напрямку (медичною, експлуатації, обслуговування, харчування), розгля­дається доцільність виконання робіт, фінансовою службою розгля­дається можливість їх фінансування, готується відповідний лист про дозвіл на їх виконання з підписом генерального директора. На основі такого листа вносяться корективи в плану розвитку. Крім того щомісяця при розгляді результатів діяльності філії за попе­редній місяць подається звіт по формі про виконання плану роз­витку за попередній місяць і плану розвитку на наступний місяць. Чітке виконання плану розвитку та виконання вищевказаних умов забезпечить раціональне використання коштів у 2004 році.

 

Наявність ліжко-місць

по оздоровницях ЗАТ «Трускавецькурорт»

на 01.01.2004 року

№ з/п

Назва оздо-ровниці

К-сть

л/м факт.

Ліжко-місць з ча­стковими зручнос­тями в па­латі

Ліжко місця з побу­товими вигода­ми в палаті

Ліжко-місця з покра­щеними умовами проживання

Довідко­во: Кількість л/місц

на 01.01.

2003 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-місні

1-

міс-на

2- місні

1-місні

1-

міс-ний 2кім.

2 місні

2-місні 2-3-х кім.

 

 

 

 

1

Санаторій "Каштан"

410

 

 

294

16

 

 

100

449

 

2

Санаторій "Весна"

505

 

 

348

39

 

106

12

505

 

3

Санаторій " Берізка"

201

79

25

4

17

6

54

16

302

 

4

Санаторій " Кристал"

900

 

 

660

78

 

130

32

940

 

5

Санаторій "Алмаз"

860

 

 

590

84

 

116

20

880

 

6

Санаторій "Рубін"

807

 

 

496

97

 

150

64

842

 

7

Санаторій "Янтар"

879

 

 

 

714

91

 

50

24

900

 

Всього

4562

79

3106

422

6

656

268

4818

Виконання плану обслуговування хворих по ЗАТ «Трускавецькурорт» за 2003 рік

 

 

№ з/п

Назва оздоровниці

Планова к-сть

Фактично оздоровлено хворих

%вико-нання факт. 2003 р. до плану 2003 р.

До факту 2002 р.

+

 

 

 

 

 

 

2002 р.

2003 р.

 

 

 

 

 

1

Санаторій" Ка­штан"

6 434

7 903

7 424

115%

-479

 

2

Санаторій "Вес­на"

7 600

9 682

9 535

125,5%

-147

 

3

Санаторій "Берізка"

4 004

4 354

4 037

100,8%

-317

 

4

Санаторій "Кри­стал"

13 107

14 840

15 695

119,7%

855

 

5

Санаторій "Ал­маз"

12 333

14 985

15 045

122,0%

60

 

6

Санаторій "Рубін"

11643

14 789

14 369

123,4%

-420

 

7

Санаторій "Ян­тар"

12 657

15 317

16 044

126,8%

279

 

Разом

67 778

81870

82 149

121,2%

279

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання плану по ліжко-днях обслуговування хворих

по ЗАТ «Трускавецькурорт» за 2003 рік

 

 

з/п

 

Назва оздоровниці

 

Планова к-сть

ліжко-

днів

 

Фактично

проведено

ліжко-днів

%вико-нання факт.2003 р. до пла­ну 2003 р.

 

До факту 2002 р.

+, -

 

2002 р.

2003р.

1

Санаторій "Каштан"

154362

148 275

139 946

94,4%

-8329

2

Санаторій "Весна"

182 500

189 705

183 958

97,0%

-5 747

3

Санаторій "Берізка"

96056

76454

69062

90,3%

-7 392

4

Санаторій "Кристал"

314 804

274546

286 276

104,3%

11730

5

Санаторій

"Алмаз"

296 279

285 098

284 991

100,0%

-107

6

Санаторій "Рубін"

279 034

275 384

271 748

98,7%

-3 636

7

Санаторій "Янтар"

303 393

308 223

311048

100,9%

2825

 

 

1 626428

1557685

1547029

99,3%

-10656

 

Виконання плану по обслуговування хворих на повний термін

лікування (24) за 2003 рік

 

 

 

 

Назва оздоровниці

2002 р.

2003 р.

Відхи­лення (фак.20 03 р. до

факт 2002 р.)

№ з/п

Факт.оз дор.

Факт, озд. в пере­рвах

Факт, оздор.

Факт, озд. в пере­рвах

1

Санаторій " Каштан"

7 903

6 178

7 424

5 832

-346

2

Санаторій "Весна"

9682

7904

9535

7665

-239

3

Санаторій "Берізка"

4354

3186

4037

2877

-309

4

Санаторій "Кристал"

14840

11439

15695

11928

489

5

Санаторій "Алмаз"

14985

11879

15045

11875

-4

6

Санаторій "Рубін"

14789

11474

14369

11323

-151

7

Санаторій "Янтар"

15317

12843

16044

12960

117

Разом

81870

64903

82149

64460

-443

 

Фонд оплати праці

по оздоровницях і господарствах забезпечення по

ЗАТ " Трускавецькурорт " за 2003 рік

 

 

№ з/п

Назва філії

Фонд споживання за   2002 р.

Фонд споживання за   2003 р.

%збільшення,

зменшен­ня

 

 

 

 

Всього

В т.ч.ос-новна

Всього

В т.ч.ос-новна

 

 

 

 

1

Санаторій "Каштан"

1242,8

661,5

1582,5

841,6

27,3

 

2

Санаторій   „Весна „

1189,8

694,0

1457,2

807,4

22,5

 

3

Санаторій „Берізка"

499,4

248,0

660,9

313,4

32,3

 

4

Санаторій „Кристал"

1097,8

664,0

1495,4

566.4

36,2

 

5

Санаторій „Алмаз"

861,6

506,3

1306,0

760,8

51,6

 

6

Санаторій „Рубін"

1526,4

778,3

1981,0

839,1

29,8

 

7

Санаторій „Янтар"

1446,9

707,8

1987,5

896.7

37,4

 

8

КП№2

848,2

400,8

1096,0

539,7

29,2

 

9

БОЛ-1

1706,4

921,8

2099,4

1134,8

19,3

 

10

БОЛ-2

1627,9

733,2

1932,4

1019,5

18,7

 

11

ПК ім.Шевченка

228,9

142,9

270,7

149,5

18,3

 

12

ОКПіДВ

448,3

311,0

584,2

413,1

30,3

 

13

"Теплоенерго"

471,4

226,9

523,6

275,7

11,1

 

14

АТП

291,1

177,7

169,9

100,7

-41,6

 

15

ПМТП

291,0

175,6

756,7

427,1

160,0

 

16

ҐГЕС

498,8

247,4

763,9

413,3

53,1

 

17

ВКБ

4,1

3,5

1,4

1,1

-65,9

 

18

Харчова лабораторія

21,8

12,6

34,8

18,5

59,6

 

19

Д/їд. "Веселка"

592,7

314,7

1131,1

618,1

90,8

 

20

Дирекція

327,9

195,4

416,2

234,8

26,9

 

Всього

15277,2

8123,4

20250,8

10371,1

32,6

 

Планова і фактична кількість працюючих

в оздоровницях і господарствах

ЗАТ " Трускавецькурорт " за 2003 рік

 

№ з/п

Назва філії

К-сть

штатних

одиниць

на

2003 р.

Серед-ньо- спи-скова чи­сельність за

2002 р.

Серед-ньо- спи-скова чи­сельність за 2002 р.

% росту (знижки) до факту за 2002 р.

Се­редньо­спискова ч-сть в еквіва­лентності повної зайня­тості

1

Санаторій „Каштан"

320

312

320

2,56%

336

2

Санаторій „Весна,,

272

270

270

0,00%

303

3

Санаторій „Берізка"

164

171

168

-1,75%

167

4

Санаторій „Кристал"

222

312

243

-22,125 %

209

5

Санаторій „Алмаз"

224

219

223

1,83%

225

6

Санаторій „Рубін"

354

322

344

6,83%

358

7

Санаторій „Янтар"

360

245

359

4,06%

356

8

КП№2

200

175

190

8,57%

191

9

БОЛ-1

439

434

436

0,46%

415

10

БОЛ-2

369

341

352

3,23%

325

11

ПК ім.Шевченка

53,5

72

59

-18,06%

114

12

ОКПіДВ

140

117

121

3,42%

121

13

"Тешюенерго"

100

98

98

0,00%

94

14

АТП

79

94

81

-13,83%

77

15

ПМТП

134

70

141

101,43%

149

16

ГЕС

164

122

156

27,87%

159

17

ВКБ

1,5

1

1

0,00%

2

18

Харч.лабораторія

8

5

6

20,00%

7

19

Д/їд "Веселка"

245

259

245

-5,41%

244

20

Дирекція

43,5

40

44

10,00%

46

Всього

3892,5

3779

3857

2,06%

3989

 

Фонд споживання на 1ліжко-місце і 1 працівниа

по оздоровницях і господарствах

ЗАТ " Трускавецькурорт" за 2003 рік.

 

№ з/п

Назва філії

Фонд спожи­вання на 1 л/м(грн.)

Фонд спожи­вання на І прац. за рік (грн.)

Середнь­омісячна з-та 1 прац. (грн.)

1

Санаторій Каштан

3859,8

4945,3

412,1

2

Санаторій „Весна „

2885,5

5397,0

449,8

3

Санаторій „Берізка"

3288,1

3933,9

327,8

4

Санаторій „Кристал"

1661,6

6153,9

512,8

5

Санаторій „Алмаз"

1518,6

5856,5

488,0

6

Санаторій „Рубін"

2454,8

5758,7

479,9

7

Санаторій „Янтар"

2261,1

5536,2

461,4

8

КП№2

 

5768,4

480,7

9

БОЛ-1

 

4815,1

401,3

10

БОЛ-2

 

5489,8

457,5

11

ПК ім.Шевченка

 

4588,1

382,3

12

ОКПіДВ

 

4828,1

402,3

13

"Теплоенерго"

 

5342,9

445,2

14

АТП

 

2097,5

349,6

15

ПМТП

 

5366,7

447,2

16

ҐГЕС

 

4896,8

408,1

17

ВКБ

 

1400,0

280,0

18

Харч лабораторія

 

5800,0

483,3

19

Д/їд "Веселка"

 

4616,7

384,7

20

Дирекція

 

9459,1

788,3

Всього

2295,2

5250,4

437,5

 

Реалізація путівок по поздоровницях ЗАТ " Трускавецькурорт" за 2003 рік

№ з/п

 

Назва оз-доровниці

 

Підлягало реалізації

Реалізація путівок

% ре­алізації всього

 

% ре­алізації оздоровницями

 

% ре­алізації ФССУ

 

всього

в т.ч. ФССУ

в т.ч. оздор.

всього

в т.ч. ФССУ

в т.ч. оз-дор.

1

Санаторій „Каштан"

5674

3245

2429

5944

3625

2319

104.76%

95.47%

111,7%

2

Санаторій „Весна"

7600

4494

3106

8838

4693

4145

116.29%

133.45%

104,4%

3

Санаторій „Берізка"

4004

1053

2951

3370

1177

2193

84.17%

74.31%

111,8%

4

Санаторій „Кристал"

12882

3925

8957

13758

7203

6555

106.80%

73.18%

183,5%

5

Санаторій „Алмаз"

12182

4117

8005

13342

6463

6879

109.52%

85.93%

154,7%

6

Санаторій „Рубін"

11158

5219

5393

11750

6763

4987

105.31%

83.97%

129,6%

7

Санаторій „Янтар"

10982

7326

3656

12312

8457

3855

112.11%

105.44%

115,4%

Разом

64482

29439

35043

69314

38381

30933

107.49%

88.27%

130,4%

 

Реалізація путівок по поздоровницях ЗАТ " Трускавецькурорт"за 2003 рік

 

№ з/п

 

Назва оз-доровниці

 

Ліжка

Кількість обслужених осіб

К-ть ліжко -днів

Всього недоїздів, запізнень, достр.

План

Факт

план

 

факт.

 

факт, впеч.

 

%ви-кон-нання

 

план

 

факт.

 

%

 

к-сть

 

сума

 

в т .ч. не-приїзди

макс.

круг лф

макс.

круг

лф

чо­ловік

сума тис.грн.

1

Санаторій „Каштан"

410

410

410

410

6434

7257

5745

89,3%

154362

137868

89%

5317

371,6

30

41,7

2

Санаторій „Весна"

505

505

505

505

7800

9535

7665

100,9%

182500

183958

100%

1177

77,5

13

18,1

3

Санаторій „Берізка"

210

201

201

201

4004

3943

2833

70,8%

96056

67991

70%

423

23.0

15

19,6

4

Санаторій „Кристал"

900

900

900

900

13107

15695

11928

91,0%

314804

286276

90%

213

13,6

 

 

5

Санаторій „Алмаз"

880

880

880

880

12333

15045

11875

96,3%

296279

284991

96%

2120

120,4

66

103,9

6

Санаторій „Рубін"

807

807

807

807

11646

14369

11323

97,3%

279034

271748

97%

1152

52,9

20

28,6

7

Санаторій „Янтар"

879

879

879

879

12657

16044

12960

102,4%

303393

311048

102%

5381

381,9

40

54,8

 

Довідка про лікування хворих аз інших держав за 2003 рік

 

№ з/п

 

 

 

Назва санаторію

Всього

за 2003

р.

 

Всього

за 2002

р.

 

Відхи­лення

„Каштан"

„Весна"

„Берізка"

„Кристал"

„Алмаз"

„Рубін"

„Янтар"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Австралія

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

2

Австрія

 

 

 

 

 

 

 

0

4

-4

3

Азербайджан

19

7

2

7

22

5

8

70

84

-14

4

Англія

3

 

 

 

 

 

 

3

1

2

5

Бельгія

 

 

 

 

 

 

 

2

0

2

6

Білорусь

55

897

48

147

129

122

77

1475

5615

1140

7

Вірменія

 

6

 

11

 

2

6

25

28

-3

8

Голландія

 

 

 

 

1

2

 

3

0

3

9

Греція

 

 

 

3

 

 

9

12

11

1

10

Грузія

1

2

 

13

7

3

13

39

25

14

11

Естонія

3

1

 

7

 

1

4

16

14

2

12

Ізраїль

50

22

2

13

28

21

93

229

125

104

13

Італія

9

 

 

1

1

3

 

14

2

12

14

Казахстан

43

30

9

18

62

18

15

195

156

39

15

Канада

3

 

 

 

4

1

 

8

2

6

16

Киргизстан

2

 

 

11

 

2

 

15

10

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Латвія

3

10

6

9

12

8

9

57

78

-21

18

Литва

46

8

6

8

24

16

 

108

88

20

19

Молдова

49

41

50

150

60

119

59

528

470

58

20

Німеччина

516

140

21

140

471

351

129

1768

1218

550

21

Нова Зеландія

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

22

Польща

48

22

11

315

161

269

165

991

879

112

23

Португалія

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

24

Росія

491

521

296

486

800

507

471

3572

3138

434

25

США

36

12

 

2

11

12

13

86

36

50

26

Таджикистан

2

 

3

 

 

 

 

5

2

3

27

Туреччина

 

1

 

 

 

 

 

1

2

-1

28

Туркменія

21

 

4

5

7

4

9

50

53

-3

29

Угорщина

 

 

 

 

 

 

 

0

2

-2

30

Узбекистан

17

 

3

5

11

2

1

39

10

29

31

Франція

 

1

 

1

 

 

 

2

0

2

32

Чехія

1

 

 

 

 

 

 

1

10

-9

33

Японія

 

 

 

 

1

 

 

1

0

1

34

Швейцарія

 

 

 

 

 

 

 

1

0

1

35

Швеція

 

 

 

 

 

 

 

0

2

-2

Всього

142І

1721

461

1352

1812

1468

1081

9316

12065

-2749

За 2002 рік

1252

4386

432

1731

1201

1555

1511

12065