• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Передмова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

У посібнику систематизовані і викладені теоретичні, мето­дичні та практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію управління готелями, висвітлено основний по­нятійний апарат, докладно досліджено сучасні функції управ­ління і системи обслуговування в готелі.

У розділах посібника, присвячених функціональному ме­неджменту, досліджуються комплексні менеджерські функції та бізнес-процеси в готелі.

Наведено велику бібліографію.

Посібник призначений для студентів та аспірантів вузів, вчених і фахівців з менеджменту та маркетингу, науковців і підприємців.

Досвід застосування сучасних підходів у сфері управління готелем показує, що в основному за рахунок організаційно-уп­равлінських заходів (тобто такої діяльності, що звичайно в най­меншому ступені вимагає яких-небудь витрат) можна істотно — на десятки, а іноді на сотні відсотків — підвищити економіч­ну ефективність готелю. Тому наука про управління готелем, яка має цілком визначений об'єкт дослідження і характери­зується власною методологією, включена як дисципліна в про­грами вищих навчальних закладів України.

Потреба в літературі з управління в готельному бізнесі, у першу чергу навчальній, безупинно зростає і дотепер сповна ще не задоволена. Задоволенню цієї потреби має певною мірою служити цей навчальний посібник. При його написанні мак­симально можливо були використані міжнародні видання і досвід з управління готелями, а також наукові матеріали таких наукових осередків, як Київський університет туризму, еконо­міки і права, Науковий центр розвитку туризму Державної туристичної адміністрації України та інших науково-дослідних інститутів.

Відповідні публікації та їхні автори зазначені в списку літе­ратури, який наведено в кінці книги.

При підготовці посібника автор спирався на нормативні документи і професійні стандарти, розроблені для індустрії ту­ризму вУкраїні.

У посібнику систематизовані і викладені теоретичні, мето­дичні та практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію управління готелями, висвітлено основний по­нятійний апарат, докладно досліджено сучасні функції управ­ління і системи обслуговування в готелі.

У розділах посібника, присвячених функціональному ме­неджменту, досліджуються комплексні менеджерські функції та бізнес-процеси в готелі.

Наведено велику бібліографію.

Посібник призначений для студентів та аспірантів вузів, вчених і фахівців з менеджменту та маркетингу, науковців і підприємців.

Досвід застосування сучасних підходів у сфері управління готелем показує, що в основному за рахунок організаційно-уп­равлінських заходів (тобто такої діяльності, що звичайно в най­меншому ступені вимагає яких-небудь витрат) можна істотно — на десятки, а іноді на сотні відсотків — підвищити економіч­ну ефективність готелю. Тому наука про управління готелем, яка має цілком визначений об'єкт дослідження і характери­зується власною методологією, включена як дисципліна в про­грами вищих навчальних закладів України.

Потреба в літературі з управління в готельному бізнесі, у першу чергу навчальній, безупинно зростає і дотепер сповна ще не задоволена. Задоволенню цієї потреби має певною мірою служити цей навчальний посібник. При його написанні мак­симально можливо були використані міжнародні видання і досвід з управління готелями, а також наукові матеріали таких наукових осередків, як Київський університет туризму, еконо­міки і права, Науковий центр розвитку туризму Державної туристичної адміністрації України та інших науково-дослідних інститутів.

Відповідні публікації та їхні автори зазначені в списку літе­ратури, який наведено в кінці книги.

При підготовці посібника автор спирався на нормативні документи і професійні стандарти, розроблені для індустрії ту­ризму вУкраїні.