• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Глава 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

Інженерно-технічна служба готелю

Водопостачання і теплопостачання

Каналізація

Санітарно-технічне обладнання

Центральне опалення

Системи вентиляції та кондиціонування повітря

Освітлення

Транспортні системи в готелі

Слабкострумові установки

Телефонний зв 'язок

Внутрішній оперативний зв'язок

Радіотрансляційна і телевізійна мережа

Система безпеки в готелі

Функції та структура інженерно-технічної служби

Сучасні готелі мають в своєму складі велике і складне інженерно-технічне обладнання. Це центральне опалення, ка­налізація, гаряча і холодна вода, протипожежна система, вен­тиляція і сміттєпроводи. Будівлі готелів обладнані електроме­режею, телефонами, радіо- і телевізійними установками, сиг­налізацією. Встановлено швидкісні сучасні ліфти.

Інженерно-технічне обладнання розглядається як комп­лекс готових, постійно діючих умов, спрямованих на задово­лення культурно-побутових потреб проживаючих у готелі.

Для правильної експлуатації інженерного обладнання в кожному готелі необхідно мати технічну документацію: паспорт будівлі, план кожного поверху, схеми систем опалення, кана­лізації, водопроводу, вентиляції, електроосвітлення, паспорт на ліфти.

Для постійного нагляду за станом інженерно-технічного обладнання в штат готелів вводяться спеціальні посади: інже­нери технічних пристроїв, електрики, слюсарі-механіки, сан­техніки та ін.

У великих готелях постійно працює інженерно-технічна бри­гада, що очолюється головним інженером готелю. У невеликих готелях, де немає штатних посад, інженерно-технічними питан­нями займається директор або старший адміністратор.

Водопостачання і теплопостачання

Однією з основних проблем є постачання готелю водою для питних і господарських потреб. Для цього готельний будинок повинний бути оснащений відповідним водопровідно-каналі­заційним обладнанням.

Готельні споруди, що будуються на освоєних територіях, забезпечуються водою від міської водопровідної мережі. Неве­ликі об'єкти, що стоять поза міською забудовою, мають само­стійне постачання з рік, свердловин і колодязів.

Водопровідна вода в готельних об'єктах повинна бути при­датна для пиття, незалежно від того, для яких цілей вона вико­ристовується.

Каналізація

Каналізаційне обладнання готельних об'єктів тісно пов'я­зане з водопровідним обладнанням. Каналізаційними трубами відводять забруднену воду з кухні, пральні, санвузлів.

Каналізаційні пристрої пральні мають бути пристосовані для прийому великої кількості води, що містить хімічні і ме­ханічні забруднення. У зв'язку з цим правильний відвід стоків з пральні має велике значення. Необхідно влаштувати велику кількість спусків у підлогах, а також уловлювачі води під праль­ними машинами і центрифугами. Це невеликі колодязі, при­значені для разового відводу великої кількості води. Каналіза­ційна мережа в готельних пральнях повинна відповідати загаль­ноприйнятим вимогам до каналізації.

У виробничих приміщеннях ресторану каналізаційна си­стема повинна забезпечувати справне відведення води. Необ­хідно установити жировідділювачі, що служать для затримки жиру і відходів.

Санітарно-технічне обладнання

У сучасному готелі кожен номер має власний санітарний вузол. До основного обладнання належать: умивальник, ванна або душ, унітаз, біде. До основних пристроїв варто також відне­сти арматуру для вішання рушників, що підігрівається,.

Центральне опалення

Система опалення служить для обігріву приміщень у холод­ний період року і підтримки нормальної температури повітря в приміщенні незалежно від зовнішньої температури.

На сьогодні найчастіше в готелях застосовується водяне, па­рове та електричне опалення. Вибір опалення залежить від при­значення та архітектурно-будівельного вирішення готелю.

Найпоширенішим є водяне опалення. У готелях застосо­вують опалювальні системи середнього тиску з температурою води до 120°С, що подається від теплоелектроцентралі, а потім використовується для опалювальних цілей. Джерелами тепла для готелів можуть бути також власні котельні.

У великих готелях, де група приміщень громадського при­значення займає велику площу, для житлової частини влашто­вують окрему систему опалення або окрему її гілку.

Найбільш комфортною є система променистого опалення, що дозволяє підвищити санітарно-гігієнічний стан приміщень, оскільки не допускає скупчення і підгоряння пилу на радіато­рах. Панелі променистого опалення влаштовують у підлозі, стелі, стінах і перегородках. Температура поверхні обігріву 30-50°С.

Також у багатьох готелях успішно застосовується електро-опалювальна система під покриттям підлоги.

Системи вентиляції та кондиціонування повітря

Під вентиляцією будинку (провітрюванням) мається на увазі повна або часткова заміна забрудненого повітря приміщен­ня чистим зовнішнім повітрям.

Вентиляція буває природною, що відбувається за рахунок проникнення в приміщення повітря через відкриті вікна, ква­тирки, щілини в конструкціях будівлі і пори будівельних мате­ріалів. Витяжна, коли зіпсоване повітря організовано виводить­ся назовні, і приточно-витяжна з організованим відведенням забрудненого і розподілом свіжого повітря.

Ефективна робота вентиляції можлива при справному стані коробів і каналів, у них не повинно бути щілин. Персонал зо­бов'язаний стежити за станом фільтрів, що очищають приточ-не повітря, періодично їх оглядати, очищати фільтруючий ма­теріал від пилу, а, у випадку сильного забруднення, замінювати його новим.

У виробничих приміщеннях ресторану (на кухні, мийці, відділенні холодних блюд) природна вентиляція є недостат­ньою. Виділення великої кількості тепла, вологи, випарів ку­хонними машинами і пристроями вимагає застосування ме­ханічної приточно-витяжної вентиляції. Витяжки повинні бути розташовані над джерелами пароутворення і тепла. Над основною кухонною плитою розміщають вентиляційний навіс, що відводить випари, які утворюються під час приготу­вання їжі.

У залах ресторанів, кафе, барів, а також винних льохах вар­то встановлювати самостійну механічну вентиляцію.

Сучасна готельна пральня повинна мати вентиляцію. У приміщеннях, де переться білизна і, головним чином, накопи­чується пара, застосовуються пристрої для її видалення, що складаються з вентилятора і нагрівача, який висушує вологе по­вітря. Провітрювання пральні за допомогою відкритих вікон є небажаним, особливо у зимовий час.

Склади, призначені для зберігання продуктів, вимагають відповідного обміну повітря. Обмін повітря повинний здійсню­ватися 3-6 разів на добу.

Сучасні вимоги комфорту припускають наявність у готе­лях систем кондиціонування повітря. Створення штучних кліматичних умов у широкому масштабі застосовується в краї­нах із тропічним кліматом, а також у комфортабельно обладна­них готельних об'єктах. Системи кондиціонування повітря коштують значно дорожче від систем вентиляції і застосовують­ся, в основному, у готелях високого класу обслуговування.

Освітлення

Усі приміщення, призначені для розміщення людей, по­винні мати добре природне освітлення. При розташуванні но­мерів по сторонах світу діє таке ж правило, що й у житловому будівництві. Варто уникати напрямку фасаду будинку на північний бік. Тому найкращою орієнтацією готельного кори­дору є напрямок з півночі на південь, при якому можна домог­тися сонячного освітлення номерів зі сходу та з заходу. Північний бік, крім того, має великі теплові втрати, що нега­тивно позначається на рентабельності експлуатації.

Освітлення в готелі виконує як практичну, так і естетичну функцію. За допомогою світла можна підкреслити цікаві деталі інтер'єру і будівлі в цілому. Готелі високого класу, особливо у великих містах, повинні мати велику освітленість. Освітлю­вальні прилади повинні гармоніювати з архітектурними елемен­тами в денний і вечірній час.

Транспортні системи в готелі

Ліфти широко застосовуються в готелях. Сучасні ліфти яв­ляють собою досить складну систему, що включає в себе ме­ханічні, електричні, автоматичні й електронні підсистеми. У готелях використовуються пасажирські, вантажопасажирські ліфти і спеціальні підйомники. Вантажопідйомність, місткість і швидкість ліфтів різна.

Службовіліфти використовуються для перевезення багажу і для різних службових та господарських цілей, ними обладнуються бу­фетні, білизняні й інші господарські приміщення. Підйомники зв'я­зані з цокольним і підвальним поверхами, де розташовані машинні відділення, ремонтні майстерні, складські приміщення.

Пасажирські ліфти передбачаються в готелях:

• вищої категорії висотою в два поверхи і більше;

• І категорії — у три поверхи і більше;

• II, III, IV категорії — у чотири поверхи і більше. Найбільшу пропускну здатність з усіх видів механічного транспорту має ескалатор. Пропускна здатність ескалатора шириною 85 см перевищує пропускну здатність сходів тієї самої ширини в 4-5 разів.

У будинках готелів на 400 місць і більше допускається влаш­тування систем централізованого пиловидалення і білизнопроводів для брудної білизни.

Сміттєпроводи передбачаються в готелях висотою в 3 по­верхи і більше.

Слабкострумові установки

У сучасних готелях за допомогою слабкострумових устано­вок здійснюється телефонізація, внутрішні оперативні зв'язки, радіо і телетрансляція, пожежна й охоронна сигналізація.

Телефонний зв 'я зо к

Основним засобом зв'язку є телефон, встановлення якого в готелі є загальноприйнятим. У зв'язку з ефективністю теле­фону, що сприяє економії руху персоналу, найбільш раціональ­ним є встановлення телефонів в усіх номерах готелю.

Телефонізація великих готелів здійснюється звичайно від власної автоматичної телефонної станції. Для зв'язку з міською АТС прокладається магістральний телефонний кабель. Розпо­дільча мережа проходить по всьому готелю, і на кожному по­версі готелю встановлюють спеціальні розподільчі коробки. В одному з приміщень вестибюльної групи або безпосередньо у вестибюлі встановлюють телефонні будки (або вбудовані кабі­ни) для міських телефонів-автоматів і для міжміського зв'язку. При встановленні кабін поруч, перегородки виконуються зі зву­конепроникних матеріалів.

У великих готелях особливе значення має організація внут­рішнього зв'язку зі співробітниками, відділами та обслуговую­чими готель установами. Для оперативного зв'язку директора готелю і головного адміністратора зі службовцями встановлю­ються два комутатори. Ці станції оперативного адміністратив­ного зв'язку розраховані на включення 40 абонентів.

Внутрішній оперативний зв 'язок Сигналізація в номері

Кожен номер готелю обладнується дзвінками і кнопками сигналізації, автоматизації. Проживаючі в номері, не виходячи з кімнати, можуть викликати покоївку, чергову по поверху, офіціанта. У ванній встановлюються сигнальні дзвінки на ви­падок поганого самопочуття під час купання. Вони виконуються у вигляді шнура, щоб уникнути враження струмом. Спеціаль­ний автоматичний пристрій дає можливість відкрити двері но­мера, не підходячи до них, ввімкнути або вимкнути світло, не встаючи з ліжка. Вимикачі і кнопки автоматичного відкриван­ня дверей бажано встановити біля ліжка, розетку для включен­ня пилососа — біля дверей, розетку для радіо і настільної лампи - біля письмового столу, приладу для гоління і фену - біля дзер­кала у ванній.

Сигналізація в адміністратора

Особлива увага має приділятися обладнанню приладами сигналізації і зв'язку місця чергового адміністратора у вести­бюлі. Оформлення прибулих у готель, збереження і видача до­кументів, ключів від номерів і кореспонденції здійснюється цен­тралізовано. Тому дуже важливо забезпечити за допомогою слабкострумових установок зв'язок головного адміністратора з робочими місцями чергових по поверху.

У великих готелях застосовується автоматизована система обліку номерного фонду і розрахунків з гостями і службовцями через обчислювальний центр.

Радіотрансляційна і телевізійна мережа

У готелях передбачається встановлення радіотрансляцій­ної мережі. Будинок готелю має бути цілком радіофікований. У приміщеннях адміністративно-господарського персоналу, а також у місцях загального користування для передачі інформації встановлюються гучномовці потужністю 0,25 Вт. Радіофікація ресторану, кафе, банкетного залу здійснюється від місцевого радіовузла.

У двомісних номерах ставити радіоприймачі не рекомендуєть­ся, оскільки номер може бути наданий особам з різними смаками і розпорядком дня, і радіо може заважати одному з них, до того ж радіо створює в приміщенні додаткові шуми, що проникають у сусідні приміщення. Тому в номерах доцільніше встановлювати радіоточки з навушниками, що транслюють кілька програм.

Протипожежна сигналізація

Виникнення пожежі можливе в будь-якому місці готелю, але найбільш піддані загорянню підвали, горища і кухні.

Недотримання чистоти у виробничих приміщеннях, у місцях, де проходять канали центрального опалення, елементи парового та електричного обладнання, може, внаслідок над­мірного нагрівання або під впливом іскри, що виникла в елект­роприладах, викликати загоряння пилу, що зібрався.

Готельні об'єкти мають бути забезпечені протипожежною сигналізацією.

Пристрій пожежної сигналізації складається з центрально­го пожежного пункту, що подає звуковий або зоровий сигнал про пожежу або небезпеку пожежі, а також з пожежних сигналів. Розрізняють два види пожежних сигналів: автоматичні і ручні (кнопки).

Система безпеки в готелі

Велике значення має забезпечення безпеки проживаючих у готелі. Система безпеки складається з пульту управління, на якому ведеться спостереження за об'єктами і відеокамерами, що встановлюються при вході в готель, у вестибюлі, у коридо­рах. Телевізійний сигнал передається звичайною телефонною мережею.

Система має спеціальний канал для підключення до іншо­го охоронного і контрольного обладнання: протипожежної си­стеми, системи водо- та електропостачання, охоронно-пожеж­ної сигналізації. Управління і контроль за електричним освітленням місць загального користування, включення вентиляційних схем, системи пожежної сигналізації, радіотрансляційної мережі та інших інженерних систем мають бути зосереджені в диспет­черській інженерного обладнання.

Функції та структура інженерно-технічної служби

Інженерно-технічна служба покликана забезпечити:

• надійне та ефективне функціонування номерного і підсоб­ного фонду готелю, об'єктів зовнішнього благоустрою, озе­ленення та інших приналежних готелю об'єктів;

•  оперативний контроль технічного стану та експлуатації готелю, підготовки його до роботи.

•  участь у розробці генерального плану розвитку готелю у своїй сфері діяльності, планів реконструкції і утримання готелю;

•  забезпечення безперебійної роботи всіх технічних при­строїв та споруд готелю, що перераховані вище;

•  визначення потреби в засобах на фінансування необхід­них робіт з інженерно-технічного забезпечення готелю;

• взаємодія з державними органами з питань, що належать до компетенції інженерно-технічної служби. Управління інженерно-технічною службою здійснюється

на принципі єдиноначальності. Інженерно-технічну службу очолює головний інженер готелю, який призначається і звільняється з посади генеральним директором готелю.

Головний інженер готелю несе персональну відпові­дальність за виконання покладених на службу завдань і здійснення нею своїх функцій.

У функції інженерно-технічної служби входить регулярне, відповідно до затвердженого графіка, проведення обстеження санітарного і технічного стану готелю, території, що прилягає до готелю, об'єктів комунального призначення і зовнішнього благоустрою, що обслуговуються інженерно-технічною служ­бою, оцінка якості виконання проведених службою робіт і на­дання послуг, складання за результатами обстеження і перевірок актів.

Інженерно-технічна служба несе відповідальність за збе­реженість об'єктів, що обслуговуються, наданих службових при­міщень та іншого майна.

Інженерно-технічна служба готелю повинна:

• мати список всіх об'єктів, що обслуговуються нею;

• мати дані про території, що прилягають до готелю;

• мати акти технічного стану готелю і території, що приля­гає до готелю;

•  мати перелік, періодичність і обсяги робіт з утримання і ремонту готельного фонду, граничні терміни виконання заявок готельних служб;

• мати графік (періодичність) проведення обстежень якості утримання і ремонту об'єктів готельного фонду;

• складати річний кошторис і калькуляцію собівартості робіт з утримання і ремонту об'єктів готельного фонду;

•  проводити огляд технічного і санітарного стану об'єктів готельного фонду, санітарно-технічного та іншого облад­нання;

• виконувати необхідні ремонтні роботи, а також ліквідову­вати аварії;

• взаємодіяти з представниками органів державного нагля­ду і контролю, пожежної охорони.

• здійснювати під час опалювального сезону опалення но­мерного фонду.

Розвиток інженерно-технічної служби в діяльності готелю має розглядатися як одне з його найважливіших стратегічних завдань. Загальна спрямованість інженерно-технічної служби пов'язана з вирішенням комплексу питань ремонтно-технічного обслугову­вання, модернізації і реконструкції обладнання готелю.

Фахівці служби повинні мати успішний досвід розробки регламентуючої, конструкторської, ремонтної і технологічної документації, що дозволить істотно підсилити інженерно-те­хнічний супровід робіт, виконуваних ремонтною службою го­телю, а також освоїти нові напрямки з розробки керівної техніч­ної, конструкторської і технологічної документації для прове­дення ремонту нових видів обладнання готелю.

Фахівці з комп'ютерного забезпечення мають розробляти програмне забезпечення, або здійснювати нагляд за встанов­леною придбаною інформаційною системою автоматизації про­цесу управління готелем, яка дозволяє надати в режимі реаль­ного часу інформацію, необхідну для будь-якій службі готелю, а також автоматизувати робочі місця фахівців різних служб го­телю. Застосування такого програмного продукту підвищує продуктивність праці у декілька разів.

Основними цілями інженерно-технічної служби готелю є:

• забезпечення умов проживання, що відповідають стандар­там якості;

•  зниження витрат готелю і, відповідно, тарифів при під­тримці стандартів якості наданих послуг. Основними способами досягнення зазначених цілей є удос­коналення інженерно-технічної служби і санітарного і техніч­ного обладнання готелю.

Для реалізації поставлених завдань у готелі варто передба­чити реформування існуючої інженерно-технічної служби.

Інженерно-технічна служба готелю повинна займатися та­кими питаннями:

• інженерно-технічне обслуговування номерного і допоміж­ного фонду готелю;

• ресурсопостачання (теплопостачання, електропостачання, водопостачання і водовідведення);

• благоустрій території, що прилягає до готелю (озеленен­ня, санітарне очищення й утилізація відходів);

• побутове обслуговування (банно-пральне господарство). Основною характеристикою інженерно-технічної служби готелю є її необхідність для функціонування системи життєза­безпечення готелю.

Ця служба має розробляти та впроваджувати комплекс ре­сурсозберігаючих заходів, які дозволять значно зменшити за­гальний обсяг споживання ресурсів за рахунок запобігання не­виправданим витратам електроенергії, води, газу тощо.

Функції персоналу інженерно-технічної служби готелю Головний інженер готелю керує роботою технічного персо­налу і контролює результати його роботи. Несе відповідальність за правильну експлуатацію опалювальної системи, водопоста­чання, каналізації, засобів зв'язку, інформаційних систем, за безперебійну роботу технічного обладнання. Контролює до­тримання правил охорони праці і техніки безпеки працівника­ми. Аналізує технічний стан електромонтажного і сантехнічного обладнання, доводить до відома керівництва необхідність його ремонту або заміни. Розробляє поточні і перспективний плани технічного переобладнання.

Старший енергетик забезпечує безперебійну роботу, пра­вильну експлуатацію енергетичного і сантехнічного обладнан­ня, електричних і теплових мереж, повітропроводів, водопро­воду і каналізації.Здійснює контроль за дотриманням інструкцій з експлуа­тації, технічним обслуговуванням і наглядом за енергообладнанням і електричними мережами. Несе відповідальність за протипожежні заходи.

Електромонтер:

• забезпечує нормальне функціонування світлових точок у всіх приміщеннях готелю;

• усуває аварії електроосвітлення і відновлює дію світлових і силовихточок;

• стежить за справністю електросвітильників, внутрішньої електропроводки, вимикачів, штепселів, телевізійних уста­новок, чистотою освітлювальної арматури, люстр, елек­тричних ламп;

•  ремонтує електронагрівальні прилади й інші електричні прилади;

• стежить за роботою і здійснює поточний ремонт зовнішніх (вуличних) світлових реклам.

Ліфтер:

• спостерігає за роботою ліфта;

• вживає необхідних заходів у аварійних ситуаціях;

• підтримує у чистоті і порядку внутрішню частину кабі­ни і поверхових майданчиків перед ліфтом на всіх по­верхах.

Слюсар-сантехнік:

• стежить за справністю санітарно-технічного обладнання і нормальним надходженням води до опалювальних приладів, санітарно-технічних установок;

• усуває пошкодження трубопроводів, замінює санітарно-технічні прилади (ванни, унітази, умивальники), прочи­щає каналізацію при її засміченні;

• стежить за правильною експлуатацією санітарно-техніч­них приладів, не допускає витоку води;

• робить профілактичний ремонт санітарно-технічних при­ладів.

Ландшафтний архітектор (озеленювач):

• розробляє за кресленнями і ескізами планування і художнє оформлення газонів, клумб;

• підготовляє посадковий матеріал;

• займається посадкою саджанців, дерев, чагарників, квітко­вих рослин;

• здійснює стрижку газонів, квітників, формувальну обрізку (підстригання) крон дерев, чагарників;

• проводить профілактичний догляд рослин в інтер'єрі;

• несе відповідальність за збереженість і належний стан зе­лених насаджень.

Питання та завдання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте технічні системи сучасного готелю.

2. Наведіть структуру та функції інженерно-технічної служби го­телю.

3.  Охарактеризуйте системи водопостачання, теплопостачання, каналізаційного та сантехнічного обладнання, центрального опален­ня та освітлення.

4.  Охарактеризуйте важливість системи вентиляції та кондиціо-нування повітря.

5.  Опишіть транспортні системи готелю.

6. Розкрийте функції внутрішнього оперативного зв 'язку.

Інженерно-технічна служба готелю

Водопостачання і теплопостачання

Каналізація

Санітарно-технічне обладнання

Центральне опалення

Системи вентиляції та кондиціонування повітря

Освітлення

Транспортні системи в готелі

Слабкострумові установки

Телефонний зв 'язок

Внутрішній оперативний зв'язок

Радіотрансляційна і телевізійна мережа

Система безпеки в готелі

Функції та структура інженерно-технічної служби

Сучасні готелі мають в своєму складі велике і складне інженерно-технічне обладнання. Це центральне опалення, ка­налізація, гаряча і холодна вода, протипожежна система, вен­тиляція і сміттєпроводи. Будівлі готелів обладнані електроме­режею, телефонами, радіо- і телевізійними установками, сиг­налізацією. Встановлено швидкісні сучасні ліфти.

Інженерно-технічне обладнання розглядається як комп­лекс готових, постійно діючих умов, спрямованих на задово­лення культурно-побутових потреб проживаючих у готелі.

Для правильної експлуатації інженерного обладнання в кожному готелі необхідно мати технічну документацію: паспорт будівлі, план кожного поверху, схеми систем опалення, кана­лізації, водопроводу, вентиляції, електроосвітлення, паспорт на ліфти.

Для постійного нагляду за станом інженерно-технічного обладнання в штат готелів вводяться спеціальні посади: інже­нери технічних пристроїв, електрики, слюсарі-механіки, сан­техніки та ін.

У великих готелях постійно працює інженерно-технічна бри­гада, що очолюється головним інженером готелю. У невеликих готелях, де немає штатних посад, інженерно-технічними питан­нями займається директор або старший адміністратор.

Водопостачання і теплопостачання

Однією з основних проблем є постачання готелю водою для питних і господарських потреб. Для цього готельний будинок повинний бути оснащений відповідним водопровідно-каналі­заційним обладнанням.

Готельні споруди, що будуються на освоєних територіях, забезпечуються водою від міської водопровідної мережі. Неве­ликі об'єкти, що стоять поза міською забудовою, мають само­стійне постачання з рік, свердловин і колодязів.

Водопровідна вода в готельних об'єктах повинна бути при­датна для пиття, незалежно від того, для яких цілей вона вико­ристовується.

Каналізація

Каналізаційне обладнання готельних об'єктів тісно пов'я­зане з водопровідним обладнанням. Каналізаційними трубами відводять забруднену воду з кухні, пральні, санвузлів.

Каналізаційні пристрої пральні мають бути пристосовані для прийому великої кількості води, що містить хімічні і ме­ханічні забруднення. У зв'язку з цим правильний відвід стоків з пральні має велике значення. Необхідно влаштувати велику кількість спусків у підлогах, а також уловлювачі води під праль­ними машинами і центрифугами. Це невеликі колодязі, при­значені для разового відводу великої кількості води. Каналіза­ційна мережа в готельних пральнях повинна відповідати загаль­ноприйнятим вимогам до каналізації.

У виробничих приміщеннях ресторану каналізаційна си­стема повинна забезпечувати справне відведення води. Необ­хідно установити жировідділювачі, що служать для затримки жиру і відходів.

Санітарно-технічне обладнання

У сучасному готелі кожен номер має власний санітарний вузол. До основного обладнання належать: умивальник, ванна або душ, унітаз, біде. До основних пристроїв варто також відне­сти арматуру для вішання рушників, що підігрівається,.

Центральне опалення

Система опалення служить для обігріву приміщень у холод­ний період року і підтримки нормальної температури повітря в приміщенні незалежно від зовнішньої температури.

На сьогодні найчастіше в готелях застосовується водяне, па­рове та електричне опалення. Вибір опалення залежить від при­значення та архітектурно-будівельного вирішення готелю.

Найпоширенішим є водяне опалення. У готелях застосо­вують опалювальні системи середнього тиску з температурою води до 120°С, що подається від теплоелектроцентралі, а потім використовується для опалювальних цілей. Джерелами тепла для готелів можуть бути також власні котельні.

У великих готелях, де група приміщень громадського при­значення займає велику площу, для житлової частини влашто­вують окрему систему опалення або окрему її гілку.

Найбільш комфортною є система променистого опалення, що дозволяє підвищити санітарно-гігієнічний стан приміщень, оскільки не допускає скупчення і підгоряння пилу на радіато­рах. Панелі променистого опалення влаштовують у підлозі, стелі, стінах і перегородках. Температура поверхні обігріву 30-50°С.

Також у багатьох готелях успішно застосовується електро-опалювальна система під покриттям підлоги.

Системи вентиляції та кондиціонування повітря

Під вентиляцією будинку (провітрюванням) мається на увазі повна або часткова заміна забрудненого повітря приміщен­ня чистим зовнішнім повітрям.

Вентиляція буває природною, що відбувається за рахунок проникнення в приміщення повітря через відкриті вікна, ква­тирки, щілини в конструкціях будівлі і пори будівельних мате­ріалів. Витяжна, коли зіпсоване повітря організовано виводить­ся назовні, і приточно-витяжна з організованим відведенням забрудненого і розподілом свіжого повітря.

Ефективна робота вентиляції можлива при справному стані коробів і каналів, у них не повинно бути щілин. Персонал зо­бов'язаний стежити за станом фільтрів, що очищають приточ-не повітря, періодично їх оглядати, очищати фільтруючий ма­теріал від пилу, а, у випадку сильного забруднення, замінювати його новим.

У виробничих приміщеннях ресторану (на кухні, мийці, відділенні холодних блюд) природна вентиляція є недостат­ньою. Виділення великої кількості тепла, вологи, випарів ку­хонними машинами і пристроями вимагає застосування ме­ханічної приточно-витяжної вентиляції. Витяжки повинні бути розташовані над джерелами пароутворення і тепла. Над основною кухонною плитою розміщають вентиляційний навіс, що відводить випари, які утворюються під час приготу­вання їжі.

У залах ресторанів, кафе, барів, а також винних льохах вар­то встановлювати самостійну механічну вентиляцію.

Сучасна готельна пральня повинна мати вентиляцію. У приміщеннях, де переться білизна і, головним чином, накопи­чується пара, застосовуються пристрої для її видалення, що складаються з вентилятора і нагрівача, який висушує вологе по­вітря. Провітрювання пральні за допомогою відкритих вікон є небажаним, особливо у зимовий час.

Склади, призначені для зберігання продуктів, вимагають відповідного обміну повітря. Обмін повітря повинний здійсню­ватися 3-6 разів на добу.

Сучасні вимоги комфорту припускають наявність у готе­лях систем кондиціонування повітря. Створення штучних кліматичних умов у широкому масштабі застосовується в краї­нах із тропічним кліматом, а також у комфортабельно обладна­них готельних об'єктах. Системи кондиціонування повітря коштують значно дорожче від систем вентиляції і застосовують­ся, в основному, у готелях високого класу обслуговування.

Освітлення

Усі приміщення, призначені для розміщення людей, по­винні мати добре природне освітлення. При розташуванні но­мерів по сторонах світу діє таке ж правило, що й у житловому будівництві. Варто уникати напрямку фасаду будинку на північний бік. Тому найкращою орієнтацією готельного кори­дору є напрямок з півночі на південь, при якому можна домог­тися сонячного освітлення номерів зі сходу та з заходу. Північний бік, крім того, має великі теплові втрати, що нега­тивно позначається на рентабельності експлуатації.

Освітлення в готелі виконує як практичну, так і естетичну функцію. За допомогою світла можна підкреслити цікаві деталі інтер'єру і будівлі в цілому. Готелі високого класу, особливо у великих містах, повинні мати велику освітленість. Освітлю­вальні прилади повинні гармоніювати з архітектурними елемен­тами в денний і вечірній час.

Транспортні системи в готелі

Ліфти широко застосовуються в готелях. Сучасні ліфти яв­ляють собою досить складну систему, що включає в себе ме­ханічні, електричні, автоматичні й електронні підсистеми. У готелях використовуються пасажирські, вантажопасажирські ліфти і спеціальні підйомники. Вантажопідйомність, місткість і швидкість ліфтів різна.

Службовіліфти використовуються для перевезення багажу і для різних службових та господарських цілей, ними обладнуються бу­фетні, білизняні й інші господарські приміщення. Підйомники зв'я­зані з цокольним і підвальним поверхами, де розташовані машинні відділення, ремонтні майстерні, складські приміщення.

Пасажирські ліфти передбачаються в готелях:

• вищої категорії висотою в два поверхи і більше;

• І категорії — у три поверхи і більше;

• II, III, IV категорії — у чотири поверхи і більше. Найбільшу пропускну здатність з усіх видів механічного транспорту має ескалатор. Пропускна здатність ескалатора шириною 85 см перевищує пропускну здатність сходів тієї самої ширини в 4-5 разів.

У будинках готелів на 400 місць і більше допускається влаш­тування систем централізованого пиловидалення і білизнопроводів для брудної білизни.

Сміттєпроводи передбачаються в готелях висотою в 3 по­верхи і більше.

Слабкострумові установки

У сучасних готелях за допомогою слабкострумових устано­вок здійснюється телефонізація, внутрішні оперативні зв'язки, радіо і телетрансляція, пожежна й охоронна сигналізація.

Телефонний зв 'я зо к

Основним засобом зв'язку є телефон, встановлення якого в готелі є загальноприйнятим. У зв'язку з ефективністю теле­фону, що сприяє економії руху персоналу, найбільш раціональ­ним є встановлення телефонів в усіх номерах готелю.

Телефонізація великих готелів здійснюється звичайно від власної автоматичної телефонної станції. Для зв'язку з міською АТС прокладається магістральний телефонний кабель. Розпо­дільча мережа проходить по всьому готелю, і на кожному по­версі готелю встановлюють спеціальні розподільчі коробки. В одному з приміщень вестибюльної групи або безпосередньо у вестибюлі встановлюють телефонні будки (або вбудовані кабі­ни) для міських телефонів-автоматів і для міжміського зв'язку. При встановленні кабін поруч, перегородки виконуються зі зву­конепроникних матеріалів.

У великих готелях особливе значення має організація внут­рішнього зв'язку зі співробітниками, відділами та обслуговую­чими готель установами. Для оперативного зв'язку директора готелю і головного адміністратора зі службовцями встановлю­ються два комутатори. Ці станції оперативного адміністратив­ного зв'язку розраховані на включення 40 абонентів.

Внутрішній оперативний зв 'язок Сигналізація в номері

Кожен номер готелю обладнується дзвінками і кнопками сигналізації, автоматизації. Проживаючі в номері, не виходячи з кімнати, можуть викликати покоївку, чергову по поверху, офіціанта. У ванній встановлюються сигнальні дзвінки на ви­падок поганого самопочуття під час купання. Вони виконуються у вигляді шнура, щоб уникнути враження струмом. Спеціаль­ний автоматичний пристрій дає можливість відкрити двері но­мера, не підходячи до них, ввімкнути або вимкнути світло, не встаючи з ліжка. Вимикачі і кнопки автоматичного відкриван­ня дверей бажано встановити біля ліжка, розетку для включен­ня пилососа — біля дверей, розетку для радіо і настільної лампи - біля письмового столу, приладу для гоління і фену - біля дзер­кала у ванній.

Сигналізація в адміністратора

Особлива увага має приділятися обладнанню приладами сигналізації і зв'язку місця чергового адміністратора у вести­бюлі. Оформлення прибулих у готель, збереження і видача до­кументів, ключів від номерів і кореспонденції здійснюється цен­тралізовано. Тому дуже важливо забезпечити за допомогою слабкострумових установок зв'язок головного адміністратора з робочими місцями чергових по поверху.

У великих готелях застосовується автоматизована система обліку номерного фонду і розрахунків з гостями і службовцями через обчислювальний центр.

Радіотрансляційна і телевізійна мережа

У готелях передбачається встановлення радіотрансляцій­ної мережі. Будинок готелю має бути цілком радіофікований. У приміщеннях адміністративно-господарського персоналу, а також у місцях загального користування для передачі інформації встановлюються гучномовці потужністю 0,25 Вт. Радіофікація ресторану, кафе, банкетного залу здійснюється від місцевого радіовузла.

У двомісних номерах ставити радіоприймачі не рекомендуєть­ся, оскільки номер може бути наданий особам з різними смаками і розпорядком дня, і радіо може заважати одному з них, до того ж радіо створює в приміщенні додаткові шуми, що проникають у сусідні приміщення. Тому в номерах доцільніше встановлювати радіоточки з навушниками, що транслюють кілька програм.

Протипожежна сигналізація

Виникнення пожежі можливе в будь-якому місці готелю, але найбільш піддані загорянню підвали, горища і кухні.

Недотримання чистоти у виробничих приміщеннях, у місцях, де проходять канали центрального опалення, елементи парового та електричного обладнання, може, внаслідок над­мірного нагрівання або під впливом іскри, що виникла в елект­роприладах, викликати загоряння пилу, що зібрався.

Готельні об'єкти мають бути забезпечені протипожежною сигналізацією.

Пристрій пожежної сигналізації складається з центрально­го пожежного пункту, що подає звуковий або зоровий сигнал про пожежу або небезпеку пожежі, а також з пожежних сигналів. Розрізняють два види пожежних сигналів: автоматичні і ручні (кнопки).

Система безпеки в готелі

Велике значення має забезпечення безпеки проживаючих у готелі. Система безпеки складається з пульту управління, на якому ведеться спостереження за об'єктами і відеокамерами, що встановлюються при вході в готель, у вестибюлі, у коридо­рах. Телевізійний сигнал передається звичайною телефонною мережею.

Система має спеціальний канал для підключення до іншо­го охоронного і контрольного обладнання: протипожежної си­стеми, системи водо- та електропостачання, охоронно-пожеж­ної сигналізації. Управління і контроль за електричним освітленням місць загального користування, включення вентиляційних схем, системи пожежної сигналізації, радіотрансляційної мережі та інших інженерних систем мають бути зосереджені в диспет­черській інженерного обладнання.

Функції та структура інженерно-технічної служби

Інженерно-технічна служба покликана забезпечити:

• надійне та ефективне функціонування номерного і підсоб­ного фонду готелю, об'єктів зовнішнього благоустрою, озе­ленення та інших приналежних готелю об'єктів;

•  оперативний контроль технічного стану та експлуатації готелю, підготовки його до роботи.

•  участь у розробці генерального плану розвитку готелю у своїй сфері діяльності, планів реконструкції і утримання готелю;

•  забезпечення безперебійної роботи всіх технічних при­строїв та споруд готелю, що перераховані вище;

•  визначення потреби в засобах на фінансування необхід­них робіт з інженерно-технічного забезпечення готелю;

• взаємодія з державними органами з питань, що належать до компетенції інженерно-технічної служби. Управління інженерно-технічною службою здійснюється

на принципі єдиноначальності. Інженерно-технічну службу очолює головний інженер готелю, який призначається і звільняється з посади генеральним директором готелю.

Головний інженер готелю несе персональну відпові­дальність за виконання покладених на службу завдань і здійснення нею своїх функцій.

У функції інженерно-технічної служби входить регулярне, відповідно до затвердженого графіка, проведення обстеження санітарного і технічного стану готелю, території, що прилягає до готелю, об'єктів комунального призначення і зовнішнього благоустрою, що обслуговуються інженерно-технічною служ­бою, оцінка якості виконання проведених службою робіт і на­дання послуг, складання за результатами обстеження і перевірок актів.

Інженерно-технічна служба несе відповідальність за збе­реженість об'єктів, що обслуговуються, наданих службових при­міщень та іншого майна.

Інженерно-технічна служба готелю повинна:

• мати список всіх об'єктів, що обслуговуються нею;

• мати дані про території, що прилягають до готелю;

• мати акти технічного стану готелю і території, що приля­гає до готелю;

•  мати перелік, періодичність і обсяги робіт з утримання і ремонту готельного фонду, граничні терміни виконання заявок готельних служб;

• мати графік (періодичність) проведення обстежень якості утримання і ремонту об'єктів готельного фонду;

• складати річний кошторис і калькуляцію собівартості робіт з утримання і ремонту об'єктів готельного фонду;

•  проводити огляд технічного і санітарного стану об'єктів готельного фонду, санітарно-технічного та іншого облад­нання;

• виконувати необхідні ремонтні роботи, а також ліквідову­вати аварії;

• взаємодіяти з представниками органів державного нагля­ду і контролю, пожежної охорони.

• здійснювати під час опалювального сезону опалення но­мерного фонду.

Розвиток інженерно-технічної служби в діяльності готелю має розглядатися як одне з його найважливіших стратегічних завдань. Загальна спрямованість інженерно-технічної служби пов'язана з вирішенням комплексу питань ремонтно-технічного обслугову­вання, модернізації і реконструкції обладнання готелю.

Фахівці служби повинні мати успішний досвід розробки регламентуючої, конструкторської, ремонтної і технологічної документації, що дозволить істотно підсилити інженерно-те­хнічний супровід робіт, виконуваних ремонтною службою го­телю, а також освоїти нові напрямки з розробки керівної техніч­ної, конструкторської і технологічної документації для прове­дення ремонту нових видів обладнання готелю.

Фахівці з комп'ютерного забезпечення мають розробляти програмне забезпечення, або здійснювати нагляд за встанов­леною придбаною інформаційною системою автоматизації про­цесу управління готелем, яка дозволяє надати в режимі реаль­ного часу інформацію, необхідну для будь-якій службі готелю, а також автоматизувати робочі місця фахівців різних служб го­телю. Застосування такого програмного продукту підвищує продуктивність праці у декілька разів.

Основними цілями інженерно-технічної служби готелю є:

• забезпечення умов проживання, що відповідають стандар­там якості;

•  зниження витрат готелю і, відповідно, тарифів при під­тримці стандартів якості наданих послуг. Основними способами досягнення зазначених цілей є удос­коналення інженерно-технічної служби і санітарного і техніч­ного обладнання готелю.

Для реалізації поставлених завдань у готелі варто передба­чити реформування існуючої інженерно-технічної служби.

Інженерно-технічна служба готелю повинна займатися та­кими питаннями:

• інженерно-технічне обслуговування номерного і допоміж­ного фонду готелю;

• ресурсопостачання (теплопостачання, електропостачання, водопостачання і водовідведення);

• благоустрій території, що прилягає до готелю (озеленен­ня, санітарне очищення й утилізація відходів);

• побутове обслуговування (банно-пральне господарство). Основною характеристикою інженерно-технічної служби готелю є її необхідність для функціонування системи життєза­безпечення готелю.

Ця служба має розробляти та впроваджувати комплекс ре­сурсозберігаючих заходів, які дозволять значно зменшити за­гальний обсяг споживання ресурсів за рахунок запобігання не­виправданим витратам електроенергії, води, газу тощо.

Функції персоналу інженерно-технічної служби готелю Головний інженер готелю керує роботою технічного персо­налу і контролює результати його роботи. Несе відповідальність за правильну експлуатацію опалювальної системи, водопоста­чання, каналізації, засобів зв'язку, інформаційних систем, за безперебійну роботу технічного обладнання. Контролює до­тримання правил охорони праці і техніки безпеки працівника­ми. Аналізує технічний стан електромонтажного і сантехнічного обладнання, доводить до відома керівництва необхідність його ремонту або заміни. Розробляє поточні і перспективний плани технічного переобладнання.

Старший енергетик забезпечує безперебійну роботу, пра­вильну експлуатацію енергетичного і сантехнічного обладнан­ня, електричних і теплових мереж, повітропроводів, водопро­воду і каналізації.Здійснює контроль за дотриманням інструкцій з експлуа­тації, технічним обслуговуванням і наглядом за енергообладнанням і електричними мережами. Несе відповідальність за протипожежні заходи.

Електромонтер:

• забезпечує нормальне функціонування світлових точок у всіх приміщеннях готелю;

• усуває аварії електроосвітлення і відновлює дію світлових і силовихточок;

• стежить за справністю електросвітильників, внутрішньої електропроводки, вимикачів, штепселів, телевізійних уста­новок, чистотою освітлювальної арматури, люстр, елек­тричних ламп;

•  ремонтує електронагрівальні прилади й інші електричні прилади;

• стежить за роботою і здійснює поточний ремонт зовнішніх (вуличних) світлових реклам.

Ліфтер:

• спостерігає за роботою ліфта;

• вживає необхідних заходів у аварійних ситуаціях;

• підтримує у чистоті і порядку внутрішню частину кабі­ни і поверхових майданчиків перед ліфтом на всіх по­верхах.

Слюсар-сантехнік:

• стежить за справністю санітарно-технічного обладнання і нормальним надходженням води до опалювальних приладів, санітарно-технічних установок;

• усуває пошкодження трубопроводів, замінює санітарно-технічні прилади (ванни, унітази, умивальники), прочи­щає каналізацію при її засміченні;

• стежить за правильною експлуатацією санітарно-техніч­них приладів, не допускає витоку води;

• робить профілактичний ремонт санітарно-технічних при­ладів.

Ландшафтний архітектор (озеленювач):

• розробляє за кресленнями і ескізами планування і художнє оформлення газонів, клумб;

• підготовляє посадковий матеріал;

• займається посадкою саджанців, дерев, чагарників, квітко­вих рослин;

• здійснює стрижку газонів, квітників, формувальну обрізку (підстригання) крон дерев, чагарників;

• проводить профілактичний догляд рослин в інтер'єрі;

• несе відповідальність за збереженість і належний стан зе­лених насаджень.

Питання та завдання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте технічні системи сучасного готелю.

2. Наведіть структуру та функції інженерно-технічної служби го­телю.

3.  Охарактеризуйте системи водопостачання, теплопостачання, каналізаційного та сантехнічного обладнання, центрального опален­ня та освітлення.

4.  Охарактеризуйте важливість системи вентиляції та кондиціо-нування повітря.

5.  Опишіть транспортні системи готелю.

6. Розкрийте функції внутрішнього оперативного зв 'язку.