• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Розділ II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

Визначення організації як соціальної структури

Існує багато визначень поняття «організація». М.Акофф, Ф.Емері пропонують таке визначення: «Організація — соціальна група людей, в якій існує функціональний розподіл праці, спрямо­ваний на досягнення загальної мети». П.Пітере, Р.Уотермен так визначають це поняття: «Організація — це розумна система свідо­мо скоординованих видів діяльності, яка не має зайвих елементів». Автори підручника «Основи менеджменту» Б.М.Андрушків і О.Є. Кузьмін під терміном «організація» розуміють групу людей, діяльність яких координується (свідомо чи спонтанно) для досяг­нення певної мети, а організації із статусом юридичної особи нази­вають підприємствами або фірмами.

Для того, щоб певна спільнота вважалась, організацією вона повинна відповідати кільком обов'язковим вимогам:

- наявність щонайменше двох осіб у групі;

- наявність принаймні однієї цілі, яка б сприймалась як загаль­на для всіх членів даної групи;

- наявність членів групи, які свідомо працюють разом, щоб до­сягти бажаної для всіх цілі.

Поєднавши зазначені три вимоги можна запропонувати таке визначення: «Організація» — це група людей різної чисельності й кваліфікації, діяльність яких координується для досягнення однієї або кількох цілей».

Це визначення є справедливим для формальної організації, бо для неформальної (яка виникає спонтанно й де люди вступають у взаємодію) досить часто воно є не прийнятним.

Якщо організація ставить лише одну мету вона називається простою організацією, якщо ставить їх багато — складною.

Організація є системою, тобто сукупністю взаємодіючих еле­ментів, які утворюють цілісне об'єднання, що має властивості, відмінні від властивостей її складових.

Кожна організація складається із керуючої й керованої підсис­тем, які в практиці називаються системами.

Керуюча система включає елементи, які забезпечують процес управління організацією. Керована система включає елементи, які забезпечують безпосередній процес виробничої, господарської, ко­мерційної та інших видів діяльності.

Визначення організації як соціальної структури

Існує багато визначень поняття «організація». М.Акофф, Ф.Емері пропонують таке визначення: «Організація — соціальна група людей, в якій існує функціональний розподіл праці, спрямо­ваний на досягнення загальної мети». П.Пітере, Р.Уотермен так визначають це поняття: «Організація — це розумна система свідо­мо скоординованих видів діяльності, яка не має зайвих елементів». Автори підручника «Основи менеджменту» Б.М.Андрушків і О.Є. Кузьмін під терміном «організація» розуміють групу людей, діяльність яких координується (свідомо чи спонтанно) для досяг­нення певної мети, а організації із статусом юридичної особи нази­вають підприємствами або фірмами.

Для того, щоб певна спільнота вважалась, організацією вона повинна відповідати кільком обов'язковим вимогам:

- наявність щонайменше двох осіб у групі;

- наявність принаймні однієї цілі, яка б сприймалась як загаль­на для всіх членів даної групи;

- наявність членів групи, які свідомо працюють разом, щоб до­сягти бажаної для всіх цілі.

Поєднавши зазначені три вимоги можна запропонувати таке визначення: «Організація» — це група людей різної чисельності й кваліфікації, діяльність яких координується для досягнення однієї або кількох цілей».

Це визначення є справедливим для формальної організації, бо для неформальної (яка виникає спонтанно й де люди вступають у взаємодію) досить часто воно є не прийнятним.

Якщо організація ставить лише одну мету вона називається простою організацією, якщо ставить їх багато — складною.

Організація є системою, тобто сукупністю взаємодіючих еле­ментів, які утворюють цілісне об'єднання, що має властивості, відмінні від властивостей її складових.

Кожна організація складається із керуючої й керованої підсис­тем, які в практиці називаються системами.

Керуюча система включає елементи, які забезпечують процес управління організацією. Керована система включає елементи, які забезпечують безпосередній процес виробничої, господарської, ко­мерційної та інших видів діяльності.