• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

8.3.2. Аналіз факторів зовнішнього середовища

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

Розробка плану розвитку підприємства готельно-ресторанної сфери повинна розпочинатись з аналізу факторів зовнішнього се­редовища, які, на жаль, часто перебувають поза сферою уваги й постійного контролю керівництва підприємства, але мають знач­ний вплив на їх подальший розвиток.

Основне призначення аналізу зовнішнього середовища полягає у визначенні можливостей і загроз, на шляху розвитку підпри­ємства, а також його стратегічних альтернатив. Аналіз зовнішньо­го середовища є складовою так названого SWOT аналізу. Завдання аналізу полягає у віднайденні реальних можливостей, для забезпе­чення конкурентних переваг підприємства.

Можливості — це позитивні тенденції та явища у зовнішньому середовищі, використання яких сприяє зростанню обсягу реалізації послуг. До них відносять: зниження податків, зростання доходів на­селення й підприємств, послаблення позицій конкурентів, розвиток інтеграції, зниження розмірів платежів при в'їзді до країни тощо.

Загрози — це негативні тенденції і явища у зовнішньому середо­вищі, які в разі відсутності адекватної реакції підприємства на них призводять до значного скорочення обсягу реалізації послуг. Це — зниження купівельної спроможності населення й підприємств, заго­стрення конкуренції на ринку, негативні демографічні зміни, тиск з боку владних структур тощо.

Зовнішнє середовище підприємств готельно-ресторанного біз­несу складається з:

•  макросередовища (віддалене оточення);

•  мікросередовища (безпосереднє оточення). Мікросередовище включає зацікавлені угрупування, які прямо

впливають або перебувають під безпосереднім впливом основної діяльності підприємства, а саме акціонери, постачальники, місцеві організації, конкуренти, споживачі послуг, кредитори, профспілки, торговельні та інші організації.

Макросередовище утворюють загальні фактори, які не стосу­ються прямо короткотермінової діяльності підприємства, але мо­жуть вплинути на стратегічний план його розвитку.

Завданням аналізу зовнішнього середовища підприємств го­тельно-ресторанного бізнесу є:

•  виявлення й оцінка факторів, які становляють загрозу або сприяють розвитку підприємства;

• вивчення змін, які впливають на діяльність підприємств, і визначення їх тенденцій.

У межах макросередовища діють такі фактори:

Економічні — визначаються рівнем і особливостями ринкового механізму: рівнем суспільного економічного розвитку, бюджетом держави, доступністю ресурсів, рівнем доходів населення та без­робіття, податковою політикою, інфляцією, відсотковими ставка­ми, продуктивністю праці, величиною заробітної плати.

Правові — встановлюють права, відповідальність і зобов'язан­ня сторін в процесі ділових взаємовідносин(відносини підприємст­ва із суспільством, обмеження на окремі види діяльності, права споживачів, порядок реєстрації підприємств). Вивчення правової частини макросередовища передбачає вивчення змісту правових актів.

Політичні — представляються органами державної влади й конкуруючими партіями і групами. Держава й ринок перебувають у складних взаємовідносинах, які визначаються пануючою систе­мою поглядів на розвиток суспільства, особливостями етапів роз­витку держави, лідерами, які здійснюють політику.

Соціальні — комплекс соціальних явищ і процесів, які визнача­ються чисельністю й структурним складом населення, рівнем його освіти й життя, звичаями й традиціями, трудовою етикою, го­товністю терпіти нестатки, пов'язані з реформуванням економіки. Соціальні фактори впливають на ринок робочої сили, на споживачів при обранні послуг-конкурентів, попит на послуги, витрати по їх на­данню тощо. Наприклад, надання високоякісних послуг у певному регіоні країни може не здійснитись через відсутність відповідного за­гального й професійного рівня у місцевих працівників. Залучати ж професіоналів з інших регіонів є недоцільним.

Технологічні — визначаються факторами розвитку науково-тех­нічного прогресу в сфері виробництва послуг. Технологічні факто­ри виступають основою створення й пропозиції нових видів послуг.

Аналіз макросередовища доцільно проводити у послідовності, вказаній у табл. 8.17.

Аналіз базується на інформації, вміщеній у інформаційних ви­даннях, журналах, отриманій в ході обговорень, а також на виснов­ках експертів. її доцільно зводити у табл. 8.18.

Кількість врахованих факторів визначається дослідником, який проводить аналіз і залежить від рівня його кваліфікації та конкрет­ної ситуації.

Таблиця 8.17 Послідовність проведення аналізу зовнішнього середовища

Найменування робіт

Зміст робіт

1.  Визначення об'єкта аналізу

Виявлення характеру й симптомів невідповідності в системі управління підприємства й поза ним.

2.  Визначення мети

аналізу

Формулювання передбачуваних результатів

проведеного аналізу.

3.  Складення плану

проведення аналізу

Визначення послідовності проведення аналізу, етапів робіт, термінів їх виконання, персональних виконавців та необхідних ресурсів.

4. Розробка графіків

збирання й обробки інформації

Визначення складу й змісту графіків, обрання

методів збирання інформації та визначення

методики щодо оцінки її достовірності.

5.  Обробка даних, їх систематизація

Обрання об'єктів опитування, проведення

опитувань, обробка анкет, вивчення статистичної планової, бухгалтерської та іншої документації.

6.  Аналіз зібраної

інформації

Обробка кількісних і якісних показників, які

характеризують об'єкт дослідження.

7.Розробка висновків

і рекомендацій

Оцінка стану об'єкта аналізу, виявлення

негативних і позитивних ракурсів його діяльності визначення заходів і рішень, які необхідно застосовувати.

 

Таблиця 8.18 До аналізу економічних факторів макросередовища

 

Фактор

Стан фактора

Тенденція розвитку

Характер впливу на підприємство "~" негативний "+ " позитивний

1. Рівень

інфляції

Значний

(близько

3% на

місяць)

Можлива

стабілі-

зація

"-" знецінення грошей, які є на

підприємстві;

"+" при виплатах по займах;

"+" можливість отримання обігових грошових коштів при використанні різниці щодо курсу долара.

2. Скорочен-

ня дохо-

дів спо-

живачів

12% за

останній

квартал

Тенден-

ції не

визначе-

ні

"- знижується купівельна спро-

можність на продукцію і послу-

ги Підприємства, вимушене

скорочення обсягу виробництва продукції й надання послуг.

 

Таблиця 8.19 До аналізу факторів зовнішнього сепедовиша

 

 

 

Група факторів

Фактор

Вияв

Запрононовані заходи

для підприємств

готельно-ресторанного

бізнесу

1

2

3

4

1. Еконо­мічні

1.1. Загроза високих темпів інфляції

Знецінюються грошові накопичення підприємств

Ведення фінансових операцій, спрямованих на підтримання купі­вельної спроможності заощаджень.

 

1.2. Скорочення доходів споживачів і

т.д.

Знижується попит на послуги підприємства

Скорочення обсягу ви­робництва й реалізації продукції та послуг. Пошук нового ринку реалізації готельних послуг і продукції під­приємств громадського харчування

2. Пра­вові

Прийняття норма­тивних актів, які послаблюють еко­номічне становище підприємств і т.д.

Знижуються

доходи

підприємств

Збільшення обсягу виручки й обсягу валового доходу підприємств.

3. Полі­тичні

3.1. Орієнтація на ринкове регулю­вання економіки

Можливості що­до вибору сфери господарської діяльності

Розробка нових напрямів діяльності.

 

Послаблення дисципліни пла­тежів і поставок

Страхування поставок,

стимулювання

партнерів.

3.2. Зниження стабільності у суспільстві

Збільшення шан­сів щодо соці­альних потрясінь

Регулювання запасів матеріально-технічних засобів та сировини

3.3. Створення в органах державної влади угруповань і т. д.

 

Вплив угрупо­вань на розробку політичного курсу і законодавство

Стимулювання участі в політиці осіб, які пред­ставляють інтереси підприємств. Активна політична позиція

керівництва.

 

Продовження табл. 8.19

1

2

3

4

4. Соці-

альні

 

4.1. Зростання

мобільності

населення

Відтік працівників із шкідливих

і тяжких виробництв

Удосконалення системи

стимулювання.

Автоматизація й

механізація праці.

4.2. Зниження рівня

освіти і т.д.

Зниження трудо-

вої дисципліни,

виникнення конфліктів.

Утворення служби

соціально-психологічної

підтримки.

 

 

Проблеми

освоєння нових

технологій

Підвищення рівня

витрат на професійну

підготовку кадрів.

5. Техно-

логічні

5.1. НТП

В сфері

виробництва

Запровадження

нових видів си-

ровини, засобів

матеріально-тех­нічного призна­чення, обладнан­ня, технологій

Вкладення коштів у ноу-хау й оновлення

потужностей

підприємств.

 

 

Скорочення

термінів

амортизації

Збільшення обсягу

амортизаційних

відрахувань.

 

5.2. НТП в

соціальній сфері і

т.д.

Зростання рівня

потреб населення

Маркетингові дослідження. Поліпшення умов

праці й побуту працівників підприємств

У цілому аналіз зовнішнього середовища підприємств готель­но-ресторанного бізнесу з урахуванням зазначених факторів мож­на звести у табл. 8.19.

Фактори, наведені в табл. 8.19 входять до PEST-аналізу, який за оцінками зарубіжних спеціалістів є найважливішим з точки зору впливу на діяльність окремих підприємств.

Зміна макросередовища впливає на стратегічні позиції підпри­ємства на ринку та на елементи мікросередовища.

У практичній діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу можуть використовуватись різні методи реагування на зміни факторів зовнішнього середовища, найпоширенішими серед них є такі:

•  «боротьба з вогнем», або реактивний стиль управління. Це підхід, який передбачає реалізацію управлінських заходів після здійснення змін;

•  розширення сфер діяльності або диверсифікація виробництва послуг як засіб можливого зменшення комерційного ризику при зміні факторів зовнішнього середовища;

•  удосконалення організаційної структури управління для підвищення її гнучкості. В цьому разі підприємство може створю­вати стратегічні одиниці бізнесу та інші гнучкі структури, орієнто­вані на досягнення кінцевих результатів;

•  стратегічне управління.

Підприємства готельно-ресторанного бізнесу повинні здійсню­вати збирання стратегічної інформації про зовнішнє середовище, яке найчастіше будується на неформальній та індивідуальній ос­нові. Джерелами такої інформації можуть бути спеціальні органи (спілка споживачів, державні й муніципальні органи), постачаль­ники й посередники, споживачі послуг, обслуговуючі організації (банки, рекламні, аудиторські організації). Важливим джерелом інформації про зовнішнє середовище є також спеціалісти й працівники підприємства.

Контрольні запитання

1. Які стратегічні фактори зовнішнього середовища входять до PEST-аналізу.

2. Яким чином підприємства реагують на зміну факторів зовнішнього середовища (макросередовища).

3. Доповніть табл. 8.19 можливими заходами щодо виявів змін зовнішнього середовища.

Рекомендована література

1. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менедж­мент. — М.: Новосибирск: ИНФРА-М: Сибирское соглашение, 1999.

2. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.

3. Фатхутдинов РА. Стратегический менеджмент / Учебник для вузов. — М.: «Бизнес-школа «Интел-Синтез»», 1998.

Розробка плану розвитку підприємства готельно-ресторанної сфери повинна розпочинатись з аналізу факторів зовнішнього се­редовища, які, на жаль, часто перебувають поза сферою уваги й постійного контролю керівництва підприємства, але мають знач­ний вплив на їх подальший розвиток.

Основне призначення аналізу зовнішнього середовища полягає у визначенні можливостей і загроз, на шляху розвитку підпри­ємства, а також його стратегічних альтернатив. Аналіз зовнішньо­го середовища є складовою так названого SWOT аналізу. Завдання аналізу полягає у віднайденні реальних можливостей, для забезпе­чення конкурентних переваг підприємства.

Можливості — це позитивні тенденції та явища у зовнішньому середовищі, використання яких сприяє зростанню обсягу реалізації послуг. До них відносять: зниження податків, зростання доходів на­селення й підприємств, послаблення позицій конкурентів, розвиток інтеграції, зниження розмірів платежів при в'їзді до країни тощо.

Загрози — це негативні тенденції і явища у зовнішньому середо­вищі, які в разі відсутності адекватної реакції підприємства на них призводять до значного скорочення обсягу реалізації послуг. Це — зниження купівельної спроможності населення й підприємств, заго­стрення конкуренції на ринку, негативні демографічні зміни, тиск з боку владних структур тощо.

Зовнішнє середовище підприємств готельно-ресторанного біз­несу складається з:

•  макросередовища (віддалене оточення);

•  мікросередовища (безпосереднє оточення). Мікросередовище включає зацікавлені угрупування, які прямо

впливають або перебувають під безпосереднім впливом основної діяльності підприємства, а саме акціонери, постачальники, місцеві організації, конкуренти, споживачі послуг, кредитори, профспілки, торговельні та інші організації.

Макросередовище утворюють загальні фактори, які не стосу­ються прямо короткотермінової діяльності підприємства, але мо­жуть вплинути на стратегічний план його розвитку.

Завданням аналізу зовнішнього середовища підприємств го­тельно-ресторанного бізнесу є:

•  виявлення й оцінка факторів, які становляють загрозу або сприяють розвитку підприємства;

• вивчення змін, які впливають на діяльність підприємств, і визначення їх тенденцій.

У межах макросередовища діють такі фактори:

Економічні — визначаються рівнем і особливостями ринкового механізму: рівнем суспільного економічного розвитку, бюджетом держави, доступністю ресурсів, рівнем доходів населення та без­робіття, податковою політикою, інфляцією, відсотковими ставка­ми, продуктивністю праці, величиною заробітної плати.

Правові — встановлюють права, відповідальність і зобов'язан­ня сторін в процесі ділових взаємовідносин(відносини підприємст­ва із суспільством, обмеження на окремі види діяльності, права споживачів, порядок реєстрації підприємств). Вивчення правової частини макросередовища передбачає вивчення змісту правових актів.

Політичні — представляються органами державної влади й конкуруючими партіями і групами. Держава й ринок перебувають у складних взаємовідносинах, які визначаються пануючою систе­мою поглядів на розвиток суспільства, особливостями етапів роз­витку держави, лідерами, які здійснюють політику.

Соціальні — комплекс соціальних явищ і процесів, які визнача­ються чисельністю й структурним складом населення, рівнем його освіти й життя, звичаями й традиціями, трудовою етикою, го­товністю терпіти нестатки, пов'язані з реформуванням економіки. Соціальні фактори впливають на ринок робочої сили, на споживачів при обранні послуг-конкурентів, попит на послуги, витрати по їх на­данню тощо. Наприклад, надання високоякісних послуг у певному регіоні країни може не здійснитись через відсутність відповідного за­гального й професійного рівня у місцевих працівників. Залучати ж професіоналів з інших регіонів є недоцільним.

Технологічні — визначаються факторами розвитку науково-тех­нічного прогресу в сфері виробництва послуг. Технологічні факто­ри виступають основою створення й пропозиції нових видів послуг.

Аналіз макросередовища доцільно проводити у послідовності, вказаній у табл. 8.17.

Аналіз базується на інформації, вміщеній у інформаційних ви­даннях, журналах, отриманій в ході обговорень, а також на виснов­ках експертів. її доцільно зводити у табл. 8.18.

Кількість врахованих факторів визначається дослідником, який проводить аналіз і залежить від рівня його кваліфікації та конкрет­ної ситуації.

Таблиця 8.17 Послідовність проведення аналізу зовнішнього середовища

Найменування робіт

Зміст робіт

1.  Визначення об'єкта аналізу

Виявлення характеру й симптомів невідповідності в системі управління підприємства й поза ним.

2.  Визначення мети

аналізу

Формулювання передбачуваних результатів

проведеного аналізу.

3.  Складення плану

проведення аналізу

Визначення послідовності проведення аналізу, етапів робіт, термінів їх виконання, персональних виконавців та необхідних ресурсів.

4. Розробка графіків

збирання й обробки інформації

Визначення складу й змісту графіків, обрання

методів збирання інформації та визначення

методики щодо оцінки її достовірності.

5.  Обробка даних, їх систематизація

Обрання об'єктів опитування, проведення

опитувань, обробка анкет, вивчення статистичної планової, бухгалтерської та іншої документації.

6.  Аналіз зібраної

інформації

Обробка кількісних і якісних показників, які

характеризують об'єкт дослідження.

7.Розробка висновків

і рекомендацій

Оцінка стану об'єкта аналізу, виявлення

негативних і позитивних ракурсів його діяльності визначення заходів і рішень, які необхідно застосовувати.

 

Таблиця 8.18 До аналізу економічних факторів макросередовища

 

Фактор

Стан фактора

Тенденція розвитку

Характер впливу на підприємство "~" негативний "+ " позитивний

1. Рівень

інфляції

Значний

(близько

3% на

місяць)

Можлива

стабілі-

зація

"-" знецінення грошей, які є на

підприємстві;

"+" при виплатах по займах;

"+" можливість отримання обігових грошових коштів при використанні різниці щодо курсу долара.

2. Скорочен-

ня дохо-

дів спо-

живачів

12% за

останній

квартал

Тенден-

ції не

визначе-

ні

"- знижується купівельна спро-

можність на продукцію і послу-

ги Підприємства, вимушене

скорочення обсягу виробництва продукції й надання послуг.

 

Таблиця 8.19 До аналізу факторів зовнішнього сепедовиша

 

 

 

Група факторів

Фактор

Вияв

Запрононовані заходи

для підприємств

готельно-ресторанного

бізнесу

1

2

3

4

1. Еконо­мічні

1.1. Загроза високих темпів інфляції

Знецінюються грошові накопичення підприємств

Ведення фінансових операцій, спрямованих на підтримання купі­вельної спроможності заощаджень.

 

1.2. Скорочення доходів споживачів і

т.д.

Знижується попит на послуги підприємства

Скорочення обсягу ви­робництва й реалізації продукції та послуг. Пошук нового ринку реалізації готельних послуг і продукції під­приємств громадського харчування

2. Пра­вові

Прийняття норма­тивних актів, які послаблюють еко­номічне становище підприємств і т.д.

Знижуються

доходи

підприємств

Збільшення обсягу виручки й обсягу валового доходу підприємств.

3. Полі­тичні

3.1. Орієнтація на ринкове регулю­вання економіки

Можливості що­до вибору сфери господарської діяльності

Розробка нових напрямів діяльності.

 

Послаблення дисципліни пла­тежів і поставок

Страхування поставок,

стимулювання

партнерів.

3.2. Зниження стабільності у суспільстві

Збільшення шан­сів щодо соці­альних потрясінь

Регулювання запасів матеріально-технічних засобів та сировини

3.3. Створення в органах державної влади угруповань і т. д.

 

Вплив угрупо­вань на розробку політичного курсу і законодавство

Стимулювання участі в політиці осіб, які пред­ставляють інтереси підприємств. Активна політична позиція

керівництва.

 

Продовження табл. 8.19

1

2

3

4

4. Соці-

альні

 

4.1. Зростання

мобільності

населення

Відтік працівників із шкідливих

і тяжких виробництв

Удосконалення системи

стимулювання.

Автоматизація й

механізація праці.

4.2. Зниження рівня

освіти і т.д.

Зниження трудо-

вої дисципліни,

виникнення конфліктів.

Утворення служби

соціально-психологічної

підтримки.

 

 

Проблеми

освоєння нових

технологій

Підвищення рівня

витрат на професійну

підготовку кадрів.

5. Техно-

логічні

5.1. НТП

В сфері

виробництва

Запровадження

нових видів си-

ровини, засобів

матеріально-тех­нічного призна­чення, обладнан­ня, технологій

Вкладення коштів у ноу-хау й оновлення

потужностей

підприємств.

 

 

Скорочення

термінів

амортизації

Збільшення обсягу

амортизаційних

відрахувань.

 

5.2. НТП в

соціальній сфері і

т.д.

Зростання рівня

потреб населення

Маркетингові дослідження. Поліпшення умов

праці й побуту працівників підприємств

У цілому аналіз зовнішнього середовища підприємств готель­но-ресторанного бізнесу з урахуванням зазначених факторів мож­на звести у табл. 8.19.

Фактори, наведені в табл. 8.19 входять до PEST-аналізу, який за оцінками зарубіжних спеціалістів є найважливішим з точки зору впливу на діяльність окремих підприємств.

Зміна макросередовища впливає на стратегічні позиції підпри­ємства на ринку та на елементи мікросередовища.

У практичній діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу можуть використовуватись різні методи реагування на зміни факторів зовнішнього середовища, найпоширенішими серед них є такі:

•  «боротьба з вогнем», або реактивний стиль управління. Це підхід, який передбачає реалізацію управлінських заходів після здійснення змін;

•  розширення сфер діяльності або диверсифікація виробництва послуг як засіб можливого зменшення комерційного ризику при зміні факторів зовнішнього середовища;

•  удосконалення організаційної структури управління для підвищення її гнучкості. В цьому разі підприємство може створю­вати стратегічні одиниці бізнесу та інші гнучкі структури, орієнто­вані на досягнення кінцевих результатів;

•  стратегічне управління.

Підприємства готельно-ресторанного бізнесу повинні здійсню­вати збирання стратегічної інформації про зовнішнє середовище, яке найчастіше будується на неформальній та індивідуальній ос­нові. Джерелами такої інформації можуть бути спеціальні органи (спілка споживачів, державні й муніципальні органи), постачаль­ники й посередники, споживачі послуг, обслуговуючі організації (банки, рекламні, аудиторські організації). Важливим джерелом інформації про зовнішнє середовище є також спеціалісти й працівники підприємства.

Контрольні запитання

1. Які стратегічні фактори зовнішнього середовища входять до PEST-аналізу.

2. Яким чином підприємства реагують на зміну факторів зовнішнього середовища (макросередовища).

3. Доповніть табл. 8.19 можливими заходами щодо виявів змін зовнішнього середовища.

Рекомендована література

1. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менедж­мент. — М.: Новосибирск: ИНФРА-М: Сибирское соглашение, 1999.

2. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.

3. Фатхутдинов РА. Стратегический менеджмент / Учебник для вузов. — М.: «Бизнес-школа «Интел-Синтез»», 1998.