• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

5.2. Функція менеджменту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

 «організація виробництва послуг проживання»

Управлінська діяльність на підприємствах готельного бізнесу є специфічним різновидом трудового процесу з функціональною не­однорідністю. В готельному господарстві функціональні аспекти управлінської діяльності відзначаються евристичністю, адміністративністю і операторністю.

Евристичність управлінської роботи в даній сфері полягає в то­му, що вона має виражений творчий характер, пов'язана з визна­ченням завдань, аналізом ситуацій, пошуком шляхів щодо вирішення проблем.

Адміністративність управлінської праці у готельному господар­стві полягає у цілеспрямованому впливі керівництва підприємств на діяльність підлеглих з метою виконання ними поставлених завдань.

Операторність праці зумовлюється виконанням стереотипних операцій, необхідних для інформаційного забезпечення процесу уп­равління.

Для того, щоб менеджмент підприємства забезпечував ефектив­ну роботу по наданню послуг проживання, система управління по­винна бути конкурентоздатною й мати певні характеристики:

•  обмежене число рівнів управління;

•  компактні підрозділи, укомплектовані кваліфікованими фа­хівцями;

•  виробництво послуг проживання й надання додаткових по­слуг повинні бути орієнтовані на задоволення вимог споживача.

На підприємствах готельного бізнесу існує чітка ієрархія апара­ту управління, в межах якої місце кожного її члена чітко визначене відповідно до його статусу. У нижньому щаблі ієрархії знаходяться працівники зайняті безпосереднім виконанням виробничих про­цесів. До них відноситься виробничий персонал готелю, так звані індивідуальні учасники трудового процесу. Керівництво їхньою діяльністю здійснює багатоповерхова піраміда менеджерів, у якій виділяють три рівні:

•  менеджери, які керують роботою лише окремих працівників і не контролюють діяльність інших менеджерів;

•  менеджери, які керують роботою інших менеджерів. В їх обов'язки входить пошук методів вирішення найважливіших за­вдань, участь у складанні планів;

•  менеджери вищої ланки, які відповідають за постановку гло­бальних завдань, формування стратегії розвитку, визначення пріоритетних напрямів діяльності і системи внутрішніх цінностей підприємства.

Функція менеджменту підприємств готельного бізнесу «орга­нізація» реалізується через особливі функціональні обов'язки мене­джерів. По-перше, менеджери встановлюють цілі, визначають кон­кретні завдання в кожній групі цілей і через доведення їх до інших працівників підприємства, від роботи яких залежить досягнення даних цілей, забезпечують ефективність діяльності підприємства. По-друге, менеджери виконують організаційну функцію, аналізую­чи діяльність й приймаючи рішення, необхідні для досягнення цілей. Вони групують проблеми та добирають працівників для їх виконання. По-третє, менеджери підтримують постійні ко­мунікаційні процеси в колективі з урахуванням мотивації та стиму­лювання, аналізу, оцінки й інтерпретації результатів роботи кож­ного працівника підприємства. Менеджери сприяють професійно­му зростанню працівників, включаючи себе особисто.

Фукція менеджменту «організація» в готельному господарстві реалізовується шляхом виконання окремих виробничих процесів в структурних підрозділах на основі їх взаємодії. Надаючи основну послугу — послугу проживання, підприємства готельного бізнесу надають також і додаткові платні і безкоштовні послуги. До безко­штовних послуг відносять:

•  виклик швидкої допомоги або лікаря;

•  пробудження у визначений термін;

•  доставка в номер кореспонденції;

•  надання посуду й столових приборів;

•  надання місця для автостоянки;

•   замовлення таксі;

•   послуги банкомату тощо.

До платних послуг відносять:

•  транспортне обслуговування;

•  перукарські послуги;

•  послуги пральні;

•  послуги хімчистки;

•  користування факсом, ксероксом, комп'ютером;

•  відвідування сауни;

•  заняття у спортивному залі;

•  реєстрація в ВВІР;

•  екскурсійне обслуговування;

•  замовлення квитків тощо.

При реалізації функції менеджменту «організація» на підпри­ємствах готельного бізнесу дотримуються, специфічних принципів, які відрізняють ці підприємства від підприємств інших сфер діяль­ності, а саме:

> Принцип обумовленості функцій управління персоналом цілям виробництва. Зміст цього принципу полягає у тому, що функції уп­равління персоналом формуються і змінюються не довільно, а відповідно до потреб і цілей виробництва.

> Принцип потенційних імітацій. Цей принцип твердить, що тимчасова відсутність окремих працівників не повинна переривати процес здійснення виробничих операцій.

> Принцип економічності передбачає найбільш ефективну й економічну організацію технологічних процесів, зниження витрат на одиницю послуг, пропонованих підприємством.

> Принцип відповідності організації виробництва послуг кра­щим зарубіжним і вітчизняним аналогам.

> Принцип прогресивності та перспективності. При організації технологічних процесів, укомплектуванні їх обладнанням і засоба­ми праці необхідно враховувати перспективи розвитку підприємс­тва і можливість впровадження прогресивних технологій у вироб­ництво послуг.

> Принцип комплексності. На підприємствах готельного гос­подарства необхідно враховувати всі чинники, які впливають на організацію процесів надання послуг.

> Принцип оперативності та оперативного реагування. При ви­ході з ладу окремого ланцюга в процесі надання послуг у стислий термін ліквідується виникла ситуація.

> Принцип оптимальності передбачає обрання найраціональнішого варіанту для конкретних умов організаційної діяльності підприємства.

> Принцип ієрархічності. Цей принцип регулює управлінську взаємодію у вертикальних структурах апарату управління.

> Принцип автономності передбачає, що у будь-яких горизон­тальних і вертикальних структурах управління організацією вироб­ництва послуг повинна забезпечуватись раціональна автономність структурних підрозділів або окремих керівників.

> Принцип узгодженості. Всі структурні підрозділи підприємст­ва готельного господарства повинні узгоджувати свої дії.

> Принцип комфортності. При організації технологічних про­цесів на підприємствах повинен забезпечуватись максимум зручно­стей для їх виконання.

> Принцип єдності управління. Незалежно від організаційної структури підприємства, ступеня децентралізації й делегування по­вноважень один керівник повинен нести повну й абсолютну відповідальність за роботу всього колективу.

> Принцип диференціації робіт. Різні види робіт мають різні ха­рактеристики, що необхідно враховувати при поділі виробничих процесів між працівниками. Висококваліфікована індивідуальна праця вимагає інших умов, ніж некваліфікована.

> Поділ складних робіт на окремі операції, їх спеціалізація і стандартизація.

Реалізація зазначених принципів в діяльності підприємств доз­воляє знизити витрати на виробництво послуг, на які припадає значна питома вага у загальній собівартості послуг готельного бізнесу. Використання у практичній діяльності принципів функції менеджменту «організація виробництва послуг проживання» підтверджує особливість і неординарність цієї галузі та її відмін­ність від інших сфер діяльності.

Контрольні запитання

1. Перелічіть функціональні обов'язки менеджерів готельного бізнесу.

2. Назвіть виробничі процеси пов'язані з наданням основної та додаткових послуг.

3. Яких особливих, специфічних принципів необхідно дотриму­ватись при здійсненні функції «організація» в готелях.

Рекомендована література

1. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимст­ва. — М., 1995.

2. Чаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посібник. — К.:МАУП, 1997.

3. Гостиничный и туристический бизнес. / Под ред. А.Д. Чудновского — М. ТАНДЕМ, 1998.

4. Кузнецова Н.М. Основи готельного та ресторанного госпо­дарства: Навч. посібник. — К, 1997.

 «організація виробництва послуг проживання»

Управлінська діяльність на підприємствах готельного бізнесу є специфічним різновидом трудового процесу з функціональною не­однорідністю. В готельному господарстві функціональні аспекти управлінської діяльності відзначаються евристичністю, адміністративністю і операторністю.

Евристичність управлінської роботи в даній сфері полягає в то­му, що вона має виражений творчий характер, пов'язана з визна­ченням завдань, аналізом ситуацій, пошуком шляхів щодо вирішення проблем.

Адміністративність управлінської праці у готельному господар­стві полягає у цілеспрямованому впливі керівництва підприємств на діяльність підлеглих з метою виконання ними поставлених завдань.

Операторність праці зумовлюється виконанням стереотипних операцій, необхідних для інформаційного забезпечення процесу уп­равління.

Для того, щоб менеджмент підприємства забезпечував ефектив­ну роботу по наданню послуг проживання, система управління по­винна бути конкурентоздатною й мати певні характеристики:

•  обмежене число рівнів управління;

•  компактні підрозділи, укомплектовані кваліфікованими фа­хівцями;

•  виробництво послуг проживання й надання додаткових по­слуг повинні бути орієнтовані на задоволення вимог споживача.

На підприємствах готельного бізнесу існує чітка ієрархія апара­ту управління, в межах якої місце кожного її члена чітко визначене відповідно до його статусу. У нижньому щаблі ієрархії знаходяться працівники зайняті безпосереднім виконанням виробничих про­цесів. До них відноситься виробничий персонал готелю, так звані індивідуальні учасники трудового процесу. Керівництво їхньою діяльністю здійснює багатоповерхова піраміда менеджерів, у якій виділяють три рівні:

•  менеджери, які керують роботою лише окремих працівників і не контролюють діяльність інших менеджерів;

•  менеджери, які керують роботою інших менеджерів. В їх обов'язки входить пошук методів вирішення найважливіших за­вдань, участь у складанні планів;

•  менеджери вищої ланки, які відповідають за постановку гло­бальних завдань, формування стратегії розвитку, визначення пріоритетних напрямів діяльності і системи внутрішніх цінностей підприємства.

Функція менеджменту підприємств готельного бізнесу «орга­нізація» реалізується через особливі функціональні обов'язки мене­джерів. По-перше, менеджери встановлюють цілі, визначають кон­кретні завдання в кожній групі цілей і через доведення їх до інших працівників підприємства, від роботи яких залежить досягнення даних цілей, забезпечують ефективність діяльності підприємства. По-друге, менеджери виконують організаційну функцію, аналізую­чи діяльність й приймаючи рішення, необхідні для досягнення цілей. Вони групують проблеми та добирають працівників для їх виконання. По-третє, менеджери підтримують постійні ко­мунікаційні процеси в колективі з урахуванням мотивації та стиму­лювання, аналізу, оцінки й інтерпретації результатів роботи кож­ного працівника підприємства. Менеджери сприяють професійно­му зростанню працівників, включаючи себе особисто.

Фукція менеджменту «організація» в готельному господарстві реалізовується шляхом виконання окремих виробничих процесів в структурних підрозділах на основі їх взаємодії. Надаючи основну послугу — послугу проживання, підприємства готельного бізнесу надають також і додаткові платні і безкоштовні послуги. До безко­штовних послуг відносять:

•  виклик швидкої допомоги або лікаря;

•  пробудження у визначений термін;

•  доставка в номер кореспонденції;

•  надання посуду й столових приборів;

•  надання місця для автостоянки;

•   замовлення таксі;

•   послуги банкомату тощо.

До платних послуг відносять:

•  транспортне обслуговування;

•  перукарські послуги;

•  послуги пральні;

•  послуги хімчистки;

•  користування факсом, ксероксом, комп'ютером;

•  відвідування сауни;

•  заняття у спортивному залі;

•  реєстрація в ВВІР;

•  екскурсійне обслуговування;

•  замовлення квитків тощо.

При реалізації функції менеджменту «організація» на підпри­ємствах готельного бізнесу дотримуються, специфічних принципів, які відрізняють ці підприємства від підприємств інших сфер діяль­ності, а саме:

> Принцип обумовленості функцій управління персоналом цілям виробництва. Зміст цього принципу полягає у тому, що функції уп­равління персоналом формуються і змінюються не довільно, а відповідно до потреб і цілей виробництва.

> Принцип потенційних імітацій. Цей принцип твердить, що тимчасова відсутність окремих працівників не повинна переривати процес здійснення виробничих операцій.

> Принцип економічності передбачає найбільш ефективну й економічну організацію технологічних процесів, зниження витрат на одиницю послуг, пропонованих підприємством.

> Принцип відповідності організації виробництва послуг кра­щим зарубіжним і вітчизняним аналогам.

> Принцип прогресивності та перспективності. При організації технологічних процесів, укомплектуванні їх обладнанням і засоба­ми праці необхідно враховувати перспективи розвитку підприємс­тва і можливість впровадження прогресивних технологій у вироб­ництво послуг.

> Принцип комплексності. На підприємствах готельного гос­подарства необхідно враховувати всі чинники, які впливають на організацію процесів надання послуг.

> Принцип оперативності та оперативного реагування. При ви­ході з ладу окремого ланцюга в процесі надання послуг у стислий термін ліквідується виникла ситуація.

> Принцип оптимальності передбачає обрання найраціональнішого варіанту для конкретних умов організаційної діяльності підприємства.

> Принцип ієрархічності. Цей принцип регулює управлінську взаємодію у вертикальних структурах апарату управління.

> Принцип автономності передбачає, що у будь-яких горизон­тальних і вертикальних структурах управління організацією вироб­ництва послуг повинна забезпечуватись раціональна автономність структурних підрозділів або окремих керівників.

> Принцип узгодженості. Всі структурні підрозділи підприємст­ва готельного господарства повинні узгоджувати свої дії.

> Принцип комфортності. При організації технологічних про­цесів на підприємствах повинен забезпечуватись максимум зручно­стей для їх виконання.

> Принцип єдності управління. Незалежно від організаційної структури підприємства, ступеня децентралізації й делегування по­вноважень один керівник повинен нести повну й абсолютну відповідальність за роботу всього колективу.

> Принцип диференціації робіт. Різні види робіт мають різні ха­рактеристики, що необхідно враховувати при поділі виробничих процесів між працівниками. Висококваліфікована індивідуальна праця вимагає інших умов, ніж некваліфікована.

> Поділ складних робіт на окремі операції, їх спеціалізація і стандартизація.

Реалізація зазначених принципів в діяльності підприємств доз­воляє знизити витрати на виробництво послуг, на які припадає значна питома вага у загальній собівартості послуг готельного бізнесу. Використання у практичній діяльності принципів функції менеджменту «організація виробництва послуг проживання» підтверджує особливість і неординарність цієї галузі та її відмін­ність від інших сфер діяльності.

Контрольні запитання

1. Перелічіть функціональні обов'язки менеджерів готельного бізнесу.

2. Назвіть виробничі процеси пов'язані з наданням основної та додаткових послуг.

3. Яких особливих, специфічних принципів необхідно дотриму­ватись при здійсненні функції «організація» в готелях.

Рекомендована література

1. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимст­ва. — М., 1995.

2. Чаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посібник. — К.:МАУП, 1997.

3. Гостиничный и туристический бизнес. / Под ред. А.Д. Чудновского — М. ТАНДЕМ, 1998.

4. Кузнецова Н.М. Основи готельного та ресторанного госпо­дарства: Навч. посібник. — К, 1997.