• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Розділ III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

Моделювання організаційних структур управління

Управління організацією у динамічний час економічних перетворень є складним завданням, яке неможливо ефективно вирішити керуючись лише рекомендаціями літературних дже­рел.

Діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу, які до­сягай успіху на даному етапі розвитку економіки нашої держави, свідчить, що лише побудовані за новітніми технологіями ор­ганізаційні структури спроможні забезпечити ефективність вироб­ничого процесу й виступати запорукою динамічного розвитку підприємства.

Організаційна структура необхідна для управління всіма сфера­ми діяльності підприємства, а аналіз переваг та недоліків можливих варіантів її побудови дозволяє зробити вибір її конкретної форми з урахуванням стану споживчого ринку та стратегії розвитку підприємства. Організаційна структура управління забезпечує стабільність функціонування системи управління, завдяки чому підприємство ритмічно працює незалежно від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.

Організаційна структура підприємства базується на таких осно­воположних принципах:

- поділ праці та визначення функціональних обов'язків окре­мих працівників та груп;

- визначення сфери контролю керівників та підпорядкованості підрозділів на підприємстві;

- координація всіх функцій управлінської діяльності та всіх ла­нок виробничого процесу.

Організаційна структура визначає функції та робоче місце кож­ного працівника на підприємстві, завдяки чому вони спільно пра­цюють для досягнення певної мети. Відтак, організаційна структу­ра управління забезпечує реалізацію стратегічних планів підприємства шляхом його певних тактичних дій.

Моделювання організаційних структур управління

Управління організацією у динамічний час економічних перетворень є складним завданням, яке неможливо ефективно вирішити керуючись лише рекомендаціями літературних дже­рел.

Діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу, які до­сягай успіху на даному етапі розвитку економіки нашої держави, свідчить, що лише побудовані за новітніми технологіями ор­ганізаційні структури спроможні забезпечити ефективність вироб­ничого процесу й виступати запорукою динамічного розвитку підприємства.

Організаційна структура необхідна для управління всіма сфера­ми діяльності підприємства, а аналіз переваг та недоліків можливих варіантів її побудови дозволяє зробити вибір її конкретної форми з урахуванням стану споживчого ринку та стратегії розвитку підприємства. Організаційна структура управління забезпечує стабільність функціонування системи управління, завдяки чому підприємство ритмічно працює незалежно від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.

Організаційна структура підприємства базується на таких осно­воположних принципах:

- поділ праці та визначення функціональних обов'язків окре­мих працівників та груп;

- визначення сфери контролю керівників та підпорядкованості підрозділів на підприємстві;

- координація всіх функцій управлінської діяльності та всіх ла­нок виробничого процесу.

Організаційна структура визначає функції та робоче місце кож­ного працівника на підприємстві, завдяки чому вони спільно пра­цюють для досягнення певної мети. Відтак, організаційна структу­ра управління забезпечує реалізацію стратегічних планів підприємства шляхом його певних тактичних дій.