• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

§ 1. Поняття права власності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 

Економічні відносини власності є одним з найважливі_

ших об’єктів державно_правового регулювання. Поняття

права власності як юридичної категорії виникає внаслідок

врегулювання економічних відносин за допомогою юридич_

ного інструментарію. Воно має велике значення для всіх без

винятку галузей права.

У наш час у вітчизняному праві існує кілька норматив_

них визначень права власності. Так, за ст. 316 чинного Ци_

вільного кодексу України, правом власності є право особи

на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за

своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Згідно зі ст. 2

Закону України «Про власність»1 від 14 жовтня 1992 р.,

право власності — це врегульовані законом суспільні відно_

сини щодо володіння, користування й розпорядження май_

ном. Здійснювати відносини щодо володіння, користуван_

ня та розпорядження власністю в Україні можуть не тільки

народ України, громадяни, юридичні особи України та дер_

жава, а також інші держави, їхні юридичні особи, міжна_

родні організації, громадяни іноземних держав та особи без

громадянства. Різновиди майна, що може бути у власності

тих чи інших суб’єктів, а також форми власності, підстави

її набуття та правовий режим тощо визначаються окремо

кожною державою.

Постійна міграція населення, розширення меж зовнішнь_

оекономічного ринку та багато інших чинників зумовлюють

наявність у відносинах власності іноземного елементу. Відпо_

відно, колізійні питання права власності — це питання, пов’язані з необхідністю обрання одного з колізуючих націо_

нальних законів для вирішення конкретного питання, пов’я_

заного з правом власності, зокрема з визнанням права влас_

ності на річ, що придбана за кордоном; встановленням змісту

права власності; визначенням правомочностей власника;

підставами набуття та припинення права власності тощо.

Економічні відносини власності є одним з найважливі_

ших об’єктів державно_правового регулювання. Поняття

права власності як юридичної категорії виникає внаслідок

врегулювання економічних відносин за допомогою юридич_

ного інструментарію. Воно має велике значення для всіх без

винятку галузей права.

У наш час у вітчизняному праві існує кілька норматив_

них визначень права власності. Так, за ст. 316 чинного Ци_

вільного кодексу України, правом власності є право особи

на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за

своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Згідно зі ст. 2

Закону України «Про власність»1 від 14 жовтня 1992 р.,

право власності — це врегульовані законом суспільні відно_

сини щодо володіння, користування й розпорядження май_

ном. Здійснювати відносини щодо володіння, користуван_

ня та розпорядження власністю в Україні можуть не тільки

народ України, громадяни, юридичні особи України та дер_

жава, а також інші держави, їхні юридичні особи, міжна_

родні організації, громадяни іноземних держав та особи без

громадянства. Різновиди майна, що може бути у власності

тих чи інших суб’єктів, а також форми власності, підстави

її набуття та правовий режим тощо визначаються окремо

кожною державою.

Постійна міграція населення, розширення меж зовнішнь_

оекономічного ринку та багато інших чинників зумовлюють

наявність у відносинах власності іноземного елементу. Відпо_

відно, колізійні питання права власності — це питання, пов’язані з необхідністю обрання одного з колізуючих націо_

нальних законів для вирішення конкретного питання, пов’я_

заного з правом власності, зокрема з визнанням права влас_

ності на річ, що придбана за кордоном; встановленням змісту

права власності; визначенням правомочностей власника;

підставами набуття та припинення права власності тощо.