• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

2.3. Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

(ст. 5), інші нормативно_правові акти України та міжнародні

угоди передбачають можливість відкриття представництв іно_

земних суб’єктів господарської діяльності (фірм, компаній),

через які повністю або частково здійснюється їхня госпо_

дарська діяльність. Ці представництва підлягають державній

реєстрації згідно з Інструкцією про порядок реєстрації пред_

ставництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в

Україні, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх

економічних зв’язків і торгівлі2 від 18 січня 1996 р3.

Для реєстрації представництва іноземний суб’єкт госпо_

дарювання має подати до Міністерства економіки та з пи_

тань європейської інтеграції України такі документи:

а) заяву з проханням про реєстрацію представництва із за_

значенням назви та адреси фірми, її місцезнаходження, міста,

в якому буде відкрито представництво, сфери діяльності

фірми, мети відкриття і сфери діяльності представництва;

б) витяг з торговельного (банківського) реєстру країни

місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного

органу управління (контори) іноземного суб’єкта господа_

рювання;

в) довідку від банківської установи, в якій офіційно

відкрито рахунок цього суб’єкта;

г) доручення на здійснення представницьких функцій в

Україні, оформлене за законом країни, де офіційно зареє_

стрована контора іноземного суб’єкта господарської діяль_

ності.

Ці документи мають бути нотаріально засвідчені за

місцем їх видачі, легалізовані належним чином у консульсь_

ких установах, які представляють інтереси України, в пе_

рекладі на українську мову, завіреним печаткою офіційно_

го перекладача.

За результатами розгляду заяви виноситься рішення про

реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарю_

вання або про відмову в його реєстрації. Відмова в реєстрації

або неприйняття рішення в установлений строк може бути

оскаржено в суді України.

Зареєстрованому представництву іноземного суб’єкта

господарювання видається свідоцтво про реєстрацію вста_

новленого зразка Міністерством економіки та з питань євро_

пейської інтеграції України, яке є підставою для відкриття

поточних рахунків у банках України, безмитного провезен_

ня устаткування та іншого майна, яке тимчасово ввозиться

на територію України.

Представництво іноземного суб’єкта господарювання не

має статусу юридичної особи і не здійснює самостійно гос_

подарську діяльність. Воно діє від імені та за дорученням

суб’єкта господарювання, представником якого є.

Діяльність представництв іноземних суб’єктів господарю_

вання оподатковується відповідно до Закону України «Про

оподаткування прибутку підприємств». Постійні представ_

ництва нерезидентів1, як випливає із ст. 2 цього Закону, які

отримують доходи з джерел їх походження з України або

виконують агентські (представницькі) функції стосовно та_

ких нерезидентів чи їх засновників, є платниками податку.

Представництва некомерційних організацій_юридичних

осіб в Україні реєструються згідно з Положенням про поря_

док реєстрації філій, відділень, представництв та інших струк_

турних підрозділів громадських (неурядових) організацій в

Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Украї_

ни від 26 лютого 1993 р. і Міністерством юстиції.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

(ст. 5), інші нормативно_правові акти України та міжнародні

угоди передбачають можливість відкриття представництв іно_

земних суб’єктів господарської діяльності (фірм, компаній),

через які повністю або частково здійснюється їхня госпо_

дарська діяльність. Ці представництва підлягають державній

реєстрації згідно з Інструкцією про порядок реєстрації пред_

ставництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в

Україні, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх

економічних зв’язків і торгівлі2 від 18 січня 1996 р3.

Для реєстрації представництва іноземний суб’єкт госпо_

дарювання має подати до Міністерства економіки та з пи_

тань європейської інтеграції України такі документи:

а) заяву з проханням про реєстрацію представництва із за_

значенням назви та адреси фірми, її місцезнаходження, міста,

в якому буде відкрито представництво, сфери діяльності

фірми, мети відкриття і сфери діяльності представництва;

б) витяг з торговельного (банківського) реєстру країни

місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного

органу управління (контори) іноземного суб’єкта господа_

рювання;

в) довідку від банківської установи, в якій офіційно

відкрито рахунок цього суб’єкта;

г) доручення на здійснення представницьких функцій в

Україні, оформлене за законом країни, де офіційно зареє_

стрована контора іноземного суб’єкта господарської діяль_

ності.

Ці документи мають бути нотаріально засвідчені за

місцем їх видачі, легалізовані належним чином у консульсь_

ких установах, які представляють інтереси України, в пе_

рекладі на українську мову, завіреним печаткою офіційно_

го перекладача.

За результатами розгляду заяви виноситься рішення про

реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарю_

вання або про відмову в його реєстрації. Відмова в реєстрації

або неприйняття рішення в установлений строк може бути

оскаржено в суді України.

Зареєстрованому представництву іноземного суб’єкта

господарювання видається свідоцтво про реєстрацію вста_

новленого зразка Міністерством економіки та з питань євро_

пейської інтеграції України, яке є підставою для відкриття

поточних рахунків у банках України, безмитного провезен_

ня устаткування та іншого майна, яке тимчасово ввозиться

на територію України.

Представництво іноземного суб’єкта господарювання не

має статусу юридичної особи і не здійснює самостійно гос_

подарську діяльність. Воно діє від імені та за дорученням

суб’єкта господарювання, представником якого є.

Діяльність представництв іноземних суб’єктів господарю_

вання оподатковується відповідно до Закону України «Про

оподаткування прибутку підприємств». Постійні представ_

ництва нерезидентів1, як випливає із ст. 2 цього Закону, які

отримують доходи з джерел їх походження з України або

виконують агентські (представницькі) функції стосовно та_

ких нерезидентів чи їх засновників, є платниками податку.

Представництва некомерційних організацій_юридичних

осіб в Україні реєструються згідно з Положенням про поря_

док реєстрації філій, відділень, представництв та інших струк_

турних підрозділів громадських (неурядових) організацій в

Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Украї_

ни від 26 лютого 1993 р. і Міністерством юстиції.