• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

ПЕРЕДМОВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 

За роки незалежності в нашій країні відбулися прогре_

сивні зміни в соціальній, економічній та політичній сферах

суспільного життя. Зросли і розширилися зв’язки України з

державами колишнього Радянського Союзу, з багатьма іно_

земними державами. Значно зросла міграція населення, а

зовнішньоекономічні зв’язки набрали нових перспектив,

наповнилися новим змістом міжнародного співробітництва.

Розвиток міжнародного співробітництва України з іно_

земними державами у сфері економіки, політики і культу_

ри зумовив необхідність удосконалення договірних право_

відносин та уніфікації законодавства з питань власності,

шлюбно_сімейних і трудових відносин, у сфері міжнарод_

них перевезень та інших правовідносин, що виходять за

межі правової системи України. Відповідно зросла потреба

в удосконаленні чинного міжнародного приватного права,

в застосуванні юридичних норм щодо відносин, які вини_

кають між суб’єктами різних держав, теоретичних дослід_

жень правотворчого і правозастосовчого досвіду України та

інших держав в галузі міжнародного співробітництва. Саме

цим можна пояснити збільшення в Україні та інших краї_

нах кількості навчальних закладів, де вивченню міжнарод_

ного приватного права і підготовці високопрофесійних

юристів, спеціалістів у галузі міжнародного приватного

права надається значна увага. Викладене свідчить про не_

обхідність забезпечення навчальних та інших закладів,

предметом діяльності яких є питання міжнародного права,

підручниками, навчальними посібниками та іншими дру_

кованими джерелами, що відповідають реаліям сьогодення.

Вивчення в Національній юридичній академії України імені

Ярослава Мудрого дисципліни «Міжнародне приватне пра_

во» зумовило необхідність у написанні підручника з цієї

дисципліни відповідно до навчальної програми Академії.

При підготовці зазначеного видання авторський колек_

тив використав і поклав в його основу праці відомих украї_

нських і російських вчених_правників. Серед них:

Авторський колектив ставив перед собою завдання не

тільки стисло й доступно викласти основні положення та

теоретичні питання міжнародного приватного права, а й

розвинути у студентів практичні навички застосування за_

конодавства цієї галузі права, роботи з міжнародними до_

говорами та іншими угодами, допомогти всім, хто цікавить_

ся міжнародним приватним правом, оволодіти основними

теоретичними проблемами правових форм міжнародного

приватного права, його суб’єктів, шлюбно_сімейних, спад_

кових та інших міжнародних правовідносин.

За роки незалежності в нашій країні відбулися прогре_

сивні зміни в соціальній, економічній та політичній сферах

суспільного життя. Зросли і розширилися зв’язки України з

державами колишнього Радянського Союзу, з багатьма іно_

земними державами. Значно зросла міграція населення, а

зовнішньоекономічні зв’язки набрали нових перспектив,

наповнилися новим змістом міжнародного співробітництва.

Розвиток міжнародного співробітництва України з іно_

земними державами у сфері економіки, політики і культу_

ри зумовив необхідність удосконалення договірних право_

відносин та уніфікації законодавства з питань власності,

шлюбно_сімейних і трудових відносин, у сфері міжнарод_

них перевезень та інших правовідносин, що виходять за

межі правової системи України. Відповідно зросла потреба

в удосконаленні чинного міжнародного приватного права,

в застосуванні юридичних норм щодо відносин, які вини_

кають між суб’єктами різних держав, теоретичних дослід_

жень правотворчого і правозастосовчого досвіду України та

інших держав в галузі міжнародного співробітництва. Саме

цим можна пояснити збільшення в Україні та інших краї_

нах кількості навчальних закладів, де вивченню міжнарод_

ного приватного права і підготовці високопрофесійних

юристів, спеціалістів у галузі міжнародного приватного

права надається значна увага. Викладене свідчить про не_

обхідність забезпечення навчальних та інших закладів,

предметом діяльності яких є питання міжнародного права,

підручниками, навчальними посібниками та іншими дру_

кованими джерелами, що відповідають реаліям сьогодення.

Вивчення в Національній юридичній академії України імені

Ярослава Мудрого дисципліни «Міжнародне приватне пра_

во» зумовило необхідність у написанні підручника з цієї

дисципліни відповідно до навчальної програми Академії.

При підготовці зазначеного видання авторський колек_

тив використав і поклав в його основу праці відомих украї_

нських і російських вчених_правників. Серед них:

Авторський колектив ставив перед собою завдання не

тільки стисло й доступно викласти основні положення та

теоретичні питання міжнародного приватного права, а й

розвинути у студентів практичні навички застосування за_

конодавства цієї галузі права, роботи з міжнародними до_

говорами та іншими угодами, допомогти всім, хто цікавить_

ся міжнародним приватним правом, оволодіти основними

теоретичними проблемами правових форм міжнародного

приватного права, його суб’єктів, шлюбно_сімейних, спад_

кових та інших міжнародних правовідносин.