• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

§ 2. Види форм права

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 

У міжнародному приватному праві застосовуються такі

форми права, як 1) міжнародні договори, а також 2) пра_

вові звичаї (міжнародні та внутрішньодержавні); 3) внут_

рішнє законодавство (вітчизняне та іноземне); 4) судова й

арбітражна практика. Як джерела права розглядають пра_

вову доктрину, хоча доктринальні положення не є загаль_

новизнаним джерелом права.

Форми і джерела міжнародного приватного права мають

певні особливості, породжені наявністю міжнародних дого_

ворів і звичаїв:

1) подвійність форм правового регулювання — існуван_

ня внутрішньодержавного і міжнародного рівнів регулюван_

ня одних і тих самих відносин;

2) у деяких випадках формою міжнародного приватного

права може виступати не тільки національне законодавство

України (внутрішньодержавне і міжнародне), а й внутрішнє

право інших країн2.

Скажімо, при розгляді справи про спадкування, вітчиз_

няний суддя може постати перед необхідністю застосуван_

ня до правовідносин законодавства Польщі чи будь_якої

іншої держави. При цьому суд повинен використати не тільки визнані в Україні закони чи підзаконні нормативні

акти, правові звичаї, а й судові прецеденти, і навіть доктри_

нальні положення.

Специфічним є співвідношення між різними формами пра_

ва. У більшості галузей права основною формою регулювання

виступає внутрішнє законодавство, а міжнародні договори та

звичаї застосовуються рідше. У міжнародному приватному

праві міжнародно_правове регулювання (договори та звичаї)

набувають все більшого застосування. Незалежно від різних

теоретичних підходів щодо значення міжнародних договорів,

практично в будь_якій сфері правового регулювання поряд з

нормами внутрішнього законодавства застосовують також

норми міжнародних договорів, які в міжнародному приват_

ному праві превалюють над внутрішнім законодавством.

У міжнародному приватному праві застосовуються такі

форми права, як 1) міжнародні договори, а також 2) пра_

вові звичаї (міжнародні та внутрішньодержавні); 3) внут_

рішнє законодавство (вітчизняне та іноземне); 4) судова й

арбітражна практика. Як джерела права розглядають пра_

вову доктрину, хоча доктринальні положення не є загаль_

новизнаним джерелом права.

Форми і джерела міжнародного приватного права мають

певні особливості, породжені наявністю міжнародних дого_

ворів і звичаїв:

1) подвійність форм правового регулювання — існуван_

ня внутрішньодержавного і міжнародного рівнів регулюван_

ня одних і тих самих відносин;

2) у деяких випадках формою міжнародного приватного

права може виступати не тільки національне законодавство

України (внутрішньодержавне і міжнародне), а й внутрішнє

право інших країн2.

Скажімо, при розгляді справи про спадкування, вітчиз_

няний суддя може постати перед необхідністю застосуван_

ня до правовідносин законодавства Польщі чи будь_якої

іншої держави. При цьому суд повинен використати не тільки визнані в Україні закони чи підзаконні нормативні

акти, правові звичаї, а й судові прецеденти, і навіть доктри_

нальні положення.

Специфічним є співвідношення між різними формами пра_

ва. У більшості галузей права основною формою регулювання

виступає внутрішнє законодавство, а міжнародні договори та

звичаї застосовуються рідше. У міжнародному приватному

праві міжнародно_правове регулювання (договори та звичаї)

набувають все більшого застосування. Незалежно від різних

теоретичних підходів щодо значення міжнародних договорів,

практично в будь_якій сфері правового регулювання поряд з

нормами внутрішнього законодавства застосовують також

норми міжнародних договорів, які в міжнародному приват_

ному праві превалюють над внутрішнім законодавством.