• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

§ 4. Система міжнародного приватного права

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 

Міжнародне приватне право поділяється на дві частини:

загальну і особливу. Як окрему частину іноді виділяють ще

міжнародний цивільний процес.

У загальній частині навчального курсу розглядаються

загальнотеоретичні питання, що мають значення для міжна_

родного приватного права в цілому, а саме: поняття, пред_

мет, систему і зміст цього права, його джерела і форми, ме_

тоди правового регулювання, вчення про колізійні та матеріально_правові норми; правові режими, загальні положен_

ня щодо суб’єктів, низку інших загальних понять і прин_

ципів.

Особлива частина містить аналіз питань власності, зобо_

в’язальних відносин. Нею охоплено також спадкові відно_

сини, шлюбно_сімейні, трудові та основи міжнародного ци_

вільного процесу. Складається вона з таких розділів: право

власності, зокрема інтелектуальної, спадкове право; за_

гальні положення зобов’язального права; міжнародні пере_

везення; шлюбно_сімейні відносини; міжнародні трудові

відносини; міжнародний цивільний процес; міжнародний

комерційний арбітраж.

Система міжнародного приватного права як наука охоп_

лює також основні теоретичні та методологічні особливості

галузі, її історичний розвиток, актуальні проблеми і перс_

пективи.

Міжнародне приватне право поділяється на дві частини:

загальну і особливу. Як окрему частину іноді виділяють ще

міжнародний цивільний процес.

У загальній частині навчального курсу розглядаються

загальнотеоретичні питання, що мають значення для міжна_

родного приватного права в цілому, а саме: поняття, пред_

мет, систему і зміст цього права, його джерела і форми, ме_

тоди правового регулювання, вчення про колізійні та матеріально_правові норми; правові режими, загальні положен_

ня щодо суб’єктів, низку інших загальних понять і прин_

ципів.

Особлива частина містить аналіз питань власності, зобо_

в’язальних відносин. Нею охоплено також спадкові відно_

сини, шлюбно_сімейні, трудові та основи міжнародного ци_

вільного процесу. Складається вона з таких розділів: право

власності, зокрема інтелектуальної, спадкове право; за_

гальні положення зобов’язального права; міжнародні пере_

везення; шлюбно_сімейні відносини; міжнародні трудові

відносини; міжнародний цивільний процес; міжнародний

комерційний арбітраж.

Система міжнародного приватного права як наука охоп_

лює також основні теоретичні та методологічні особливості

галузі, її історичний розвиток, актуальні проблеми і перс_

пективи.