• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Приложения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 

Приложение 1

              Баланс ОАО «Черноморец» за 1995-1998г.г.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА (Українська форма №1), тис.грн.

Актив

Дата

01.01.1995

01.01.1996

01.01.1997

01.01.1998

 

Код

 

 

 

 

I. Основні засоби та інші позаоборотні активи

 

 

 

 

Основні засоби: залишкова вартість

010

1 152,7

1 282,0

7 983,0

7 601,2

                            знос * (02)

011

1 056,0

1 119,0

8 868,0

8 573,7

                            Первісна вартість * (01)

012

2 208,7

2 401,0

16 851,0

16 174,9

Нематеріальні активи: залишкова вартість

020

50,0

0,0

0,0

0,0

                            знос * (02)

021

0,0

0,0

0,0

0,0

                            Первісна вартість * (04)

022

50,0

0,0

0,0

0,0

Незавершені капітальні вкладення (33,35,61)

030

23,9

29,0

173,0

296,3

Устаткування (07)

035

0,0

0,0

0,0

0,0

Довгострокові фінансові вкладення (58)

040

0,0

0,0

0,0

0,0

Розрахунки з учасниками (75)

050

0,0

0,0

0,0

0,0

Майно в оренді (11)

055

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші позаоборотні активи

060

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього по розділу I

070

1 226,6

1 311,0

8 156,0

7 897,5

II.  Запаси і витрати

 

 

 

 

 

Виробничі запаси (05,06,08,10)

080

158,5

534,0

1 304,0

1 306,9

Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)

090

0,0

0,0

0,0

0,0

Малоцінні і швидкозношувані предмети: залишкова вартість

100

 

4,7

 

38,0

 

231,0

 

273,8

                            знос * (13)

101

2,5

17,0

41,0

58,8

                            Первісна вартість * (12)

102

7,2

55,0

272,0

332,6

Незавершене виробництво (03,20,21,23,29,30,43,44)

110

72,9

466,0

413,0

85,5

Витрати майбутніх періодів (31)

120

0,0

0,0

0,0

0,0

Готова продукція (40)

130

206,4

478,0

843,0

298,7

Товари: купівельна вартість (41)

140

6,4

10,0

12,0

24,4

                             Торгова націнка *  (42)

141

0,6

1,0

0,0

1,8

                             Продажна вартість *  (41)

142

0,7

11,0

12,0

26,2

Всього по розділу II

150

448,9

1 526,0

2 803,0

1 989,3

III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

 

 

 

 

Товари відвантажені: строк сплати яких не настав (45)

160

0,0

365,0

359,0

0,0

                             не сплачені в строк  (45)

165

0,0

0,0

0,0

823,4

Розрахунки з дебіторами: за товари, роботи та послуги, строк сплати яких не настав (62, 76)

170

184,0

0,0

0,0

0,0

    за товари, роботи та послуги, не сплачені в строк (62,76)

180

0,0

0,0

0,0

0,0

    по векселях одержаних (59)

190

0,0

0,0

0,0

0,0

    з податкових розрахункiв (67)

195

 

 

х

46,8

    з бюджетом (68)

200

0,2

10,0

2,0

0,0

    з персоналом за іншими операціями (73)

210

0,0

0,0

0,0

0,0

    по авансах виданих (61)

220

0,0

0,0

0,0

0,0

    з дочірніми підприємствами (78)

230

0,0

0,0

0,0

61,7

    з іншими дебіторами (63,70,71,72,73,76,84)

240

0,8

2,0

2,0

5,3

Короткострокові фінансові вкладення (58)

250

0,0

0,0

0,0

0,0

Грошові кошти: каса (50)

260

0,1

0,0

0,0

0,2

    розрахунковий  рахунок (51)

270

0,9

0,0

0,0

0,2

    валютний рахунок  (52)

280

0,0

0,0

0,0

12,8

    інші грошові кошти (54,55,56)

290

0,0

1,0

34,0

57,9

Використання позикових коштів (82)

300

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші оборотні активи

310

0,0

1,0

9,0

0,0

Всього по розділу III

320

186,0

379,0

406,0

1 008,3

БАЛАНС (сума рядків 070,150, 320)

350

1 861,5

3 216,0

11 365,0

10 895,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 (продолжение)

Пасив

Код

1.01.1995

1.01.1996

1.01.1997

1.01.1998

Статутний фонд (капітал) (85)

400

210,0

1 269,0

1 269,0

1 269,3

Додатковий капітал (88)

405

0,0

30,0

7 533,0

7 097,1

Резервний фонд (88)

410

21,6

7,0

0,0

0,0

Резерв сумнівних боргів (88)

415

0,0

0,0

0,0

0,0

Фінансування капітальних вкладень (93,94)

420

23,9

29,0

173,0

296,3

Розрахунки за майно (76)

425

0,0

0,0

0,0

0,0

Спеціальні фонди і цільове фінансування (87,88,96)

430

1 246,0

650,0

326,0

142,3

Амортизаційний фонд на повне відновлення (86)

440

0,0

0,0

0,0

0,0

Розрахунки з учасниками (75)

450

0,0

0,0

0,0

392,9

Доходи майбутніх періодів (83)

455

0,0

0,0

0,0

0,0

Резерви майбутніх витрат і платежів (89)

460

0,0

0,0

0,0

0,0

Реструктуризований борг (99)

465

0,0

0,0

0,0

0,0

Нерозподілений прибуток минулих років (98)

470

0,0

0,0

0,0

0,0

Заборгованість за майно в оренді (99)

475

0,0

0,0

0,0

0,0

Прибуток: нерозподілений звітного року

480

0,0

0,0

0,0

0,0

     використаний у звітному році * (81)

481

0,0

1 003,6

481,0

0,0

     звітного року *  (80)

482

0,0

1 003,6

208,0

0,0

Збитки: минулих років (98)

485

0,0

0,0

0,0

273,0

              звітного року (80)*

490

0,0

0,0

273,0

251,3

Всього по розділу I

495

1 501,5

1 985,0

9 028,0

8 673,6

II. Довгострокові пасиви

 

 

 

 

 

Кредити банків (92)

500

0,0

0,0

0,0

0,0

Позикові кошти (95)

510

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші довгострокові пасиви

520

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього по розділу II

530

0,0

0,0

0,0

0,0

III. Розрахунки та інші короткострокові пасиви

 

 

 

 

 

Кредити банків (90)

600

25,0

67,0

211,0

194,6

Позикові кошти (95)

610

7,2

38,0

38,0

2,2

Кредити та позики, що не погашені в строк

620

0,0

0,0

0,0

0,0

Розрахунки з кредиторами: за товари, роботи та послуги, строк сплати по яких не настав (60,76)

630

0,0

562,0

787,0

812,1

   за товари, роботи та послуги,  не сплачені в строк (60,76)

640

59,3

0,0

0,0

0,0

   по векселях виданих (66)

650

0,0

0,0

0,0

0,0

   по авансах одержаних (61)

660

25,1

37,0

40,0

30,1

   з бюджетом (68)

670

162,7

265,0

462,0

534,1

   по позабюджетних платежах (65)

680

16,0

128,0

349,0

96,9

   по страхуванню  (69)

690

14,7

70,0

261,0

304,9

   по оплаті праці (70)

700

15,8

63,0

164,0

173,1

   з дочірніми підприємствами (78)

710

0,0

0,0

22,0

0,0

   з участниками

 

 

 

 

71,7

   з іншими кредиторами (71, 76)

720

34,2

1,0

3,0

1,8

Позики для працівників (97)

730

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші короткострокові пасиви

740

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього по розділу III

750

360,0

1 231,0

2 337,0

2 221,5

БАЛАНС (сума рядків 495,530,750)

760

1 861,5

3 216,0

11 365,0

10 895,1

 

 

Приложение 2

Отчет о финансовых результатах и их использовании  

ОАО «Черноморец» за 1995-1997 г.г.

 

Звіт про фінансові результати та їх використання (Українська форма №2)

 

 

 

I.  Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показника

За

1995 рік

1996 рік

1997 рік

 

 

Код

Прибутки

Збитки

Прибутки

Збитки

Прибутки

Збитки

 

 

рядка

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

 

Виручка (валовий дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

8 449,9

 

8 950,0

 

9 690,8

 

 

Державне регулювання цін

011

0,0

 

0,0

 

 

 

 

Податок на додану вартість

015

 

1 207,4

 

1 469,0

 

1 471,2

 

Акцизний збір

020

 

0,0

 

0,0

 

 

 

Затрати на виробництво реалізованої  продукції

040

 

6 261,2

 

7 354,0

 

8 619,6

 

Комерцiйнi витрати

045

 

 

 

х

 

12,0

 

Результат від реалізації

050

981,3

0,0

127,0

0,0

 

412,0

 

Результат від іншої реалізації

060

12,7

0,0

2,0

0,0

35,4

 

 

     в тому числі від реалізації основних фондів,  нематеріальних активів  і  матеріальних цінностей

061

2,2

0,0

2,0

0,0

 

 

 

   від здачі окремого майна в оренду

062

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Доходи і витрати від позареалізаційних операцій

070

13,7

1,9

79,0

0,0

426,7

 

 

   в тому числі: по дохідних активах

071

0,0

 

0,0

 

 

 

 

   штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій

072

0,0

 

0,0

 

 

 

 

Всього прибутків і збитків

080

1 007,7

1,9

208,0

0,0

462,1

412,0

 

Балансовий прибуток або збиток

100

1 005,8

0,0

208,0

0,0

50,1

 

 

   в тому числі від завищення цін і тарифів

091

0,0

 

0,0

 

 

 

 

Фактичні обсяги виробництва продукції

100

6 406,7

0,0

7 346,0

0,0

7 791,0

 

 

Податок на прибуток

 

 

295,6

 

55,0

 

00

 

Одержано на власні потреби (інше використання прибутку)

110

1 005,8

708,2

208,0

426,0

50,1

301,4

 

Чистий прибуток (збиток)

120

2,0

 

-273,0

 

-251,3

 

 

II.  Використання прибутку

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування напрямків

Код

Тис. грн.

Тис. грн.

тис. грн.

 

Платежі до бюджету

200

314,0

 

90,0

 

0,0

 

 

Відрахування в резервний (страховий) фонд

210

34,5

 

0,0

 

0,0

 

 

Використано на: збільшення статутного фонду

215

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

                     виробничий розвиток

220

241,4

 

0,0

 

0,0

 

 

                     соціальний розвиток

230

69,0

 

0,0

 

0,0

 

 

                     Заохочування

240

69,0

 

0,0

 

0,0

 

 

                     Дивіденди

245

255,2

 

0,0

 

0,0

 

 

                     вилучення виручки

250

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

                     поповнення оборотних коштів

255

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

                     інші  цілі

260

20,7

 

391,0

 

301,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 (продолжение)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показника

 

 

Код

Належить по розрахунку

Фактично внесено

Належить по розрахунку

Фактично внесено

Належить по розрахунку

Фактично внесено

 

 

рядка

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

 

Акцизний збір

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Плата за землю

305

18,3

12,4

33,0

11,0

0,0

0,0

 

Податок на прибуток

310

295,6

244,8

53,0

75,0

0,0

0,0

 

Дивіденди по акціях

315

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Відрахування на геологорозвідувальні роботи

320

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Орендна плата

325

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Плата за використання природних ресурсів

330

0,0

0,0

0,0

0,0

96,5

56,7

 

Плата за забруднення навколишнього природного середовища

335

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Плата за воду

340

0,8

0,6

3,0

1,0

0,0

0,0

 

Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

345

73,1

52,5

85,0

27,0

84,1

119,0

 

Прибутковий податок з громадян

350

77,6

88,6

97,0

25,0

0,0

0,0

 

Плата за транзит природного газу

355

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Податок на добавлену вартість: з реалізації

360

1 222,5

1 197,1

1 477,0

1 416,0

1569,00

1503,20

 

                                       з імпорту

365

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Податок з власників транспортних засобів

370

0,1

0,1

2,0

2,0

0,0

0,0

 

Рентні платежі та різниця в ціні за газ

375

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Місцеві податки і збори

380

1,3

2,2

15,0

9,0

0,0

0,0

 

За перевищення фонду оплати праці

385

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Інші податки і платежі

390

6,9

5,1

1,0

2,0

151,5

148,3

 

Економічні санкції

395

18,1

18,1

9,0

2,0

0,0

0,0

 

     у т.ч. плата за забруднення навколишнього природного середовища понад ліміти

396

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Довідкове: відстрочені платежі до бюджету

405

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Довідкове: відстрочені платежі до державних позабюджетних фондів

410

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

IV.  Затрати і витрати, що враховуються   при  обчислюванні пільг по податку на прибуток

 

 

На придбання спецобладнання для забезпечення роботи інвалідів 1 і 2 груп

500

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

На утримання об'єктів соціально-культурного призначення

510

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

На будівництво житла для військовослужбовців

515

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

На реконструкцію і модернізацію активної частини основних фондів

520

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

На поповнення власних оборотних коштів

525

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

На соціально-трудову та медичну реабілітацію працюючих інвалідів

530

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

На благодійні цілі

540

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

                                Приложение 3

 

Данные из формы № 3 "ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВО-МАЙНОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА"

 

 

 

 

 

Найменування показників

№ рядка

1995

1996

1997

Індексація вартості основних засобів

142

0,00

6 842,00

0,00

Сума переоцінки ТМЗ

690

29,90

661,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Данные из формы № 5-С "ЗВІТ ПРО ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІІ, РОБОТ, ПОСЛУГ"

 

 

 

 

 

Найменування показників

№ рядка

1995

1996

1997

Списано на невиробничі витрати

26

200,00

140,00

180,00

Позавиробничі витрати

27

0,00

391,00

301,40

Проценти за кредити

206

199,20

39,00

90,00

 

 

 

 

 

 

 

Данные из формы № 11 - ОФ "ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РУХ ОСНОВНИХ ФОНДІВ, АМОРТИЗАЦІЮ"

 

 

 

 

 

Найменування показників

№ рядка

1995

1996

1997

Амортизаційні витрати

01010

230,00

220,00

190,00

Будівлі (на кінець року)

102

539,70

407,00

401,00

Споруди

103

270,00

2 146,00

4 553,90

Машини і обладнання

105

1 500,60

10 200,00

11 220,00

 

Приложение 4

Руководство пользователя программы  Case_FIN

 

Программа Case_FIN является частью кейса "Финансовый анализ рыбоконсервного комбината с точки зрения западного инвестора". Программа ставит целью облегчение процедуры трансформации финансовой отчетности в международные стандарты (МСБУ), а также проведение финансового анализа. Она позволяет конвертировать отчетность предприятия и проводить финансовый анализ за последние три отчетных периода.

Программа написана в среде табличного электронного процессора Excel  и состоит из 16 листов.

Первые три листа предназначены для ввода исходных данных. Исходную информацию надо ввести в соответствующие ячейки таблицы, выделенные цветом и помещенные в рамочки (ячейки ввода данных). Все остальные ячейки заблокированы от изменений. В исходных данных предусматривается ввод информации из баланса за последние три периода на листе «Форма №1", отчета о прибыли на листе "Форма №2" и дополнительных данных на листе "Доп.Инф".

Важно, что все исходные данные представляют собой стандартные формы украинской отчетности.

Далеко не все данные из украинской финансовой отчетности используются при конвертации! При вводе будьте внимательны, — рекомендуется сверять номера строк в столбце "Код рядка"(№ рядка) для облегчения поиска и корректности выбора необходимых данных.

При вводе данных необходимо учитывать следующее:

- Баланс должен сходиться: сумма активов должна быть равна сумме пассивов.

- Проценты за кредиты входят в непроизводственные затраты и не могут их превышать.

- Сумма зданий, сооружений, машин и оборудования должна быть не больше общей стоимости основных средств.

О правильности ввода информации будут свидетельствовать надписи:

- "Вiрно" — в нижней части баланса на листе "Форма №1";

- "ОК" — в нижней части форм № 5-С и №11-ОФ на листе "Доп.Инф".

После ввода исходных данных программа автоматически конвертирует отчетность в международный формат, рассчитывает основные финансовые коэффициенты и строит по ним диаграммы:

На листе "Balance" рассчитывается баланс предприятия в западном формате.

На листе "Inc.State" рассчитывается отчет о прибыли.

На листе "СF.State" рассчитывается отчет о движении денежных потоков. О правильности работы программы свидетельствует отсутствие отклонения (Deviation) в разделе "Checking cash flow statement" (при этом чуть ниже появятся знаки «плюс»).

На листе "Ratios" рассчитываются основные финансовые коэффициенты. Коэффициенты разделены на семь групп. Ячейки с названиями коэффициентов имеют примечания, в которых описаны принципы расчета коэффициентов.

На листах "Chart1" ­ "Chart9" строятся диаграммы  динамики изменения финансовых коэффициентов. Диаграммы призваны облегчить работу по интерпретации результатов анализа и оформлению отчета.

Вся выходная информация представляется на английском и русском языках, что соответствует реальной ситуации на переговорах. В Приложениях 58 представлен краткий словарь терминов баланса, отчета о прибыли, отчета о движении денежных средств и финансовых коэффициентов на украинском, русском и английском языках. Формулы расчета финансовых коэффициентов представлены в Приложении 9.

 

Приложение 5

Краткий словарь терминов баланса на трех языках

BALANCE SHEET

БАЛАНС

БАЛАНС

ASSETS

АКТИВЫ

АКТИВИ

Current Assets

Текущие активы

Поточні активи

  Cash  and Cash Equivalents

Денежные средства

Грошові кошти

  Accounts Receivable

Дебиторская задолженность (счета к получению)

Дебіторська заборгованість (рахунки до одержання)

  Inventory

ТМЗ

Товарні і виробничі запаси

  Other Current Assets

Другие текущие активы

Інші поточні активи

Total Current Assets

Всего текущих активов

Всього поточних активів

Fixed Assets

Основные средства

Основні засоби

  Land

Земля

Земля

  Buildings

Здания

Будівлі

  Plant and Equipment

Сооружения и оборудование

Споруди та обладнання

Subtotal: Buildings, Plant and Equipment

Первоначальная стоимость основных средств

Первісна вартість основних засобів

  Accumulated depreciation

  Амортизация

  Знос

Buildings, Plant and Equipment, net

Остаточная стоимость основных средств

Залишкова вартість основних засобів

Intangible Assets

Нематериальные активы

Нематеріальні активи

  Intangible Assets, Cost

Первоначальная стоимость нематериальных активов

  Первісна вартість нематеріальних активів

  Accumulated Amortization

  Амортизация

  Знос

Intangible Assets, net

Остаточная стоимость нематериальных активов

Залишкова вартість нематеріальних активів

Other Fixed Assets

Другие долгосрочные активы

Інші довготермінові активи

Total Fixed Assets

Всего долгосрочных активов

Всього довготермінових активiв

Total Assets

Всего активов

Всього активів

 

 

 

LIABILITIES AND EQUITY

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ

Current Liabilities

Текущие обязательства

Поточні зобов'язання

  Accounts Payable

Счета к оплате (кредиторская задолженность)

  Рахунки до оплати (кредиторська заборгованість)

  Notes payable

Счета по векселям выданным

  Рахунки по векселях виданих

  Advances Received

Счета по авансам полученным

  Рахунки по авансах одержаних

  Short-Term Bank Loan

Текущие обязательства по кредитам

  Короткострокові зобов'язання по кредитах

  Accrued Taxes

Расчеты с бюджетом

  Розрахунки з бюджетом

  Accrued Liabilities

Расчеты по оплате труда

  Розрахунки по оплаті праці

  Other Current Liabilities

Другие текущие обязательства

  Інші поточні зобов'язання

Total Current Liabilities

Всего текущих обязательств

Всього поточних зобов'язань

Noncurrent Liabilities

Долгосрочные обязательства

Довгострокові зобов'язання

  Long-Term Loans

Долгосрочные кредиты банков

  Довгострокові кредити банків

  Other Non-Current Liabilities

Другие долгосрочные пассивы

  Інші довгострокові пасиви

  Deferred income

Доходы будущих периодов

  Прибутки майбутніх періодів

Total Non-Current Liabilities

Всего долгосрочных обязательств

Всього довгострокових зобов'язань

Total Liabilities

Всего обязательств

Всього зобов'язань

Owner's Equity

Собственный капитал

Власний капітал

  Stock Capital

Уставной фонд

  Статутний фонд

  Additional Capital

Дополнительный капитал

  Додатковий капітал

  Retained Earnings

Нераспределенная прибыль

  Незорподілений прибуток

Total Owners' Equity

Всего собственного капитала

Всього власного капіталу

Total Liabilities and Equity

Всего обязательств и капитала

Всього зобов'язань і капіталу

                Приложение 6

Краткий словарь терминов отчета о прибыли на трех языках

 

INCOME STATEMENT

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ

ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК

Sales

Выручка от реализации продукции

Виручка від реалізації продукції

  Sales, net

Выручка от реализации продукции (без НДС и сборов)

Виручка від реалізації продукції (без ПДВ та зборів)

 COGS (Cost of Goods Sold)

Производственная себестоимость реализованной продукции

Виробнича собівартість реалізованої продукції

Gross Profit

Валовая прибыль

Валовий прибуток

Selling & Administrative Expenses

Издержки на реализацию и управление

Витрати на реалізацію та управління

  Administrative Expenses

Административные издержки

  Адміністративні витрати

  Selling expenses

Затраты по реализации

  Витрати по реалізації

  Other Operating Expenses

Другие операционные издержки

  Інші операційні витрати

Total Operating Expenses

Всего операционных издержек

Всього операційних витрат

Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)

Прибыль до выплаты процентных платежей и налогов

Прибуток до сплати процентiв та податків

  Interest Expenses

Выплаты по процентам

  Виплати по процентах

  Other earnings and losses

Прочие прибыли и убытки

Інші прибутки та збитки

Earnings Before Taxes (EBT)

Прибыль до выплаты налогов

Прибуток до сплати податків

  Taxes

Бюджетные платежи

  Платежі до бюджету

Net income

Чистая прибыль

Чистий прибуток

 


                Приложение 7

Краткий словарь терминов отчета о движении

денежных средств на трех языках

 

 

 

CASH FLOW STATEMENT

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Reassessment influence

Влияние переоценки активов

Вплив переоцінки активів

Inventory reassessment

Переоценка товарно-материальных запасов

Переоцінка товарно-матеріальних запасів

Property, Plant and Equipment reassessment

Индексация основных средств

Індексація основних засобів

Changes in Stockholders' Equity

Изменения в акционерном капитале

Зміни в акціонерному капіталі

Net Cash from Operating Activity

Денежные средства от операционной деятельности

Грошові кошти від операційної діяльності:

Net Income

Чистая прибыль

Чистий прибуток

  Add Depreciation

  Плюс амортизация

  Додати амортизацію

Subtotal

Всего

Всього

Changes in Current Assets:

Изменения в текущих активах:

Зміни у поточних активах:

  Accounts Receivable

Дебиторская задолженность (счета к получению)

  Дебіторська заборгованість (рахунки до одержання)

  Inventory

Товарно-материальные запасы

  Товарно-матеріальні запаси

  Other Current Assets

Другие текущие активы

  Інші поточні активи

Changes in Short-term Liabilities:

Изменения в текущих обязательствах:

Зміни у поточних зобов'язаннях:

  Accounts Payable

Кредиторская задолженность (счета к оплате)

  Кредиторська заборгованість (рахунки до оплати)

  Advances Received

Счета по авансам полученным

  Рахунки по авансах одержаних

  Short-term Bank Loans

Текущие обязательства по кредитам

  Поточні зобов'язання по кредитах

  Accrued Taxes

Расчеты с бюджетом

  Розрахунки з бюджетом

  Accrued Liabilities

Расчеты по оплате труда

  Розрахунки по оплаті праці

  Other Short-term Liabilities

Другие текущие обязательства

  Інші поточні зобов'язання

Net Cash from Operating Activity

Денежные средства от операционной деятельности, всего

Грошові кошти від операційної діяльності, всього

Investing activity

Инвестиционная деятельность

Інвестиційна діяльність

Cash provided by purchasing/selling:

Денежные средства полученные от приобретения/ продажи:

Грошові кошти  отримані від придбання/продажу:

  Property, Plant and Equipment

  Основных средств

  Основних засобів

  Intangible assets

  Других долгосрочных активов

  Інших довгострокових активів

  Other non-current assets

  Нематериальных активов

  Нематеріальних активів

Net Cash provided by Investing Activity

Денежные средства от инвестиционной деятельности, всего

Грошові кошти від інвестиційної діяльності, всього

Financing activity

Финансовая деятельность

Фінансова діяльність

Cash provided by:

Денежные  средства, полученные от:

Грошові кошти  отримані від:

  Short term notes payable

Изменения счетов по векселям выданным

  Змін рахунків по векселях виданих

   Long term loans

Долгосрочных кредитов банков

  Довгострокових кредитів банків

  Deferred income

Изменения в доходах будущих периодов

  Змін у прибутках майбутніх періодів

  Other long-term liabilities

Изменений в других долгосрочных пассивах

  Змін у інших довгострокових пасивах

  Changes in Stockholders' Equity

Изменения в собственном капитале

Змін у власному капіталі

Net cash from financing activity

Денежные средства от финансовой деятельности, всего

Грошові кошти від фінансової діяльності, всього

Net increase (decrease) in cash

Изменение денежных средств

Збільшення/зменшення грошових коштів

Cash at the beginning of period

Денежные средства на начало периода

Грошові кошти на початок періоду

Cash at the end of period

Денежные средства на конец периода

Грошові кошти на кінець періоду

Net increase/decrease in cash in balance

Изменение счета денеж. средств в Балансе

Зміна рахунку грошових коштів у Балансі

Deviation

Отклонение

Відхилення

 

Приложение 8

Краткий словарь названий финансовых

коэффициентов на трех языках

 

 

Ratios

Коэффициенты

Коефіцієнти

 

Operating Analysis

Операционный анализ

Операційний аналіз

1

Revenue Growth

Коэффициент роста валовых продаж

Коефіцієнт росту валових продаж

2

Gross Profit Margin

Коэффициент валовой прибыли

Коефіцієнт валового прибутку

3

Return on Sales

Коэффициент операционной прибыли

Коефіцієнт операційного прибутку

4

Net Profit Margin

Коэффициент чистой прибыли

Коефіцієнт чистого прибутку

 

Analysis of Operating Costs

Анализ операционных издержек

Аналіз операційних витрат

5

Cost of Goods Sold Ratio

Коэффициент производственной себестоимости реализованной продукции

Коефіцієнт виробничої собівартості реалізованої продукції

6

Selling & Administrative Expenses Ratio

Коэффициент издержек на реализацию и управление

Коефіцієнт витрат на реалізацію та керівництво

7

Interest Expenses Ratio

Коэффициент процентных платежей

Коефіцієнт процентних виплат

 

Assets Management

Управление активами

Керування активами

8

Total Assets Turnover

Оборачиваемость активов

Оборотність активів

9

Non-Current Assets Turnover

Оборачиваемость постоянных активов

Оборотність постійних активів

10

Net Assets Turnover

Оборачиваемость чистых активов

Оборотність чистих активів

11

Account Receivable Turnover

Оборачиваемость дебиторской задолженности

Оборотність дебіторської заборгованості

12

Average Collection Period

Средний период погашения дебиторской задолженности

Середній період погашення дебіторської заборгованості

13

Inventory Turnover (Sales)

Оборачиваемость товарно-материальных запасов

Оборотність товарно-матерільних запасів

14

Inventory Turnover (COGS)

Оборачиваемость товарно-материальных запасов (по себестоимости)

Оборотність товарно-матерільних запасів (по собівартості)

15

Accounts Payable Turnover

Оборачиваемость кредиторской задолженности

Оборотнісь кредиторської заборгованості

16

Average Payment Period

Средний период погашения кредиторской задолженности

Середній період погашення кредиторської заборгованості

 

Liquidity Ratios

Показатели ликвидности

Коефіцієнти ліквідності

17

Current Ratio

Коэффициент текущей ликвидности

Коефіцієнт поточної ліквідності

18

Quick Ratio ("Acid Test")

Коэффициент быстрой ликвидности ("кислотный тест")

Коефіцієнт швидкої ліквідності ("кислотний тест")

19

Absolute Liquidity Ratio

Коэффициент абсолютной ликвидности

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

Profitability

Прибыльность

Прибутковість

20

Return on Current Assets

Рентабельность оборотных активов

Рентабельність поточних активів

21

Return on Assets

Рентабельность активов (ROA)

Рентабельність активів  (ROA)

22

Return on Equity

Рентабельность собственного капитала (ROE)

Віддача на власний капітал (ROE)

23

Return on Net Assets

Рентабельность чистых активов

Рентабельність чистих активів

 

Capital Structure Ratios

Коэффициенты структуры капитала

Коефіцієнти структури капіталу

24

Debt-to-Assets Ratio

Отношение задолженности к активам

Відношення зобов’язань до активів

25

Debt-to-Capitalization Ratio

Отношение задолженности к капитализации

Відношення заборгованості до капіталізації

26

Debt-to-Equity Ratio

Соотношение заемных и собственных средств

Співвідношення позикових і власних коштів

 

Debt Service Ratio

Обслуживание долга

Обслуговування боргу

27

Times Interest Earned

Показатель обеспеченности процентов

Показник забезпечення процентів

 

 

Приложение 9

Значение финансовых коэффициентов

Показатель

Формула

 

Русский

Английский

Операционный анализ

1. Коэффициент роста валовых продаж

2. Коэффициент валового дохода

3. Коэффициент

операционной прибыли

4. Коэффициент чистой прибыли

Анализ операционных издержек

5. Коэффициент

производственной

себестоимости

реализованной продукции

 

 

6. Коэффициент издержек на реализацию

 и управление

 

 

7. Коэффициент

процентных платежей

 

 

Приложение 9 (продолжение)

 

Управление активами

8. Оборачиваемость

активов

9. Оборачиваемость

постоянных активов

10. Оборачиваемость чистых активов

11. Оборачиваемость

 дебиторской

задолженности

12. Средний период

погашения дебиторской задолженности

13. Оборачиваемость

товарно-материальных запасов (по реализации)

   

 

Приложение 9 (продолжение)

 

14. Оборачиваемость

 товарно-материальных запасов

(по себестоимости)

15. Оборачиваемость кредиторской задолженности

16. Средний период

погашения кредиторской задолженности

 

Коэффициенты ликвидности

17. Коэффициент текущей ликвидности

18. Коэффициент

быстрой ликвидности

19. Коэффициент

абсолютной ликвидности

Прибыльность

20. Рентабельность оборотных активов

 

 

Приложение 9 (продолжение)

21. Рентабельность

 активов (ROA)

22. Рентабельность

собственного капитала

23. Рентабельность

 чистых активов

Показатели структуры капитала

24. Отношение

 задолженности к активам

25. Отношение задолженности к

 капитализации

26. Соотношение

 заемных и собственных средств

Обслуживание долга

27. Показатель обеспеченности процентов

 

 

 

 

 

Приложение 1

              Баланс ОАО «Черноморец» за 1995-1998г.г.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА (Українська форма №1), тис.грн.

Актив

Дата

01.01.1995

01.01.1996

01.01.1997

01.01.1998

 

Код

 

 

 

 

I. Основні засоби та інші позаоборотні активи

 

 

 

 

Основні засоби: залишкова вартість

010

1 152,7

1 282,0

7 983,0

7 601,2

                            знос * (02)

011

1 056,0

1 119,0

8 868,0

8 573,7

                            Первісна вартість * (01)

012

2 208,7

2 401,0

16 851,0

16 174,9

Нематеріальні активи: залишкова вартість

020

50,0

0,0

0,0

0,0

                            знос * (02)

021

0,0

0,0

0,0

0,0

                            Первісна вартість * (04)

022

50,0

0,0

0,0

0,0

Незавершені капітальні вкладення (33,35,61)

030

23,9

29,0

173,0

296,3

Устаткування (07)

035

0,0

0,0

0,0

0,0

Довгострокові фінансові вкладення (58)

040

0,0

0,0

0,0

0,0

Розрахунки з учасниками (75)

050

0,0

0,0

0,0

0,0

Майно в оренді (11)

055

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші позаоборотні активи

060

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього по розділу I

070

1 226,6

1 311,0

8 156,0

7 897,5

II.  Запаси і витрати

 

 

 

 

 

Виробничі запаси (05,06,08,10)

080

158,5

534,0

1 304,0

1 306,9

Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)

090

0,0

0,0

0,0

0,0

Малоцінні і швидкозношувані предмети: залишкова вартість

100

 

4,7

 

38,0

 

231,0

 

273,8

                            знос * (13)

101

2,5

17,0

41,0

58,8

                            Первісна вартість * (12)

102

7,2

55,0

272,0

332,6

Незавершене виробництво (03,20,21,23,29,30,43,44)

110

72,9

466,0

413,0

85,5

Витрати майбутніх періодів (31)

120

0,0

0,0

0,0

0,0

Готова продукція (40)

130

206,4

478,0

843,0

298,7

Товари: купівельна вартість (41)

140

6,4

10,0

12,0

24,4

                             Торгова націнка *  (42)

141

0,6

1,0

0,0

1,8

                             Продажна вартість *  (41)

142

0,7

11,0

12,0

26,2

Всього по розділу II

150

448,9

1 526,0

2 803,0

1 989,3

III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

 

 

 

 

Товари відвантажені: строк сплати яких не настав (45)

160

0,0

365,0

359,0

0,0

                             не сплачені в строк  (45)

165

0,0

0,0

0,0

823,4

Розрахунки з дебіторами: за товари, роботи та послуги, строк сплати яких не настав (62, 76)

170

184,0

0,0

0,0

0,0

    за товари, роботи та послуги, не сплачені в строк (62,76)

180

0,0

0,0

0,0

0,0

    по векселях одержаних (59)

190

0,0

0,0

0,0

0,0

    з податкових розрахункiв (67)

195

 

 

х

46,8

    з бюджетом (68)

200

0,2

10,0

2,0

0,0

    з персоналом за іншими операціями (73)

210

0,0

0,0

0,0

0,0

    по авансах виданих (61)

220

0,0

0,0

0,0

0,0

    з дочірніми підприємствами (78)

230

0,0

0,0

0,0

61,7

    з іншими дебіторами (63,70,71,72,73,76,84)

240

0,8

2,0

2,0

5,3

Короткострокові фінансові вкладення (58)

250

0,0

0,0

0,0

0,0

Грошові кошти: каса (50)

260

0,1

0,0

0,0

0,2

    розрахунковий  рахунок (51)

270

0,9

0,0

0,0

0,2

    валютний рахунок  (52)

280

0,0

0,0

0,0

12,8

    інші грошові кошти (54,55,56)

290

0,0

1,0

34,0

57,9

Використання позикових коштів (82)

300

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші оборотні активи

310

0,0

1,0

9,0

0,0

Всього по розділу III

320

186,0

379,0

406,0

1 008,3

БАЛАНС (сума рядків 070,150, 320)

350

1 861,5

3 216,0

11 365,0

10 895,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 (продолжение)

Пасив

Код

1.01.1995

1.01.1996

1.01.1997

1.01.1998

Статутний фонд (капітал) (85)

400

210,0

1 269,0

1 269,0

1 269,3

Додатковий капітал (88)

405

0,0

30,0

7 533,0

7 097,1

Резервний фонд (88)

410

21,6

7,0

0,0

0,0

Резерв сумнівних боргів (88)

415

0,0

0,0

0,0

0,0

Фінансування капітальних вкладень (93,94)

420

23,9

29,0

173,0

296,3

Розрахунки за майно (76)

425

0,0

0,0

0,0

0,0

Спеціальні фонди і цільове фінансування (87,88,96)

430

1 246,0

650,0

326,0

142,3

Амортизаційний фонд на повне відновлення (86)

440

0,0

0,0

0,0

0,0

Розрахунки з учасниками (75)

450

0,0

0,0

0,0

392,9

Доходи майбутніх періодів (83)

455

0,0

0,0

0,0

0,0

Резерви майбутніх витрат і платежів (89)

460

0,0

0,0

0,0

0,0

Реструктуризований борг (99)

465

0,0

0,0

0,0

0,0

Нерозподілений прибуток минулих років (98)

470

0,0

0,0

0,0

0,0

Заборгованість за майно в оренді (99)

475

0,0

0,0

0,0

0,0

Прибуток: нерозподілений звітного року

480

0,0

0,0

0,0

0,0

     використаний у звітному році * (81)

481

0,0

1 003,6

481,0

0,0

     звітного року *  (80)

482

0,0

1 003,6

208,0

0,0

Збитки: минулих років (98)

485

0,0

0,0

0,0

273,0

              звітного року (80)*

490

0,0

0,0

273,0

251,3

Всього по розділу I

495

1 501,5

1 985,0

9 028,0

8 673,6

II. Довгострокові пасиви

 

 

 

 

 

Кредити банків (92)

500

0,0

0,0

0,0

0,0

Позикові кошти (95)

510

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші довгострокові пасиви

520

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього по розділу II

530

0,0

0,0

0,0

0,0

III. Розрахунки та інші короткострокові пасиви

 

 

 

 

 

Кредити банків (90)

600

25,0

67,0

211,0

194,6

Позикові кошти (95)

610

7,2

38,0

38,0

2,2

Кредити та позики, що не погашені в строк

620

0,0

0,0

0,0

0,0

Розрахунки з кредиторами: за товари, роботи та послуги, строк сплати по яких не настав (60,76)

630

0,0

562,0

787,0

812,1

   за товари, роботи та послуги,  не сплачені в строк (60,76)

640

59,3

0,0

0,0

0,0

   по векселях виданих (66)

650

0,0

0,0

0,0

0,0

   по авансах одержаних (61)

660

25,1

37,0

40,0

30,1

   з бюджетом (68)

670

162,7

265,0

462,0

534,1

   по позабюджетних платежах (65)

680

16,0

128,0

349,0

96,9

   по страхуванню  (69)

690

14,7

70,0

261,0

304,9

   по оплаті праці (70)

700

15,8

63,0

164,0

173,1

   з дочірніми підприємствами (78)

710

0,0

0,0

22,0

0,0

   з участниками

 

 

 

 

71,7

   з іншими кредиторами (71, 76)

720

34,2

1,0

3,0

1,8

Позики для працівників (97)

730

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші короткострокові пасиви

740

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього по розділу III

750

360,0

1 231,0

2 337,0

2 221,5

БАЛАНС (сума рядків 495,530,750)

760

1 861,5

3 216,0

11 365,0

10 895,1

 

 

Приложение 2

Отчет о финансовых результатах и их использовании  

ОАО «Черноморец» за 1995-1997 г.г.

 

Звіт про фінансові результати та їх використання (Українська форма №2)

 

 

 

I.  Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показника

За

1995 рік

1996 рік

1997 рік

 

 

Код

Прибутки

Збитки

Прибутки

Збитки

Прибутки

Збитки

 

 

рядка

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

 

Виручка (валовий дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

8 449,9

 

8 950,0

 

9 690,8

 

 

Державне регулювання цін

011

0,0

 

0,0

 

 

 

 

Податок на додану вартість

015

 

1 207,4

 

1 469,0

 

1 471,2

 

Акцизний збір

020

 

0,0

 

0,0

 

 

 

Затрати на виробництво реалізованої  продукції

040

 

6 261,2

 

7 354,0

 

8 619,6

 

Комерцiйнi витрати

045

 

 

 

х

 

12,0

 

Результат від реалізації

050

981,3

0,0

127,0

0,0

 

412,0

 

Результат від іншої реалізації

060

12,7

0,0

2,0

0,0

35,4

 

 

     в тому числі від реалізації основних фондів,  нематеріальних активів  і  матеріальних цінностей

061

2,2

0,0

2,0

0,0

 

 

 

   від здачі окремого майна в оренду

062

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Доходи і витрати від позареалізаційних операцій

070

13,7

1,9

79,0

0,0

426,7

 

 

   в тому числі: по дохідних активах

071

0,0

 

0,0

 

 

 

 

   штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій

072

0,0

 

0,0

 

 

 

 

Всього прибутків і збитків

080

1 007,7

1,9

208,0

0,0

462,1

412,0

 

Балансовий прибуток або збиток

100

1 005,8

0,0

208,0

0,0

50,1

 

 

   в тому числі від завищення цін і тарифів

091

0,0

 

0,0

 

 

 

 

Фактичні обсяги виробництва продукції

100

6 406,7

0,0

7 346,0

0,0

7 791,0

 

 

Податок на прибуток

 

 

295,6

 

55,0

 

00

 

Одержано на власні потреби (інше використання прибутку)

110

1 005,8

708,2

208,0

426,0

50,1

301,4

 

Чистий прибуток (збиток)

120

2,0

 

-273,0

 

-251,3

 

 

II.  Використання прибутку

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування напрямків

Код

Тис. грн.

Тис. грн.

тис. грн.

 

Платежі до бюджету

200

314,0

 

90,0

 

0,0

 

 

Відрахування в резервний (страховий) фонд

210

34,5

 

0,0

 

0,0

 

 

Використано на: збільшення статутного фонду

215

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

                     виробничий розвиток

220

241,4

 

0,0

 

0,0

 

 

                     соціальний розвиток

230

69,0

 

0,0

 

0,0

 

 

                     Заохочування

240

69,0

 

0,0

 

0,0

 

 

                     Дивіденди

245

255,2

 

0,0

 

0,0

 

 

                     вилучення виручки

250

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

                     поповнення оборотних коштів

255

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

                     інші  цілі

260

20,7

 

391,0

 

301,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 (продолжение)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показника

 

 

Код

Належить по розрахунку

Фактично внесено

Належить по розрахунку

Фактично внесено

Належить по розрахунку

Фактично внесено

 

 

рядка

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

 

Акцизний збір

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Плата за землю

305

18,3

12,4

33,0

11,0

0,0

0,0

 

Податок на прибуток

310

295,6

244,8

53,0

75,0

0,0

0,0

 

Дивіденди по акціях

315

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Відрахування на геологорозвідувальні роботи

320

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Орендна плата

325

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Плата за використання природних ресурсів

330

0,0

0,0

0,0

0,0

96,5

56,7

 

Плата за забруднення навколишнього природного середовища

335

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Плата за воду

340

0,8

0,6

3,0

1,0

0,0

0,0

 

Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

345

73,1

52,5

85,0

27,0

84,1

119,0

 

Прибутковий податок з громадян

350

77,6

88,6

97,0

25,0

0,0

0,0

 

Плата за транзит природного газу

355

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Податок на добавлену вартість: з реалізації

360

1 222,5

1 197,1

1 477,0

1 416,0

1569,00

1503,20

 

                                       з імпорту

365

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Податок з власників транспортних засобів

370

0,1

0,1

2,0

2,0

0,0

0,0

 

Рентні платежі та різниця в ціні за газ

375

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Місцеві податки і збори

380

1,3

2,2

15,0

9,0

0,0

0,0

 

За перевищення фонду оплати праці

385

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Інші податки і платежі

390

6,9

5,1

1,0

2,0

151,5

148,3

 

Економічні санкції

395

18,1

18,1

9,0

2,0

0,0

0,0

 

     у т.ч. плата за забруднення навколишнього природного середовища понад ліміти

396

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Довідкове: відстрочені платежі до бюджету

405

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Довідкове: відстрочені платежі до державних позабюджетних фондів

410

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

IV.  Затрати і витрати, що враховуються   при  обчислюванні пільг по податку на прибуток

 

 

На придбання спецобладнання для забезпечення роботи інвалідів 1 і 2 груп

500

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

На утримання об'єктів соціально-культурного призначення

510

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

На будівництво житла для військовослужбовців

515

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

На реконструкцію і модернізацію активної частини основних фондів

520

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

На поповнення власних оборотних коштів

525

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

На соціально-трудову та медичну реабілітацію працюючих інвалідів

530

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

На благодійні цілі

540

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

                                Приложение 3

 

Данные из формы № 3 "ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВО-МАЙНОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА"

 

 

 

 

 

Найменування показників

№ рядка

1995

1996

1997

Індексація вартості основних засобів

142

0,00

6 842,00

0,00

Сума переоцінки ТМЗ

690

29,90

661,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Данные из формы № 5-С "ЗВІТ ПРО ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІІ, РОБОТ, ПОСЛУГ"

 

 

 

 

 

Найменування показників

№ рядка

1995

1996

1997

Списано на невиробничі витрати

26

200,00

140,00

180,00

Позавиробничі витрати

27

0,00

391,00

301,40

Проценти за кредити

206

199,20

39,00

90,00

 

 

 

 

 

 

 

Данные из формы № 11 - ОФ "ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РУХ ОСНОВНИХ ФОНДІВ, АМОРТИЗАЦІЮ"

 

 

 

 

 

Найменування показників

№ рядка

1995

1996

1997

Амортизаційні витрати

01010

230,00

220,00

190,00

Будівлі (на кінець року)

102

539,70

407,00

401,00

Споруди

103

270,00

2 146,00

4 553,90

Машини і обладнання

105

1 500,60

10 200,00

11 220,00

 

Приложение 4

Руководство пользователя программы  Case_FIN

 

Программа Case_FIN является частью кейса "Финансовый анализ рыбоконсервного комбината с точки зрения западного инвестора". Программа ставит целью облегчение процедуры трансформации финансовой отчетности в международные стандарты (МСБУ), а также проведение финансового анализа. Она позволяет конвертировать отчетность предприятия и проводить финансовый анализ за последние три отчетных периода.

Программа написана в среде табличного электронного процессора Excel  и состоит из 16 листов.

Первые три листа предназначены для ввода исходных данных. Исходную информацию надо ввести в соответствующие ячейки таблицы, выделенные цветом и помещенные в рамочки (ячейки ввода данных). Все остальные ячейки заблокированы от изменений. В исходных данных предусматривается ввод информации из баланса за последние три периода на листе «Форма №1", отчета о прибыли на листе "Форма №2" и дополнительных данных на листе "Доп.Инф".

Важно, что все исходные данные представляют собой стандартные формы украинской отчетности.

Далеко не все данные из украинской финансовой отчетности используются при конвертации! При вводе будьте внимательны, — рекомендуется сверять номера строк в столбце "Код рядка"(№ рядка) для облегчения поиска и корректности выбора необходимых данных.

При вводе данных необходимо учитывать следующее:

- Баланс должен сходиться: сумма активов должна быть равна сумме пассивов.

- Проценты за кредиты входят в непроизводственные затраты и не могут их превышать.

- Сумма зданий, сооружений, машин и оборудования должна быть не больше общей стоимости основных средств.

О правильности ввода информации будут свидетельствовать надписи:

- "Вiрно" — в нижней части баланса на листе "Форма №1";

- "ОК" — в нижней части форм № 5-С и №11-ОФ на листе "Доп.Инф".

После ввода исходных данных программа автоматически конвертирует отчетность в международный формат, рассчитывает основные финансовые коэффициенты и строит по ним диаграммы:

На листе "Balance" рассчитывается баланс предприятия в западном формате.

На листе "Inc.State" рассчитывается отчет о прибыли.

На листе "СF.State" рассчитывается отчет о движении денежных потоков. О правильности работы программы свидетельствует отсутствие отклонения (Deviation) в разделе "Checking cash flow statement" (при этом чуть ниже появятся знаки «плюс»).

На листе "Ratios" рассчитываются основные финансовые коэффициенты. Коэффициенты разделены на семь групп. Ячейки с названиями коэффициентов имеют примечания, в которых описаны принципы расчета коэффициентов.

На листах "Chart1" ­ "Chart9" строятся диаграммы  динамики изменения финансовых коэффициентов. Диаграммы призваны облегчить работу по интерпретации результатов анализа и оформлению отчета.

Вся выходная информация представляется на английском и русском языках, что соответствует реальной ситуации на переговорах. В Приложениях 58 представлен краткий словарь терминов баланса, отчета о прибыли, отчета о движении денежных средств и финансовых коэффициентов на украинском, русском и английском языках. Формулы расчета финансовых коэффициентов представлены в Приложении 9.

 

Приложение 5

Краткий словарь терминов баланса на трех языках

BALANCE SHEET

БАЛАНС

БАЛАНС

ASSETS

АКТИВЫ

АКТИВИ

Current Assets

Текущие активы

Поточні активи

  Cash  and Cash Equivalents

Денежные средства

Грошові кошти

  Accounts Receivable

Дебиторская задолженность (счета к получению)

Дебіторська заборгованість (рахунки до одержання)

  Inventory

ТМЗ

Товарні і виробничі запаси

  Other Current Assets

Другие текущие активы

Інші поточні активи

Total Current Assets

Всего текущих активов

Всього поточних активів

Fixed Assets

Основные средства

Основні засоби

  Land

Земля

Земля

  Buildings

Здания

Будівлі

  Plant and Equipment

Сооружения и оборудование

Споруди та обладнання

Subtotal: Buildings, Plant and Equipment

Первоначальная стоимость основных средств

Первісна вартість основних засобів

  Accumulated depreciation

  Амортизация

  Знос

Buildings, Plant and Equipment, net

Остаточная стоимость основных средств

Залишкова вартість основних засобів

Intangible Assets

Нематериальные активы

Нематеріальні активи

  Intangible Assets, Cost

Первоначальная стоимость нематериальных активов

  Первісна вартість нематеріальних активів

  Accumulated Amortization

  Амортизация

  Знос

Intangible Assets, net

Остаточная стоимость нематериальных активов

Залишкова вартість нематеріальних активів

Other Fixed Assets

Другие долгосрочные активы

Інші довготермінові активи

Total Fixed Assets

Всего долгосрочных активов

Всього довготермінових активiв

Total Assets

Всего активов

Всього активів

 

 

 

LIABILITIES AND EQUITY

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ

Current Liabilities

Текущие обязательства

Поточні зобов'язання

  Accounts Payable

Счета к оплате (кредиторская задолженность)

  Рахунки до оплати (кредиторська заборгованість)

  Notes payable

Счета по векселям выданным

  Рахунки по векселях виданих

  Advances Received

Счета по авансам полученным

  Рахунки по авансах одержаних

  Short-Term Bank Loan

Текущие обязательства по кредитам

  Короткострокові зобов'язання по кредитах

  Accrued Taxes

Расчеты с бюджетом

  Розрахунки з бюджетом

  Accrued Liabilities

Расчеты по оплате труда

  Розрахунки по оплаті праці

  Other Current Liabilities

Другие текущие обязательства

  Інші поточні зобов'язання

Total Current Liabilities

Всего текущих обязательств

Всього поточних зобов'язань

Noncurrent Liabilities

Долгосрочные обязательства

Довгострокові зобов'язання

  Long-Term Loans

Долгосрочные кредиты банков

  Довгострокові кредити банків

  Other Non-Current Liabilities

Другие долгосрочные пассивы

  Інші довгострокові пасиви

  Deferred income

Доходы будущих периодов

  Прибутки майбутніх періодів

Total Non-Current Liabilities

Всего долгосрочных обязательств

Всього довгострокових зобов'язань

Total Liabilities

Всего обязательств

Всього зобов'язань

Owner's Equity

Собственный капитал

Власний капітал

  Stock Capital

Уставной фонд

  Статутний фонд

  Additional Capital

Дополнительный капитал

  Додатковий капітал

  Retained Earnings

Нераспределенная прибыль

  Незорподілений прибуток

Total Owners' Equity

Всего собственного капитала

Всього власного капіталу

Total Liabilities and Equity

Всего обязательств и капитала

Всього зобов'язань і капіталу

                Приложение 6

Краткий словарь терминов отчета о прибыли на трех языках

 

INCOME STATEMENT

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ

ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК

Sales

Выручка от реализации продукции

Виручка від реалізації продукції

  Sales, net

Выручка от реализации продукции (без НДС и сборов)

Виручка від реалізації продукції (без ПДВ та зборів)

 COGS (Cost of Goods Sold)

Производственная себестоимость реализованной продукции

Виробнича собівартість реалізованої продукції

Gross Profit

Валовая прибыль

Валовий прибуток

Selling & Administrative Expenses

Издержки на реализацию и управление

Витрати на реалізацію та управління

  Administrative Expenses

Административные издержки

  Адміністративні витрати

  Selling expenses

Затраты по реализации

  Витрати по реалізації

  Other Operating Expenses

Другие операционные издержки

  Інші операційні витрати

Total Operating Expenses

Всего операционных издержек

Всього операційних витрат

Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)

Прибыль до выплаты процентных платежей и налогов

Прибуток до сплати процентiв та податків

  Interest Expenses

Выплаты по процентам

  Виплати по процентах

  Other earnings and losses

Прочие прибыли и убытки

Інші прибутки та збитки

Earnings Before Taxes (EBT)

Прибыль до выплаты налогов

Прибуток до сплати податків

  Taxes

Бюджетные платежи

  Платежі до бюджету

Net income

Чистая прибыль

Чистий прибуток

 


                Приложение 7

Краткий словарь терминов отчета о движении

денежных средств на трех языках

 

 

 

CASH FLOW STATEMENT

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Reassessment influence

Влияние переоценки активов

Вплив переоцінки активів

Inventory reassessment

Переоценка товарно-материальных запасов

Переоцінка товарно-матеріальних запасів

Property, Plant and Equipment reassessment

Индексация основных средств

Індексація основних засобів

Changes in Stockholders' Equity

Изменения в акционерном капитале

Зміни в акціонерному капіталі

Net Cash from Operating Activity

Денежные средства от операционной деятельности

Грошові кошти від операційної діяльності:

Net Income

Чистая прибыль

Чистий прибуток

  Add Depreciation

  Плюс амортизация

  Додати амортизацію

Subtotal

Всего

Всього

Changes in Current Assets:

Изменения в текущих активах:

Зміни у поточних активах:

  Accounts Receivable

Дебиторская задолженность (счета к получению)

  Дебіторська заборгованість (рахунки до одержання)

  Inventory

Товарно-материальные запасы

  Товарно-матеріальні запаси

  Other Current Assets

Другие текущие активы

  Інші поточні активи

Changes in Short-term Liabilities:

Изменения в текущих обязательствах:

Зміни у поточних зобов'язаннях:

  Accounts Payable

Кредиторская задолженность (счета к оплате)

  Кредиторська заборгованість (рахунки до оплати)

  Advances Received

Счета по авансам полученным

  Рахунки по авансах одержаних

  Short-term Bank Loans

Текущие обязательства по кредитам

  Поточні зобов'язання по кредитах

  Accrued Taxes

Расчеты с бюджетом

  Розрахунки з бюджетом

  Accrued Liabilities

Расчеты по оплате труда

  Розрахунки по оплаті праці

  Other Short-term Liabilities

Другие текущие обязательства

  Інші поточні зобов'язання

Net Cash from Operating Activity

Денежные средства от операционной деятельности, всего

Грошові кошти від операційної діяльності, всього

Investing activity

Инвестиционная деятельность

Інвестиційна діяльність

Cash provided by purchasing/selling:

Денежные средства полученные от приобретения/ продажи:

Грошові кошти  отримані від придбання/продажу:

  Property, Plant and Equipment

  Основных средств

  Основних засобів

  Intangible assets

  Других долгосрочных активов

  Інших довгострокових активів

  Other non-current assets

  Нематериальных активов

  Нематеріальних активів

Net Cash provided by Investing Activity

Денежные средства от инвестиционной деятельности, всего

Грошові кошти від інвестиційної діяльності, всього

Financing activity

Финансовая деятельность

Фінансова діяльність

Cash provided by:

Денежные  средства, полученные от:

Грошові кошти  отримані від:

  Short term notes payable

Изменения счетов по векселям выданным

  Змін рахунків по векселях виданих

   Long term loans

Долгосрочных кредитов банков

  Довгострокових кредитів банків

  Deferred income

Изменения в доходах будущих периодов

  Змін у прибутках майбутніх періодів

  Other long-term liabilities

Изменений в других долгосрочных пассивах

  Змін у інших довгострокових пасивах

  Changes in Stockholders' Equity

Изменения в собственном капитале

Змін у власному капіталі

Net cash from financing activity

Денежные средства от финансовой деятельности, всего

Грошові кошти від фінансової діяльності, всього

Net increase (decrease) in cash

Изменение денежных средств

Збільшення/зменшення грошових коштів

Cash at the beginning of period

Денежные средства на начало периода

Грошові кошти на початок періоду

Cash at the end of period

Денежные средства на конец периода

Грошові кошти на кінець періоду

Net increase/decrease in cash in balance

Изменение счета денеж. средств в Балансе

Зміна рахунку грошових коштів у Балансі

Deviation

Отклонение

Відхилення

 

Приложение 8

Краткий словарь названий финансовых

коэффициентов на трех языках

 

 

Ratios

Коэффициенты

Коефіцієнти

 

Operating Analysis

Операционный анализ

Операційний аналіз

1

Revenue Growth

Коэффициент роста валовых продаж

Коефіцієнт росту валових продаж

2

Gross Profit Margin

Коэффициент валовой прибыли

Коефіцієнт валового прибутку

3

Return on Sales

Коэффициент операционной прибыли

Коефіцієнт операційного прибутку

4

Net Profit Margin

Коэффициент чистой прибыли

Коефіцієнт чистого прибутку

 

Analysis of Operating Costs

Анализ операционных издержек

Аналіз операційних витрат

5

Cost of Goods Sold Ratio

Коэффициент производственной себестоимости реализованной продукции

Коефіцієнт виробничої собівартості реалізованої продукції

6

Selling & Administrative Expenses Ratio

Коэффициент издержек на реализацию и управление

Коефіцієнт витрат на реалізацію та керівництво

7

Interest Expenses Ratio

Коэффициент процентных платежей

Коефіцієнт процентних виплат

 

Assets Management

Управление активами

Керування активами

8

Total Assets Turnover

Оборачиваемость активов

Оборотність активів

9

Non-Current Assets Turnover

Оборачиваемость постоянных активов

Оборотність постійних активів

10

Net Assets Turnover

Оборачиваемость чистых активов

Оборотність чистих активів

11

Account Receivable Turnover

Оборачиваемость дебиторской задолженности

Оборотність дебіторської заборгованості

12

Average Collection Period

Средний период погашения дебиторской задолженности

Середній період погашення дебіторської заборгованості

13

Inventory Turnover (Sales)

Оборачиваемость товарно-материальных запасов

Оборотність товарно-матерільних запасів

14

Inventory Turnover (COGS)

Оборачиваемость товарно-материальных запасов (по себестоимости)

Оборотність товарно-матерільних запасів (по собівартості)

15

Accounts Payable Turnover

Оборачиваемость кредиторской задолженности

Оборотнісь кредиторської заборгованості

16

Average Payment Period

Средний период погашения кредиторской задолженности

Середній період погашення кредиторської заборгованості

 

Liquidity Ratios

Показатели ликвидности

Коефіцієнти ліквідності

17

Current Ratio

Коэффициент текущей ликвидности

Коефіцієнт поточної ліквідності

18

Quick Ratio ("Acid Test")

Коэффициент быстрой ликвидности ("кислотный тест")

Коефіцієнт швидкої ліквідності ("кислотний тест")

19

Absolute Liquidity Ratio

Коэффициент абсолютной ликвидности

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

Profitability

Прибыльность

Прибутковість

20

Return on Current Assets

Рентабельность оборотных активов

Рентабельність поточних активів

21

Return on Assets

Рентабельность активов (ROA)

Рентабельність активів  (ROA)

22

Return on Equity

Рентабельность собственного капитала (ROE)

Віддача на власний капітал (ROE)

23

Return on Net Assets

Рентабельность чистых активов

Рентабельність чистих активів

 

Capital Structure Ratios

Коэффициенты структуры капитала

Коефіцієнти структури капіталу

24

Debt-to-Assets Ratio

Отношение задолженности к активам

Відношення зобов’язань до активів

25

Debt-to-Capitalization Ratio

Отношение задолженности к капитализации

Відношення заборгованості до капіталізації

26

Debt-to-Equity Ratio

Соотношение заемных и собственных средств

Співвідношення позикових і власних коштів

 

Debt Service Ratio

Обслуживание долга

Обслуговування боргу

27

Times Interest Earned

Показатель обеспеченности процентов

Показник забезпечення процентів

 

 

Приложение 9

Значение финансовых коэффициентов

Показатель

Формула

 

Русский

Английский

Операционный анализ

1. Коэффициент роста валовых продаж

2. Коэффициент валового дохода

3. Коэффициент

операционной прибыли

4. Коэффициент чистой прибыли

Анализ операционных издержек

5. Коэффициент

производственной

себестоимости

реализованной продукции

 

 

6. Коэффициент издержек на реализацию

 и управление

 

 

7. Коэффициент

процентных платежей

 

 

Приложение 9 (продолжение)

 

Управление активами

8. Оборачиваемость

активов

9. Оборачиваемость

постоянных активов

10. Оборачиваемость чистых активов

11. Оборачиваемость

 дебиторской

задолженности

12. Средний период

погашения дебиторской задолженности

13. Оборачиваемость

товарно-материальных запасов (по реализации)

   

 

Приложение 9 (продолжение)

 

14. Оборачиваемость

 товарно-материальных запасов

(по себестоимости)

15. Оборачиваемость кредиторской задолженности

16. Средний период

погашения кредиторской задолженности

 

Коэффициенты ликвидности

17. Коэффициент текущей ликвидности

18. Коэффициент

быстрой ликвидности

19. Коэффициент

абсолютной ликвидности

Прибыльность

20. Рентабельность оборотных активов

 

 

Приложение 9 (продолжение)

21. Рентабельность

 активов (ROA)

22. Рентабельность

собственного капитала

23. Рентабельность

 чистых активов

Показатели структуры капитала

24. Отношение

 задолженности к активам

25. Отношение задолженности к

 капитализации

26. Соотношение

 заемных и собственных средств

Обслуживание долга

27. Показатель обеспеченности процентов