• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Додаток В

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Зразок оформлення титульного аркуша

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОНОМІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Кафедра менеджменту

КУРСОВА РОБОТА

на тему “___________________________________________

___________________________________________”

Студента ____ курсу,

спец. 6201, ________ групи

___________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________

Дата здачі роботи на (підпис)

перевірку та рецензування _________

Реєстраційний номер _____            Науковий керівник

Курсова робота         ___________________________

захищена з оцінкою “______________”     (прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________

Дата захисту _____________           (підпис)

Комісія по захисту у складі:

__________________________        ___________

(прізвище, ім’я та по батькові)        (підпис)

__________________________        ___________

(прізвище, ім’я та по батькові)        (підпис)

__________________________        ___________

(прізвище, ім’я та по батькові)        (підпис)

Київ 200_

Додаток Д

Зразки оформлення бібліографічних описів у списку джерел

Вид джерела

Приклад оформлення

Підручник

Грiфiн Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д.Олесневич. - Л.: БаК, 2001. - 624 с.

Навчальний посібник

Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. - К.: УВПК ЕксОб, 2002. - 560 с.

Монографія

Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства: Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. - 227 с.

Стаття

Башнянин Г., Носов О., Хміль Ф. Становлення менеджменту в Україні// Економіка України. - 1994. - №12. - С. 86-87.

Перекладне видання

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 2000. - 704 с.

Словник

Краткий экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - 2-е изд. доп. и перераб. - М.: Институт новой экономики. - 2002. - 1088 с.

Багатотомне видання

Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций/ Пер. с англ. Том 1. - М.: Прогресс, 1981. -495 с.

Статистичний щорічник

Статистичний щорічник України за 2003 рік / Держкомстат України; За ред. О.Г. Осауленко. - К.: Консультант, 2004. - 631 с.

Web-сайт

www.management.com.ua

Оригінальне зарубіжне видання

Robbins Р. Stephen. Management: Concepts and Practices. - USA: PrenticeHall, 1986. - 705 р.

Збірник наукових праць

Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 181: В 2 т. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. - 307 с.

Тези доповіді

Ядранський Д.М. Нематеріальна мотивація - дієвий важіль управління // Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Економіка підприємства: проблеми теорії та практики” від 23 березня 2004 р. Том ІІ. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 123-124.

Методичні матеріали

Методичне забезпечення курсу “Менеджмент” для слухачів магістерських програм / Уклад. С.М. Соболь та ін. - К.: КНЕУ, 1997. - 96 с.

Конспект лекцій

Конспект лекцій з курсу “Основи менеджменту”, прочитаних канд. екон. наук, проф. Соболем С.М. студентам III курсу спец. 6201 “Менеджмент організацій” денної форми навчання, 2004/2005 навч. рік

 

Зразок оформлення титульного аркуша

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОНОМІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Кафедра менеджменту

КУРСОВА РОБОТА

на тему “___________________________________________

___________________________________________”

Студента ____ курсу,

спец. 6201, ________ групи

___________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________

Дата здачі роботи на (підпис)

перевірку та рецензування _________

Реєстраційний номер _____            Науковий керівник

Курсова робота         ___________________________

захищена з оцінкою “______________”     (прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________

Дата захисту _____________           (підпис)

Комісія по захисту у складі:

__________________________        ___________

(прізвище, ім’я та по батькові)        (підпис)

__________________________        ___________

(прізвище, ім’я та по батькові)        (підпис)

__________________________        ___________

(прізвище, ім’я та по батькові)        (підпис)

Київ 200_

Додаток Д

Зразки оформлення бібліографічних описів у списку джерел

Вид джерела

Приклад оформлення

Підручник

Грiфiн Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д.Олесневич. - Л.: БаК, 2001. - 624 с.

Навчальний посібник

Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. - К.: УВПК ЕксОб, 2002. - 560 с.

Монографія

Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства: Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. - 227 с.

Стаття

Башнянин Г., Носов О., Хміль Ф. Становлення менеджменту в Україні// Економіка України. - 1994. - №12. - С. 86-87.

Перекладне видання

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 2000. - 704 с.

Словник

Краткий экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - 2-е изд. доп. и перераб. - М.: Институт новой экономики. - 2002. - 1088 с.

Багатотомне видання

Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций/ Пер. с англ. Том 1. - М.: Прогресс, 1981. -495 с.

Статистичний щорічник

Статистичний щорічник України за 2003 рік / Держкомстат України; За ред. О.Г. Осауленко. - К.: Консультант, 2004. - 631 с.

Web-сайт

www.management.com.ua

Оригінальне зарубіжне видання

Robbins Р. Stephen. Management: Concepts and Practices. - USA: PrenticeHall, 1986. - 705 р.

Збірник наукових праць

Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 181: В 2 т. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. - 307 с.

Тези доповіді

Ядранський Д.М. Нематеріальна мотивація - дієвий важіль управління // Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Економіка підприємства: проблеми теорії та практики” від 23 березня 2004 р. Том ІІ. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 123-124.

Методичні матеріали

Методичне забезпечення курсу “Менеджмент” для слухачів магістерських програм / Уклад. С.М. Соболь та ін. - К.: КНЕУ, 1997. - 96 с.

Конспект лекцій

Конспект лекцій з курсу “Основи менеджменту”, прочитаних канд. екон. наук, проф. Соболем С.М. студентам III курсу спец. 6201 “Менеджмент організацій” денної форми навчання, 2004/2005 навч. рік