• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

 Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

1 2 3 

“Антикризове управління підприємством”

1.Сутність концепції ЖЦ реально існуючих технічних та соціально-економічних систем.

2.Необхідність вивчення та прогнозування взаємовпливу ЖЦ продукції, технології, організаційної форми, підприємства, галузі тощо.

3.ЖЦ конкурентної переваги та її роль у формуванні підприємства.

4.Характеристика особливостей прояву основних фаз ЖЦ різних систем, в тому числі підприємств різних типів: МП, комерційних та безприбуткових підприємств, корпорацій, державних та приватних підприємств, організаційних об'єднань тощо.

5.Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на конфігурацію та тривалість ЖЦ підприємства.

6.Методи аналізу впливу факторів на життєздатність підприємства.

7.Прогнозування тривалості та конфігурації ЖЦ підприємства, зміст підходів щодо управління ЖЦ підприємства: основні характеристики системи управління на різних етапах ЖЦ.

8.Криза як одна з фаз ЖЦ системи.

9.Кризовий стан середовища та його вплив на діяльність підприємства.

10.Загальна характеристика статичних та динамічних  моделей середовища  функціонування підприємства: переваги та обмеження.

11."Хвильові процеси" у зовнішньому середовищі: необхідність та можливість прогнозування тривалості та періодичності, методи розрахунку показників, джерела інформації, - згідно з концепціями циклів Кондратьєва, Кузнєца, Джаглєра, Кітчина, Шумпетера, Хуберта, Ростоу, Форрестера, Шипоши, тощо.

12.Генезис, механізми протікання, взаємовпливу окремих довго-, середньо- та короткострокових господарських циклів тощо.

13.Зв'язок довгострокових циклів з ЖЦ окремих складових.

14.Окремі фази циклів та їх вплив на конфігурацію ЖЦ підприємств різних типів.

15.Оцінка можливостей розвитку окремих галузей та підприємств на різних фазах макроекономічних циклів.

16.Багатоваріантність визначення кризових явищ на макро- та мікрорівнях в

економіці: збій, кризова ситуація, локальна криза, системна криза, стратегічна криза, катастрофа.

17.Сутність, загальні та особливі характеристики кризових явищ.

18.Типологія кризових явищ та причин їх виникнення.

19.Механізми взаємозв'язку кризових явищ при формуванні системної кризи реально існуючої системи.

20.Роль кризи зростання та кризи занепаду як рушіїв розвитку або занепаду системи.

21.Особливості кризових явищ на підприємствах різного типу та механізмів їх протікання.

22.Симптоми, причини, джерела та рівні прояву кризових явищ на підприємствах України.

23.Принципова схема взаємозв'язку кризових явищ у формуванні системної та  стратегічної кризи підприємства.

24.Можливості попереднього діагнозу та методи ідентифікації кризових явищ різної глибини в умовах підприємств України: підходи, моделі, показники, технології отримання та використання інформації.

25.Слабкі сторони підприємства як основа визначення "кризових точок".

26.Механізми визначення та прогнозування типу, глибини та наслідків розвитку кризових явищ на підприємстві.

27.Симптоми, причини та механізми формування локальної кризи збуту підприємства під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.

28.Типологія кризових ситуацій, що призводять до кризи збуту.

29.Ринкові процеси як джерело та внутрішні фактори кризи збуту.

30.Аналіз складу, структури та реалізації продукції, що випускається, рівня конкурентоспроможності продукції.

31.Методи оцінки номенклатури та асортименту продукції, що виготовляється, оцінка рівня конкурентоспроможності продукції та "портфелю" підприємства.

32.Характеристика способів та підходів до ідентифікації кризи збуту.

33.Виникнення стратегічної кризи збуту та роль маркетингу у її подоланні.

34.Можливості та обмеження впливу підприємства на перетворення кризи збуту у системну кризу всього підприємства.

35.Блок-схеми механізмів розвитку "керованої" та "некерованої" кризи у системну, стратегічну   кризу.

36.Сутність   та   методи   проведення   продуктової реструктуризації. "Загрози" для продуктово-товарних стратегій.

37.Характеристика та варіанти побудови антикризової стратегії збуту.

38.Структура, механізми формування та узгодження відповідних планових документів.

39.Антикризові компоненти підсистеми маркетингу та збуту, як забезпечення керованості (запобігання) кризи.

40.Симптоми, причини та механізм формування фінансової кризи підприємств України.

41.Місце фінансової кризи підприємства у формуванні системної кризи,  зв'язок з іншими локальними кризами.

42.Механізм появи феномену неплатоспроможності; "вузькі місця" у фінансовій системі підприємства, загальні та типові причини неплатоспроможності різних підприємств.

43.Види аналізу неплатоспроможності підприємства (зовнішній та внутрішній, "горизонтальний" та "вертикальний").

44.Нормативна система критеріїв для оцінки неплатоспроможності: методи розрахунків відповідних показників.

45.Комплексні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства: двохфакторна модель, Z-розрахунок Альтмана, підхід У.Бівера.

46.Механізм діагностики фінансового стану підприємства.

47.Процедура аналізу грошових потоків  підприємства.

48.Розробка процедур  фінансового оздоровлення підприємства: подолання неплатежів, забезпечення достатнього рівня грошей, економія поточних витрат, реструктуризація кредиторської заборгованості (в т.ч. по основному боргу, заборгованостей по пенях, фінансовим санкціям тощо).

49.Ідентифікація стратегічної фінансової кризи підприємства, оцінка можливостей її подолання.

50.Сутність та механізм проведення фінансової реструктуризації.

51.Характеристика та варіанти побудови антикризової фінансової стратегії, оцінка її  ефективності.

52.Програма  фінансового  оздоровлення  підприємства.

53.Антикризові компоненти у фінансово-економічній підсистемі підприємства як забезпечення керованості подолання (запобігання) кризи.

54.Симптоми, причини та механізм формування локальної кризи постачання підприємства під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.

55.Типологія кризових ситуацій, що призводять до кризи постачання.

56.Зв'язок кризи постачання з іншими локальними кризами на підприємстві.

57.Можливості та обмеження діяльності у "зонах стратегічних ресурсів" підприємства.

58.Моделі та методи аналізу системи постачання, окремих постачальників та "зон стратегічних ресурсів.

59.Можливості ідентифікації кризи постачання, а також впливу на її подолання.

60.Характеристика стратегічної та локальної кризи постачання.

61."Загрози" для стратегій діяльності у "зонах стратегічних ресурсів".

62.Характеристика та варіанти побудови антикризової стратегії постачання.

63.Перегляд переліку та змісту контрактів: критерії оцінки та технологія внесення змін.

64.Логістика постачання, як антикризовий компонент системи управління.

65.Симптоми, причини та механізм формування локальної виробничо-технологічної кризи.

66.Типологія кризових ситуацій, що призводять до виробничо-технологічної кризи.

67.Зв'язок виробничо-технологічної кризи з іншими локальними кризами при формуванні системної кризи.

68.Аналіз виробничого потенціалу підприємства: аналіз стану стабільності та пропорційності виробництва, оцінка спрямованості та гнучкості виробничого потенціалу, аналіз стану основних фондів, аналіз витрат на виробництво тощо.

69.Зв'язок виробничого та науково-технічного потенціалів підприємства.

70.Аналіз видів та рівня технологій, що використовуються на підприємстві (в т.ч. методи визначення тривалості та конфігурації їх ЖЦ).

71.Визначення характеру виробничо-технологічної кризи: стратегічна чи локальна?

72.Місце інноваційного процесу у подоланні кризи підприємства, робота з "технологічними ризиками".

73.Сутність та характеристика процесу виробничо-технологічної реструктуризації.

74.Методи формування антикризових виробничо-технологічних стратегій та оформлення їх у вигляді відповідних планових документів.

75.Антикризові компоненти у виробничій підсистемі підприємства, як забезпечення керованості у подоланні (запобіганні) кризи.

76.Симптоми, причини та механізм формування кризи управління персоналом.

77.Роль і місце персоналу у формуванні, ідентифікації та подоланні кризи персоналу, а також інших локальних криз та кризових явищ взагалі.

78.Взаємозв'язок конфліктів та системної кризи підприємства; "людська складова" у перетворенні кризових ситуацій у локальні кризи відповідних підсистем, а останніх - у системну стратегічну кризу підприємства.

79.Характеристика типових реакцій персоналу на розвиток кризових явищ ("шок", "відкат назад", "визнання кризи", "робота по подоланню кризи").

80.Оцінка кадрового потенціалу, його відповідності новим умовам господарювання: методи, технологія, основні показники.

81.Методи формування організаційної поведінки персоналу з антикризовою складовою.

82.Мотивація ефективної поведінки в умовах кризи.

83.Особливості підготовки фахівців з антикризового управління (санаторів, ліквідаторів, кризових управляючих), характеристики антикризових керівників, особливості підбору та навчання персоналу для підсистем антикризового управління.

84.Стратегії накопичення людського капіталу, як антикризова стратегія.

85.Роль персоналу персоналу, як стабілізатора діяльності та санатора підприємства.

86.Симптоми, причини та механізм формування організаційної кризи підприємства.

87.Класифікація та ознаки "організаційних криз" на різних стадіях ЖЦ підприємства, причини формування та типові методи подолання.

88.Методи діагностики організаційного рівня та організаційного потенціалу підприємства.

89.Розбалансування організаційного, функціонального та виробничого потенціалів  підприємства, як причина системної кризи.

90.Зміна форми власності та корпоратизація, як джерело кризи та створення можливості її подолання.

91.Організаційні структури управління (ОСУ), як джерела кризових ситуацій та криз.

92.Роль організаційної кризи у формуванні системної та стратегічної криз підприємства.

93.Сутність, основні принципи та технологія впровадження організаційно-управлінської реструктуризації.

94.Організаційно-правові форми юридичних осіб та їх характерні особливості з позицій реструктуризації.

95.Розподіл багаторівневої організаційної системи: створення юридично незалежних автономних організаційних формувань, дочірніх та залежних товариств, представництв та філій.

96.Створення об'єднань юридичних осіб, як варіант реструктуризації.

97.Функціональна модель управління, ОСУ та договірні відношення у реструктурованих компаніях; характеристика варіантів організаційних рішень при створенні антикризової підсистеми на підприємстві: організаційне оформлення та функціонування.

98.Антикризова підсистема підприємства, як організаційно-управлінське забезпечення запобігання криз та виводу підприємства з кризи.

99.Стратегічний та оперативний контролінг як організаційні важелі подолання кризи підприємства.

100.Стратегії організаційного розвитку підприємств та їх документальне оформлення.

101.Основні підходи до подолання кризових явищ на підприємстві.

102.Типи антикризової реакції та антикризового управління (реактивне, активне, планове).

103.Характеристика- основних етапів антикризового управління:  діяльність по запобіганню кризи (вплив на збої та кризові ситуації), управління в умовах кризи (вплив на окремі локальні та системну кризу), діяльність по виводу підприємства з кризи (досягнення стабілізації та ліквідація наслідків кризи),  перехід до зростання або ліквідація підприємства.

104.Місце оперативних та стратегічних заходів по подоланню кризи.

105.Сутність та зміст наступальної та оборонної тактики, типових оперативних (фінансових та організаційних) заходів щодо впливу на розвиток кризових явищ на підприємстві.

106.Часові характеристики та черговість впровадження оперативних заходів.

107.Форма представлення оперативних заходів, фінансове та організаційне забезпечення їх впровадження.

108.Зміст, перелік та порядок здійснення основних заходів: щодо стабілізації діяльності кризовою: підприємства, характеристики організаційно-економічного механізму забезпечення стабілізації роботи підприємства та переходу його до режиму "нормального функціонування".

109.Концепція та методи подолання стратегічної кризи підприємства.

110."Стратегічний набір" кризового підприємства, як результат акумуляції заходів по запобіганню (подоланню) локальних криз: механізм узгодження, визначення необхідних витрат часу та грошей, оцінка ризиків.

111.Формування стратегічної антикризової програми та забезпечення її виконання.

112. Плани санації та реструктуризації, як антикризові плани.

113.Організаційне забезпечення виконання антикризових заходів: методи обґрунтування та вибору організаційної форми підсистеми антикризового управління (ПАУ), типові підходи щодо діяльності ПАУ на різних стадіях розвитку кризових явищ на підприємстві.

114.Сутність, причини та ознаки банкрутства підприємства.

115.Поняття "банкрутство",   "фіктивне  банкрутство",  "недобросовісне  банкрутство", "санація", "ліквідація", як способи подолання кризи (санація) або оформлення "катастрофи" підприємства у разі неможливості вивести підприємство з системної кризи.

116.Причини та глибина кризових явищ, як основа вибору способів впливу на них.

117.Історичний огляд становлення процедур банкрутства в Україні та за її межами.

118.Законодавство України, що регулює процедуру банкрутства (основна характеристика).

119.Ознаки банкрутства та підстави для початку процедури банкрутства згідно із Законом України "Про банкрутство".

120.Загальна схема процедури банкрутства; дії та функції суб'єктів процедури банкрутства - боржників, кредиторів (зборів та комітету кредиторів), санаторів, ліквідаторів (ліквідаційної комісії),  Арбітражного суду, Агенства з питань банкрутства тощо.

121.Основні документи, що використовуються при порушенні справ про банкрутство.

122.Процедура визнання підприємства-боржника банкрутом.

123.Склад та механізм створення ліквідаційної комісії. Взаємодія ліквідаційної комісії з банкрутом та кредиторами в процесі ліквідації підприємства.

124.Досвід оздоровлення (ліквідації) конкретних підприємств України: позитивні та негативні приклади.

Тематичний план дисципліни „Антикризове управління підприємством”

 

Теми курсу

Кількість годин

Денна

форма навчання

Вечірня

форма навчання

Заочна

форма навчання

лекції

С,П,Л

ІКР

СРС

лекції

С,П,Л

СРС

лекції

С,П,Л

СРС

Вступна лекція

2

2

 

 

2

2

 

1

1

 

1. Концепція життєвого циклу (ЖЦ) підприємства та її використання при побудові системи управління

3

1

4

3

10

2

 

2. Вплив зовнішнього середовища на довжину та конфігурацію ЖЦ підприємства

3

2

1

4

3

10

 

3. Місце, роль та особливості кризових явищ в реально існуючих системах

2

2

1

8

2

10

 

4. Криза збуту

3

2

1

8

3

2

10

1

2

 

5. Фінансова криза

4

4

1

8

4

2

10

1

 

6. Криза постачання

3

2

1

8

3

2

10

1

 

7. Виробничо-технологічна криза

3

2

1

8

3

2

10

1

 

8. Криза управління персоналом

2

2

1

8

2

2

10

1

 

9. Організаційна криза

3

2

1

8

3

2

10

1

 

10. Антикризове управління підприємством

4

7*

1

8

4

2

10

1

1

 

11. Процедура банкрутства як форма ліквідації системної кризи підприємства

4

1

1

8

4

8

1

 

Заключна лекція

2

 

 

 

2

 

1

 

Разом

38

28

11

80

38

16

108

12

4

 

*Включаючи 6 годин на проведення виробничої ситуації

Плани семінарських (практичних) занять з дисципліни “Антикризове управління підприємством”

Тема 1. Концепція життєвого циклу (ЖЦ) підприємства та її використання при побудові системи управління

Орієнтовний перелік питань:

сутність концепції “життєвого циклу” реально існуючих систем;

характеристика основних фаз “ЖЦ” підприємства;

управління ЖЦ підприємства.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення конспектів наукових текстів.

Тестове опитування за матеріалами 1.

Тема 2. Вплив зовнішнього середовища на довжину та конфігурацію ЖЦ підприємства

Орієнтовний перелік питань:

кризовий стан середовища та його вплив на діяльність підприємства;

“хвильові процеси” у зовнішньому середовищі;

характеристика взаємодії “хвильових процесів” та окремих фаз циклів.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення конспектів наукових текстів.

Тема 3. Місце, роль та особливості кризових явищ в реально існуючих системах.

Орієнтовний перелік питань:

види кризових явищ на підприємстві;

характеристика криз в організації;

ризики як об’єкт антикризового управління;

особливості кризових явищ на підприємствах різного типу та механізмів їх протікання.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення конспектів наукових текстів.

Модульний контроль за матеріалами 1-3 тем.

Тема 4. Криза збуту.

Орієнтовний перелік питань:

характеристика механізмів формування локальної “кризи збуту”;

чинники та методи, що дають змогу її ідентифікувати;

зміст та методи розробки тактичних заходів;

забезпечення функціонування відділів маркетингу та збуту в умовах кризи;

проведення продуктової реструктуризації та розробка відповідних стратегій стабілізації.

Розгляд кейсів (ситуаційних вправ) з ідентифікації та подолання кризи збуту на підприємстві.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів формування локальної кризи збуту на підприємстві (на основі аналізу періодичних видань).

Розв’язок задач з використання методів ідентифікації кризи збуту на підприємстві.

Тема 5. Фінансова криза.

Орієнтовний перелік питань:

сутність та місце фінансової кризи в ланцюгу кризових явищ підприємства;

симптоми, причини та механізм формування фінансової кризи підприємств України;

аналіз фінансового стану підприємства як інструмент запобігання та виводу підприємства з кризи;

структура та зміст програми щодо фінансового оздоровлення підприємства;

антикризові компоненти у діяльності фінансово-економічних підрозділів фірми.

Розгляд кейсів (ситуаційних вправ) з ідентифікації та подолання фінансвової кризи на підприємстві.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів формування локальної фінансової кризи на підприємстві (на основі аналізу періодичних видань).

Розв’язок задач з використання методів аналізу фінансової кризи на підприємстві.

Тема 6. Криза постачання.

Орієнтовний перелік питань:

сутність та місце кризи постачання у ланцюгу кризових явищ на підприємстві;

основні симптоми та причини формування локальної “кризи постачання” та її вплив на формування системної кризи підприємства;

методи аналізу ресурсного потенціалу підприємства та основних постачальників;

розробка ресурсних стратегій та відповідних планових документів;

основні заходи відділу постачання та інших підрозділів підприємства по подоланню “кризи постачання”.

Розгляд кейсів (ситуаційних вправ) з ідентифікації та подолання кризи постачання на підприємстві.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів формування локальної кризи постачання на підприємстві (на основі аналізу періодичних видань).

Тестове опитування за матеріалами 6 теми.

Розв’язок задач з використання методів аналізу підсистеми постачаня на підприємтсві.

Тема 7. Виробничо-технологічна криза.

Орієнтовний перелік питань:

сутність та місце виробничо-технологічної кризи у ланцюгу кризових явищ на підприємстві;

основні симптоми та причини виробничої кризи;

вплив виробничо-технологічної кризи на формування системної кризи підприємства;

методи аналізу виробничого потенціалу та технології, що використовується на підприємстві;

стратегії подолання виробничо-технологічної кризи;

виробничо-технологічна реструктуризація та диверсифікація (в різних формах);

управління виробничою системою на різних стадіях розвитку кризи.

Розгляд кейсів (ситуаційних вправ) з ідентифікації та подолання виробничо-технологічної кризи на підприємстві.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів формування локальної виробничо-технологічної кризи на підприємстві (на основі аналізу періодичних видань).

Розв’язок задач з використання методів аналізу виробничо-технологічної кризи.

Тема 8. Криза управління персоналом.

Орієнтовний перелік питань:

сутність та місце кризи управління персоналом в організації;

симптоми, причини та механізм формування кризи управління персоналом;

запобігання, ідентифікація та подолання кризи управління персоналом;

типологія криз;

формування спеціалістів по антикризовому управлінні та “організаційної поведінки” персоналу певного типу.

Розгляд кейсів (ситуаційних вправ) з ідентифікації та подолання кризи управління персоналом на підприємстві.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів формування локльної кризи на підприємстві (на основі аналізу періодичних видань).

Розв’язок задач з використання методів аналізу кадрового потенціалу підприємства;

Рольова гра з використання різних стилів поведінки в конфлікті.

Тема 9. Організаційна криза.

Орієнтовний перелік питань:

симптоми, причини та механізм формування організаційної кризи підприємства;

аналіз особливостей та глибини організаційної кризи;

сутність, основні принципи та технологія впровадження організаційно-управлінської реструктуризації;

підсистема антикризового управління.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів формування локльної кризи на підприємстві (на основі аналізу періодичних видань).

Модульний контроль за матеріалами 4-9 тем.

Тема 10. Антикризове управління підприємством.

Орієнтовний перелік питань:

основні етапи антикризового управління;

типи антикризової реакції та антикризового управління;

концепція подолання кризи;

організаційне забезпечення виконання антикризових заходів.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення конспектів наукових текстів.

Обговорення прикладних аспектів формування підсистеми антикризового управління (на основі аналізу періодичних видань).

Тестове опитування за матеріалами 10 теми.

Тема 11. Процедура банкрутства як форма ліквідації системної кризи підприємства.

Орієнтовний перелік питань:

історичні аспекти формування Закону “Про банкрутство”;

сутність, причини та ознаки банкрутства підприємства;

загальна схема процедури банкрутства.

досвід застосування “Закону про банкрутство”.

Розгляд кейсів (ситуаційних вправ) з проведення санації на підприємстві.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів застосування процедури банкрутства (на основі аналізу періодичних видань).

2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит

Завдання 1.

В таблиці наведені основні показники діяльності підприємства за 2 місяці:

Таблиця  1.1.

Розрахунок межі рентабельності та запасу фінансової стійкості підприємства

Показник

Попередній місяць

Звітний місяць

Виручка від реалізації продукції за відрахуванням ПДВ, акцизів та ін., тис.грн.

17967

34220

Прибуток, тис.грн.

3290

6720

Повна собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

14677

27500

Сума змінних витрат, тис.грн.

13132

25000

Сума постійних витрат, тис.грн.

1545

2500

Сума маржинального доходу, тис.грн.

4835

9220

Доля маржинального доходу  у виручці, %

26,90

26,94

Межа рентабельності, тис.грн.

 

 

Запас фінансової стійкості:

тис.грн.

%

 

 

 

 

Зробіть розрахунки межі рентабельності.

Розрахуйте запас фінансової стійкості.

Побудуйте графіки виручки та затрат, позначте на графіку поріг рентабельності та запас фінансової стійкості.

Завдання 2.

Виробнича потужність підприємства розрахована на випуск 1000 виробів, які реалізуються за ціною 20 тис. грн. Вся вироблена продукція реалізується, незавершеного виробництва та залишків готової продукції на складах немає. Постійні затрати складають 4 млн. грн. Змінні затрати на одиницю продукції 12 тис. грн.

Представте графічно залежність між прибутком, обсягом реалізації продукції та її собівартістю.

Знайдіть точку беззбитковості . Які основні фактори впливають на зміну рівня беззбиткового обсягу продажу?

Визначте зону безпеки аналітичним методом.

Завдання 3.

Вартість поза оборотних активів дорівнює 5000 од., вартість товарно-матеріальних запасів – 1000 од., дебіторська заборгованість – 1000 од., грошові кошти – 500 од., вартість позичкового капіталу складає 6000 од. В результаті проведеної переоцінки вартість поза оборотних активів збільшилася на 30%, вартість запасів зменшилася на 10%, дебіторська заборгованість зменшилася на 20%.  Грошові кошти та величина позичкового капіталу не коригувалися.

Визначити оціночну вартість підприємства до переоцінки.

Провести розрахунки по коригуванню даних балансового звіту підприємства.

Визначити оціночну вартість підприємства після переоцінки.

Завдання 4.

Підприємство має пакет замовлень на 1000 одиниць продукції за ціною 150 грн.  на загальну суму 150 тис.грн., що повинно забезпечити йому прибуток в розмірі 30 тис.грн. Собівартість 1000 виробів за планом 120 тис.грн., в тому числі постійні затрати складають 60 тис.грн.

На протязі року фактичний обсяг реалізації значно зменшився та, за прогнозами менеджерів буде менше, ніж плановий на 40%. Щоб уникнути збитків, підприємству необхідно знайти вихід з даної кризової ситуації. Якщо від замовника надійде пропозиція на випуск продукції, яка потребує деяких змін в технології та відповідно додаткових витрат, то керівники можуть прийняти таке замовлення за ціною, нижчою за собівартість. Припустимо, замовник погодився придбати в поточному році 300 виробів за ціною 110 грн, яка є нижчою планової собівартості. При цьому підприємство повинно додатково витратити на конструкторсько-технологічну підготовку виробництва цієї партії продукції 5 тис.грн.  Чи вигідно це підприємству?

Зробіть техніко-економічне обґрунтування рішення щодо прийняття додаткового замовлення на таких умовах.

Результати розрахунків представте в таблиці 4.1.

Зробіть висновки. Обґрунтуйте свою точку зору.

Таблиця 4.1.

Обґрунтування додаткового замовлення

Показник

І варіант

(100% пакета замовлень)

ІІ варіант

(60% пакета замовлень)

ІІІ варіант

(60% пакета замовлень + додаткове замовлення )

Обсяг виробництва

1000

600

600 + 300

Ціна за одиницю продукції, грн.

 

 

 

Виручка від продажу, тис.грн.

 

 

 

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

 

 

 

Сума змінних витрат, тис.грн.

 

 

 

Сума постійних витрат, тис.грн.

 

 

 

Собівартість всього випуску продукції, тис.грн.

 

 

 

Собівартість одиниці продукції, грн.

 

 

 

Прибуток (+), збитки (-), тис.грн.

 

 

 

Завдання 5.

В таблиці 5.1. наведені  вихідні дані для обґрунтування рішення щодо заміни обладнання .

Таблиця 5.1.

Вихідні дані для обґрунтування рішення щодо заміни обладнання

Показники

Обладнання

старе

нове

Витрати на придбання

10000

12000

Остаточна вартість

8000

-

Строк роботи після прийняття рішення про придбання, роки

4

4

Вартість  старого обладнання при його реалізації в момент прийняття рішення про придбання нового обладнання

3000

-

Щорічні зміни витрати на експлуатацію обладнання

20000

15500

Річний обсяг продажу продукції, що виробляється на обладнанні

50000

50000

Розрахувати прибуток за чотири роки у випадку продовження експлуатації старого або придбання нового обладнання.

Розрахунки представити в таблиці 5.2.

За результатами розрахунків зробити висновки.

Таблиця 5.2.

Розрахунок прибутку за чотири роки у випадку продовження експлуатації старого або придбання нового обладнання

Показники

Обладнання

старе

нове

Обсяг продажу

 

 

Змінні витрати

 

 

Амортизація нового обладнання

 

 

Амортизація старого обладнання

 

 

Втрати, пов’язані зі списанням старого обладнання, в момент придбання нового обладнання

 

 

Вартість старого обладнання, за якою його можна реалізувати в момент прийняття рішення про придбання нового обладнання

 

 

Прибуток

 

 

Завдання 6.

В таблиці 6.1. наведені дані щодо асортименту продукції підприємства та його можливих змін.

Постійні витрати за рік для першого варіанту складають 1000 млн.грн., для другого – 1000 млн.грн, виручка від реалізації для першого варіанту – 5600 млн.грн., для другого – 6000 млн.грн.

Таблиця 6.1.

Зміна структури продукції

Вироби

Ціна, тис.грн

Змінні затрати на одиницю продукції, тис.грн.

Питома вага

І варіант

ІІ варіант

А

8

6

0,5

0,3

Б

12

8

0,3

0,2

В

18

12

0,2

0,4

Г

20

12

-

0,1

Оцініть можливі варіанти змін структури продукції.

Який з варіантів є найбільш сприйнятливий?

Зробіть висновки.

Завдання 7.

Підприємству необхідно прийняти рішення щодо додаткового замовлення на випуск 500 виробів типу А, якщо потужність його обладнання використовується максимально. В такому випадку необхідно зменшити випуск інших виробів, наприклад типу В. Дані про ці вироби представлені в таблиці 7.1.

Показники

А

В

Ціна виробу, тис.грн.

15

12

Змінні витрати на одиницю, тис.грн.

9

8

Ставка маржинального доходу, тис.грн.

6

4

Час виробітки, хв..

8

10

На скільки одиниць необхідно скоротити випуск продукції В, щоб прийняти замовлення на продукцію А?

Чи буде сприяти додаткове замовлення збільшення прибутку в даному періоді?

Якою повинна нижня межа ціни виробу А, щоб підприємство могло прийняти замовлення?

Завдання 8.

Підприємство випускає два види продукції: куртки та пальто.  Вихідні дані для аналізу:

 

Пальто

Куртки

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

160

130

Ціна, грн.

250

200

Витрати матеріалу на одиницю, м

3

2

Маржинальний дохід на одиницю продукції, грн.

90

70

Маржинальний дохід на 1 м тканини, грн.

30

35

Попит, од.

5000

8000

Необхідні витрати матеріалу, м

15000

16000

 

 

 

Постійні витрати складають 500 тис.грн. На підприємстві існують обмеження по ресурсах, необхідних для  виробництва даних видів продукції:  витрати тканини обмежуються   25000 м.

Обґрунтувати можливі обсяги виробництва пальто та курток з урахуванням попиту та при умові обмеженості матеріальних ресурсів.

Який варіант виробництва продукції буде найбільш вигідним для підприємства.

Представте розрахунки в табличній формі.

Завдання 9.

Одним з типових завдань, що виноситься на іспит з дисципліни "Антикризове управління підприємством", є письмове розв'язання кейсів, що дозволяє перевірити наявність відповідних умінь та навичок.

Структурно кейс складається з таких частин:

Мета кейсу.

2.Ситуація: конкретний опис наявної ситуації.

3.Проблеми: опис проблем, з якими зіткнулось керівництво в ситуації, що  описується.

4.Рішення: критичний аналіз рішень, прийнятих керівниками організації по вирішенню проблем.

5.Питання до ситуації.

При розв’язанні кейсу необхідно орієнтуватись на теоретичні концепції і моделі, які розглядались на лекціях.

Кейс ‹‹НВО “ЕЛЕКТРОТЯЖМАШ”››

Мета: розробка комплексу антикризових заходів на підставі аналізу та оцінки ситуації, що склалася на підприємстві.

Ситуація: НВО “Електротяжмаш” - державне підприємство (Адреса: 310055, м. Харків, пр. Московський, 299; генеральний директор - Тимощенков Володимир Георгійович), одне з головних підприємств у СНД і єдине в Україні з виробництва турбо- і гідрогенераторів. Турбогенератори різної потужності з успіхом працюють не лише у країнах СНД, але й в Ірані, Китаї, Алжирі, Сирії, Югославії, Польщі, країнах Балтії й ін. Сьогодні виконуються замовлення на експорт в Індію і Бангладеш.

Завод “Електротяжмаш” заснований у 1946 році. Спочатку підприємство спеціалізувалося лише на випуску електрообладнання для тепловозів. У 50-х роках тут стали виробляти турбо- та гідрогенератори, а також інші великі електромашини.

“Електротяжмаш” був єдиним в Союзі підприємством, що виготовляло електрообладнання для тепловозів, другим (після ленінградського заводу "Електросила") за випуском генераторів та енергетичного обладнання.

Зараз основною продукцією є: електромашини індивідуального використання, генератори для парових турбін, генератори для гідротурбін потужністю від 200 кВт і вище, вимикачі до пускорегулюючої апаратури, приналежності і запчастини до залізничного рухомого складу.

З кінця 80-х років освоєно виробництво складної побутової техніки: електросоковижималок, прасувальних машин "Харків'янка", настільних деревообробних пристроїв (УБДН та УБОН), електром'ясорубок, змішувачів для ванн та мийок.

Проблема: З 1991 року стан справ заводу поступово погіршувався. На думку теперішньої адміністрації, це трапилося внаслідок щонайменше двох причин. По-перше, скоротилися обсяги залізничних перевезень як в Україні, так і в усьому СНД, а значить, менше стали купляти тепловозне обладнання. До розвалу “великого та могутнього” 65 – 70% завантаження підприємства припадало саме на тягове обладнання.

По-друге, кордон між Україною та Росією став перепоною на шляху співробітництва з росіянами – основними замовниками.

На кінець 1996 року підприємство знаходилося на грані банкрутства.

Кредиторська заборгованість на той момент складала 40 млн. грн, у т.ч. борг бюджету – біля 12 млн. грн, заборгованість за електроносії – 9 млн. грн, по заробітній платі – 3,5 млн.  грн, санаційний кредит – біля 4 млн. грн.

З 1992 року в розвиток підприємства не було вкладено ні копійки. Основні фонди суттєво зношені: 30% обладнання “Електротяжмашу” старше 30 років; 37% - працює більше 20 років.

Крім основних засобів виробничого призначення, на балансі підприємства знаходяться: 5 дитячих садків, медсанчастина, палац культури, спорткомплекс, база відпочинку, піонерський табір, об’єкти житлокомунгоспу та інші об’єкти соціальної сфери, на утримання яких щорічно витрачається біля 1 млн. грн.

Рішення: Нова дирекція (наприкінці 1996 року на “Електротяжмаші” відбулася зміна керівництва) вирішила створити новий суб'єкт господарської діяльності – науково-виробниче об’єднання (НВО) “Електротяжмаш”, яке б функціонувало поряд з вже існуючими структурами: Державним підприємством “Електротяжмаш” та Науково-дослідним інститутом (НДІ) “Електротяжмаш”. На реалізацію ідеї був отриманий дозвіл з Міністерства промислової політики. Державні мужі навіть списали безнадійні штрафи та пені за станом на 1 квітня 1997 року. “Нагорі” також було прийняте рішення про реструктуризацію на 10 років всієї податкової заборгованості “Електротяжмашу”: тепер завод щомісячно виплачує біля 40 тис.грн.

НВО було створене з метою виконання замовлень на виготовлення турбо- та гідрогенераторів, а також тепловозного обладнання. При цьому у розпорядженні НВО знаходяться лише основні потужності турбогенераторного виробництва, а всі спеціалісти як і раніше є працівниками заводу та НДІ. Тому НВО під конкретне замовлення наймає необхідну кількість людей: щомісячно буває задіяно біля трьох тисяч працівників заводу та НДІ (загальна чисельність працівників всіх трьох структур “Електротяжмашу” – біля 6 тис. чоловік).

Останнім часом адміністрації НВО вдалося укласти біля десяти досить солідних контрактів. Найбільш вагомий з них – на реконструкцію гідроелектростанцій Дніпровського каскаду. він розрахований на період до 2001 року, вартість – біля 70 млн. грн. Випробування, проведені в 1998 році  на Київській ГЕС і ДніпроГЕС-1, показали, що роботи виконані “Електротяжмашем” на високому технічному рівні і навіть із перевищенням деяких параметрів, передбачених контрактом.

Разом із “Турбоатомом” і німецькою фірмою “Сіменс” “Електротяжмаш” реалізує проект по переобладнанню Змієвської ГРЕС (передбачено виготовлення та встановлення на місті статору турбогенератора потужністю 325 МВт). Розпочато освоєння дизельних електростанцій потужністю 8 і 60 кВт.

Таким чином, на сьогоднішній день завантаження турбогенераторного виробництва досягає 100%. У той же час цеха, що спеціалізуються на виробництві тепловозного обладнання майже простоюють – вони завантажені лише на 15%. Обладнання по виробництву товарів народного споживання задіяне наполовину.

За перше півріччя 1998 року підприємству вдалося реалізувати продукції на 10,2 млн. грн. У 1997 році за той же період була отримана сума 13,4 млн. грн (усього за 1997 рік продано товарів на суму 27 млн. грн). При цьому за шість місяців 1997 року було отримано 747 тис. грн, а за перше півріччя 1998 року збитки підприємства склали 700 тис. грн. Останню обставину в “Електротяжмаші” пояснюють просто: змінився порядок нарахування амортизаційних відрахувань. Тим не менш, заробітна платня працівникам виплачується: у першому півріччі вона в середньому становила 118,5 грн. щомісячно.

Найближчим часом “Електротяжмаш” буде переведений на власне водозабезпечення, що дозволить отримати значну економію. На території заводу вже пробурили три свердловини.

У 1998 році КМ видав Постанову про затвердження плану-графика передприватизаційної підготовки ряду підприємств, у тому числі НВО "Електротяжмаш" (Харків).

Разом з облдержадміністрацією Харкова у 1999 році в ході обговорення подальших перспектив розвитку промислового комплексу було прийняте рішення не приватизувати “Електротяжмаш” і зберегти за ним статус державного підприємства.

Питання до кейсу:

Визначити види криз, які розвиваються на “Електротяжмаші”

Розробити набір тактичних заходів, які, на вашу думку, допоможуть стабілізувати та покращити становище підприємства.

3. Запропонувати перелік стратегічних заходів щодо покращення роботи підприємства.

3. Карта самостійної роботи студентів

У відповідності до „Положення про організацію самостійної та індиві-дуально-консультативної роботи у КНЕУ”, затвердженого Вченою радою КНЕУ 1.12.05, робоча навчальна програма з дисципліни „Антикризове управління підприємством” включає  в розділі „Самостійна робота студентів”

„Карти самостійної роботи студентів”  (Карта СРС). Вона є основою організації СРС і відображає перелік форм самостійної роботи, які має вико-нати студент відповідно до робочої навчальної програми. Карта СРС  також обов”язково входить до „Методичних матеріалів щодо змісту та організації

самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”.

Всі завдання СРС поділяються на обов”язкові та вибіркові. До обов”язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконувати обов”язково під час вивчення даної дисципліни. Вибіркові включають альте-рнативні завдання, серед яких студент на власний розсуд обирає конкретні завдання для набору необхідної кількості балів.

Карта СРС розробляється окремо по кожній формі навчання (денна, вечірня, заочна) та за умови різних форм підсумкового контролю знань –

у формі іспиту  (нормативна дисципліна) або у формі поточного модульного

контролю (ПМК, вибіркова дисципліна). Карти СРС з дисципліни „Антикри-зове управління підприємством” наведено нижче.

Студентам надається інформація про всі обов”язкові  та вибіркові завдання з „Антикризового управління підприємством” та максимальну кіль-

кість балів, які можливо набрати за їх виконання.

Кожен студент самостійно роздруковує для себе Карту СРС із „Методичних  матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, розміщених на сайті КНЕУ, визначається щодо вибіркової складової своєї самостійної роботи, виконує обов”язкові та вибіркові завдання та відповідно до вказаних тер-мінів звітує викладачу щодо їх виконання.

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів СРС,

фіксуються викладачем в Журналі обліку поточної успішності студентів.

Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС та підведення результатів з деяких видів виконаних робіт здійснюється під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи ( ІКР). Конкретні види та форми ІКР визначено кафедрою та включено до графіка проведення

індивідуально-консультативної роботи, який наведено нижче .

При підсумковому контролі у формі іспиту

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни „ Антикризове управління підприємством „

для студентів спеціальності 6201 / 1 напрямку „Менеджмент”

7 семестр

 

Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю та

звітності

Максималь-

на кількість

балів

Денна форма навчання

1. Обов”язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських і практичних заняттях

1.1.Підготовка до семінарсь-ких і практичних занять та

експрес-тестування

Термін – за

робочою навчальною

програмою-

протягом

семестру

Активна участь в семінарсь-ких і практичних заняттях

 

5

За виконання модульних ( контрольних ) завдань

1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт

1 МК -  8 тиждень;

2 МК – 16

тиждень

Перевірка правильності

виконання модульних

контрольних робіт

10 за  1МК

10*2=20

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3.Виконання домашніх

(розрахункових) завдань

7 тиждень

Перевірка правильності

виконання завдань

5 (за 1

завдання)

1.4.Аналіз конкретної вироб-

ничої ситуації та підготовка

аналітичної записки (Case-

Study)

 

8 -15 тижні

 

Розгляд (презентація) підго-

товлених матеріалів, участь у діловій грі

 

5

Разом балів за обов”язкові види СРС                                                                           35

11. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1Написання реферату (есе)

за заданою тематикою

5– 15 тижні

Обговорення (захист) мате-

ріалів реферату (есе) під час

ІКР

 

5

2.2.Пошук, підбір та огляд літературних джерел за зада-

ною тематикою

 

_ „ _

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудитор-

них занять або ІКР

 

5

2.3.Аналітичний (критичний)

огляд наукових публікацій

_ „ _

Обговорення результатів проведеної роботи під час

аудиторних занять або ІКР

 

5

2.4.Участь в наукових студен-

тських конференціях і семіна-

рах

 

_ „ _

Доповіді на наукових сту-дентських конференціях і

семінарах

 

5

Разом балів за вибіркові види СРС                                                                                  5

Всього балів за СРС                                                                                      40

При підсумковому контролі у формі іспиту

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни „ Антикризове управління підприємством „

для студентів спеціальності 6201 / 1 напрямку „Менеджмент”

7 семестр

 

Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю та

звітності

Максималь-

на кількість

балів

Вечірня форма навчання

1. Обов”язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських і практичних заняттях

1.1.Підготовка до семінарсь-ких і практичних занять та

експрес-тестування

Термін – за

робочою навчальною

програмою-

протягом

семестру

Активна участь в семінарсь-ких і практичних заняттях

 

5

За виконання модульних ( контрольних ) завдань

1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт

1 МК -  8 тиждень;

2 МК – 16

тиждень

Перевірка правильності

виконання модульних

контрольних робіт

10 за  1МК

10*2=20

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3.Виконання домашніх

(розрахункових) завдань

7 тиждень

Перевірка правильності

виконання завдань

5 (за 1

завдання)

1.4.Написання реферату (есе)

за заданою тематикою

5– 15 тижні

Обговорення (захист) мате-

ріалів реферату (есе) під час

ІКР

 

5

Разом балів за обов”язкові види СРС                                                                           35

11. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1.Пошук, підбір та огляд літературних джерел за зада-

ною тематикою

 

_ „ _

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудитор-

них занять або ІКР

 

5

2.2.Аналітичний (критичний)

огляд наукових публікацій

_ „ _

Обговорення результатів проведеної роботи під час

аудиторних занять або ІКР

 

5

Разом балів за вибіркові види СРС                                                                                  5

Всього балів за СРС                                                                                      40

При підсумковому контролі у формі іспиту

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни „ Антикризове управління підприємством „

для студентів спеціальності 6201 / 1 напрямку „Менеджмент”

7 семестр

 

Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю та

звітності

Максималь-

на кількість

балів

Заочна форма навчання

1. Обов”язкові

За виконання модульних ( контрольних ) завдань

1.1.Підготовка до модульних контрольних робіт

За графіком навчального процесу

Перевірка правильності

виконання модульних

контрольних робіт

 

20                  за   1 МК

 

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.2..Виконання домашніх завдань (контрольних робіт для заочної форми навчання)

- „  -

Перевірка правильності

виконання завдань

 

15

Разом балів за обов”язкові види СРС                                                                           35

11. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1.Пошук, підбір та огляд літературних джерел за зада-

ною тематикою

 

_ „ _

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудитор-

них занять або ІКР

 

5

Разом балів за вибіркові види СРС                                                                                  5

Всього балів за СРС                                                                                      40

При підсумковому контролі у формі  поточного модульного контролю (ПМК)

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни „ Антикризове управління підприємством „

для студентів всіх спеціальностей напрямку „Менеджмент”

та „Економіка та підприємництво”

 

Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю та

звітності

Максималь-

на кількість

балів

Денна форма навчання

1. Обов”язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських і практичних заняттях

1.1.Підготовка до семінарсь-ких і практичних занять та

експрес-тестування

Термін – за

робочою навчальною

програмою-

протягом

семестру

Активна участь в семінарсь-ких і практичних заняттях

 

10

За виконання модульних ( контрольних ) завдань

1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт

1 МК -  8 тиждень;

2 МК – 16

тиждень

Перевірка правильності

виконання модульних

контрольних робіт

20 за  1МК

20*2=40

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3.Виконання домашніх

(розрахункових) завдань

7, 12 тиждень

Перевірка правильності

виконання завдань

10 за 1

завдання

10*2=20

1.4. Написання реферату (есе)

за заданою тематикою

 

8 -15 тижні

 

Обговорення (захист) мате-

ріалів реферату (есе) під час

ІКР

 

10

Разом балів за обов”язкові види СРС                                                                           80

11. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1.Пошук, підбір та огляд літературних джерел за зада-

ною тематикою

 

_ „ _

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудитор-

них занять або ІКР

 

20

2.2.Аналітичний (критичний)

огляд наукових публікацій

_ „ _

Обговорення результатів проведеної роботи під час

аудиторних занять або ІКР

 

20

Разом балів за вибіркові види СРС                                                                                  20

Всього балів за СРС                                                                                      100

При підсумковому контролі у формі поточного модульного контролю (ПМК)

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни „ Антикризове управління підприємством „

для студентів всіх спеціальностей напрямку „Менеджмент”

та „ Економіка і підприємництво”

 

Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю та

звітності

Максималь-

на кількість

балів

Вечірня форма навчання

1. Обов”язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських і практичних заняттях

1.1.Підготовка до семінарсь-ких і практичних занять та

експрес-тестування

Термін – за

робочою навчальною

програмою-

протягом

семестру

Активна участь в семінарсь-ких і практичних заняттях

 

10

За виконання модульних ( контрольних ) завдань

1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт

1 МК -  8 тиждень;

2 МК – 16

тиждень

Перевірка правильності

виконання модульних

контрольних робіт

20 за  1МК

20*2=40

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3.Виконання домашніх

(розрахункових) завдань

8,14 тиждень

Перевірка правильності

виконання завдань

10 за 1

завдання

10*2=20

1.4.Написання реферату (есе)

за заданою тематикою

5– 15 тижні

Обговорення (захист) мате-

ріалів реферату (есе) під час

ІКР

 

10

Разом балів за обов”язкові види СРС                                                                           80

11. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1.Пошук, підбір та огляд літературних джерел за зада-

ною тематикою

 

_ „ _

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудитор-

них занять або ІКР

 

20

2.2.Аналітичний (критичний)

огляд наукових публікацій

_ „ _

Обговорення результатів проведеної роботи під час

аудиторних занять або ІКР

 

20

Разом балів за вибіркові види СРС                                                                                  20

Всього балів за СРС                                                                                      100

При підсумковому контролі у формі поточного модульного контролю (ПМК)

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни „ Антикризове управління підприємством „

для студентів всіх спеціальностей напрямку „Менеджмент”

та „ Економіка і підприємництво”

 

Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю та

звітності

Максималь-

на кількість

балів

Заочна форма навчання

1. Обов”язкові

За виконання модульних ( контрольних ) завдань

1.1.Підготовка до модульних контрольних робіт

За графіком навчального процесу

Перевірка правильності

виконання модульних

контрольних робіт

 

40                  за   1 МК

 

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.2.Виконання домашніх завдань (контрольних робіт для заочної форми навчання)

- „  -

Перевірка правильності

виконання завдань

 

40

Разом балів за обов”язкові види СРС                                                                           80

11. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1.Пошук, підбір та огляд літературних джерел за зада-

ною тематикою

 

_ „ _

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудитор-

них занять або ІКР

 

20

Разом балів за вибіркові види СРС                                                                                  20

Всього балів за СРС                                                                                      100

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи (ІКР)

з  дисципліни „Антикризове управління підприємством”

на 2006/2007 навчальний рік *)

Форми індивідуально-

консультативної

роботи

Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР

Кількість

годин

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Денна              форма              навчання

1.

Індивідуальні заняття

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2.

Консультації

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

10

3.

Перевірка виконання  завдань СРС

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

6

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Вечірня            форма              навчання

1.

Індивідуальні заняття

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2.

Консультації

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

10

3.

Перевірка виконання  завдань СРС

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

7

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Заочна              форма              навчання

1.

Індивідуальні заняття

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

7

2.

Консультації

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

10

3.

Перевірка виконання  завдань СРС

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

10

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

*) Конкретна дата, час, місце може бути визначена за наявності розкладу занять .

4. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів

Поточний контроль знань студентів

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал.

Об'єктами поточного контролю знань студентів є:

систематичність, активність роботи на семінарських (практичних) заняттях та виконання завдань для самостійного опрацювання (максимальна оцінка - 20 балів);

виконання модульних завдань (максимальна оцінка - 20 балів).

Структура системи поточного контролю знань студентів наведена в таблиці 1.

Результати поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів.  Результати поточного контролю знань студентів  вносяться до екзаменаційної відомості і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування дисципліни.

В разі невиконання завдань поточного контролю з об'єктивних причин, студент має право   скласти їх до останнього семінарського заняття. Порядок складання визначає викладач дисципліни на потоці.

Контроль знань студентів у формі іспиту

Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі затвердженої програми курсу “Антикризове управління підприємством”. Структурно екзаменаційний білет складається з 6 завдань, які включають:

Блок теоретичних завдань

1. Теоретичне питання, що потребує розгорнутої відповіді.

2. Методологічне питання, що потребує розкриття  певної методики.

Блок тестових завдань

Тестові завдання закритого типу.

Тестові завдання відкритого типу.

Блок практичних завдань

5. Розв’язання задачі.

6. Розгляд кейсу.

Таблиця  1

Структура системи поточного контролю знань студентів

з дисципліни "Антикризове управління підприємством"

Напрямки поточного контролю знань студентів

І. Діапазон оцінки 0-20 балів

ІІ. Діапазон оцінки 0- 20 балів

Перелік робіт, що зобов’язаний виконати студент

Оцінка

Модульний контроль

Оцінка

1. Активність та систематичність роботи на семінарських (практичних) заняттях.

5 балів

 

Проводиться 2 рази на семестр у формі тестових завдань.  Сумарна кількість правильних відповідей оцінюється таким чином:

0- 5 відповідей

6 - 9 відповідей

10 -12 відповідей

13 -16 відповідей

17 -20 відповідей

 

 

0 балів

5 балів

10 балів

15 балів

20 балів

2. Середня поточна оцінка на  семінарських (практичних) заняттях:

- менша, ніж 3 бали

- від 3 до 4 балів

- 4 бали і вище

 

0 балів

5 бали

10 балів

3. Виконання завдань для самостійного опрацювання  дисципліни (підготовка та розгляд кейсів, складання та розв’язання задач)

 

 

5 балів

 

Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за 60-бальною системою. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за наступною шкалою: 10; 5; 0 балів.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні запитання використовуються такі критерії:

відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

задовільному рівню (5 балів) відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні  помилки;

незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовуються такі критерії:

відмінний рівень (10 балів)  – 4,5 правильні відповіді;

задовільний рівень (5 балів)            – 2,3 правильні відповіді;

незадовільний рівень (0 балів)        –  0, 1  правильні відповіді.

Письмове розв'язання практичних завдань, що дозволяє перевірити наявність відповідних умінь та навичок, оцінюється на “відмінно” (10 балів), “задовільно” (5 балів) та “незадовільно” (0 балів)  залежно від:

- точності відповідей на задані питання;

- повноти відповідей на задані питання;

- ступеня аргументованості відповідей на запитання.

В разі, якщо відповіді студента оцінені менше ніж в 30 ( 0, 5, 10, 15, 20, 25) балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто  0 балів).

Загальне підсумкове оцінювання рівня знань студентів

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань  та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що на іспиті студент набрав не менше 30 балів).

Якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів, а отже отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.

До екзаменаційної відомості вносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

А

85-100

5 (відмінно)

B

80

4 (добре)

C

65-75

D

60

3 (задовільно)

E

50-55

FX

30-45

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-25

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Напрямки поточного модульного контролю (ПМК) з дисципліни за вибором

«Антикризове управління підприємством

Напрямки ПМК

Діапазон оцінки по формам навчання (бал)

Денна (20л + 16 пр.)

Вечірня (10 л + 8 пр.)

Заочна (4 г. лек.)

1

2

3

4

Відвідування лекцій, практи-

чних (семінарських) занять

менше 50%

50-75%

понад 75%

 

0

5

10

 

0

5

10

 

-

-

10

Виконання завдань для самостійного вивчення дисципліни:

а) письмовий огляд статей за тематикою дисципліни;

б) складання та розв’язання задач;

в) складання та розгляд кейсу

Середня оцінка менша »3»

від «3» до «4»

«4» і вище

г) виконання та захист індивідуального завдання (конт

рольної роботи)

 

4 статті х 5б. = 20б.

10

0

5

10

-

 

 

4 статті х 5б. = 20б.

10

0

5

10

-

 

-

2 статті х 5б. = 10б.

20

-

-

-

-

-

20

Модульний контроль знань

2МК х 20 = 40

2 МК х 20 = 40

1 МК х 40 = 40

Систематичність та активність на практичних (семінарських) заняттях, виконання графі

ка навчального процесу.

Середня поточна оцінка

Менша «3»

від «3» до «4»

«4» і вище

 

 

0

5

10

 

0

5

10

 

-

-

-

Разом (максимальна)

100

100

100

5. Завдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

Поточний контроль знань студентів здійснюється у формі перевірки виконаної студентом домашньої письмової роботи. Домашня письмова робота складається на основі затвердженої програми курсу “Антикризове управління підприємством”. Структурно домашня письмова робота складається з 2 завдань, які включають:

одне теоретичне запитання за програмою курсу;

одне практичне завдання.

Студенти непарних груп вибирають одне теоретичне запитання із блоку “А” згідно їх номеру за списком групи, а студенти парних груп вибирають одне теоретичне запитання із блоку “Б” згідно їх номеру за списком групи. Номер варіанта другого завдання визначається згідно останньої цифри номеру залікової книжки студента.

5.1. Перелік теоретичних запитань за програмою курсу

Блок А

1.Сутність концепції ЖЦ реально існуючих технічних та соціально-економічних систем.

2.Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на конфігурацію та тривалість ЖЦ підприємства.

3.Криза як одна з фаз ЖЦ системи.

4.Кризовий стан середовища та його вплив на діяльність підприємства.

5."Хвильові процеси" у зовнішньому середовищі: необхідність та можливість прогнозування тривалості та періодичності, методи розрахунку показників, джерела інформації, - згідно з концепціями циклів Кондратьєва, Кузнєца, Джаглєра, Кітчина, Шумпетера, Хуберта, Ростоу, Форрестера, Шипоши, тощо.

6.Окремі фази циклів та їх вплив на конфігурацію ЖЦ підприємств різних типів.

7.Багатоваріантність визначення кризових явищ на макро- та мікрорівнях в економіці: збій, кризова ситуація, локальна криза, системна криза, стратегічна криза, катастрофа.

8.Сутність, загальні та особливі характеристики кризових явищ.

9.Типологія кризових явищ та причин їх виникнення.

10.Механізми взаємозв'язку кризових явищ при формуванні системної кризи реально існуючої системи.

11.Симптоми, причини, джерела та рівні прояву кризових явищ на підприємствах України.

12.Принципова схема взаємозв'язку кризових явищ у формуванні системної та  стратегічної кризи підприємства.

13.Можливості попереднього діагнозу та методи ідентифікації кризових явищ різної глибини в умовах підприємств України: підходи, моделі, показники, технології отримання та використання інформації.

14.Механізми визначення та прогнозування типу, глибини та наслідків розвитку кризових явищ на підприємстві.

15.Симптоми, причини та механізми формування локальної кризи збуту підприємства під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.

16.Типологія кризових ситуацій, що призводять до кризи збуту.

17.Характеристика способів та підходів до ідентифікації кризи збуту.

18.Можливості та обмеження впливу підприємства на перетворення кризи збуту у системну кризу всього підприємства.

19.Сутність   та   методи   проведення   продуктової реструктуризації. "Загрози" для продуктово-товарних стратегій.

20.Характеристика та варіанти побудови антикризової стратегії збуту.

21.Антикризові компоненти підсистеми маркетингу та збуту, як забезпечення керованості (запобігання) кризи.

22.Симптоми, причини та механізм формування фінансової кризи підприємств України.

23.Нормативна система критеріїв для оцінки неплатоспроможності: методи розрахунків відповідних показників.

24.Комплексні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства: двохфакторна модель, Z-розрахунок Альтмана, підхід У.Бівера.

25.Розробка процедур  фінансового оздоровлення підприємства: подолання неплатежів, забезпечення достатнього рівня грошей, економія поточних витрат, реструктуризація кредиторської заборгованості (в т.ч. по основному боргу, заборгованостей по пенях, фінансовим санкціям тощо).

26.Характеристика та варіанти побудови антикризової фінансової стратегії, оцінка її  ефективності.

27.Програма  фінансового  оздоровлення  підприємства.

28.Симптоми, причини та механізм формування локальної кризи постачання підприємства під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Типологія кризових ситуацій, що призводять до кризи постачання.

29.Моделі та методи аналізу системи постачання, окремих постачальників та "зон стратегічних ресурсів.

30.Можливості ідентифікації кризи постачання, а також впливу на її подолання. Логістика постачання, як антикризовий компонент системи управління.

Блок Б

1.Симптоми, причини та механізм формування локальної виробничо-технологічної кризи. Типологія кризових ситуацій, що призводять до виробничо-технологічної кризи.

2.Аналіз виробничого потенціалу підприємства: аналіз стану стабільності та пропорційності виробництва, оцінка спрямованості та гнучкості виробничого потенціалу, аналіз стану основних фондів, аналіз витрат на виробництво тощо.

3.Сутність та характеристика процесу виробничо-технологічної реструктуризації.

4.Антикризові компоненти у виробничій підсистемі підприємства, як забезпечення керованості у подоланні (запобіганні) кризи.

5.Симптоми, причини та механізм формування кризи управління персоналом.

6.Взаємозв'язок конфліктів та системної кризи підприємства; "людська складова" у перетворенні кризових ситуацій у локальні кризи відповідних підсистем, а останніх - у системну стратегічну кризу підприємства.

7.Характеристика типових реакцій персоналу на розвиток кризових явищ ("шок", "відкат назад", "визнання кризи", "робота по подоланню кризи").

8.Оцінка кадрового потенціалу, його відповідності новим умовам господарювання: методи, технологія, основні показники.

9.Мотивація ефективної поведінки в умовах кризи.

10.Симптоми, причини та механізм формування організаційної кризи підприємства.

11.Методи діагностики організаційного рівня та організаційного потенціалу підприємства.

12.Розбалансування організаційного, функціонального та виробничого потенціалів  підприємства, як причина системної кризи.

13.Організаційні структури управління (ОСУ), як джерела кризових ситуацій та криз.

14.Сутність, основні принципи та технологія впровадження організаційно-управлінської реструктуризації.

15.Антикризова підсистема підприємства, як організаційно-управлінське забезпечення запобігання криз та виводу підприємства з кризи.

16.Стратегічний та оперативний контролінг як організаційні важелі подолання кризи підприємства.

17.Основні підходи до подолання кризових явищ на підприємстві.

18.Типи антикризової реакції та антикризового управління (реактивне, активне, планове).

19.Характеристика- основних етапів антикризового управління:  діяльність по запобіганню кризи (вплив на збої та кризові ситуації), управління в умовах кризи (вплив на окремі локальні та системну кризу), діяльність по виводу підприємства з кризи (досягнення стабілізації та ліквідація наслідків кризи),  перехід до зростання або ліквідація підприємства.

20.Місце оперативних та стратегічних заходів по подоланню кризи.

21.Сутність та зміст наступальної та оборонної тактики, типових оперативних (фінансових та організаційних) заходів щодо впливу на розвиток кризових явищ на підприємстві.

22.Зміст, перелік та порядок здійснення основних заходів: щодо стабілізації діяльності кризовою: підприємства, характеристики організаційно-економічного механізму забезпечення стабілізації роботи підприємства та переходу його до режиму "нормального функціонування".

23.Концепція та методи подолання стратегічної кризи підприємства.

24.Формування стратегічної антикризової програми та забезпечення її виконання.

25. Плани санації та реструктуризації, як антикризові плани.

26.Організаційне забезпечення виконання антикризових заходів: методи обґрунтування та вибору організаційної форми підсистеми антикризового управління (ПАУ), типові підходи щодо діяльності ПАУ на різних стадіях розвитку кризових явищ на підприємстві.

27.Сутність, причини та ознаки банкрутства підприємства.

28. Поняття "банкрутство",   "фіктивне  банкрутство",  "недобросовісне  банкрутство", "санація", "ліквідація", як способи подолання кризи (санація) або оформлення "катастрофи" підприємства у разі неможливості вивести підприємство з системної кризи.

29.Законодавство України, що регулює процедуру банкрутства (основна характеристика).

30.Досвід оздоровлення (ліквідації) конкретних підприємств України: позитивні та негативні приклади.

5.2. Перелік варіантів розрахункових задач

Варіант 0.

В таблиці наведені основні показники діяльності підприємства за 2 місяці:

Таблиця

Розрахунок межі рентабельності та запасу фінансової стійкості підприємства

Показник

Попередній місяць

Звітний місяць

Виручка від реалізації продукції за відрахуванням ПДВ, акцизів та ін., тис.грн.

17967

34220

Прибуток, тис.грн.

3290

6720

Повна собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

14677

27500

Сума змінних витрат, тис.грн.

13132

25000

Сума постійних витрат, тис.грн.

1545

2500

Сума маржинального доходу, тис.грн.

4835

9220

Доля маржинального доходу  у виручці, %

26,90

26,94

Межа рентабельності, тис.грн.

 

 

Запас фінансової стійкості:

тис.грн.

%

 

 

 

 

Зробіть розрахунки межі рентабельності.

Розрахуйте запас фінансової стійкості.

Побудуйте графіки виручки та затрат, позначте на графіку поріг рентабельності та запас фінансової стійкості.

Варіант 1

Виробнича потужність підприємства розрахована на випуск 1000 виробів, які реалізуються за ціною 20 тис. грн. Вся вироблена продукція реалізується, незавершеного виробництва та залишків готової продукції на складах немає. Постійні затрати складають 4 млн. грн. Змінні затрати на одиницю продукції 12 тис. грн.

Представте графічно залежність між прибутком, обсягом реалізації продукції та її собівартістю.

Знайдіть точку беззбитковості . Які основні фактори впливають на зміну рівня беззбиткового обсягу продажу?

Визначте зону безпеки аналітичним методом.

Варіант 2

Вартість поза оборотних активів дорівнює 5000 од., вартість товарно-матеріальних запасів – 1000 од., дебіторська заборгованість – 1000 од., грошові кошти – 500 од., вартість позичкового капіталу складає 6000 од. В результаті проведеної переоцінки вартість поза оборотних активів збільшилася на 30%, вартість запасів зменшилася на 10%, дебіторська заборгованість зменшилася на 20%.  Грошові кошти та величина позичкового капіталу не коригувалися.

Визначити оціночну вартість підприємства до переоцінки.

Провести розрахунки по коригуванню даних балансового звіту підприємства.

Визначити оціночну вартість підприємства після переоцінки.

Варіант 3

Підприємство має пакет замовлень на 1000 одиниць продукції за ціною 150 грн.  на загальну суму 150 тис.грн., що повинно забезпечити йому прибуток в розмірі 30 тис.грн. Собівартість 1000 виробів за планом 120 тис.грн., в тому числі постійні затрати складають 60 тис.грн.

На протязі року фактичний обсяг реалізації значно зменшився та, за прогнозами менеджерів буде менше, ніж плановий на 40%. Щоб уникнути збитків, підприємству необхідно знайти вихід з даної кризової ситуації. Якщо від замовника надійде пропозиція на випуск продукції, яка потребує деяких змін в технології та відповідно додаткових витрат, то керівники можуть прийняти таке замовлення за ціною, нижчою за собівартість. Припустимо, замовник погодився придбати в поточному році 300 виробів за ціною 110 грн, яка є нижчою планової собівартості. При цьому підприємство повинно додатково витратити на конструкторсько-технологічну підготовку виробництва цієї партії продукції 5 тис.грн.  Чи вигідно це підприємству?

Зробіть техніко-економічне обґрунтування рішення щодо прийняття додаткового замовлення на таких умовах.

Результати розрахунків представте в таблиці 3.1.

Зробіть висновки. Обґрунтуйте свою точку зору.

Таблиця 3.1.

Обґрунтування додаткового замовлення

Показник

І варіант

(100% пакета замовлень)

ІІ варіант

(60% пакета замовлень)

ІІІ варіант

(60% пакета замовлень + додаткове замовлення )

Обсяг виробництва

1000

600

600 + 300

Ціна за одиницю продукції, грн.

 

 

 

Виручка від продажу, тис.грн.

 

 

 

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

 

 

 

Сума змінних витрат, тис.грн.

 

 

 

Сума постійних витрат, тис.грн.

 

 

 

Собівартість всього випуску продукції, тис.грн.

 

 

 

Собівартість одиниці продукції, грн.

 

 

 

Прибуток (+), збитки (-), тис.грн.

 

 

 

Варіант 4

В таблиці 4.1. наведені  вихідні дані для обґрунтування рішення щодо заміни обладнання .

Таблиця 4.1.

Вихідні дані для обґрунтування рішення щодо заміни обладнання

Показники

Обладнання

старе

нове

Витрати на придбання

10000

12000

Остаточна вартість

8000

-

Строк роботи після прийняття рішення про придбання, роки

4

4

Вартість  старого обладнання при його реалізації в момент прийняття рішення про придбання нового обладнання

3000

-

Щорічні зміни витрати на експлуатацію обладнання

20000

15500

Річний обсяг продажу продукції, що виробляється на обладнанні

50000

50000

Розрахувати прибуток за чотири роки у випадку продовження експлуатації старого або придбання нового обладнання.

Розрахунки представити в таблиці 4.2.

За результатами розрахунків зробити висновки.

Таблиця 4.2.

Розрахунок прибутку за чотири роки у випадку продовження експлуатації старого або придбання нового обладнання

Показники

Обладнання

старе

нове

Обсяг продажу

 

 

Змінні витрати

 

 

Амортизація нового обладнання

 

 

Амортизація старого обладнання

 

 

Втрати, пов’язані зі списанням старого обладнання, в момент придбання нового обладнання

 

 

Вартість старого обладнання, за якою його можна реалізувати в момент прийняття рішення про придбання нового обладнання

 

 

Прибуток

 

 

Варіант 5

В таблиці 5.1. наведені дані щодо асортименту продукції підприємства та його можливих змін.

Постійні витрати за рік для першого варіанту складають 1000 млн.грн., для другого – 1000 млн.грн, виручка від реалізації для першого варіанту – 5600 млн.грн., для другого – 6000 млн.грн.

Таблиця 5.1.

Зміна структури продукції

Вироби

Ціна, тис.грн

Змінні затрати на одиницю продукції, тис.грн.

Питома вага

І варіант

ІІ варіант

А

8

6

0,5

0,3

Б

12

8

0,3

0,2

В

18

12

0,2

0,4

Г

20

12

-

0,1

Оцініть можливі варіанти змін структури продукції.

Який з варіантів є найбільш сприйнятливий?

Зробіть висновки.

Варіант 6

Підприємству необхідно прийняти рішення щодо додаткового замовлення на випуск 500 виробів типу А, якщо потужність його обладнання використовується максимально. В такому випадку необхідно зменшити випуск інших виробів, наприклад типу В. Дані про ці вироби представлені в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1.

Показники

А

В

Ціна виробу, тис.грн.

15

12

Змінні витрати на одиницю, тис.грн.

9

8

Ставка маржинального доходу, тис.грн.

6

4

Час виробітки, хв..

8

10

На скільки одиниць необхідно скоротити випуск продукції В, щоб прийняти замовлення на продукцію А?

Чи буде сприяти додаткове замовлення збільшення прибутку в даному періоді?

Якою повинна нижня межа ціни виробу А, щоб підприємство могло прийняти замовлення?

Варіант 7

Підприємство випускає два види продукції: куртки та пальто.  Вихідні дані для аналізу:

 

Пальто

Куртки

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

160

130

Ціна, грн.

250

200

Витрати матеріалу на одиницю, м

3

2

Маржинальний дохід на одиницю продукції, грн.

90

70

Маржинальний дохід на 1 м тканини, грн.

30

35

Попит, од.

5000

8000

Необхідні витрати матеріалу, м

15000

16000

 

 

 

Постійні витрати складають 500 тис.грн. На підприємстві існують обмеження по ресурсах, необхідних для  виробництва даних видів продукції:  витрати тканини обмежуються   25000 м.

Обґрунтувати можливі обсяги виробництва пальто та курток з урахуванням попиту та при умові обмеженості матеріальних ресурсів.

Який варіант виробництва продукції буде найбільш вигідним для підприємства.

Представте розрахунки в табличній формі.

Варіант 8, 9.

Одним з практичних завдань домашньої письмової роботи для студентів заочної форми навчання з дисципліни "Антикризове управління підприємством", є письмове розв'язання кейсів, що дозволяє перевірити наявність відповідних умінь та навичок.

Структурно кейс складається з таких частин:

Мета кейсу.

2.Ситуація: конкретний опис наявної ситуації.

3.Проблеми: опис проблем, з якими зіткнулось керівництво в ситуації, що  описується.

4.Рішення: критичний аналіз рішень, прийнятих керівниками організації по вирішенню проблем.

5.Питання до ситуації.

При розв’язанні кейсу необхідно орієнтуватись на теоретичні концепції і моделі, які розглядались на лекціях.

5.3. Порядок оцінювання виконання домашніх письмових робіт

Оцінювання виконання студентами домашньої письмової роботи здійснюється за 40-бальною системою. Теоретичне запитання оцінюється за шкалою 10; 5; 0. Кожна відповідь на запитання в практичному завданні  домашньої письмової роботи оцінюється окремо за наступною шкалою: 10; 5; 0 балів.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні запитання використовуються такі критерії:

відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

задовільному рівню (5 балів) відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні  помилки;

незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

Кожна відповідь при письмовому розв'язанні розрахунково-аналітичної задачі або кейсу, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок, оцінюється на “відмінно” (10 балів), “задовільно” (5 балів) та “незадовільно” (0 балів) залежно від:

а) точності відповідей на питання;

б) повноти відповідей на питання;

в) ступеня аргументованості відповідей на запитання.

Виконані за дисципліною "Антикризове управління підприємством" домашні письмові роботи мають бути представлені на кафедру менеджменту за два тижні до складання іспиту або заліку.

Результати самостійно виконаної домашньої письмової роботи перевіряються викладачем, підлягають захисту у ході співбесіди зі студентом і в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів. Результати поточного контролю знань студентів вносяться до   екзаменаційної відомості.

6. Зразок екзаменаційного білета

Езаменаційний білет №

1. Теоретичне запитання № 1. Сутність концепції ЖЦ реально існуючих технічних та соціально-економічних систем.

2. Теоретичне запитання № 2.Комплексні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства: двохфакторна модель, Z-розрахунок Альтмана, підхід У.Бівера.

3. Тестові завдання закритого типу.

1. У підготовчому засіданні арбітражний суд виносить ухвалу, яка зобов'язує

скликати перші загальні збори кредиторів не пізніше:

а) 1 місяця від дня одержання заяви про порушення справи про банкрутство;

b) 1 місяця від дня опублікування оголошення справи про банкрутство;

с) 3 місяців і 10 днів після дати проведення підготовчого засідання суду;

2. Вимоги, що не є задоволеними за недостатністю майна :

а)   передаються власнику-наступнику;

b)   залишаються у ліквідаційному балансі;

с)   вважаються погашеними.

3. У разі порушення справи про банкрутство виникає комплекс процесуальних правовідносин між юридичними особами, що регулюються Законом України:

а)     "Про банки і банківську діяльність";

b)    "Про організацію і діяльність Арбітражного суду";

с)    "Про підприємства в Україні";

"Про банкрутство".

4. До основних задач підсистеми постачання в умовах кризи відносяться:

a) формування запасів МТР;

b) збут та продаж МТР;

c) збереження наявних та освоєння нових ринків постачання;

d) оптимізація обсягів постачання та переліків МТР;

е) освоєння альтернативних постачань.

5. До довгострокової реструктуризації відносяться:

а) продуктова;

b) виробничо-технологічна;

с) фінансова;

d) правова (форми власності) ;

е) організаційна;

f) управлінська.

3. Тестові завдання відкритого типу.

1. Причинами фінансової кризи є:

2. План санації боржника повинен містити:

3. Антикризовий стратегічний план по відновленню виробництва включає:

Вкажіть порядок укладання контрактів на постачання / збут:

Основними причинами кризи збуту є:

5. Задача.

Виробнича потужність підприємства розрахована на випуск 1000 виробів, які реалізуються за ціною 20 тис. грн. Вся вироблена продукція реалізується, незавершеного виробництва та залишків готової продукції на складах немає. Постійні затрати складають 4 млн. грн. Змінні затрати на одиницю продукції 12 тис. грн.

Знайдіть точку беззбитковості. Які основні фактори впливають на зміну рівня беззбиткового обсягу продажу?

Кейс.

Визначити види криз, які розвиваються на “Електротяжмаші”. (див.п.2."Приклади типових завдань, що виносяться на іспит").

“Антикризове управління підприємством”

1.Сутність концепції ЖЦ реально існуючих технічних та соціально-економічних систем.

2.Необхідність вивчення та прогнозування взаємовпливу ЖЦ продукції, технології, організаційної форми, підприємства, галузі тощо.

3.ЖЦ конкурентної переваги та її роль у формуванні підприємства.

4.Характеристика особливостей прояву основних фаз ЖЦ різних систем, в тому числі підприємств різних типів: МП, комерційних та безприбуткових підприємств, корпорацій, державних та приватних підприємств, організаційних об'єднань тощо.

5.Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на конфігурацію та тривалість ЖЦ підприємства.

6.Методи аналізу впливу факторів на життєздатність підприємства.

7.Прогнозування тривалості та конфігурації ЖЦ підприємства, зміст підходів щодо управління ЖЦ підприємства: основні характеристики системи управління на різних етапах ЖЦ.

8.Криза як одна з фаз ЖЦ системи.

9.Кризовий стан середовища та його вплив на діяльність підприємства.

10.Загальна характеристика статичних та динамічних  моделей середовища  функціонування підприємства: переваги та обмеження.

11."Хвильові процеси" у зовнішньому середовищі: необхідність та можливість прогнозування тривалості та періодичності, методи розрахунку показників, джерела інформації, - згідно з концепціями циклів Кондратьєва, Кузнєца, Джаглєра, Кітчина, Шумпетера, Хуберта, Ростоу, Форрестера, Шипоши, тощо.

12.Генезис, механізми протікання, взаємовпливу окремих довго-, середньо- та короткострокових господарських циклів тощо.

13.Зв'язок довгострокових циклів з ЖЦ окремих складових.

14.Окремі фази циклів та їх вплив на конфігурацію ЖЦ підприємств різних типів.

15.Оцінка можливостей розвитку окремих галузей та підприємств на різних фазах макроекономічних циклів.

16.Багатоваріантність визначення кризових явищ на макро- та мікрорівнях в

економіці: збій, кризова ситуація, локальна криза, системна криза, стратегічна криза, катастрофа.

17.Сутність, загальні та особливі характеристики кризових явищ.

18.Типологія кризових явищ та причин їх виникнення.

19.Механізми взаємозв'язку кризових явищ при формуванні системної кризи реально існуючої системи.

20.Роль кризи зростання та кризи занепаду як рушіїв розвитку або занепаду системи.

21.Особливості кризових явищ на підприємствах різного типу та механізмів їх протікання.

22.Симптоми, причини, джерела та рівні прояву кризових явищ на підприємствах України.

23.Принципова схема взаємозв'язку кризових явищ у формуванні системної та  стратегічної кризи підприємства.

24.Можливості попереднього діагнозу та методи ідентифікації кризових явищ різної глибини в умовах підприємств України: підходи, моделі, показники, технології отримання та використання інформації.

25.Слабкі сторони підприємства як основа визначення "кризових точок".

26.Механізми визначення та прогнозування типу, глибини та наслідків розвитку кризових явищ на підприємстві.

27.Симптоми, причини та механізми формування локальної кризи збуту підприємства під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.

28.Типологія кризових ситуацій, що призводять до кризи збуту.

29.Ринкові процеси як джерело та внутрішні фактори кризи збуту.

30.Аналіз складу, структури та реалізації продукції, що випускається, рівня конкурентоспроможності продукції.

31.Методи оцінки номенклатури та асортименту продукції, що виготовляється, оцінка рівня конкурентоспроможності продукції та "портфелю" підприємства.

32.Характеристика способів та підходів до ідентифікації кризи збуту.

33.Виникнення стратегічної кризи збуту та роль маркетингу у її подоланні.

34.Можливості та обмеження впливу підприємства на перетворення кризи збуту у системну кризу всього підприємства.

35.Блок-схеми механізмів розвитку "керованої" та "некерованої" кризи у системну, стратегічну   кризу.

36.Сутність   та   методи   проведення   продуктової реструктуризації. "Загрози" для продуктово-товарних стратегій.

37.Характеристика та варіанти побудови антикризової стратегії збуту.

38.Структура, механізми формування та узгодження відповідних планових документів.

39.Антикризові компоненти підсистеми маркетингу та збуту, як забезпечення керованості (запобігання) кризи.

40.Симптоми, причини та механізм формування фінансової кризи підприємств України.

41.Місце фінансової кризи підприємства у формуванні системної кризи,  зв'язок з іншими локальними кризами.

42.Механізм появи феномену неплатоспроможності; "вузькі місця" у фінансовій системі підприємства, загальні та типові причини неплатоспроможності різних підприємств.

43.Види аналізу неплатоспроможності підприємства (зовнішній та внутрішній, "горизонтальний" та "вертикальний").

44.Нормативна система критеріїв для оцінки неплатоспроможності: методи розрахунків відповідних показників.

45.Комплексні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства: двохфакторна модель, Z-розрахунок Альтмана, підхід У.Бівера.

46.Механізм діагностики фінансового стану підприємства.

47.Процедура аналізу грошових потоків  підприємства.

48.Розробка процедур  фінансового оздоровлення підприємства: подолання неплатежів, забезпечення достатнього рівня грошей, економія поточних витрат, реструктуризація кредиторської заборгованості (в т.ч. по основному боргу, заборгованостей по пенях, фінансовим санкціям тощо).

49.Ідентифікація стратегічної фінансової кризи підприємства, оцінка можливостей її подолання.

50.Сутність та механізм проведення фінансової реструктуризації.

51.Характеристика та варіанти побудови антикризової фінансової стратегії, оцінка її  ефективності.

52.Програма  фінансового  оздоровлення  підприємства.

53.Антикризові компоненти у фінансово-економічній підсистемі підприємства як забезпечення керованості подолання (запобігання) кризи.

54.Симптоми, причини та механізм формування локальної кризи постачання підприємства під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.

55.Типологія кризових ситуацій, що призводять до кризи постачання.

56.Зв'язок кризи постачання з іншими локальними кризами на підприємстві.

57.Можливості та обмеження діяльності у "зонах стратегічних ресурсів" підприємства.

58.Моделі та методи аналізу системи постачання, окремих постачальників та "зон стратегічних ресурсів.

59.Можливості ідентифікації кризи постачання, а також впливу на її подолання.

60.Характеристика стратегічної та локальної кризи постачання.

61."Загрози" для стратегій діяльності у "зонах стратегічних ресурсів".

62.Характеристика та варіанти побудови антикризової стратегії постачання.

63.Перегляд переліку та змісту контрактів: критерії оцінки та технологія внесення змін.

64.Логістика постачання, як антикризовий компонент системи управління.

65.Симптоми, причини та механізм формування локальної виробничо-технологічної кризи.

66.Типологія кризових ситуацій, що призводять до виробничо-технологічної кризи.

67.Зв'язок виробничо-технологічної кризи з іншими локальними кризами при формуванні системної кризи.

68.Аналіз виробничого потенціалу підприємства: аналіз стану стабільності та пропорційності виробництва, оцінка спрямованості та гнучкості виробничого потенціалу, аналіз стану основних фондів, аналіз витрат на виробництво тощо.

69.Зв'язок виробничого та науково-технічного потенціалів підприємства.

70.Аналіз видів та рівня технологій, що використовуються на підприємстві (в т.ч. методи визначення тривалості та конфігурації їх ЖЦ).

71.Визначення характеру виробничо-технологічної кризи: стратегічна чи локальна?

72.Місце інноваційного процесу у подоланні кризи підприємства, робота з "технологічними ризиками".

73.Сутність та характеристика процесу виробничо-технологічної реструктуризації.

74.Методи формування антикризових виробничо-технологічних стратегій та оформлення їх у вигляді відповідних планових документів.

75.Антикризові компоненти у виробничій підсистемі підприємства, як забезпечення керованості у подоланні (запобіганні) кризи.

76.Симптоми, причини та механізм формування кризи управління персоналом.

77.Роль і місце персоналу у формуванні, ідентифікації та подоланні кризи персоналу, а також інших локальних криз та кризових явищ взагалі.

78.Взаємозв'язок конфліктів та системної кризи підприємства; "людська складова" у перетворенні кризових ситуацій у локальні кризи відповідних підсистем, а останніх - у системну стратегічну кризу підприємства.

79.Характеристика типових реакцій персоналу на розвиток кризових явищ ("шок", "відкат назад", "визнання кризи", "робота по подоланню кризи").

80.Оцінка кадрового потенціалу, його відповідності новим умовам господарювання: методи, технологія, основні показники.

81.Методи формування організаційної поведінки персоналу з антикризовою складовою.

82.Мотивація ефективної поведінки в умовах кризи.

83.Особливості підготовки фахівців з антикризового управління (санаторів, ліквідаторів, кризових управляючих), характеристики антикризових керівників, особливості підбору та навчання персоналу для підсистем антикризового управління.

84.Стратегії накопичення людського капіталу, як антикризова стратегія.

85.Роль персоналу персоналу, як стабілізатора діяльності та санатора підприємства.

86.Симптоми, причини та механізм формування організаційної кризи підприємства.

87.Класифікація та ознаки "організаційних криз" на різних стадіях ЖЦ підприємства, причини формування та типові методи подолання.

88.Методи діагностики організаційного рівня та організаційного потенціалу підприємства.

89.Розбалансування організаційного, функціонального та виробничого потенціалів  підприємства, як причина системної кризи.

90.Зміна форми власності та корпоратизація, як джерело кризи та створення можливості її подолання.

91.Організаційні структури управління (ОСУ), як джерела кризових ситуацій та криз.

92.Роль організаційної кризи у формуванні системної та стратегічної криз підприємства.

93.Сутність, основні принципи та технологія впровадження організаційно-управлінської реструктуризації.

94.Організаційно-правові форми юридичних осіб та їх характерні особливості з позицій реструктуризації.

95.Розподіл багаторівневої організаційної системи: створення юридично незалежних автономних організаційних формувань, дочірніх та залежних товариств, представництв та філій.

96.Створення об'єднань юридичних осіб, як варіант реструктуризації.

97.Функціональна модель управління, ОСУ та договірні відношення у реструктурованих компаніях; характеристика варіантів організаційних рішень при створенні антикризової підсистеми на підприємстві: організаційне оформлення та функціонування.

98.Антикризова підсистема підприємства, як організаційно-управлінське забезпечення запобігання криз та виводу підприємства з кризи.

99.Стратегічний та оперативний контролінг як організаційні важелі подолання кризи підприємства.

100.Стратегії організаційного розвитку підприємств та їх документальне оформлення.

101.Основні підходи до подолання кризових явищ на підприємстві.

102.Типи антикризової реакції та антикризового управління (реактивне, активне, планове).

103.Характеристика- основних етапів антикризового управління:  діяльність по запобіганню кризи (вплив на збої та кризові ситуації), управління в умовах кризи (вплив на окремі локальні та системну кризу), діяльність по виводу підприємства з кризи (досягнення стабілізації та ліквідація наслідків кризи),  перехід до зростання або ліквідація підприємства.

104.Місце оперативних та стратегічних заходів по подоланню кризи.

105.Сутність та зміст наступальної та оборонної тактики, типових оперативних (фінансових та організаційних) заходів щодо впливу на розвиток кризових явищ на підприємстві.

106.Часові характеристики та черговість впровадження оперативних заходів.

107.Форма представлення оперативних заходів, фінансове та організаційне забезпечення їх впровадження.

108.Зміст, перелік та порядок здійснення основних заходів: щодо стабілізації діяльності кризовою: підприємства, характеристики організаційно-економічного механізму забезпечення стабілізації роботи підприємства та переходу його до режиму "нормального функціонування".

109.Концепція та методи подолання стратегічної кризи підприємства.

110."Стратегічний набір" кризового підприємства, як результат акумуляції заходів по запобіганню (подоланню) локальних криз: механізм узгодження, визначення необхідних витрат часу та грошей, оцінка ризиків.

111.Формування стратегічної антикризової програми та забезпечення її виконання.

112. Плани санації та реструктуризації, як антикризові плани.

113.Організаційне забезпечення виконання антикризових заходів: методи обґрунтування та вибору організаційної форми підсистеми антикризового управління (ПАУ), типові підходи щодо діяльності ПАУ на різних стадіях розвитку кризових явищ на підприємстві.

114.Сутність, причини та ознаки банкрутства підприємства.

115.Поняття "банкрутство",   "фіктивне  банкрутство",  "недобросовісне  банкрутство", "санація", "ліквідація", як способи подолання кризи (санація) або оформлення "катастрофи" підприємства у разі неможливості вивести підприємство з системної кризи.

116.Причини та глибина кризових явищ, як основа вибору способів впливу на них.

117.Історичний огляд становлення процедур банкрутства в Україні та за її межами.

118.Законодавство України, що регулює процедуру банкрутства (основна характеристика).

119.Ознаки банкрутства та підстави для початку процедури банкрутства згідно із Законом України "Про банкрутство".

120.Загальна схема процедури банкрутства; дії та функції суб'єктів процедури банкрутства - боржників, кредиторів (зборів та комітету кредиторів), санаторів, ліквідаторів (ліквідаційної комісії),  Арбітражного суду, Агенства з питань банкрутства тощо.

121.Основні документи, що використовуються при порушенні справ про банкрутство.

122.Процедура визнання підприємства-боржника банкрутом.

123.Склад та механізм створення ліквідаційної комісії. Взаємодія ліквідаційної комісії з банкрутом та кредиторами в процесі ліквідації підприємства.

124.Досвід оздоровлення (ліквідації) конкретних підприємств України: позитивні та негативні приклади.

Тематичний план дисципліни „Антикризове управління підприємством”

 

Теми курсу

Кількість годин

Денна

форма навчання

Вечірня

форма навчання

Заочна

форма навчання

лекції

С,П,Л

ІКР

СРС

лекції

С,П,Л

СРС

лекції

С,П,Л

СРС

Вступна лекція

2

2

 

 

2

2

 

1

1

 

1. Концепція життєвого циклу (ЖЦ) підприємства та її використання при побудові системи управління

3

1

4

3

10

2

 

2. Вплив зовнішнього середовища на довжину та конфігурацію ЖЦ підприємства

3

2

1

4

3

10

 

3. Місце, роль та особливості кризових явищ в реально існуючих системах

2

2

1

8

2

10

 

4. Криза збуту

3

2

1

8

3

2

10

1

2

 

5. Фінансова криза

4

4

1

8

4

2

10

1

 

6. Криза постачання

3

2

1

8

3

2

10

1

 

7. Виробничо-технологічна криза

3

2

1

8

3

2

10

1

 

8. Криза управління персоналом

2

2

1

8

2

2

10

1

 

9. Організаційна криза

3

2

1

8

3

2

10

1

 

10. Антикризове управління підприємством

4

7*

1

8

4

2

10

1

1

 

11. Процедура банкрутства як форма ліквідації системної кризи підприємства

4

1

1

8

4

8

1

 

Заключна лекція

2

 

 

 

2

 

1

 

Разом

38

28

11

80

38

16

108

12

4

 

*Включаючи 6 годин на проведення виробничої ситуації

Плани семінарських (практичних) занять з дисципліни “Антикризове управління підприємством”

Тема 1. Концепція життєвого циклу (ЖЦ) підприємства та її використання при побудові системи управління

Орієнтовний перелік питань:

сутність концепції “життєвого циклу” реально існуючих систем;

характеристика основних фаз “ЖЦ” підприємства;

управління ЖЦ підприємства.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення конспектів наукових текстів.

Тестове опитування за матеріалами 1.

Тема 2. Вплив зовнішнього середовища на довжину та конфігурацію ЖЦ підприємства

Орієнтовний перелік питань:

кризовий стан середовища та його вплив на діяльність підприємства;

“хвильові процеси” у зовнішньому середовищі;

характеристика взаємодії “хвильових процесів” та окремих фаз циклів.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення конспектів наукових текстів.

Тема 3. Місце, роль та особливості кризових явищ в реально існуючих системах.

Орієнтовний перелік питань:

види кризових явищ на підприємстві;

характеристика криз в організації;

ризики як об’єкт антикризового управління;

особливості кризових явищ на підприємствах різного типу та механізмів їх протікання.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення конспектів наукових текстів.

Модульний контроль за матеріалами 1-3 тем.

Тема 4. Криза збуту.

Орієнтовний перелік питань:

характеристика механізмів формування локальної “кризи збуту”;

чинники та методи, що дають змогу її ідентифікувати;

зміст та методи розробки тактичних заходів;

забезпечення функціонування відділів маркетингу та збуту в умовах кризи;

проведення продуктової реструктуризації та розробка відповідних стратегій стабілізації.

Розгляд кейсів (ситуаційних вправ) з ідентифікації та подолання кризи збуту на підприємстві.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів формування локальної кризи збуту на підприємстві (на основі аналізу періодичних видань).

Розв’язок задач з використання методів ідентифікації кризи збуту на підприємстві.

Тема 5. Фінансова криза.

Орієнтовний перелік питань:

сутність та місце фінансової кризи в ланцюгу кризових явищ підприємства;

симптоми, причини та механізм формування фінансової кризи підприємств України;

аналіз фінансового стану підприємства як інструмент запобігання та виводу підприємства з кризи;

структура та зміст програми щодо фінансового оздоровлення підприємства;

антикризові компоненти у діяльності фінансово-економічних підрозділів фірми.

Розгляд кейсів (ситуаційних вправ) з ідентифікації та подолання фінансвової кризи на підприємстві.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів формування локальної фінансової кризи на підприємстві (на основі аналізу періодичних видань).

Розв’язок задач з використання методів аналізу фінансової кризи на підприємстві.

Тема 6. Криза постачання.

Орієнтовний перелік питань:

сутність та місце кризи постачання у ланцюгу кризових явищ на підприємстві;

основні симптоми та причини формування локальної “кризи постачання” та її вплив на формування системної кризи підприємства;

методи аналізу ресурсного потенціалу підприємства та основних постачальників;

розробка ресурсних стратегій та відповідних планових документів;

основні заходи відділу постачання та інших підрозділів підприємства по подоланню “кризи постачання”.

Розгляд кейсів (ситуаційних вправ) з ідентифікації та подолання кризи постачання на підприємстві.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів формування локальної кризи постачання на підприємстві (на основі аналізу періодичних видань).

Тестове опитування за матеріалами 6 теми.

Розв’язок задач з використання методів аналізу підсистеми постачаня на підприємтсві.

Тема 7. Виробничо-технологічна криза.

Орієнтовний перелік питань:

сутність та місце виробничо-технологічної кризи у ланцюгу кризових явищ на підприємстві;

основні симптоми та причини виробничої кризи;

вплив виробничо-технологічної кризи на формування системної кризи підприємства;

методи аналізу виробничого потенціалу та технології, що використовується на підприємстві;

стратегії подолання виробничо-технологічної кризи;

виробничо-технологічна реструктуризація та диверсифікація (в різних формах);

управління виробничою системою на різних стадіях розвитку кризи.

Розгляд кейсів (ситуаційних вправ) з ідентифікації та подолання виробничо-технологічної кризи на підприємстві.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів формування локальної виробничо-технологічної кризи на підприємстві (на основі аналізу періодичних видань).

Розв’язок задач з використання методів аналізу виробничо-технологічної кризи.

Тема 8. Криза управління персоналом.

Орієнтовний перелік питань:

сутність та місце кризи управління персоналом в організації;

симптоми, причини та механізм формування кризи управління персоналом;

запобігання, ідентифікація та подолання кризи управління персоналом;

типологія криз;

формування спеціалістів по антикризовому управлінні та “організаційної поведінки” персоналу певного типу.

Розгляд кейсів (ситуаційних вправ) з ідентифікації та подолання кризи управління персоналом на підприємстві.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів формування локльної кризи на підприємстві (на основі аналізу періодичних видань).

Розв’язок задач з використання методів аналізу кадрового потенціалу підприємства;

Рольова гра з використання різних стилів поведінки в конфлікті.

Тема 9. Організаційна криза.

Орієнтовний перелік питань:

симптоми, причини та механізм формування організаційної кризи підприємства;

аналіз особливостей та глибини організаційної кризи;

сутність, основні принципи та технологія впровадження організаційно-управлінської реструктуризації;

підсистема антикризового управління.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів формування локльної кризи на підприємстві (на основі аналізу періодичних видань).

Модульний контроль за матеріалами 4-9 тем.

Тема 10. Антикризове управління підприємством.

Орієнтовний перелік питань:

основні етапи антикризового управління;

типи антикризової реакції та антикризового управління;

концепція подолання кризи;

організаційне забезпечення виконання антикризових заходів.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення конспектів наукових текстів.

Обговорення прикладних аспектів формування підсистеми антикризового управління (на основі аналізу періодичних видань).

Тестове опитування за матеріалами 10 теми.

Тема 11. Процедура банкрутства як форма ліквідації системної кризи підприємства.

Орієнтовний перелік питань:

історичні аспекти формування Закону “Про банкрутство”;

сутність, причини та ознаки банкрутства підприємства;

загальна схема процедури банкрутства.

досвід застосування “Закону про банкрутство”.

Розгляд кейсів (ситуаційних вправ) з проведення санації на підприємстві.

Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Обговорення прикладних аспектів застосування процедури банкрутства (на основі аналізу періодичних видань).

2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит

Завдання 1.

В таблиці наведені основні показники діяльності підприємства за 2 місяці:

Таблиця  1.1.

Розрахунок межі рентабельності та запасу фінансової стійкості підприємства

Показник

Попередній місяць

Звітний місяць

Виручка від реалізації продукції за відрахуванням ПДВ, акцизів та ін., тис.грн.

17967

34220

Прибуток, тис.грн.

3290

6720

Повна собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

14677

27500

Сума змінних витрат, тис.грн.

13132

25000

Сума постійних витрат, тис.грн.

1545

2500

Сума маржинального доходу, тис.грн.

4835

9220

Доля маржинального доходу  у виручці, %

26,90

26,94

Межа рентабельності, тис.грн.

 

 

Запас фінансової стійкості:

тис.грн.

%

 

 

 

 

Зробіть розрахунки межі рентабельності.

Розрахуйте запас фінансової стійкості.

Побудуйте графіки виручки та затрат, позначте на графіку поріг рентабельності та запас фінансової стійкості.

Завдання 2.

Виробнича потужність підприємства розрахована на випуск 1000 виробів, які реалізуються за ціною 20 тис. грн. Вся вироблена продукція реалізується, незавершеного виробництва та залишків готової продукції на складах немає. Постійні затрати складають 4 млн. грн. Змінні затрати на одиницю продукції 12 тис. грн.

Представте графічно залежність між прибутком, обсягом реалізації продукції та її собівартістю.

Знайдіть точку беззбитковості . Які основні фактори впливають на зміну рівня беззбиткового обсягу продажу?

Визначте зону безпеки аналітичним методом.

Завдання 3.

Вартість поза оборотних активів дорівнює 5000 од., вартість товарно-матеріальних запасів – 1000 од., дебіторська заборгованість – 1000 од., грошові кошти – 500 од., вартість позичкового капіталу складає 6000 од. В результаті проведеної переоцінки вартість поза оборотних активів збільшилася на 30%, вартість запасів зменшилася на 10%, дебіторська заборгованість зменшилася на 20%.  Грошові кошти та величина позичкового капіталу не коригувалися.

Визначити оціночну вартість підприємства до переоцінки.

Провести розрахунки по коригуванню даних балансового звіту підприємства.

Визначити оціночну вартість підприємства після переоцінки.

Завдання 4.

Підприємство має пакет замовлень на 1000 одиниць продукції за ціною 150 грн.  на загальну суму 150 тис.грн., що повинно забезпечити йому прибуток в розмірі 30 тис.грн. Собівартість 1000 виробів за планом 120 тис.грн., в тому числі постійні затрати складають 60 тис.грн.

На протязі року фактичний обсяг реалізації значно зменшився та, за прогнозами менеджерів буде менше, ніж плановий на 40%. Щоб уникнути збитків, підприємству необхідно знайти вихід з даної кризової ситуації. Якщо від замовника надійде пропозиція на випуск продукції, яка потребує деяких змін в технології та відповідно додаткових витрат, то керівники можуть прийняти таке замовлення за ціною, нижчою за собівартість. Припустимо, замовник погодився придбати в поточному році 300 виробів за ціною 110 грн, яка є нижчою планової собівартості. При цьому підприємство повинно додатково витратити на конструкторсько-технологічну підготовку виробництва цієї партії продукції 5 тис.грн.  Чи вигідно це підприємству?

Зробіть техніко-економічне обґрунтування рішення щодо прийняття додаткового замовлення на таких умовах.

Результати розрахунків представте в таблиці 4.1.

Зробіть висновки. Обґрунтуйте свою точку зору.

Таблиця 4.1.

Обґрунтування додаткового замовлення

Показник

І варіант

(100% пакета замовлень)

ІІ варіант

(60% пакета замовлень)

ІІІ варіант

(60% пакета замовлень + додаткове замовлення )

Обсяг виробництва

1000

600

600 + 300

Ціна за одиницю продукції, грн.

 

 

 

Виручка від продажу, тис.грн.

 

 

 

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

 

 

 

Сума змінних витрат, тис.грн.

 

 

 

Сума постійних витрат, тис.грн.

 

 

 

Собівартість всього випуску продукції, тис.грн.

 

 

 

Собівартість одиниці продукції, грн.

 

 

 

Прибуток (+), збитки (-), тис.грн.

 

 

 

Завдання 5.

В таблиці 5.1. наведені  вихідні дані для обґрунтування рішення щодо заміни обладнання .

Таблиця 5.1.

Вихідні дані для обґрунтування рішення щодо заміни обладнання

Показники

Обладнання

старе

нове

Витрати на придбання

10000

12000

Остаточна вартість

8000

-

Строк роботи після прийняття рішення про придбання, роки

4

4

Вартість  старого обладнання при його реалізації в момент прийняття рішення про придбання нового обладнання

3000

-

Щорічні зміни витрати на експлуатацію обладнання

20000

15500

Річний обсяг продажу продукції, що виробляється на обладнанні

50000

50000

Розрахувати прибуток за чотири роки у випадку продовження експлуатації старого або придбання нового обладнання.

Розрахунки представити в таблиці 5.2.

За результатами розрахунків зробити висновки.

Таблиця 5.2.

Розрахунок прибутку за чотири роки у випадку продовження експлуатації старого або придбання нового обладнання

Показники

Обладнання

старе

нове

Обсяг продажу

 

 

Змінні витрати

 

 

Амортизація нового обладнання

 

 

Амортизація старого обладнання

 

 

Втрати, пов’язані зі списанням старого обладнання, в момент придбання нового обладнання

 

 

Вартість старого обладнання, за якою його можна реалізувати в момент прийняття рішення про придбання нового обладнання

 

 

Прибуток

 

 

Завдання 6.

В таблиці 6.1. наведені дані щодо асортименту продукції підприємства та його можливих змін.

Постійні витрати за рік для першого варіанту складають 1000 млн.грн., для другого – 1000 млн.грн, виручка від реалізації для першого варіанту – 5600 млн.грн., для другого – 6000 млн.грн.

Таблиця 6.1.

Зміна структури продукції

Вироби

Ціна, тис.грн

Змінні затрати на одиницю продукції, тис.грн.

Питома вага

І варіант

ІІ варіант

А

8

6

0,5

0,3

Б

12

8

0,3

0,2

В

18

12

0,2

0,4

Г

20

12

-

0,1

Оцініть можливі варіанти змін структури продукції.

Який з варіантів є найбільш сприйнятливий?

Зробіть висновки.

Завдання 7.

Підприємству необхідно прийняти рішення щодо додаткового замовлення на випуск 500 виробів типу А, якщо потужність його обладнання використовується максимально. В такому випадку необхідно зменшити випуск інших виробів, наприклад типу В. Дані про ці вироби представлені в таблиці 7.1.

Показники

А

В

Ціна виробу, тис.грн.

15

12

Змінні витрати на одиницю, тис.грн.

9

8

Ставка маржинального доходу, тис.грн.

6

4

Час виробітки, хв..

8

10

На скільки одиниць необхідно скоротити випуск продукції В, щоб прийняти замовлення на продукцію А?

Чи буде сприяти додаткове замовлення збільшення прибутку в даному періоді?

Якою повинна нижня межа ціни виробу А, щоб підприємство могло прийняти замовлення?

Завдання 8.

Підприємство випускає два види продукції: куртки та пальто.  Вихідні дані для аналізу:

 

Пальто

Куртки

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

160

130

Ціна, грн.

250

200

Витрати матеріалу на одиницю, м

3

2

Маржинальний дохід на одиницю продукції, грн.

90

70

Маржинальний дохід на 1 м тканини, грн.

30

35

Попит, од.

5000

8000

Необхідні витрати матеріалу, м

15000

16000

 

 

 

Постійні витрати складають 500 тис.грн. На підприємстві існують обмеження по ресурсах, необхідних для  виробництва даних видів продукції:  витрати тканини обмежуються   25000 м.

Обґрунтувати можливі обсяги виробництва пальто та курток з урахуванням попиту та при умові обмеженості матеріальних ресурсів.

Який варіант виробництва продукції буде найбільш вигідним для підприємства.

Представте розрахунки в табличній формі.

Завдання 9.

Одним з типових завдань, що виноситься на іспит з дисципліни "Антикризове управління підприємством", є письмове розв'язання кейсів, що дозволяє перевірити наявність відповідних умінь та навичок.

Структурно кейс складається з таких частин:

Мета кейсу.

2.Ситуація: конкретний опис наявної ситуації.

3.Проблеми: опис проблем, з якими зіткнулось керівництво в ситуації, що  описується.

4.Рішення: критичний аналіз рішень, прийнятих керівниками організації по вирішенню проблем.

5.Питання до ситуації.

При розв’язанні кейсу необхідно орієнтуватись на теоретичні концепції і моделі, які розглядались на лекціях.

Кейс ‹‹НВО “ЕЛЕКТРОТЯЖМАШ”››

Мета: розробка комплексу антикризових заходів на підставі аналізу та оцінки ситуації, що склалася на підприємстві.

Ситуація: НВО “Електротяжмаш” - державне підприємство (Адреса: 310055, м. Харків, пр. Московський, 299; генеральний директор - Тимощенков Володимир Георгійович), одне з головних підприємств у СНД і єдине в Україні з виробництва турбо- і гідрогенераторів. Турбогенератори різної потужності з успіхом працюють не лише у країнах СНД, але й в Ірані, Китаї, Алжирі, Сирії, Югославії, Польщі, країнах Балтії й ін. Сьогодні виконуються замовлення на експорт в Індію і Бангладеш.

Завод “Електротяжмаш” заснований у 1946 році. Спочатку підприємство спеціалізувалося лише на випуску електрообладнання для тепловозів. У 50-х роках тут стали виробляти турбо- та гідрогенератори, а також інші великі електромашини.

“Електротяжмаш” був єдиним в Союзі підприємством, що виготовляло електрообладнання для тепловозів, другим (після ленінградського заводу "Електросила") за випуском генераторів та енергетичного обладнання.

Зараз основною продукцією є: електромашини індивідуального використання, генератори для парових турбін, генератори для гідротурбін потужністю від 200 кВт і вище, вимикачі до пускорегулюючої апаратури, приналежності і запчастини до залізничного рухомого складу.

З кінця 80-х років освоєно виробництво складної побутової техніки: електросоковижималок, прасувальних машин "Харків'янка", настільних деревообробних пристроїв (УБДН та УБОН), електром'ясорубок, змішувачів для ванн та мийок.

Проблема: З 1991 року стан справ заводу поступово погіршувався. На думку теперішньої адміністрації, це трапилося внаслідок щонайменше двох причин. По-перше, скоротилися обсяги залізничних перевезень як в Україні, так і в усьому СНД, а значить, менше стали купляти тепловозне обладнання. До розвалу “великого та могутнього” 65 – 70% завантаження підприємства припадало саме на тягове обладнання.

По-друге, кордон між Україною та Росією став перепоною на шляху співробітництва з росіянами – основними замовниками.

На кінець 1996 року підприємство знаходилося на грані банкрутства.

Кредиторська заборгованість на той момент складала 40 млн. грн, у т.ч. борг бюджету – біля 12 млн. грн, заборгованість за електроносії – 9 млн. грн, по заробітній платі – 3,5 млн.  грн, санаційний кредит – біля 4 млн. грн.

З 1992 року в розвиток підприємства не було вкладено ні копійки. Основні фонди суттєво зношені: 30% обладнання “Електротяжмашу” старше 30 років; 37% - працює більше 20 років.

Крім основних засобів виробничого призначення, на балансі підприємства знаходяться: 5 дитячих садків, медсанчастина, палац культури, спорткомплекс, база відпочинку, піонерський табір, об’єкти житлокомунгоспу та інші об’єкти соціальної сфери, на утримання яких щорічно витрачається біля 1 млн. грн.

Рішення: Нова дирекція (наприкінці 1996 року на “Електротяжмаші” відбулася зміна керівництва) вирішила створити новий суб'єкт господарської діяльності – науково-виробниче об’єднання (НВО) “Електротяжмаш”, яке б функціонувало поряд з вже існуючими структурами: Державним підприємством “Електротяжмаш” та Науково-дослідним інститутом (НДІ) “Електротяжмаш”. На реалізацію ідеї був отриманий дозвіл з Міністерства промислової політики. Державні мужі навіть списали безнадійні штрафи та пені за станом на 1 квітня 1997 року. “Нагорі” також було прийняте рішення про реструктуризацію на 10 років всієї податкової заборгованості “Електротяжмашу”: тепер завод щомісячно виплачує біля 40 тис.грн.

НВО було створене з метою виконання замовлень на виготовлення турбо- та гідрогенераторів, а також тепловозного обладнання. При цьому у розпорядженні НВО знаходяться лише основні потужності турбогенераторного виробництва, а всі спеціалісти як і раніше є працівниками заводу та НДІ. Тому НВО під конкретне замовлення наймає необхідну кількість людей: щомісячно буває задіяно біля трьох тисяч працівників заводу та НДІ (загальна чисельність працівників всіх трьох структур “Електротяжмашу” – біля 6 тис. чоловік).

Останнім часом адміністрації НВО вдалося укласти біля десяти досить солідних контрактів. Найбільш вагомий з них – на реконструкцію гідроелектростанцій Дніпровського каскаду. він розрахований на період до 2001 року, вартість – біля 70 млн. грн. Випробування, проведені в 1998 році  на Київській ГЕС і ДніпроГЕС-1, показали, що роботи виконані “Електротяжмашем” на високому технічному рівні і навіть із перевищенням деяких параметрів, передбачених контрактом.

Разом із “Турбоатомом” і німецькою фірмою “Сіменс” “Електротяжмаш” реалізує проект по переобладнанню Змієвської ГРЕС (передбачено виготовлення та встановлення на місті статору турбогенератора потужністю 325 МВт). Розпочато освоєння дизельних електростанцій потужністю 8 і 60 кВт.

Таким чином, на сьогоднішній день завантаження турбогенераторного виробництва досягає 100%. У той же час цеха, що спеціалізуються на виробництві тепловозного обладнання майже простоюють – вони завантажені лише на 15%. Обладнання по виробництву товарів народного споживання задіяне наполовину.

За перше півріччя 1998 року підприємству вдалося реалізувати продукції на 10,2 млн. грн. У 1997 році за той же період була отримана сума 13,4 млн. грн (усього за 1997 рік продано товарів на суму 27 млн. грн). При цьому за шість місяців 1997 року було отримано 747 тис. грн, а за перше півріччя 1998 року збитки підприємства склали 700 тис. грн. Останню обставину в “Електротяжмаші” пояснюють просто: змінився порядок нарахування амортизаційних відрахувань. Тим не менш, заробітна платня працівникам виплачується: у першому півріччі вона в середньому становила 118,5 грн. щомісячно.

Найближчим часом “Електротяжмаш” буде переведений на власне водозабезпечення, що дозволить отримати значну економію. На території заводу вже пробурили три свердловини.

У 1998 році КМ видав Постанову про затвердження плану-графика передприватизаційної підготовки ряду підприємств, у тому числі НВО "Електротяжмаш" (Харків).

Разом з облдержадміністрацією Харкова у 1999 році в ході обговорення подальших перспектив розвитку промислового комплексу було прийняте рішення не приватизувати “Електротяжмаш” і зберегти за ним статус державного підприємства.

Питання до кейсу:

Визначити види криз, які розвиваються на “Електротяжмаші”

Розробити набір тактичних заходів, які, на вашу думку, допоможуть стабілізувати та покращити становище підприємства.

3. Запропонувати перелік стратегічних заходів щодо покращення роботи підприємства.

3. Карта самостійної роботи студентів

У відповідності до „Положення про організацію самостійної та індиві-дуально-консультативної роботи у КНЕУ”, затвердженого Вченою радою КНЕУ 1.12.05, робоча навчальна програма з дисципліни „Антикризове управління підприємством” включає  в розділі „Самостійна робота студентів”

„Карти самостійної роботи студентів”  (Карта СРС). Вона є основою організації СРС і відображає перелік форм самостійної роботи, які має вико-нати студент відповідно до робочої навчальної програми. Карта СРС  також обов”язково входить до „Методичних матеріалів щодо змісту та організації

самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”.

Всі завдання СРС поділяються на обов”язкові та вибіркові. До обов”язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконувати обов”язково під час вивчення даної дисципліни. Вибіркові включають альте-рнативні завдання, серед яких студент на власний розсуд обирає конкретні завдання для набору необхідної кількості балів.

Карта СРС розробляється окремо по кожній формі навчання (денна, вечірня, заочна) та за умови різних форм підсумкового контролю знань –

у формі іспиту  (нормативна дисципліна) або у формі поточного модульного

контролю (ПМК, вибіркова дисципліна). Карти СРС з дисципліни „Антикри-зове управління підприємством” наведено нижче.

Студентам надається інформація про всі обов”язкові  та вибіркові завдання з „Антикризового управління підприємством” та максимальну кіль-

кість балів, які можливо набрати за їх виконання.

Кожен студент самостійно роздруковує для себе Карту СРС із „Методичних  матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, розміщених на сайті КНЕУ, визначається щодо вибіркової складової своєї самостійної роботи, виконує обов”язкові та вибіркові завдання та відповідно до вказаних тер-мінів звітує викладачу щодо їх виконання.

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів СРС,

фіксуються викладачем в Журналі обліку поточної успішності студентів.

Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС та підведення результатів з деяких видів виконаних робіт здійснюється під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи ( ІКР). Конкретні види та форми ІКР визначено кафедрою та включено до графіка проведення

індивідуально-консультативної роботи, який наведено нижче .

При підсумковому контролі у формі іспиту

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни „ Антикризове управління підприємством „

для студентів спеціальності 6201 / 1 напрямку „Менеджмент”

7 семестр

 

Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю та

звітності

Максималь-

на кількість

балів

Денна форма навчання

1. Обов”язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських і практичних заняттях

1.1.Підготовка до семінарсь-ких і практичних занять та

експрес-тестування

Термін – за

робочою навчальною

програмою-

протягом

семестру

Активна участь в семінарсь-ких і практичних заняттях

 

5

За виконання модульних ( контрольних ) завдань

1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт

1 МК -  8 тиждень;

2 МК – 16

тиждень

Перевірка правильності

виконання модульних

контрольних робіт

10 за  1МК

10*2=20

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3.Виконання домашніх

(розрахункових) завдань

7 тиждень

Перевірка правильності

виконання завдань

5 (за 1

завдання)

1.4.Аналіз конкретної вироб-

ничої ситуації та підготовка

аналітичної записки (Case-

Study)

 

8 -15 тижні

 

Розгляд (презентація) підго-

товлених матеріалів, участь у діловій грі

 

5

Разом балів за обов”язкові види СРС                                                                           35

11. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1Написання реферату (есе)

за заданою тематикою

5– 15 тижні

Обговорення (захист) мате-

ріалів реферату (есе) під час

ІКР

 

5

2.2.Пошук, підбір та огляд літературних джерел за зада-

ною тематикою

 

_ „ _

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудитор-

них занять або ІКР

 

5

2.3.Аналітичний (критичний)

огляд наукових публікацій

_ „ _

Обговорення результатів проведеної роботи під час

аудиторних занять або ІКР

 

5

2.4.Участь в наукових студен-

тських конференціях і семіна-

рах

 

_ „ _

Доповіді на наукових сту-дентських конференціях і

семінарах

 

5

Разом балів за вибіркові види СРС                                                                                  5

Всього балів за СРС                                                                                      40

При підсумковому контролі у формі іспиту

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни „ Антикризове управління підприємством „

для студентів спеціальності 6201 / 1 напрямку „Менеджмент”

7 семестр

 

Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю та

звітності

Максималь-

на кількість

балів

Вечірня форма навчання

1. Обов”язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських і практичних заняттях

1.1.Підготовка до семінарсь-ких і практичних занять та

експрес-тестування

Термін – за

робочою навчальною

програмою-

протягом

семестру

Активна участь в семінарсь-ких і практичних заняттях

 

5

За виконання модульних ( контрольних ) завдань

1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт

1 МК -  8 тиждень;

2 МК – 16

тиждень

Перевірка правильності

виконання модульних

контрольних робіт

10 за  1МК

10*2=20

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3.Виконання домашніх

(розрахункових) завдань

7 тиждень

Перевірка правильності

виконання завдань

5 (за 1

завдання)

1.4.Написання реферату (есе)

за заданою тематикою

5– 15 тижні

Обговорення (захист) мате-

ріалів реферату (есе) під час

ІКР

 

5

Разом балів за обов”язкові види СРС                                                                           35

11. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1.Пошук, підбір та огляд літературних джерел за зада-

ною тематикою

 

_ „ _

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудитор-

них занять або ІКР

 

5

2.2.Аналітичний (критичний)

огляд наукових публікацій

_ „ _

Обговорення результатів проведеної роботи під час

аудиторних занять або ІКР

 

5

Разом балів за вибіркові види СРС                                                                                  5

Всього балів за СРС                                                                                      40

При підсумковому контролі у формі іспиту

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни „ Антикризове управління підприємством „

для студентів спеціальності 6201 / 1 напрямку „Менеджмент”

7 семестр

 

Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю та

звітності

Максималь-

на кількість

балів

Заочна форма навчання

1. Обов”язкові

За виконання модульних ( контрольних ) завдань

1.1.Підготовка до модульних контрольних робіт

За графіком навчального процесу

Перевірка правильності

виконання модульних

контрольних робіт

 

20                  за   1 МК

 

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.2..Виконання домашніх завдань (контрольних робіт для заочної форми навчання)

- „  -

Перевірка правильності

виконання завдань

 

15

Разом балів за обов”язкові види СРС                                                                           35

11. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1.Пошук, підбір та огляд літературних джерел за зада-

ною тематикою

 

_ „ _

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудитор-

них занять або ІКР

 

5

Разом балів за вибіркові види СРС                                                                                  5

Всього балів за СРС                                                                                      40

При підсумковому контролі у формі  поточного модульного контролю (ПМК)

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни „ Антикризове управління підприємством „

для студентів всіх спеціальностей напрямку „Менеджмент”

та „Економіка та підприємництво”

 

Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю та

звітності

Максималь-

на кількість

балів

Денна форма навчання

1. Обов”язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських і практичних заняттях

1.1.Підготовка до семінарсь-ких і практичних занять та

експрес-тестування

Термін – за

робочою навчальною

програмою-

протягом

семестру

Активна участь в семінарсь-ких і практичних заняттях

 

10

За виконання модульних ( контрольних ) завдань

1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт

1 МК -  8 тиждень;

2 МК – 16

тиждень

Перевірка правильності

виконання модульних

контрольних робіт

20 за  1МК

20*2=40

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3.Виконання домашніх

(розрахункових) завдань

7, 12 тиждень

Перевірка правильності

виконання завдань

10 за 1

завдання

10*2=20

1.4. Написання реферату (есе)

за заданою тематикою

 

8 -15 тижні

 

Обговорення (захист) мате-

ріалів реферату (есе) під час

ІКР

 

10

Разом балів за обов”язкові види СРС                                                                           80

11. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1.Пошук, підбір та огляд літературних джерел за зада-

ною тематикою

 

_ „ _

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудитор-

них занять або ІКР

 

20

2.2.Аналітичний (критичний)

огляд наукових публікацій

_ „ _

Обговорення результатів проведеної роботи під час

аудиторних занять або ІКР

 

20

Разом балів за вибіркові види СРС                                                                                  20

Всього балів за СРС                                                                                      100

При підсумковому контролі у формі поточного модульного контролю (ПМК)

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни „ Антикризове управління підприємством „

для студентів всіх спеціальностей напрямку „Менеджмент”

та „ Економіка і підприємництво”

 

Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю та

звітності

Максималь-

на кількість

балів

Вечірня форма навчання

1. Обов”язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських і практичних заняттях

1.1.Підготовка до семінарсь-ких і практичних занять та

експрес-тестування

Термін – за

робочою навчальною

програмою-

протягом

семестру

Активна участь в семінарсь-ких і практичних заняттях

 

10

За виконання модульних ( контрольних ) завдань

1.2.Підготовка до модульних контрольних робіт

1 МК -  8 тиждень;

2 МК – 16

тиждень

Перевірка правильності

виконання модульних

контрольних робіт

20 за  1МК

20*2=40

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3.Виконання домашніх

(розрахункових) завдань

8,14 тиждень

Перевірка правильності

виконання завдань

10 за 1

завдання

10*2=20

1.4.Написання реферату (есе)

за заданою тематикою

5– 15 тижні

Обговорення (захист) мате-

ріалів реферату (есе) під час

ІКР

 

10

Разом балів за обов”язкові види СРС                                                                           80

11. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1.Пошук, підбір та огляд літературних джерел за зада-

ною тематикою

 

_ „ _

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудитор-

них занять або ІКР

 

20

2.2.Аналітичний (критичний)

огляд наукових публікацій

_ „ _

Обговорення результатів проведеної роботи під час

аудиторних занять або ІКР

 

20

Разом балів за вибіркові види СРС                                                                                  20

Всього балів за СРС                                                                                      100

При підсумковому контролі у формі поточного модульного контролю (ПМК)

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни „ Антикризове управління підприємством „

для студентів всіх спеціальностей напрямку „Менеджмент”

та „ Економіка і підприємництво”

 

Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю та

звітності

Максималь-

на кількість

балів

Заочна форма навчання

1. Обов”язкові

За виконання модульних ( контрольних ) завдань

1.1.Підготовка до модульних контрольних робіт

За графіком навчального процесу

Перевірка правильності

виконання модульних

контрольних робіт

 

40                  за   1 МК

 

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.2.Виконання домашніх завдань (контрольних робіт для заочної форми навчання)

- „  -

Перевірка правильності

виконання завдань

 

40

Разом балів за обов”язкові види СРС                                                                           80

11. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1.Пошук, підбір та огляд літературних джерел за зада-

ною тематикою

 

_ „ _

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудитор-

них занять або ІКР

 

20

Разом балів за вибіркові види СРС                                                                                  20

Всього балів за СРС                                                                                      100

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи (ІКР)

з  дисципліни „Антикризове управління підприємством”

на 2006/2007 навчальний рік *)

Форми індивідуально-

консультативної

роботи

Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР

Кількість

годин

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Денна              форма              навчання

1.

Індивідуальні заняття

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2.

Консультації

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

10

3.

Перевірка виконання  завдань СРС

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

6

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Вечірня            форма              навчання

1.

Індивідуальні заняття

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2.

Консультації

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

10

3.

Перевірка виконання  завдань СРС

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

7

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Заочна              форма              навчання

1.

Індивідуальні заняття

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

7

2.

Консультації

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

10

3.

Перевірка виконання  завдань СРС

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

10

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

*) Конкретна дата, час, місце може бути визначена за наявності розкладу занять .

4. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів

Поточний контроль знань студентів

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал.

Об'єктами поточного контролю знань студентів є:

систематичність, активність роботи на семінарських (практичних) заняттях та виконання завдань для самостійного опрацювання (максимальна оцінка - 20 балів);

виконання модульних завдань (максимальна оцінка - 20 балів).

Структура системи поточного контролю знань студентів наведена в таблиці 1.

Результати поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів.  Результати поточного контролю знань студентів  вносяться до екзаменаційної відомості і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування дисципліни.

В разі невиконання завдань поточного контролю з об'єктивних причин, студент має право   скласти їх до останнього семінарського заняття. Порядок складання визначає викладач дисципліни на потоці.

Контроль знань студентів у формі іспиту

Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі затвердженої програми курсу “Антикризове управління підприємством”. Структурно екзаменаційний білет складається з 6 завдань, які включають:

Блок теоретичних завдань

1. Теоретичне питання, що потребує розгорнутої відповіді.

2. Методологічне питання, що потребує розкриття  певної методики.

Блок тестових завдань

Тестові завдання закритого типу.

Тестові завдання відкритого типу.

Блок практичних завдань

5. Розв’язання задачі.

6. Розгляд кейсу.

Таблиця  1

Структура системи поточного контролю знань студентів

з дисципліни "Антикризове управління підприємством"

Напрямки поточного контролю знань студентів

І. Діапазон оцінки 0-20 балів

ІІ. Діапазон оцінки 0- 20 балів

Перелік робіт, що зобов’язаний виконати студент

Оцінка

Модульний контроль

Оцінка

1. Активність та систематичність роботи на семінарських (практичних) заняттях.

5 балів

 

Проводиться 2 рази на семестр у формі тестових завдань.  Сумарна кількість правильних відповідей оцінюється таким чином:

0- 5 відповідей

6 - 9 відповідей

10 -12 відповідей

13 -16 відповідей

17 -20 відповідей

 

 

0 балів

5 балів

10 балів

15 балів

20 балів

2. Середня поточна оцінка на  семінарських (практичних) заняттях:

- менша, ніж 3 бали

- від 3 до 4 балів

- 4 бали і вище

 

0 балів

5 бали

10 балів

3. Виконання завдань для самостійного опрацювання  дисципліни (підготовка та розгляд кейсів, складання та розв’язання задач)

 

 

5 балів

 

Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за 60-бальною системою. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за наступною шкалою: 10; 5; 0 балів.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні запитання використовуються такі критерії:

відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

задовільному рівню (5 балів) відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні  помилки;

незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовуються такі критерії:

відмінний рівень (10 балів)  – 4,5 правильні відповіді;

задовільний рівень (5 балів)            – 2,3 правильні відповіді;

незадовільний рівень (0 балів)        –  0, 1  правильні відповіді.

Письмове розв'язання практичних завдань, що дозволяє перевірити наявність відповідних умінь та навичок, оцінюється на “відмінно” (10 балів), “задовільно” (5 балів) та “незадовільно” (0 балів)  залежно від:

- точності відповідей на задані питання;

- повноти відповідей на задані питання;

- ступеня аргументованості відповідей на запитання.

В разі, якщо відповіді студента оцінені менше ніж в 30 ( 0, 5, 10, 15, 20, 25) балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто  0 балів).

Загальне підсумкове оцінювання рівня знань студентів

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань  та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що на іспиті студент набрав не менше 30 балів).

Якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів, а отже отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.

До екзаменаційної відомості вносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

А

85-100

5 (відмінно)

B

80

4 (добре)

C

65-75

D

60

3 (задовільно)

E

50-55

FX

30-45

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-25

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Напрямки поточного модульного контролю (ПМК) з дисципліни за вибором

«Антикризове управління підприємством

Напрямки ПМК

Діапазон оцінки по формам навчання (бал)

Денна (20л + 16 пр.)

Вечірня (10 л + 8 пр.)

Заочна (4 г. лек.)

1

2

3

4

Відвідування лекцій, практи-

чних (семінарських) занять

менше 50%

50-75%

понад 75%

 

0

5

10

 

0

5

10

 

-

-

10

Виконання завдань для самостійного вивчення дисципліни:

а) письмовий огляд статей за тематикою дисципліни;

б) складання та розв’язання задач;

в) складання та розгляд кейсу

Середня оцінка менша »3»

від «3» до «4»

«4» і вище

г) виконання та захист індивідуального завдання (конт

рольної роботи)

 

4 статті х 5б. = 20б.

10

0

5

10

-

 

 

4 статті х 5б. = 20б.

10

0

5

10

-

 

-

2 статті х 5б. = 10б.

20

-

-

-

-

-

20

Модульний контроль знань

2МК х 20 = 40

2 МК х 20 = 40

1 МК х 40 = 40

Систематичність та активність на практичних (семінарських) заняттях, виконання графі

ка навчального процесу.

Середня поточна оцінка

Менша «3»

від «3» до «4»

«4» і вище

 

 

0

5

10

 

0

5

10

 

-

-

-

Разом (максимальна)

100

100

100

5. Завдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

Поточний контроль знань студентів здійснюється у формі перевірки виконаної студентом домашньої письмової роботи. Домашня письмова робота складається на основі затвердженої програми курсу “Антикризове управління підприємством”. Структурно домашня письмова робота складається з 2 завдань, які включають:

одне теоретичне запитання за програмою курсу;

одне практичне завдання.

Студенти непарних груп вибирають одне теоретичне запитання із блоку “А” згідно їх номеру за списком групи, а студенти парних груп вибирають одне теоретичне запитання із блоку “Б” згідно їх номеру за списком групи. Номер варіанта другого завдання визначається згідно останньої цифри номеру залікової книжки студента.

5.1. Перелік теоретичних запитань за програмою курсу

Блок А

1.Сутність концепції ЖЦ реально існуючих технічних та соціально-економічних систем.

2.Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на конфігурацію та тривалість ЖЦ підприємства.

3.Криза як одна з фаз ЖЦ системи.

4.Кризовий стан середовища та його вплив на діяльність підприємства.

5."Хвильові процеси" у зовнішньому середовищі: необхідність та можливість прогнозування тривалості та періодичності, методи розрахунку показників, джерела інформації, - згідно з концепціями циклів Кондратьєва, Кузнєца, Джаглєра, Кітчина, Шумпетера, Хуберта, Ростоу, Форрестера, Шипоши, тощо.

6.Окремі фази циклів та їх вплив на конфігурацію ЖЦ підприємств різних типів.

7.Багатоваріантність визначення кризових явищ на макро- та мікрорівнях в економіці: збій, кризова ситуація, локальна криза, системна криза, стратегічна криза, катастрофа.

8.Сутність, загальні та особливі характеристики кризових явищ.

9.Типологія кризових явищ та причин їх виникнення.

10.Механізми взаємозв'язку кризових явищ при формуванні системної кризи реально існуючої системи.

11.Симптоми, причини, джерела та рівні прояву кризових явищ на підприємствах України.

12.Принципова схема взаємозв'язку кризових явищ у формуванні системної та  стратегічної кризи підприємства.

13.Можливості попереднього діагнозу та методи ідентифікації кризових явищ різної глибини в умовах підприємств України: підходи, моделі, показники, технології отримання та використання інформації.

14.Механізми визначення та прогнозування типу, глибини та наслідків розвитку кризових явищ на підприємстві.

15.Симптоми, причини та механізми формування локальної кризи збуту підприємства під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.

16.Типологія кризових ситуацій, що призводять до кризи збуту.

17.Характеристика способів та підходів до ідентифікації кризи збуту.

18.Можливості та обмеження впливу підприємства на перетворення кризи збуту у системну кризу всього підприємства.

19.Сутність   та   методи   проведення   продуктової реструктуризації. "Загрози" для продуктово-товарних стратегій.

20.Характеристика та варіанти побудови антикризової стратегії збуту.

21.Антикризові компоненти підсистеми маркетингу та збуту, як забезпечення керованості (запобігання) кризи.

22.Симптоми, причини та механізм формування фінансової кризи підприємств України.

23.Нормативна система критеріїв для оцінки неплатоспроможності: методи розрахунків відповідних показників.

24.Комплексні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства: двохфакторна модель, Z-розрахунок Альтмана, підхід У.Бівера.

25.Розробка процедур  фінансового оздоровлення підприємства: подолання неплатежів, забезпечення достатнього рівня грошей, економія поточних витрат, реструктуризація кредиторської заборгованості (в т.ч. по основному боргу, заборгованостей по пенях, фінансовим санкціям тощо).

26.Характеристика та варіанти побудови антикризової фінансової стратегії, оцінка її  ефективності.

27.Програма  фінансового  оздоровлення  підприємства.

28.Симптоми, причини та механізм формування локальної кризи постачання підприємства під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Типологія кризових ситуацій, що призводять до кризи постачання.

29.Моделі та методи аналізу системи постачання, окремих постачальників та "зон стратегічних ресурсів.

30.Можливості ідентифікації кризи постачання, а також впливу на її подолання. Логістика постачання, як антикризовий компонент системи управління.

Блок Б

1.Симптоми, причини та механізм формування локальної виробничо-технологічної кризи. Типологія кризових ситуацій, що призводять до виробничо-технологічної кризи.

2.Аналіз виробничого потенціалу підприємства: аналіз стану стабільності та пропорційності виробництва, оцінка спрямованості та гнучкості виробничого потенціалу, аналіз стану основних фондів, аналіз витрат на виробництво тощо.

3.Сутність та характеристика процесу виробничо-технологічної реструктуризації.

4.Антикризові компоненти у виробничій підсистемі підприємства, як забезпечення керованості у подоланні (запобіганні) кризи.

5.Симптоми, причини та механізм формування кризи управління персоналом.

6.Взаємозв'язок конфліктів та системної кризи підприємства; "людська складова" у перетворенні кризових ситуацій у локальні кризи відповідних підсистем, а останніх - у системну стратегічну кризу підприємства.

7.Характеристика типових реакцій персоналу на розвиток кризових явищ ("шок", "відкат назад", "визнання кризи", "робота по подоланню кризи").

8.Оцінка кадрового потенціалу, його відповідності новим умовам господарювання: методи, технологія, основні показники.

9.Мотивація ефективної поведінки в умовах кризи.

10.Симптоми, причини та механізм формування організаційної кризи підприємства.

11.Методи діагностики організаційного рівня та організаційного потенціалу підприємства.

12.Розбалансування організаційного, функціонального та виробничого потенціалів  підприємства, як причина системної кризи.

13.Організаційні структури управління (ОСУ), як джерела кризових ситуацій та криз.

14.Сутність, основні принципи та технологія впровадження організаційно-управлінської реструктуризації.

15.Антикризова підсистема підприємства, як організаційно-управлінське забезпечення запобігання криз та виводу підприємства з кризи.

16.Стратегічний та оперативний контролінг як організаційні важелі подолання кризи підприємства.

17.Основні підходи до подолання кризових явищ на підприємстві.

18.Типи антикризової реакції та антикризового управління (реактивне, активне, планове).

19.Характеристика- основних етапів антикризового управління:  діяльність по запобіганню кризи (вплив на збої та кризові ситуації), управління в умовах кризи (вплив на окремі локальні та системну кризу), діяльність по виводу підприємства з кризи (досягнення стабілізації та ліквідація наслідків кризи),  перехід до зростання або ліквідація підприємства.

20.Місце оперативних та стратегічних заходів по подоланню кризи.

21.Сутність та зміст наступальної та оборонної тактики, типових оперативних (фінансових та організаційних) заходів щодо впливу на розвиток кризових явищ на підприємстві.

22.Зміст, перелік та порядок здійснення основних заходів: щодо стабілізації діяльності кризовою: підприємства, характеристики організаційно-економічного механізму забезпечення стабілізації роботи підприємства та переходу його до режиму "нормального функціонування".

23.Концепція та методи подолання стратегічної кризи підприємства.

24.Формування стратегічної антикризової програми та забезпечення її виконання.

25. Плани санації та реструктуризації, як антикризові плани.

26.Організаційне забезпечення виконання антикризових заходів: методи обґрунтування та вибору організаційної форми підсистеми антикризового управління (ПАУ), типові підходи щодо діяльності ПАУ на різних стадіях розвитку кризових явищ на підприємстві.

27.Сутність, причини та ознаки банкрутства підприємства.

28. Поняття "банкрутство",   "фіктивне  банкрутство",  "недобросовісне  банкрутство", "санація", "ліквідація", як способи подолання кризи (санація) або оформлення "катастрофи" підприємства у разі неможливості вивести підприємство з системної кризи.

29.Законодавство України, що регулює процедуру банкрутства (основна характеристика).

30.Досвід оздоровлення (ліквідації) конкретних підприємств України: позитивні та негативні приклади.

5.2. Перелік варіантів розрахункових задач

Варіант 0.

В таблиці наведені основні показники діяльності підприємства за 2 місяці:

Таблиця

Розрахунок межі рентабельності та запасу фінансової стійкості підприємства

Показник

Попередній місяць

Звітний місяць

Виручка від реалізації продукції за відрахуванням ПДВ, акцизів та ін., тис.грн.

17967

34220

Прибуток, тис.грн.

3290

6720

Повна собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

14677

27500

Сума змінних витрат, тис.грн.

13132

25000

Сума постійних витрат, тис.грн.

1545

2500

Сума маржинального доходу, тис.грн.

4835

9220

Доля маржинального доходу  у виручці, %

26,90

26,94

Межа рентабельності, тис.грн.

 

 

Запас фінансової стійкості:

тис.грн.

%

 

 

 

 

Зробіть розрахунки межі рентабельності.

Розрахуйте запас фінансової стійкості.

Побудуйте графіки виручки та затрат, позначте на графіку поріг рентабельності та запас фінансової стійкості.

Варіант 1

Виробнича потужність підприємства розрахована на випуск 1000 виробів, які реалізуються за ціною 20 тис. грн. Вся вироблена продукція реалізується, незавершеного виробництва та залишків готової продукції на складах немає. Постійні затрати складають 4 млн. грн. Змінні затрати на одиницю продукції 12 тис. грн.

Представте графічно залежність між прибутком, обсягом реалізації продукції та її собівартістю.

Знайдіть точку беззбитковості . Які основні фактори впливають на зміну рівня беззбиткового обсягу продажу?

Визначте зону безпеки аналітичним методом.

Варіант 2

Вартість поза оборотних активів дорівнює 5000 од., вартість товарно-матеріальних запасів – 1000 од., дебіторська заборгованість – 1000 од., грошові кошти – 500 од., вартість позичкового капіталу складає 6000 од. В результаті проведеної переоцінки вартість поза оборотних активів збільшилася на 30%, вартість запасів зменшилася на 10%, дебіторська заборгованість зменшилася на 20%.  Грошові кошти та величина позичкового капіталу не коригувалися.

Визначити оціночну вартість підприємства до переоцінки.

Провести розрахунки по коригуванню даних балансового звіту підприємства.

Визначити оціночну вартість підприємства після переоцінки.

Варіант 3

Підприємство має пакет замовлень на 1000 одиниць продукції за ціною 150 грн.  на загальну суму 150 тис.грн., що повинно забезпечити йому прибуток в розмірі 30 тис.грн. Собівартість 1000 виробів за планом 120 тис.грн., в тому числі постійні затрати складають 60 тис.грн.

На протязі року фактичний обсяг реалізації значно зменшився та, за прогнозами менеджерів буде менше, ніж плановий на 40%. Щоб уникнути збитків, підприємству необхідно знайти вихід з даної кризової ситуації. Якщо від замовника надійде пропозиція на випуск продукції, яка потребує деяких змін в технології та відповідно додаткових витрат, то керівники можуть прийняти таке замовлення за ціною, нижчою за собівартість. Припустимо, замовник погодився придбати в поточному році 300 виробів за ціною 110 грн, яка є нижчою планової собівартості. При цьому підприємство повинно додатково витратити на конструкторсько-технологічну підготовку виробництва цієї партії продукції 5 тис.грн.  Чи вигідно це підприємству?

Зробіть техніко-економічне обґрунтування рішення щодо прийняття додаткового замовлення на таких умовах.

Результати розрахунків представте в таблиці 3.1.

Зробіть висновки. Обґрунтуйте свою точку зору.

Таблиця 3.1.

Обґрунтування додаткового замовлення

Показник

І варіант

(100% пакета замовлень)

ІІ варіант

(60% пакета замовлень)

ІІІ варіант

(60% пакета замовлень + додаткове замовлення )

Обсяг виробництва

1000

600

600 + 300

Ціна за одиницю продукції, грн.

 

 

 

Виручка від продажу, тис.грн.

 

 

 

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

 

 

 

Сума змінних витрат, тис.грн.

 

 

 

Сума постійних витрат, тис.грн.

 

 

 

Собівартість всього випуску продукції, тис.грн.

 

 

 

Собівартість одиниці продукції, грн.

 

 

 

Прибуток (+), збитки (-), тис.грн.