• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

1. Фінансовий план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 

Для негайного відновлення економіки України необхідно підвищити роль фінансово-кредитних важелів в реставрації виробництва, підвищенні продуктивності праці, зміцненні та підсиленні режиму економії; активніше використовувати їх для прискорення створення і впровадження високоефективної нової, а також зняття з виробництва застарілої техніки, збільшення випуску товарів народного споживання та надання  послуг населенню, мобілізації внутрішньогосподарських резервів, ліквідації невиробничих витрат.

Розрізняють фінансову діяльність і фінансовий стан підприємства.

Фінансова діяльність - організація поповнення, руху та використання коштів за цільовим призначенням, планування фінансових ресурсів та контролю за їх формуванням і використанням. Вона складає одну із сторін господарської діяльності.

Фінансовий стан - це результат фінансово-господарської діяльності. Він характеризується розмірами коштів підприємств, їх розміщенням та джерелами.

Між фінансовим станом і результатами виробничої діяльності існує пряма залежність. Забезпеченість ресурсами, раціональна організація виробничого процесу, суворе дотримання технології та дисципліни праці сприяє значному зростанню випуску продукції, знижує її собівартість, запобігає появі непродуктивних витрат, що веде до зростання прибутку, від якого залежить фінансовий стан підприємства. Наявність фінансових ресурсів вирішально впливає на забезпеченість матеріалами, кадрами, устаткуванням, на впровадження досягнень науково-технічного прогресу, застосування нових технологій, зміцнення трудової дисципліни. Відсутність грошових коштів, їх невміле використання призводять до перебоїв у постачанні та виробництві. Отже, аналіз фінансового стану повинен опиратись на попередньо проведений аналіз виробництва та реалізації продукції, її собівартості. Поліпшення фінансового стану є важливим фактором в системі заходів щодо зміцнення економіки підприємства і зростання внутрішньопромислових нагромаджень.

На підставі аналізу проводиться:

- оцінка виконання фінансового плану;

- загальна оцінка фінансового стану;

- перевірка виконання зобов’язань за платежами бюджету, банкам, кредиторам, а також використання коштів за цільовим призначенням і забезпеченість цими коштами підприємства;

- перевірка ефективності використаних кредитів;

- виявлення можливостей поліпшення фінансового стану на основі залучення передбачених фінансовим планом джерел та прискорення оборотності обігових коштів;

- відпрацювання заходів для використання виявлених резервів та контроль за їх виконанням.

Джерелами економічного аналізу фінансової діяльності підприємств правлять: бізнес-план, кредитний договір, дані оперативного та бухгалтерського обліку, бухгалтерська та статистична звітність. Основним джерелом даних слугує бухгалтерський баланс /ф.№ 1/. Ось чому аналіз фінансового стану часто називають аналізом балансу. Обов’язково використовуються форми бухгалтерської звітності /ф.№ 2, ф.№ 3 та ін./, а також дані планового балансу доходів та витрат як бази для порівняння. При аналізі використовуються акти та довідки перевірок фінансового стану підприємства, проведених фінансовими органами, установами банків, органами контролю, представниками керуючих організацій, протоколи нарад, інструктивні матеріали з фінансових питань та ін.

Фінансова діяльність підприємства базується на фінансовому плані - заключній частині бізнес-плану.  Фінансовий план характеризує напрямки розвитку взаємовідносин з бюджетом, кредитними установами та іншими організаціями.

Фінансовий план складається з 4-х розділів: доходи і надходження засобів; витрати та відрахування засобів; кредитні взаємовідносини; взаємовідносини з бюджетом /табл. 44/.

Таблиця  44

Виконання фінансового плану, тис.грн.

п/п

 

Показники

План

Фактично

Відхилення

від плану

+  -

1.

Доходи та надходження засобів

5444

5869

+425

2.

Витрати та відрахування засобів

3438

3896

+458

3.

Кредитні взаємовідносини

Всього доходів та надходжень засобів з

кредитами

Всього витрат та відрахувань засобів,

враховуючи погашення кредитів

Перевищення надходжень над витратами

з урахуванням кредитних взаємовідносин

- 67

5444

3505

1939

- 53

5869

3949

1920

+ 14

+425

+444

- 19

4.

Взаємовідносини з бюджетом

ПДВ

Інші платежі в бюджет

перевищення платежів у бюджет над

асигнуваннями з бюджету

Всього доходів, надходжень засобів,

кредитів банку та асигнувань з бюджету

Всього витрат, відрахувань засобів,

виплачених кредитів та платежів у бюджет

 

1497

442

1939

5444

5444

 

1450

470

1920

5869

5869

 

-47

+28

-19

+425

+425

Контроль за виконанням фінансового плану здійснюється шляхом наступного, але такого, що періодично проводиться, економічного аналізу за місяць, квартал, рік. Завдання економічного аналізу зводяться до того, щоб дати оцінку обгрунтованості фінансового плану, рівня його виконання підприємством за загальним обсягом фінансових ресурсів і з окремих джерел їх надходження та проведених витрат; знайти фактори, що впливають на виконання плану; виявити приховані резерви максимальних можливостей підвищення ефективності виробництва; намітити заходи щодо використання резервів і здійснювати контроль над ними.

При аналізі фактичні дані всіх розділів порівнюються з плановими, визначають відхилення, знаходять фактори, які впливають на виконання плану, виявляють резерви підвищення ефективності виробництва і відпрацьовують заходи для використання виявлених резервів.

Аналіз таблиці показав, що план по доходах і надходженнях, а також по витратах і відрахуваннях перевиконано. Надходження перевищували витрати на 1920 тис.грн. Підприємство внесло в бюджет ПДВ на 47 тис.грн. менше плану, а інших платежів внесено на 28 тис.грн. більше плану. Перевищення платежів у бюджет над асигнуваннями з бюджету - 19 тис.грн.

Фінансовий план можна вважати виконаним і тоді, коли за окремими показниками та розділами допущені несуттєві невиконання планових завдань, але обов’язково виконані всі показники розділу “Доходи та надходження”, основні показники розділу “Витрати і відрахування” і повністю виконані платежі в бюджет.

Для негайного відновлення економіки України необхідно підвищити роль фінансово-кредитних важелів в реставрації виробництва, підвищенні продуктивності праці, зміцненні та підсиленні режиму економії; активніше використовувати їх для прискорення створення і впровадження високоефективної нової, а також зняття з виробництва застарілої техніки, збільшення випуску товарів народного споживання та надання  послуг населенню, мобілізації внутрішньогосподарських резервів, ліквідації невиробничих витрат.

Розрізняють фінансову діяльність і фінансовий стан підприємства.

Фінансова діяльність - організація поповнення, руху та використання коштів за цільовим призначенням, планування фінансових ресурсів та контролю за їх формуванням і використанням. Вона складає одну із сторін господарської діяльності.

Фінансовий стан - це результат фінансово-господарської діяльності. Він характеризується розмірами коштів підприємств, їх розміщенням та джерелами.

Між фінансовим станом і результатами виробничої діяльності існує пряма залежність. Забезпеченість ресурсами, раціональна організація виробничого процесу, суворе дотримання технології та дисципліни праці сприяє значному зростанню випуску продукції, знижує її собівартість, запобігає появі непродуктивних витрат, що веде до зростання прибутку, від якого залежить фінансовий стан підприємства. Наявність фінансових ресурсів вирішально впливає на забезпеченість матеріалами, кадрами, устаткуванням, на впровадження досягнень науково-технічного прогресу, застосування нових технологій, зміцнення трудової дисципліни. Відсутність грошових коштів, їх невміле використання призводять до перебоїв у постачанні та виробництві. Отже, аналіз фінансового стану повинен опиратись на попередньо проведений аналіз виробництва та реалізації продукції, її собівартості. Поліпшення фінансового стану є важливим фактором в системі заходів щодо зміцнення економіки підприємства і зростання внутрішньопромислових нагромаджень.

На підставі аналізу проводиться:

- оцінка виконання фінансового плану;

- загальна оцінка фінансового стану;

- перевірка виконання зобов’язань за платежами бюджету, банкам, кредиторам, а також використання коштів за цільовим призначенням і забезпеченість цими коштами підприємства;

- перевірка ефективності використаних кредитів;

- виявлення можливостей поліпшення фінансового стану на основі залучення передбачених фінансовим планом джерел та прискорення оборотності обігових коштів;

- відпрацювання заходів для використання виявлених резервів та контроль за їх виконанням.

Джерелами економічного аналізу фінансової діяльності підприємств правлять: бізнес-план, кредитний договір, дані оперативного та бухгалтерського обліку, бухгалтерська та статистична звітність. Основним джерелом даних слугує бухгалтерський баланс /ф.№ 1/. Ось чому аналіз фінансового стану часто називають аналізом балансу. Обов’язково використовуються форми бухгалтерської звітності /ф.№ 2, ф.№ 3 та ін./, а також дані планового балансу доходів та витрат як бази для порівняння. При аналізі використовуються акти та довідки перевірок фінансового стану підприємства, проведених фінансовими органами, установами банків, органами контролю, представниками керуючих організацій, протоколи нарад, інструктивні матеріали з фінансових питань та ін.

Фінансова діяльність підприємства базується на фінансовому плані - заключній частині бізнес-плану.  Фінансовий план характеризує напрямки розвитку взаємовідносин з бюджетом, кредитними установами та іншими організаціями.

Фінансовий план складається з 4-х розділів: доходи і надходження засобів; витрати та відрахування засобів; кредитні взаємовідносини; взаємовідносини з бюджетом /табл. 44/.

Таблиця  44

Виконання фінансового плану, тис.грн.

п/п

 

Показники

План

Фактично

Відхилення

від плану

+  -

1.

Доходи та надходження засобів

5444

5869

+425

2.

Витрати та відрахування засобів

3438

3896

+458

3.

Кредитні взаємовідносини

Всього доходів та надходжень засобів з

кредитами

Всього витрат та відрахувань засобів,

враховуючи погашення кредитів

Перевищення надходжень над витратами

з урахуванням кредитних взаємовідносин

- 67

5444

3505

1939

- 53

5869

3949

1920

+ 14

+425

+444

- 19

4.

Взаємовідносини з бюджетом

ПДВ

Інші платежі в бюджет

перевищення платежів у бюджет над

асигнуваннями з бюджету

Всього доходів, надходжень засобів,

кредитів банку та асигнувань з бюджету

Всього витрат, відрахувань засобів,

виплачених кредитів та платежів у бюджет

 

1497

442

1939

5444

5444

 

1450

470

1920

5869

5869

 

-47

+28

-19

+425

+425

Контроль за виконанням фінансового плану здійснюється шляхом наступного, але такого, що періодично проводиться, економічного аналізу за місяць, квартал, рік. Завдання економічного аналізу зводяться до того, щоб дати оцінку обгрунтованості фінансового плану, рівня його виконання підприємством за загальним обсягом фінансових ресурсів і з окремих джерел їх надходження та проведених витрат; знайти фактори, що впливають на виконання плану; виявити приховані резерви максимальних можливостей підвищення ефективності виробництва; намітити заходи щодо використання резервів і здійснювати контроль над ними.

При аналізі фактичні дані всіх розділів порівнюються з плановими, визначають відхилення, знаходять фактори, які впливають на виконання плану, виявляють резерви підвищення ефективності виробництва і відпрацьовують заходи для використання виявлених резервів.

Аналіз таблиці показав, що план по доходах і надходженнях, а також по витратах і відрахуваннях перевиконано. Надходження перевищували витрати на 1920 тис.грн. Підприємство внесло в бюджет ПДВ на 47 тис.грн. менше плану, а інших платежів внесено на 28 тис.грн. більше плану. Перевищення платежів у бюджет над асигнуваннями з бюджету - 19 тис.грн.

Фінансовий план можна вважати виконаним і тоді, коли за окремими показниками та розділами допущені несуттєві невиконання планових завдань, але обов’язково виконані всі показники розділу “Доходи та надходження”, основні показники розділу “Витрати і відрахування” і повністю виконані платежі в бюджет.