• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

14.2. Грошовий ринок і крива LM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

Крива LM відображує всі можливі зв’язки (комбінації) між доходом (Y) і процентною ставкою (r), за яких забезпечується рівновага на грошовому ринку, тобто тотожність між попитом на гроші і пропозицією грошей. У системі цих зв’язків дохід є екзогенною змінною, а процентна ставка — ендогенною. Це означає, що крива LM має дати відповідь на запитання, як зміна рівня доходу впливає на зміну рівня процентної ставки.

Зв’язувальною ланкою між доходом і процентною ставкою є попит на гроші, який, з одного боку, залежить від доходу, з іншого — впливає на процентну ставку. Тому для побудови кривої LM скористаємося графіком ринку грошей, зміни на якому відбуваються лише під впливом змін на товарному ринку (рис. 14.2).

В основі кривої LM лежить теорія переваги ліквідності Кейнса, яка спирається на припущення, що пропозиція грошей є нееластичною до зміни процентної ставки. Тому в моделі IS – LM крива пропозиції грошей має вигляд вертикальної лінії. Крім того, крива LM будується за припущення, що пропозиція номінальних грошей є незмінною. Враховуємо також, що модель IS – LM спирається на стабільні ціни. За цих умов номінальна і реальна пропозиції грошових запасів (залишків) збігаються.

Як видно з рис. 14.2а і 14.2б, кожному рівню доходу відповідає власна крива попиту на гроші. Якщо дохід становить Y1, то крива попиту на гроші займає положення , а рівновага на грошовому ринку досягається в точці Т1, в якій процентна ставка дорівнює r1. Коли дохід зростає до Y2, то крива попиту на гроші переміщується вправо в положення , оскільки більший обсяг виробництва викликає збільшення попиту на гроші. Щоб урівноважити грошовий ринок за незмінної пропозиції грошей, процентна ставка має зрости до r2. Рівновага на грошовому ринку досягається тепер у точці Т2. Аналогічно, збільшення доходу до Y3 матиме своїм наслідком ще вищий рівень рівноважної процент­ної ставки, тобто r3.

Отже, між доходом і процентною ставкою існує прямий зв’язок: чим більший дохід, тим вищою є процентна ставка, і навпаки. На рис. 14.2б крива LM підсумовує зв’язок між доходом
і процентною ставкою. Вона має додатний нахил і показує, що між доходом і процентною ставкою існує пряма залежність. Крива LM є графічним відображенням рівноваги на грошовому ринку й охоплює всі точки, в яких забезпечується тотожність між попитом на гроші і пропозицією грошей. Для кожного рівня доходу крива LM показує, якою має бути процентна ставка, щоб на грошовому ринку досягалася рівновага. Але уявлення про властивості кривої LM можна розширити, якщо розглянути лінійну функцію попиту на гроші в алгебраїчній формі.

Згідно з кейнсіанською функцією попит на гроші визначається таким рівнянням:

            (14.5)

У стані рівноваги на грошовому ринку попит має дорівнювати пропозиції, тобто Md / P = Ms / P. У розгорнутому вигляді рівновагу на ринку грошей можна подати так:

            (14.6)

Розв’язавши це рівняння відносно r, дістанемо функцію кривої LM:

            (14.7)

За загальним правилом нахил кривої визначається співвідношенням між зміною ендогенної (залежної) змінної і зміною екзогенної (незалежної) змінної. Отже, нахил кривої LM залежить від співвідношення між зміною процентної ставки і зміною доходу, тобто від співвідношення Δr / ΔY.

Як видно з рівняння (14.7), співвідношення Δr / ΔY і нахил кривої LM залежать від коефіцієнта k / h, який відображує ступінь залежності процентної ставки від доходу. Якщо k / h велике, то навіть незначне збільшення доходу може викликати велике зростання процентної ставки. За цих умов на графіку кривої LM відрізок r1r2 буде набагато більшим за відрізок Y1Y2, а крива LM тяжітиме до вертикальної лінії. Якщо k / h мале, то навіть значне збільшення доходу може викликати невелике зростання процентної ставки. За цих умов на графіку кривої LM відрізок r1r2 буде набагато меншим за відрізок Y1Y2, а крива LM тяжітиме до горизонтальної лінії.

Величина коефіцієнта k / h залежить від чутливості попиту на гроші до змін величини доходу (k) і чутливості попиту на гроші до змін рівня процентної ставки (h). Чим більшою є чутливість попиту на гроші до змін величини доходу і чим меншою є чутливість попиту на гроші до змін рівня процентної ставки, тим крутішою є крива LM. І навпаки, чим меншою є величина k і чим більшою є величина h, тим пологішою є крива LM.

Серед показників чутливості найнестабільнішим є чутливість попиту на гроші до змін рівня процентної ставки, тобто h. Показник чутливості h може суттєво впливати на криву LМ. Якщо попит на гроші майже не реагує на зміни процентної ставки, тобто коли h наближається до нуля, тоді співвідношення Δr / ΔY прямує до безкінечності, а крива LМ стає майже вертикальною. Коли попит на гроші великою мірою залежить від змін рівня процентної ставки, тобто h дуже великий, то дуже великим є й співвідношення Δr / ΔY, а крива LМ стає майже горизонтальною. У підрозділі 14.4 буде розглянуто, як це впливає на ефективність фіскальної та монетарної політики.

Крива LM відображує всі можливі зв’язки (комбінації) між доходом (Y) і процентною ставкою (r), за яких забезпечується рівновага на грошовому ринку, тобто тотожність між попитом на гроші і пропозицією грошей. У системі цих зв’язків дохід є екзогенною змінною, а процентна ставка — ендогенною. Це означає, що крива LM має дати відповідь на запитання, як зміна рівня доходу впливає на зміну рівня процентної ставки.

Зв’язувальною ланкою між доходом і процентною ставкою є попит на гроші, який, з одного боку, залежить від доходу, з іншого — впливає на процентну ставку. Тому для побудови кривої LM скористаємося графіком ринку грошей, зміни на якому відбуваються лише під впливом змін на товарному ринку (рис. 14.2).

В основі кривої LM лежить теорія переваги ліквідності Кейнса, яка спирається на припущення, що пропозиція грошей є нееластичною до зміни процентної ставки. Тому в моделі IS – LM крива пропозиції грошей має вигляд вертикальної лінії. Крім того, крива LM будується за припущення, що пропозиція номінальних грошей є незмінною. Враховуємо також, що модель IS – LM спирається на стабільні ціни. За цих умов номінальна і реальна пропозиції грошових запасів (залишків) збігаються.

Як видно з рис. 14.2а і 14.2б, кожному рівню доходу відповідає власна крива попиту на гроші. Якщо дохід становить Y1, то крива попиту на гроші займає положення , а рівновага на грошовому ринку досягається в точці Т1, в якій процентна ставка дорівнює r1. Коли дохід зростає до Y2, то крива попиту на гроші переміщується вправо в положення , оскільки більший обсяг виробництва викликає збільшення попиту на гроші. Щоб урівноважити грошовий ринок за незмінної пропозиції грошей, процентна ставка має зрости до r2. Рівновага на грошовому ринку досягається тепер у точці Т2. Аналогічно, збільшення доходу до Y3 матиме своїм наслідком ще вищий рівень рівноважної процент­ної ставки, тобто r3.

Отже, між доходом і процентною ставкою існує прямий зв’язок: чим більший дохід, тим вищою є процентна ставка, і навпаки. На рис. 14.2б крива LM підсумовує зв’язок між доходом
і процентною ставкою. Вона має додатний нахил і показує, що між доходом і процентною ставкою існує пряма залежність. Крива LM є графічним відображенням рівноваги на грошовому ринку й охоплює всі точки, в яких забезпечується тотожність між попитом на гроші і пропозицією грошей. Для кожного рівня доходу крива LM показує, якою має бути процентна ставка, щоб на грошовому ринку досягалася рівновага. Але уявлення про властивості кривої LM можна розширити, якщо розглянути лінійну функцію попиту на гроші в алгебраїчній формі.

Згідно з кейнсіанською функцією попит на гроші визначається таким рівнянням:

            (14.5)

У стані рівноваги на грошовому ринку попит має дорівнювати пропозиції, тобто Md / P = Ms / P. У розгорнутому вигляді рівновагу на ринку грошей можна подати так:

            (14.6)

Розв’язавши це рівняння відносно r, дістанемо функцію кривої LM:

            (14.7)

За загальним правилом нахил кривої визначається співвідношенням між зміною ендогенної (залежної) змінної і зміною екзогенної (незалежної) змінної. Отже, нахил кривої LM залежить від співвідношення між зміною процентної ставки і зміною доходу, тобто від співвідношення Δr / ΔY.

Як видно з рівняння (14.7), співвідношення Δr / ΔY і нахил кривої LM залежать від коефіцієнта k / h, який відображує ступінь залежності процентної ставки від доходу. Якщо k / h велике, то навіть незначне збільшення доходу може викликати велике зростання процентної ставки. За цих умов на графіку кривої LM відрізок r1r2 буде набагато більшим за відрізок Y1Y2, а крива LM тяжітиме до вертикальної лінії. Якщо k / h мале, то навіть значне збільшення доходу може викликати невелике зростання процентної ставки. За цих умов на графіку кривої LM відрізок r1r2 буде набагато меншим за відрізок Y1Y2, а крива LM тяжітиме до горизонтальної лінії.

Величина коефіцієнта k / h залежить від чутливості попиту на гроші до змін величини доходу (k) і чутливості попиту на гроші до змін рівня процентної ставки (h). Чим більшою є чутливість попиту на гроші до змін величини доходу і чим меншою є чутливість попиту на гроші до змін рівня процентної ставки, тим крутішою є крива LM. І навпаки, чим меншою є величина k і чим більшою є величина h, тим пологішою є крива LM.

Серед показників чутливості найнестабільнішим є чутливість попиту на гроші до змін рівня процентної ставки, тобто h. Показник чутливості h може суттєво впливати на криву LМ. Якщо попит на гроші майже не реагує на зміни процентної ставки, тобто коли h наближається до нуля, тоді співвідношення Δr / ΔY прямує до безкінечності, а крива LМ стає майже вертикальною. Коли попит на гроші великою мірою залежить від змін рівня процентної ставки, тобто h дуже великий, то дуже великим є й співвідношення Δr / ΔY, а крива LМ стає майже горизонтальною. У підрозділі 14.4 буде розглянуто, як це впливає на ефективність фіскальної та монетарної політики.