• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

АННОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджено
Міністерством освіти і науки України

ББК 65.012.2

С 56

Рецензенти

Ю. М. Бажал, д-р екон. наук, проф.
(Національний університет «Києво-Могилянська академія»)

В. Д. Базилевич, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

Редакційна колегія факультету економіки та управління

Голова редакційної колегії А. П. Наливайко, д-р екон. наук, проф.

Відповідальний секретар Н. М. Євдокимова, канд. екон. наук, доц.

Члени редакційної колегії: Т. В. Омельяненко, канд. екон. наук, доц.; В. М. Лавриненко, канд. екон. наук, доц.; Г. О. Пухтаєвич, канд. екон. наук, доц.; І. М. Репіна, канд. екон. наук, доц.; О. М. Мельник, д-р екон. наук, проф.; В. Є. Москалюк, канд. екон. наук, доц.; B. I. Кириленко, канд. екон. наук, доц.

Затверджено Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-2638 від 05.11.04

С 56                Макроекономіка - Савченко А. Г.

Підручник. — К.: КНЕУ, 2005. — 441 с.

ISВN 966–574–781–9

У підручнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. У центрі уваги перебувають такі категорії, як валовий внутрішній продукт, безробіття, інфляція та ін., які відображують загальні результати економічної діяльності країни. Предмет макроекономіки розкривається на основі аналізу механізму функціонування ринкової системи та впливу економічної політики держави на макроекономічні процеси. Методологічну базу підручника становлять загальновизнані теорії: класична, кейнсіанська, монетаристська та ін. Теоретичні положення ілюструються таблицями, графіками, алгебраїчними формулами.

Для студентів економічних спеціальностей, а також викладачів, державних службовців і політиків, які цікавляться проблемами макроекономіки.

ББК 65.012.2

Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

© А. Г. Савченко, 2005

ІSBN  966–574–781–9           © КНЕУ, 2005

Навчальне видання

САВЧЕНКО Анатолій Григорович

МАКРОЕКОНОМІКА

Підручник

Редактор І. Стремовська

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Л. Гримальська

Комп’ютерна верстка С. Лозова

Підписано до друку 8.07.05. Формат 60´84/16. Папір офсет.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 25,80.

Обл.-вид. арк. 28,86. Наклад 4500 пр. Зам. № 04-2892

Київський національний економічний університет

03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №235 від 07.11.2000)

Тел./факс (044) 458-00-66; (044) 456-64-58
Друк ПП «Гарант Сервіс»

03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 46

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №1256 від 10.02.2003)

Тел./факс: (044) 206–20–75; 206–20–76

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджено
Міністерством освіти і науки України

ББК 65.012.2

С 56

Рецензенти

Ю. М. Бажал, д-р екон. наук, проф.
(Національний університет «Києво-Могилянська академія»)

В. Д. Базилевич, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

Редакційна колегія факультету економіки та управління

Голова редакційної колегії А. П. Наливайко, д-р екон. наук, проф.

Відповідальний секретар Н. М. Євдокимова, канд. екон. наук, доц.

Члени редакційної колегії: Т. В. Омельяненко, канд. екон. наук, доц.; В. М. Лавриненко, канд. екон. наук, доц.; Г. О. Пухтаєвич, канд. екон. наук, доц.; І. М. Репіна, канд. екон. наук, доц.; О. М. Мельник, д-р екон. наук, проф.; В. Є. Москалюк, канд. екон. наук, доц.; B. I. Кириленко, канд. екон. наук, доц.

Затверджено Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-2638 від 05.11.04

С 56                Макроекономіка - Савченко А. Г.

Підручник. — К.: КНЕУ, 2005. — 441 с.

ISВN 966–574–781–9

У підручнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. У центрі уваги перебувають такі категорії, як валовий внутрішній продукт, безробіття, інфляція та ін., які відображують загальні результати економічної діяльності країни. Предмет макроекономіки розкривається на основі аналізу механізму функціонування ринкової системи та впливу економічної політики держави на макроекономічні процеси. Методологічну базу підручника становлять загальновизнані теорії: класична, кейнсіанська, монетаристська та ін. Теоретичні положення ілюструються таблицями, графіками, алгебраїчними формулами.

Для студентів економічних спеціальностей, а також викладачів, державних службовців і політиків, які цікавляться проблемами макроекономіки.

ББК 65.012.2

Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

© А. Г. Савченко, 2005

ІSBN  966–574–781–9           © КНЕУ, 2005

Навчальне видання

САВЧЕНКО Анатолій Григорович

МАКРОЕКОНОМІКА

Підручник

Редактор І. Стремовська

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Л. Гримальська

Комп’ютерна верстка С. Лозова

Підписано до друку 8.07.05. Формат 60´84/16. Папір офсет.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 25,80.

Обл.-вид. арк. 28,86. Наклад 4500 пр. Зам. № 04-2892

Київський національний економічний університет

03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №235 від 07.11.2000)

Тел./факс (044) 458-00-66; (044) 456-64-58
Друк ПП «Гарант Сервіс»

03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 46

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №1256 від 10.02.2003)

Тел./факс: (044) 206–20–75; 206–20–76