• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

РОЗДІЛ 4 ФОРМУВАННЯ Й РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Розкрийте сутність прибутку підприємства.

Назвіть складові загального прибутку підприємства та охарактеризуйте їх.

У чому відмінність прибутку, розрахованого за податковим та бухгалтерським обліками?

Як визначається прибуток підприємства від операційної діяльності?

Як формується прибуток підприємства від фінансових операцій?

У чому відмінність понять «собівартість» і «витрати»?

Які витрати відносяться на собівартість (виробничу собівар­тість) реалізованої продукції?

Які фактори впливають на зміну собівартості продукції? Виділіть основні етапи розподілу прибутку підприємства.

У чому сутність методу прямого розрахунку прибутку від реалізації продукції та його недоліки?

За яким порядком здійснюється розрахунок прибутку від реалізації продукції укрупненим методом? Які особливості його застосування?

У чому особливість економічного (аналітичного) методу розрахунку прибутку?

Назвіть складові операційних витрат за Положеннями (стан­дартом) бухгалтерського обліку.

Розкрийте сутність показника рентабельності (дохід-
ності).

Як визначається рентабельність підприємства, окремих видів продукції (робіт, послуг)? Наведіть інші показники рентабельності (які відомі). Як вони визначаються?

За якими напрямами використовується прибуток підприємства?

Тест 1. Інформація про формування прибутку підприємства відображається у таких формах фінансової звітності:

баланс;

звіт про рух грошових коштів;

звіт про фінансові результати;

звіт про власний капітал;

примітки до фінансової звітності.

Тест 2. Показники, які враховуються під час обчислення прибутку від реалізації продукції, — це…

сплата процентів за банківськими кредитами;

собівартість реалізованої продукції;

надходження від продажу облігацій власної емісії;

податок на додану вартість і акцизний збір;

виручка від реалізації продукції.

Тест 3. Чистий прибуток підприємства використовується за та­кими напрямками:

фінансування забезпечень наступних витрат і платежів;

сплата процентів за позиками;

виплата грошових дивідендів;

формування резервного фонду;

поповнення статутного капіталу.

Тест 4. Складові відпускної ціни одиниці продукції підприємства — це…

собівартість продукції;

дивіденди;

акцизний збір;

прибуток;

податок на додану вартість.

Тест 5. Повна собівартість продукції підприємства формується з таких елементів, як:

нерозподілений прибуток;

непрямі податки;

виробнича собівартість реалізованої продукції;

витрати на реалізацію;

грошові дивіденди;

Тест 6. Виробнича собівартість реалізованої продукції підприємства складається з таких елементів, як:

адміністративні витрати;

податок на додану вартість;

прямі витрати на оплату праці;

виплати матеріального заохочення працівникам;

змінні та постійні загальновиробничі витрати.

Тест 7. Прибуток підприємства від фінансових операцій формують...

надходження грошових дивідендів;

надходження від розміщення акцій власної емісії;

надходження в результаті розподілу доходів згідно з договором про спільну діяльність без створення юридичної особи;

завершення строку позовної давності за нарахованими, але не виплаченими дивідендами;

надходження в рахунок погашення комерційного кредиту.

Тест 8. До повної собівартості реалізованої продукції можна включити такі з наведених статей:

викуп акцій власної емісії;

фонд оплати праці;

викуп та погашення конвертованих облігацій;

закупівля напівфабрикатів;

виконання гарантійних зобов’язань щодо продукції.

Тест 9. Чистий прибуток підприємства використовується на...

виплату матеріального заохочення працівникам підприємства;

виплату основної заробітної плати;

поповнення резервного фонду;

формування резерву сумнівних боргів;

сплату податку на прибуток.

Тест 10. Резервний капітал створюється за рахунок:

валового доходу;

чистого прибутку;

нерозподіленого прибутку;

чистого доходу;

валових витрат.

Тест 11. Для визначення чистого прибутку підприємства використовуються такі показники:

непрямі податки;

загальний прибуток підприємства;

надходження від продажу акцій власної емісії;

виплата дивідендів;

податок на прибуток.

Тест 12. Ціну виробника формують:

собівартість продукції;

сума виплачених дивідендів;

акцизний збір;

норма прибутку в ціні;

податок на додану вартість.

Тест 13. Мінімальна частина чистого прибутку підприємства, що відраховується до резервного капіталу, становить...

не менше 5 % чистого прибутку;

не менше 10 % нерозподіленого прибутку;

не менше 25 % чистого прибутку;

не менше 5 % нерозподіленого прибутку;

не менше 5 % валового прибутку.

Тест 14. Для визначення прибутку підприємства від реалізації продукції методом прямого розрахунку застосовуються...

собівартість одиниці продукції;

обсяг продукції в натуральному виразі;

відпускна ціна одиниці продукції;

ціна виробника одиниці продукції;

немає правильної відповіді.

Тест 15. Щоб визначити рентабельність продажу підприємства, слід застосовувати такі показники:

валюта балансу;

собівартість продукції;

виручка від реалізації продукції;

чистий прибуток;

податок на додану вартість.

Тест 16. Рентабельність операційної діяльності підприємства визначається з урахуванням таких показників:

прибуток від операційної діяльності;

операційні надходження;

виручка від реалізації продукції в цінах виробника;

поточні витрати на операційну діяльність;

нерозподілений прибуток.

Грошові надходження від покупців (споживачів) продукції підприємства — 873,5 тис. грн, у т. ч. у рахунок погашення дебіторської заборгованості — 119,2 тис. грн. Визнана у звітному періоді дебіторська заборгованість склала 124,7 тис. грн. Сума матеріальних витрат підприємства, пов’язаних з виробництвом у звітному періоді, становить 598,7 тис. грн. Сума нарахованого податку на прибуток підприємства — 67,5 тис. грн.

Визначте величину чистого прибутку за звітний період (продукція підприємства не є підакцизною).

Визначте прибуток підприємства за фінансовими операціями, використовуючи таку інформацію про результати його діяльності у звітному періоді. Здійснено покриття збитку від спільної діяльності після її припинення на суму 72,5 тис. грн. Сплачено власникам 65,0 тис. грн як грошові дивіденди, у т. ч. нерезиденту — 28,0 тис. грн. Проведено уцінку фінансової інвестиції в асоційоване підприємство на 42,5 тис. грн. Сплачено процентів (купонних платежів) за облігаціями — 39,0 тис. грн. Отримано відсотків (купонних платежів) за облігаціями — 13,5 тис. грн.

Визначте прибуток відприємства, що буде отриманий від реалізації інвестиційного проекту, виходячи з таких даних. Вартість інвестиційного проекту, розрахованого на 9 місяців, становить 100 тис. грн і на 60 % фінансується за рахунок банківського кредиту. Ставка за користування банківським кредитом — 27 % річних. Строк залучення кредиту дорівнює терміну реалізації проекту плюс 2 тижні. Проценти за кредитом виплачуються однора­зово в момент погашення кредиту після завершення терміну його використання. Рентабельність інвестиції планується на рівні 27,5 % від вкладених коштів.

Визначте суму чистого прибутку від фінансових операцій, використовуючи таку інформацію про діяльність підприємства у звітному періоді.

Надійшли дивіденди від резидента в сумі 31 тис. грн, від нерезидента — 20 тис. грн. Проведено дооцінку балансової вартості основних засобів з 298,2 до 437,5 тис. грн. Продано патент за 124 тис. грн при його залишковій вартості в 103,5 тис. грн. Надійшов черговий купонний платіж від емітента корпоративних облігацій на суму 10 тис. грн.

Визначте, які зміни абсолютної величини фінансового результату (прибутку) підприємства від операційної діяльності очікуються в плановому періоді. У звітному періоді ціна вироб­ника за одиницю продукції становила 17 грн і, враховуючи тенденції ринку, у плановому періоді зміна її величини не очікується. За рахунок удосконалення технологічних норм виробничого процесу очікується скорочення середніх умовно-змінних витрат підприємства на одиницю продукції з 11,25 грн до 10,80 грн. Така можливість забезпечується за рахунок введення в дію нових технологій, що, у свою чергу, призводить до збільшення умовно-постій­них витрат на 10 %. Врахуйте, що у звітному періоді підприємство за обсягів реалізації в 135,4 тис. виробів зазнало збитків у сумі 87 450 грн. За рахунок збільшення місткості ринку та посилення ринкової конкурентної позиції підприємства очікується зростання обсягів реалізації продукції на 25 %.

Визначте величину чистого прибутку підприємства в плановому періоді за умови, що величина чистого доходу від реалізації товарів становитиме 715 тис. грн; витрати підприємства — 565 тис. грн; нарахований податок на прибуток — 75 тис. грн; податкові зобов’язання з ПДВ — 138 тис. грн; дохід від володіння корпоративними правами — 85 тис. грн, у т. ч. корпоративними правами резидента — 62 тис. грн, нерезидента — 23 тис. грн; визнаний дохід від курсових різниць — 8,5 тис. грн.

Визначте зміну величини прибутку підприємства від основної діяльності в плановому періоді. Оцініть також зміну величини витрат на 1 грн товарної продукції. У звітному періоді за обсягу реалізації 98 750 виробів за ціною виробника 30 грн підприємство отримало прибутку в розмірі 414,75 тис. грн. У плановому періоді за рахунок удосконалення виробничого процесу очікується скорочення на 4,5 коп. витрат на 1 грн товарної продукції. Враховуючи збільшення попиту на продукцію, підприємство планує підвищити ціну виробника до 34,0 грн без зменшення обсягів реалізації.

Розрахуйте абсолютну величину прибутку підприємства від реалізації продукції в плановому періоді, якщо розглядаються два варіанти дій підприємства, та виберіть найкращий з них. За рахунок посилення ринкових позицій і підвищення попиту підприємство може розраховувати на зростання обсягів реалізації на 15 % за умови збереження рівня ціни виробника. Як альтернатива розглядається можливість підвищення ціни з 24,0 грн до 28,0 грн, що забезпечить незмінність обсягів реалізації продукції. Середні умовно-змінні вит­рати на одиницю продукції підприємства становлять 18,0 грн, а за обсягів реалізації у звітному періоді на рівні 175,5 тис. виробів підприємство отримувало прибуток у розмірі 83,0 тис. грн.

Визначте прибуток (збиток) підприємства від зміни реальної вартості активів, які перебувають у його власності. Вперше щодо даної групи основних засобів проведено дооцінку їх балансової вартості на 38,5 тис. грн. Отримано дохід від спільної діяльності (пере­оцінка частки підприємства в спільноконтрольованих активах) — 19,5 тис. грн. Переоцінено балансову вартість ліценції (за залишкового вартістю) з 50,0 тис. грн до 35,0 тис. грн (дооцінка раніше не проводилася). Визнано збиток від курсових різниць — 2,8 тис. грн.

Визначте максимально можливе скорочення ціни виробника за одиницю продукції підприємства, яке дозволить забезпечити незмінність величини рентабельності продажу в плановому періоді. У звітному періоді за обсягу реалізації 35,6 тис. виробів за оптовою ціною 15 грн підприємство отримало прибуток у сумі 93,45 тис. грн при величині постійних витрат 66,7 тис. грн. За рахунок завершення реконструкції виробничої лінії та виведення з експлуатації надлишкових основних засобів очікується скорочення середніх умовно-змінних витрат з 10,5 грн до 9,8 грн, а умовно-постійних — на 15 % від рівня звітного періоду.

На основі наведених нижче даних визначте величину чистого та нерозподіленого прибутку ВАТ «Акціонерне». У звітному періоді чиста виручка від реалізації продукції становила 840 000 грн; грошові витрати на виробництво та реалізацію товарної продукції — 475 000 грн, величина нарахованої амортизації — 145 000 грн; нарахований до сплати податок на прибуток за звітний період — 90 000 грн; ПДВ — 120 000 грн; у зв’язку з виплатою грошових дивідендів за попередній період підприємство нарахувало та сплатило до бюджету податок у сумі 40 000 грн; відповідно до статутних документів здійснено відрахування до резервного капіталу — 15 %; виплата грошових дивідендів не передбачалася.

На основі основних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробник» у звітному періоді визначте величину чистого прибутку та нерозподіленого прибутку підприємства. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ) становила 925 000 грн; вели­чина нарахованої амортизації — 120 000 грн; рентабельність продажу — 36,0 %. Нарахований податок на прибуток — 90 000 грн. Відповідно до статутних документів здійснено відрахування до резервного капіталу — 15 %; на виплату грошових дивідендів спрямовано 30 % чистого прибутку.

Яким буде нерозподілений прибуток ЗАТ «Виробник», якщо результати фінансово-господарської діяльності товариства у звіт­ному періоді такі. Прибуток підприємства за звітний період дорівнює 825 000 грн, нарахований до сплати податок на прибуток — 175 000 грн. Проведено переоцінку (дооцінку) балансової вартості нематеріальних активів на суму 42,35 тис. грн. Підприємство здійснює розподіл чистого прибутку за такими напрямами: резервний капітал — 10 %; виплата дивідендів за корпоративними правами — 40, %; виплата матеріального заохочення працівникам — 25 %.

Виходячи з таких даних, визначте абсолютну величину нерозподіленого прибутку ВАТ «Акціонерне» за звітний рік, якщо на формування резервного капіталу передбачено відрахування в розмірі 12 % чистого прибутку. Підприємство емітувало 110 тис. простих та 10 тис. привілейованих акцій. За привілейованими акціями дивіденди виплачуються в розмірі 2,25 грн на акцію виключно в грошовій формі. За результатами фінансово-госпо­дарської діяльності у звітному році чистий прибуток товариства становив 500 тис. грн, з яких за рішенням загальних зборів акціонерів на виплату дивідендів за простими акціями спрямовано 20 % чистого прибутку (виплатили у формі акцій).

Яку суму нерозподіленого прибутку підприємство може спрямувати на фінансування інвестиційних проектів після виплати стабільних дивідендів, враховуючи такі дані? Підприємство випускало лише прості акції в кількості 20 тис. За результатами діяльності у звітному році прибуток становив 170 тис. грн, нарахований до сплати податок на прибуток — 52,5 тис. грн. Із чистого прибутку здійснюється відрахування до резервного капіталу в розмірі 6 %. У попередніх періодах як дивіденди підприємство виплачувало 2,5 грн на акцію.

Визначте, ураховуючи наведені дані, суму нерозподіленого прибутку ВАТ «Акціонерне» станом на кінець звітного року. Товариство випускало 9 тис. простих та 1 тис. привілейованих акцій. За привілейованими акціями передбачено дивіденд у розмірі 15 грн на акцію. Чистий прибуток за звітний період становив (80,5 тис. грн), і було вирішено не відмовлятися від виплати грошових дивідендів. Нерозподілений прибуток товариства за попередні періоди дорівнював 38,5 тис. грн.

Розкрийте сутність прибутку підприємства.

Назвіть складові загального прибутку підприємства та охарактеризуйте їх.

У чому відмінність прибутку, розрахованого за податковим та бухгалтерським обліками?

Як визначається прибуток підприємства від операційної діяльності?

Як формується прибуток підприємства від фінансових операцій?

У чому відмінність понять «собівартість» і «витрати»?

Які витрати відносяться на собівартість (виробничу собівар­тість) реалізованої продукції?

Які фактори впливають на зміну собівартості продукції? Виділіть основні етапи розподілу прибутку підприємства.

У чому сутність методу прямого розрахунку прибутку від реалізації продукції та його недоліки?

За яким порядком здійснюється розрахунок прибутку від реалізації продукції укрупненим методом? Які особливості його застосування?

У чому особливість економічного (аналітичного) методу розрахунку прибутку?

Назвіть складові операційних витрат за Положеннями (стан­дартом) бухгалтерського обліку.

Розкрийте сутність показника рентабельності (дохід-
ності).

Як визначається рентабельність підприємства, окремих видів продукції (робіт, послуг)? Наведіть інші показники рентабельності (які відомі). Як вони визначаються?

За якими напрямами використовується прибуток підприємства?

Тест 1. Інформація про формування прибутку підприємства відображається у таких формах фінансової звітності:

баланс;

звіт про рух грошових коштів;

звіт про фінансові результати;

звіт про власний капітал;

примітки до фінансової звітності.

Тест 2. Показники, які враховуються під час обчислення прибутку від реалізації продукції, — це…

сплата процентів за банківськими кредитами;

собівартість реалізованої продукції;

надходження від продажу облігацій власної емісії;

податок на додану вартість і акцизний збір;

виручка від реалізації продукції.

Тест 3. Чистий прибуток підприємства використовується за та­кими напрямками:

фінансування забезпечень наступних витрат і платежів;

сплата процентів за позиками;

виплата грошових дивідендів;

формування резервного фонду;

поповнення статутного капіталу.

Тест 4. Складові відпускної ціни одиниці продукції підприємства — це…

собівартість продукції;

дивіденди;

акцизний збір;

прибуток;

податок на додану вартість.

Тест 5. Повна собівартість продукції підприємства формується з таких елементів, як:

нерозподілений прибуток;

непрямі податки;

виробнича собівартість реалізованої продукції;

витрати на реалізацію;

грошові дивіденди;

Тест 6. Виробнича собівартість реалізованої продукції підприємства складається з таких елементів, як:

адміністративні витрати;

податок на додану вартість;

прямі витрати на оплату праці;

виплати матеріального заохочення працівникам;

змінні та постійні загальновиробничі витрати.

Тест 7. Прибуток підприємства від фінансових операцій формують...

надходження грошових дивідендів;

надходження від розміщення акцій власної емісії;

надходження в результаті розподілу доходів згідно з договором про спільну діяльність без створення юридичної особи;

завершення строку позовної давності за нарахованими, але не виплаченими дивідендами;

надходження в рахунок погашення комерційного кредиту.

Тест 8. До повної собівартості реалізованої продукції можна включити такі з наведених статей:

викуп акцій власної емісії;

фонд оплати праці;

викуп та погашення конвертованих облігацій;

закупівля напівфабрикатів;

виконання гарантійних зобов’язань щодо продукції.

Тест 9. Чистий прибуток підприємства використовується на...

виплату матеріального заохочення працівникам підприємства;

виплату основної заробітної плати;

поповнення резервного фонду;

формування резерву сумнівних боргів;

сплату податку на прибуток.

Тест 10. Резервний капітал створюється за рахунок:

валового доходу;

чистого прибутку;

нерозподіленого прибутку;

чистого доходу;

валових витрат.

Тест 11. Для визначення чистого прибутку підприємства використовуються такі показники:

непрямі податки;

загальний прибуток підприємства;

надходження від продажу акцій власної емісії;

виплата дивідендів;

податок на прибуток.

Тест 12. Ціну виробника формують:

собівартість продукції;

сума виплачених дивідендів;

акцизний збір;

норма прибутку в ціні;

податок на додану вартість.

Тест 13. Мінімальна частина чистого прибутку підприємства, що відраховується до резервного капіталу, становить...

не менше 5 % чистого прибутку;

не менше 10 % нерозподіленого прибутку;

не менше 25 % чистого прибутку;

не менше 5 % нерозподіленого прибутку;

не менше 5 % валового прибутку.

Тест 14. Для визначення прибутку підприємства від реалізації продукції методом прямого розрахунку застосовуються...

собівартість одиниці продукції;

обсяг продукції в натуральному виразі;

відпускна ціна одиниці продукції;

ціна виробника одиниці продукції;

немає правильної відповіді.

Тест 15. Щоб визначити рентабельність продажу підприємства, слід застосовувати такі показники:

валюта балансу;

собівартість продукції;

виручка від реалізації продукції;

чистий прибуток;

податок на додану вартість.

Тест 16. Рентабельність операційної діяльності підприємства визначається з урахуванням таких показників:

прибуток від операційної діяльності;

операційні надходження;

виручка від реалізації продукції в цінах виробника;

поточні витрати на операційну діяльність;

нерозподілений прибуток.

Грошові надходження від покупців (споживачів) продукції підприємства — 873,5 тис. грн, у т. ч. у рахунок погашення дебіторської заборгованості — 119,2 тис. грн. Визнана у звітному періоді дебіторська заборгованість склала 124,7 тис. грн. Сума матеріальних витрат підприємства, пов’язаних з виробництвом у звітному періоді, становить 598,7 тис. грн. Сума нарахованого податку на прибуток підприємства — 67,5 тис. грн.

Визначте величину чистого прибутку за звітний період (продукція підприємства не є підакцизною).

Визначте прибуток підприємства за фінансовими операціями, використовуючи таку інформацію про результати його діяльності у звітному періоді. Здійснено покриття збитку від спільної діяльності після її припинення на суму 72,5 тис. грн. Сплачено власникам 65,0 тис. грн як грошові дивіденди, у т. ч. нерезиденту — 28,0 тис. грн. Проведено уцінку фінансової інвестиції в асоційоване підприємство на 42,5 тис. грн. Сплачено процентів (купонних платежів) за облігаціями — 39,0 тис. грн. Отримано відсотків (купонних платежів) за облігаціями — 13,5 тис. грн.

Визначте прибуток відприємства, що буде отриманий від реалізації інвестиційного проекту, виходячи з таких даних. Вартість інвестиційного проекту, розрахованого на 9 місяців, становить 100 тис. грн і на 60 % фінансується за рахунок банківського кредиту. Ставка за користування банківським кредитом — 27 % річних. Строк залучення кредиту дорівнює терміну реалізації проекту плюс 2 тижні. Проценти за кредитом виплачуються однора­зово в момент погашення кредиту після завершення терміну його використання. Рентабельність інвестиції планується на рівні 27,5 % від вкладених коштів.

Визначте суму чистого прибутку від фінансових операцій, використовуючи таку інформацію про діяльність підприємства у звітному періоді.

Надійшли дивіденди від резидента в сумі 31 тис. грн, від нерезидента — 20 тис. грн. Проведено дооцінку балансової вартості основних засобів з 298,2 до 437,5 тис. грн. Продано патент за 124 тис. грн при його залишковій вартості в 103,5 тис. грн. Надійшов черговий купонний платіж від емітента корпоративних облігацій на суму 10 тис. грн.

Визначте, які зміни абсолютної величини фінансового результату (прибутку) підприємства від операційної діяльності очікуються в плановому періоді. У звітному періоді ціна вироб­ника за одиницю продукції становила 17 грн і, враховуючи тенденції ринку, у плановому періоді зміна її величини не очікується. За рахунок удосконалення технологічних норм виробничого процесу очікується скорочення середніх умовно-змінних витрат підприємства на одиницю продукції з 11,25 грн до 10,80 грн. Така можливість забезпечується за рахунок введення в дію нових технологій, що, у свою чергу, призводить до збільшення умовно-постій­них витрат на 10 %. Врахуйте, що у звітному періоді підприємство за обсягів реалізації в 135,4 тис. виробів зазнало збитків у сумі 87 450 грн. За рахунок збільшення місткості ринку та посилення ринкової конкурентної позиції підприємства очікується зростання обсягів реалізації продукції на 25 %.

Визначте величину чистого прибутку підприємства в плановому періоді за умови, що величина чистого доходу від реалізації товарів становитиме 715 тис. грн; витрати підприємства — 565 тис. грн; нарахований податок на прибуток — 75 тис. грн; податкові зобов’язання з ПДВ — 138 тис. грн; дохід від володіння корпоративними правами — 85 тис. грн, у т. ч. корпоративними правами резидента — 62 тис. грн, нерезидента — 23 тис. грн; визнаний дохід від курсових різниць — 8,5 тис. грн.

Визначте зміну величини прибутку підприємства від основної діяльності в плановому періоді. Оцініть також зміну величини витрат на 1 грн товарної продукції. У звітному періоді за обсягу реалізації 98 750 виробів за ціною виробника 30 грн підприємство отримало прибутку в розмірі 414,75 тис. грн. У плановому періоді за рахунок удосконалення виробничого процесу очікується скорочення на 4,5 коп. витрат на 1 грн товарної продукції. Враховуючи збільшення попиту на продукцію, підприємство планує підвищити ціну виробника до 34,0 грн без зменшення обсягів реалізації.

Розрахуйте абсолютну величину прибутку підприємства від реалізації продукції в плановому періоді, якщо розглядаються два варіанти дій підприємства, та виберіть найкращий з них. За рахунок посилення ринкових позицій і підвищення попиту підприємство може розраховувати на зростання обсягів реалізації на 15 % за умови збереження рівня ціни виробника. Як альтернатива розглядається можливість підвищення ціни з 24,0 грн до 28,0 грн, що забезпечить незмінність обсягів реалізації продукції. Середні умовно-змінні вит­рати на одиницю продукції підприємства становлять 18,0 грн, а за обсягів реалізації у звітному періоді на рівні 175,5 тис. виробів підприємство отримувало прибуток у розмірі 83,0 тис. грн.

Визначте прибуток (збиток) підприємства від зміни реальної вартості активів, які перебувають у його власності. Вперше щодо даної групи основних засобів проведено дооцінку їх балансової вартості на 38,5 тис. грн. Отримано дохід від спільної діяльності (пере­оцінка частки підприємства в спільноконтрольованих активах) — 19,5 тис. грн. Переоцінено балансову вартість ліценції (за залишкового вартістю) з 50,0 тис. грн до 35,0 тис. грн (дооцінка раніше не проводилася). Визнано збиток від курсових різниць — 2,8 тис. грн.

Визначте максимально можливе скорочення ціни виробника за одиницю продукції підприємства, яке дозволить забезпечити незмінність величини рентабельності продажу в плановому періоді. У звітному періоді за обсягу реалізації 35,6 тис. виробів за оптовою ціною 15 грн підприємство отримало прибуток у сумі 93,45 тис. грн при величині постійних витрат 66,7 тис. грн. За рахунок завершення реконструкції виробничої лінії та виведення з експлуатації надлишкових основних засобів очікується скорочення середніх умовно-змінних витрат з 10,5 грн до 9,8 грн, а умовно-постійних — на 15 % від рівня звітного періоду.

На основі наведених нижче даних визначте величину чистого та нерозподіленого прибутку ВАТ «Акціонерне». У звітному періоді чиста виручка від реалізації продукції становила 840 000 грн; грошові витрати на виробництво та реалізацію товарної продукції — 475 000 грн, величина нарахованої амортизації — 145 000 грн; нарахований до сплати податок на прибуток за звітний період — 90 000 грн; ПДВ — 120 000 грн; у зв’язку з виплатою грошових дивідендів за попередній період підприємство нарахувало та сплатило до бюджету податок у сумі 40 000 грн; відповідно до статутних документів здійснено відрахування до резервного капіталу — 15 %; виплата грошових дивідендів не передбачалася.

На основі основних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробник» у звітному періоді визначте величину чистого прибутку та нерозподіленого прибутку підприємства. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ) становила 925 000 грн; вели­чина нарахованої амортизації — 120 000 грн; рентабельність продажу — 36,0 %. Нарахований податок на прибуток — 90 000 грн. Відповідно до статутних документів здійснено відрахування до резервного капіталу — 15 %; на виплату грошових дивідендів спрямовано 30 % чистого прибутку.

Яким буде нерозподілений прибуток ЗАТ «Виробник», якщо результати фінансово-господарської діяльності товариства у звіт­ному періоді такі. Прибуток підприємства за звітний період дорівнює 825 000 грн, нарахований до сплати податок на прибуток — 175 000 грн. Проведено переоцінку (дооцінку) балансової вартості нематеріальних активів на суму 42,35 тис. грн. Підприємство здійснює розподіл чистого прибутку за такими напрямами: резервний капітал — 10 %; виплата дивідендів за корпоративними правами — 40, %; виплата матеріального заохочення працівникам — 25 %.

Виходячи з таких даних, визначте абсолютну величину нерозподіленого прибутку ВАТ «Акціонерне» за звітний рік, якщо на формування резервного капіталу передбачено відрахування в розмірі 12 % чистого прибутку. Підприємство емітувало 110 тис. простих та 10 тис. привілейованих акцій. За привілейованими акціями дивіденди виплачуються в розмірі 2,25 грн на акцію виключно в грошовій формі. За результатами фінансово-госпо­дарської діяльності у звітному році чистий прибуток товариства становив 500 тис. грн, з яких за рішенням загальних зборів акціонерів на виплату дивідендів за простими акціями спрямовано 20 % чистого прибутку (виплатили у формі акцій).

Яку суму нерозподіленого прибутку підприємство може спрямувати на фінансування інвестиційних проектів після виплати стабільних дивідендів, враховуючи такі дані? Підприємство випускало лише прості акції в кількості 20 тис. За результатами діяльності у звітному році прибуток становив 170 тис. грн, нарахований до сплати податок на прибуток — 52,5 тис. грн. Із чистого прибутку здійснюється відрахування до резервного капіталу в розмірі 6 %. У попередніх періодах як дивіденди підприємство виплачувало 2,5 грн на акцію.

Визначте, ураховуючи наведені дані, суму нерозподіленого прибутку ВАТ «Акціонерне» станом на кінець звітного року. Товариство випускало 9 тис. простих та 1 тис. привілейованих акцій. За привілейованими акціями передбачено дивіденд у розмірі 15 грн на акцію. Чистий прибуток за звітний період становив (80,5 тис. грн), і було вирішено не відмовлятися від виплати грошових дивідендів. Нерозподілений прибуток товариства за попередні періоди дорівнював 38,5 тис. грн.