• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

РОЗДІЛ 3 ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Як формуються грошові надходження підприємства відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку?

Чим відрізняється звичайна діяльність підприємства від надзвичайної діяльності (події)?

Які складові надходжень від операційної діяльності підприємства?

Що містить фінансова діяльність підприємства і які способи її організації?

Які операції пов’язані з інвестиційною діяльністю підприємства?

У чому відмінність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від валового доходу?

Дати пояснення визначення доходу за бухгалтерським і податковим обліком.

Пояснити, як впливають на обсяг грошових надходжень підприємства умови розрахунків?

Назвіть причини появи у підприємства дебіторської та кредиторської заборгованості.

Як ціна реалізації впливає на обсяг грошових надход­жень. У чому відмінність вільної відпускної ціни від ціни вироб­ника?

Які недоліки має метод прямого розрахунку під час планування виручки від реалізації продукції (робіт, послуг)?

У чому сутність укрупненого методу планування виручки і відмінність його від прямого?

У чому сутність капітальних (реальних) та фінансових інвестицій?

Що характеризує показник Сash-flow та які існують методи його розрахунку на практиці?

Чому вважається, що показник Сash-flow відображає більшу ефективність операційної діяльності, ніж чистий прибуток?

Визначте правильну відповідь.

Тест 1. До зовнішніх факторів, які впливають на величину гро­шових надходжень підприємств, належать...

обсяг виробництва;

умови та порядок банківського кредитування;

склад і структура витрат підприємства;

система оподаткування підприємств;

правильної відповіді немає.

Тест 2. Грошові надходження підприємства — це...

дохід від товарообмінних операцій підприємства;

грошові кошти, які після первинного розподілу надходять до централізованих фондів;

кошти, які надходять у касу та на поточні й інші банківські рахунки підприємств;

податковий кредит, який виникає в результаті придбання сировини;

правильної відповіді немає.

Тест 3. До зовнішніх джерел формування грошових потоків належать...

чистий прибуток підприємства;

амортизаційні відрахування;

банківські кредити;

виручка від реалізації продукції;

правильної відповіді немає.

Тест 4. До складу надходжень від надзвичайних подій відносять...

надходження від іншої операційної діяльності;

надходження коштів у вигляді страхового відшкодування;

надходження коштів унаслідок погашення векселів;

надходження від фінансових операцій;

правильної відповіді немає.

Тест 5. Не визнаються доходами...

надходження за договорами комісії;

надходження від первинного розміщення цінних паперів;

надходження податкових платежів у виручці від реалізації про­дукції;

усі попередні відповіді правильні;

усі попередні відповіді неправильні.

Тест 6. Фіксовані ціни встановлюються...

для регулювання рівня рентабельності товарів першої необхідності;

під впливом попиту та пропозиції за домовленістю сторін;

з метою поширення експорту виготовлених товарів;

на товари, які монопольно виготовляються державою;

правильної відповіді немає.

Тест 7. З метою встановлення ціни може бути використані такі методи ціноутворення...

витратний;

маркетинговий;

дизбалансний;

«великих хвиль»;

правильної відповіді немає.

Тест 8. Сутність пропорційного методу ціноутворення полягає в тому, що...

ціна встановлюється, як функція цін на аналогічну продукцію конкурентів;

доцільно встановлювати ціни залежно від обсягів продажу продукції;

ціна формується з урахуванням відсотка на вкладений ка-
пітал;

ціна формується в результаті оцінювання переваг, які матиме споживач;

усі відповіді правильні.

Тест 9. Зміст комбінованого методу розрахунку плану реалізації продукції полягає в...

розрахунку виручки від реалізації шляхом множення кількості реалізованих виробів на їх реалізаційну ціну та додавання отриманих значень;

розрахунку виручки шляхом додавання залишків нереалізованої продукції на кінець періоду до обсягу виробництва та віднімання дебіторської заборгованості;

множенні середнього залишку дебіторської заборгованості на період її обертання та додаванні до отриманої величини результату від множення кількості реалізованих виробів на їх реалізаційну ціну;

розрахунку виручки від реалізації основних видів продукції шляхом множення кількості реалізованих виробів на їх реалізаційну ціну, а для інших виробів користуються укрупненим методом;

правильної відповіді немає.

Тест 10. Основним джерелом відшкодування коштів на вироб­ництво та реалізацію продукції, утворення доходів і формування фінансових ресурсів є...

банківські кредити;

кредиторська заборгованість;

чистий дохід від реалізації продукції;

сплачені податкові зобов’язання;

правильної відповіді немає.

Тест 11. Курсові різниці, що виникають від фінансової та інвестиційної діяльності, є...

неопераційними;

операційними;

надзвичайними;

основними;

правильної відповіді немає.

Тест 12. До складу доходів від фінансових операцій включають...

дохід від участі в капіталі;

дохід від реалізації основних фондів;

дохід від реалізації іноземної валюти;

одержані гранти та субсидії;

правильної відповіді немає.

Тест 13. Сутність прямого методу розрахунку руху грошового потоку (Сash-flow) полягає у...

коригуванні операційних прибутків (збитків) на статті доходів та витрат, які не впливають на обсяг грошових коштів, а також на зміни в оборотних активах і зобов’язаннях;

визначенні різниці безпосередньо між вхідними та вихідними грошовими потоками;

визначенні грошового вільного потоку, спрямованого на використання в інвестиційних процесах підприємства з коригуванням на амортизацію;

додаванні приросту оборотних та необоротних активів підпри­ємства;

правильної відповіді немає.

Тест 14. Прямий вплив на розмір виручки від реалізації продукції здійснює...

асортимент продукції;

ціна на продукцію;

якість продукції;

пропозиція і попит на продукцію;

правильної відповіді немає.

Тест 15. Доходи від фінансових інвестицій — це...

надходження від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць;

надходження від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств;

надходження від продажу основних засобів і нематеріальних активів підприємства;

надходження в результаті настання надзвичайних обставин;

правильної відповіді немає.

Тест 16. Рух грошового потоку (Сash-flow) можна розглядати як...

індикатор ліквідності та платоспроможності підприємства;

показник результативності фінансово-господарської діяльності;

індикатор спроможності до фінансування за рахунок внутрішніх джерел;

усі попередні відповіді правильні;

усі попередні відповіді неправильні.

На основі наведених даних визначити доходи від основної опе­раційної діяльності та від надзвичайних подій: надійшло страхове відшкодування за збитки від стихійного лиха — 2000 грн; реалізовано продукції з відстрочкою платежу 3 дні — 3500 грн; надано послуг — 2500 грн; отримано дохід від реалізації основних фондів — 3400 грн; надійшло відшкодування від технічних аварій — 1500 грн; здійснено для замовників ремонтні роботи загальною
вартістю 5650 грн.

На основі наведених даних визначити доходи від іншої операційної діяльності та від фінансових операцій: дохід від інвестицій в асоційовані підприємства — 1000 грн; дохід від реалізації іноземної валюти — 350 грн; одержані штрафи, пені, неустойки — 250 грн; дохід від спільної діяльності — 500 грн; отримані відсотки за облігаціями — 650 грн; виручка від реалізації продукції — 2000 гри; дохід від реалізації основних фондів — 1400 грн.

На основі наведених даних розрахувати операційний Сash-flow прямим методом: сплата відсотків за користування позиками — 1000 грн; грошові видатки на утримання персоналу — 1500 грн; грошові надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — 15 000 грн; інші грошові надходження, які не належать до інвестиційної та фінансової діяльності, — 5000 грн; грошові виплати за сировину, матеріали, послуги — 10 000 грн; отримані відсотки за облігаціями — 650 грн; дохід від реалізації іноземної валюти — 350 грн; дохід від інвестицій в асоційовані підприємства — 1000 грн; сплата податку на прибуток — 350 грн.

На основі наведених даних розрахувати операційний Сash-flow непрямим методом: доходи, не пов’язані з грошовими надходженнями, — 1000 грн; виручка від реалізації продукції — 2000 грн; приріст оборотних активів — 1500 грн; чистий прибуток від операційної діяльності — 1500 грн; витрати, не пов’язані з грошовими виплатами, — 5000 грн; збільшення поточних зобов’язань — 1000 грн; одержані штрафи, пені, неустойки — 250 грн.

На основі наведених даних розрахувати виручку від реалізації товарів прямим методом: обсяг виробництва товарів А та Б, відповідно, — 1000 шт. та 900 шт.; залишок товарів на початок періо­ду — 100 шт. та 120 шт., а на кінець — 150 шт. та 60 шт.; витрати на оплату праці за звітний рік, відповідно, — 1000 грн та 1200 грн, а вартість використаної сировини — 12 000 грн та 8000 грн; ціна товару А — 30,0 грн/шт., а товару Б — 25,0 грн/шт.

На основі наведених даних розрахувати ціну товарів за умови, що: обсяг реалізації товарів А та Б, відповідно, — 8500 грн та 15 900 грн; вартість запасів товарів на початок періоду — 1000 грн та 1500 грн, а на кінець — 2500 грн та 600 грн; кількість одиниць виробленого товару А — 2000 шт., а товару Б — 1000 шт.; ціна товару А в три рази більша за ціну товару Б.

Навчальний центр «Ерудит» проводить 3-місячні курси з підготовки бухгалтерів. Початок навчання — з 1 січня поточного року, курс навчання — 120 годин. Загальна вартість навчання згідно з затвердженим кошторисом — 9000 грн.

Надійшла оплата за навчання згідно з угодами про надання послуг: за перший місяць поточного року — 6000 грн, за другий місяць поточного року — 2000 грн, за третій місяць поточного року — 1000 грн. Усього — 9000 грн (без ПДВ).

У січні було проведено занять загальним обсягом 40 год.;

у лютому — 30 год.;

у березні — 50 год.

Згідно з кошторисом витрат оплата викладачам за навчальну годину (включаючи податок на доходи фізичних осіб та нарахування на обов’язкове страхування) становить 20 грн, адміністративні та загальногосподарські витрати щомісяця — 1500 грн.

Необхідно визначити валовий дохід навчального центру «Еру­дит» за кожний місяць І кварталу поточ

Юридичною фірмою укладено договір на консультаційне об­слуговування підприємства протягом І півріччя поточного року. Згідно з умовами договору щомісячна оплата послуг встановлена в розмірі 1200 грн, у т. ч. ПДВ.

Виконання консультаційних послуг підтверджується актом приймання-передавання виконаних робіт за кожний місяць із зазначенням суми місячної оплати згідно з договором. Детальний перелік і обсяг виконаних робіт за кожний місяць договором не передбачається, консультаційні послуги надаються в міру необхідності.

На початок дії договору підприємством (клієнтом) перераховано на поточний рахунок юридичної фірми авансований платіж у сумі 3600 грн. Решта суми перерахована в останній день терміну дії договору.

Визначити щомісячний валовий дохід юридичної фірми І півріччя згідно з податковим та фінансовим обліком.

1.         У липні поточного року фірмою «Моноліт» відвантажені товари російській компанії «Русь» на суму 3000 доларів США, що підтверджено вантажно-митною декларацією. Курс НБУ за один долар становив = 5,33 грн (протягом ІІІ кварталу не змінювався).

2.         У серпні поточного року на валютний рахунок фірми «Моноліт» надійшли кошти за відвантажені товари, які підлягають продажу згідно з чинним законом у розмірі 50 %. Комісійні банку становлять 0,4 %.

3.         Фірма «Моноліт» має нерухомість, яку надає в оренду фірмі «Скайнлайн» протягом ІІІ кварталу. Договором передбачається щомісячна сплата оренди за 206 м2 площі за ціною 47 грн/м2 (в т. ч. ПДВ) не пізніше 20 числа наступного за звітним місяця.

Визначити суму, яка буде визнана валовим та чистим доходом фірми «Моноліт» за ІІІ квартал поточного року за податковим обліком, а також залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку на 30.09 поточного року.

Товариство «Медікус» закупило в оптовій фірмі «ВВС+» лікарські засоби та вироби медичного призначення для подальшої реалізації в такому асортименті, визначеному нижче.

Найменування
товару

Ціна виробника
за одиницю
товару, грн

Закуплено
за оптовою
ціною за одиницю
товару, грн

Кількість
реалізованого
товару, тис. шт.

Питома вага продукції,
реалізованої
оптом, %

1. Анальгін

1,2

1,23

100

20

2. Цитрамон

0,22

0,27

300

30

3. Новопасіт

7,88

8,91

30

10

Оптова торгова націнка визначена підприємством на рівні 15 % від ціни виробника й на рівні 30 % для реалізації через роздрібну торгівлю.

Розрахувати обсяг грошових надходжень товариства «Медікус» за звітний період:

І варіант: від реалізації товарів оптом.

ІІ варіант: від реалізації через мережу аптек.

ІІІ варіант: загальний по товариству.

Фірма «Вітамін» протягом звітного періоду реалізувала 1300 одиниць товару, які закупила у іноземного партнера — фірми «Доктор V». Перелік закуплених товарів визначено нижче:

Асортимент товару

Ціни за інвойсом
за 1 упаковку,
дол. США

Мито, %

Кількість
реалізованого
товару, шт.

Провіск (операційна нитка)

29,4

0

100

Арифон (у таблетках)

4,75

5

200

Шприц інсуліновий

0,72

10

1000

Усього

1300

При цьому сплата митних послуг становить 375 грн, брокерських послуг — 570 грн;

курс НБУ на день розмитнення і реалізації товару — 1 долар США = 5,33 грн.

При реалізації товару була встановлена торгова націнка — 8 % (ПДВ не нараховується).

Визначити обсяг виручки фірми «Вітамін» від реалізації товарів за звітний період.

На основі наведених нижче даних необхідно визначити виручку від реалізації продукції на внутрішньому ринку України методом прямого розрахунку. Підприємство жодних пільг з оподаткування не має.

Вироби

Залишок
нереалізованої продукції
на початок
планового
періоду, шт.

Випуск
товарної
продукції
в плановому
періоді, шт.

Залишок
нереалізованої продукції
на кінець
планового
періоду, шт.

Повна
собівартість одиниці
реалізованої продукції, грн

Рентабельність
одиниці
виробу, %

А

120

2300

140

20

15

Б

150

5400

90

40

17

В

110

6400

40

30

25

На основі наведених даних необхідно визначити грошові надходження за видами діяльності підприємства за звітний період, якщо мали місце такі операції:

на поточний рахунок надійшло коштів за реалізовану продукцію в сумі 350 тис. грн, у тому числі ПДВ і акцизний збір — 65 тис. грн;

підприємство отримало короткостроковий кредит у сумі 50 тис. грн і довгостроковий кредит у сумі 250 тис. грн;

отримано кошти з державного бюджету для виконання дер­жавного замовлення на суму 30 тис. грн;

отримано дивідендів у сумі 10 тис. грн.

Визначити фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування на кінець звітного періоду та чистий фінансовий результат, виходячи з такої ситуації.

У складі оборотних активів підприємства є депозитні сертифікати на суму 10 тис. грн на строк 3 місяці під 15 % річних. Крім того, підприємство отримало короткостроковий кредит у банку в сумі 100 тис. грн під 35 % річних на 6 місяців з умовою щомісячної сплати процентів, а кредит погашається в кінці терміну дії договору.

Валовий прибуток підприємства від реалізації продукції — 200 тис. грн; доходи від операційної оренди активів = 3 тис. грн, адміністративні витрати у звітному періоді — 40 тис. грн; витрати на збут — 24 тис. грн, інші операційні витрати (сумнівні борги) становлять 1 тис. грн. Податок на прибуток дорівнює 15 тис. грн. Підприємство здійснило внесок до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю в розмірі 40 %. Але це товариство у звітному періоді зазнало збитків у сумі 30 тис. грн.

На підприємстві «Сатін» вартість залишків готової продукції (за повною собівартістю) на складі відвантажених товарів, строк оплати яких не настав, та неоплачених у строк на 1 липня поточного року становили 236 тис. грн. До кінця року підприємство планує прискорити відвантаження готової продукції покупцям і завершити розрахунки з ними на 15 %. Сума виручки від реалізації товарної продукції підприємства без ПДВ за перше півріччя звітного року становила 2184 тис. грн, за собівартістю — 1820 тис. грн.

Визначити обсяги виручки, яку не доотримає підприємство «Сатін» станом на 1.01 наступного року.

Загальний капітал акціонерного товариства 40 500 грн. Прибуток, що спрямовується на виплату дивідендів, — 8000 грн. Кількість випущених акцій — 4500 штук, у тому числі привілейованих 500 шт. з фіксованою ставкою дивідендів у розмірі 33,3 %.

Розрахувати розмір дивідендів на 1 звичайну акцію.

Визначити дохід підприємства, якщо відомі такі дані:

Собівартість одиниці продукції — 510 тис. грн. Рентабельність продукції — 15 %. Залишки товарної продукції (за собівартістю) на початок року становили 14 тис. грн, на кінець року — 36 тис. грн. Продукція оподатковується ПДВ.

Підприємство отримало штраф від постачальників за порушення господарських угод у розмірі 2500 грн, сплатило відсотки й пеню за 15 днів просрочення за невчасно повернуті 100 000 грн кредиту, отриманого під 16 % річних.

Крім того, підприємство реалізувало основні засоби, які перебували на балансі, на суму 50 тис. грн (без ПДВ) за залишковою вартістю 20 тис. грн, витрати на реалізацію становили 5500 грн.

Прибуток від володіння корпоративними правами — 4 тис. грн.

Акціонерне товариство «Ярило», що виробляє безалкогольні напої, на початок звітного періоду мало власний капітал у такому складі: статутний капітал — 800 тис. грн, резервний фонд — 250 тис. грн, нерозподілений прибуток — 130 тис. грн.

Собівартість 1 літра продукції в середньому по підприємству становить 1,5 грн.

Рентабельність продукції — 15 %.

Продукція оподатковується ПДВ.

Керівництво акціонерного товариства «Ярило» має на меті на кінець звітного року:

направити на виплату дивідендів 10 % чистого прибутку (ставка податку на прибуток дорівнює 25 %);

відрахувати в резервний фонд 56 тис. грн;

збільшити нагромаджувальну суму нерозподіленого прибутку на 80 тис. грн.

Визначити:

Необхідний обсяг виробництва по підприємству для досягнення намічених цілей на кінець звітного року.

Обсяг грошових надходжень від реалізації безалкогольних напоїв на кінець звітного року.

Підприємство «Неофіт» у поточному році планує розширити асортимент випуску своєї продукції за допомогою виробництва нового товару.

Про новий товар відомо:

собівартість одиниці товару — 8 грн;

рентабельність товару — 20 %;

акцизний збір — 3 грн з одиниці товару;

торгова націнка — 25 %.

У поточному році планується виробити 1000 одиниць продукції.

Залишки нереалізованої продукції на кінець поточного року становили 200 шт.

Витрати на реалізацію нової продукції через роздрібну мережу, тобто на рекламу й передпродажну підготовку товарів, оформлення вітрин, транспортно-експедиційні витрати передбачаються по підприємству в розмірі 2000 грн.

У поточному році підприємство «Неофіт» має на меті збільшити валові доходи. Тому перед фінансовим відділом постав-
лене завдання: зробити розрахунки та визначити, як доцільно
реалізувати новий товар: через мережу роздрібних магазинів чи оптом.

На основі наведених даних визначте виручку від реалізації продукції комбінованим методом:

залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду — 87 тис. грн;

випуск товарної продукції в плановому кварталі за виробничою собівартістю — 160 тис. грн;

позавиробничі витрати (у % до виробничої собівартості) — 2,5 %;

усього активів — 300 тис. грн;

співвідношення відпускних цін і повної собівартості (коефіцієнт) — 1,2;

норма перебування запасу готової продукції на складі на кінець планового періоду — 8 днів.

На основі наведених даних визначте обсяг реалізації продукції на плановий період методом прямого розрахунку:

випуск товарної продукції в плановому кварталі становитиме 4140,0 тис. грн;

залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду — 146 тис. грн;

норма перебування запасу готової продукції на складі на кінець планового періоду — 3 дні.

Яким повинен бути запланований товарний випуск виробів по підприємству «Факел» (у натуральних одиницях), якщо залишки на початок планового періоду становили 7200 грн, залишки на кінець планового періоду передбачаються в розмірі 3300 грн, ціна кожного виробу планується на рівні 2,1 грн за одиницю. Обсяг реалізації в плановому періоді по підприємству повинен становити 25 000 грн.

Визначити доходи підприємства «Олімп» від фінансових операцій, якщо:

У квітні підприємством планується придбання облігацій на суму 12 000 грн; за цими облігаціями очікується виплата дивідендів у розмірі 45 % річних.

У жовтні підприємство планує вкласти в депозити тимчасово вільні кошти в розмірі 9000 грн на 2 місяці під 18 % річних.

Підприємство бере участь у спільній діяльності іншого підприємства шляхом вкладення вільних коштів у статутний фонд спільного підприємства; причому його частка у статутному фонді СП становить 30 %.

Спільне підприємство передбачає такі результати господарської діяльності:

очікуваний прибуток — 45 тис. грн;

розподіл 30 % прибутку між учасниками спільної діяльності.

ТОВ «Паритет» володіє інвестиційним портфелем, до складу якого входять:

привілейовані акції АКБ «Форум» на загальну суму 40 тис. грн з річною ставкою дивідендів 30 %;

облігації державної позики на загальну суму 8500 грн з дохідністю 15 % річних, термін дії облігації — 10 місяців;

450 акцій ВАТ «Агроконтракт» на загальну суму 6750, що становить 14 % від загальної кількості випущених акцій. Причому в поточному році передбачається розподілити між акціонерами 75 тис. грн чистого прибутку.

Визначити суму грошових надходжень підприємства «Паритет» за поточний рік.

На основі наведених даних необхідно визначити суму чистого доходу підприємства:

За звітний період реалізовано продукції на суму 1680 тис. грн, продукція оподатковується ПДВ.

Протягом звітного періоду було повернуто покупцями продукції на суму 24 тис. грн.

Матеріальні витрати й амортизація становлять 450 тис. грн; заробітна плата — 145 тис. грн.

Визначити доходи підприємства від фінансових операцій,
якщо:

фабрика планує придбати в травні акції на суму 8000 грн; за цими акціями очікується виплата дивідендів у розмірі 30 %
річних;

фабрика в жовтні планує вкласти в депозити тимчасово вільні кошти в розмірі 6000 грн на 2 місяці під 24 % річних;

фабрика бере участь у спільній діяльності іншого підприємства шляхом вкладення вільних коштів у статутний фонд СП; частка фабрики в статутному фонді становить 20 %. Спільне підприємство передбачає отримати прибуток від господарської діяльності в розмірі 20 тис. грн. Передбачається розподіл між учасниками спільної діяльності 30 % прибутку.

Статутний капітал акціонерного товариства становить 30 тис. грн. Акціонерним товариством усього продано 3000 шт. акцій, у тому числі звичайних — 2700 шт. і привілейованих — 300 шт.

Загальна сума чистого прибутку, яка підлягає розподілу у вигляді дивідендів, дорівнює 6300 грн. За привілейованими акціями фіксована ставка затверджена в розмірі 30 %.

Визначити розмір дивідендів на кожну привілейовану та звичайну акцію.

Як формуються грошові надходження підприємства відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку?

Чим відрізняється звичайна діяльність підприємства від надзвичайної діяльності (події)?

Які складові надходжень від операційної діяльності підприємства?

Що містить фінансова діяльність підприємства і які способи її організації?

Які операції пов’язані з інвестиційною діяльністю підприємства?

У чому відмінність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від валового доходу?

Дати пояснення визначення доходу за бухгалтерським і податковим обліком.

Пояснити, як впливають на обсяг грошових надходжень підприємства умови розрахунків?

Назвіть причини появи у підприємства дебіторської та кредиторської заборгованості.

Як ціна реалізації впливає на обсяг грошових надход­жень. У чому відмінність вільної відпускної ціни від ціни вироб­ника?

Які недоліки має метод прямого розрахунку під час планування виручки від реалізації продукції (робіт, послуг)?

У чому сутність укрупненого методу планування виручки і відмінність його від прямого?

У чому сутність капітальних (реальних) та фінансових інвестицій?

Що характеризує показник Сash-flow та які існують методи його розрахунку на практиці?

Чому вважається, що показник Сash-flow відображає більшу ефективність операційної діяльності, ніж чистий прибуток?

Визначте правильну відповідь.

Тест 1. До зовнішніх факторів, які впливають на величину гро­шових надходжень підприємств, належать...

обсяг виробництва;

умови та порядок банківського кредитування;

склад і структура витрат підприємства;

система оподаткування підприємств;

правильної відповіді немає.

Тест 2. Грошові надходження підприємства — це...

дохід від товарообмінних операцій підприємства;

грошові кошти, які після первинного розподілу надходять до централізованих фондів;

кошти, які надходять у касу та на поточні й інші банківські рахунки підприємств;

податковий кредит, який виникає в результаті придбання сировини;

правильної відповіді немає.

Тест 3. До зовнішніх джерел формування грошових потоків належать...

чистий прибуток підприємства;

амортизаційні відрахування;

банківські кредити;

виручка від реалізації продукції;

правильної відповіді немає.

Тест 4. До складу надходжень від надзвичайних подій відносять...

надходження від іншої операційної діяльності;

надходження коштів у вигляді страхового відшкодування;

надходження коштів унаслідок погашення векселів;

надходження від фінансових операцій;

правильної відповіді немає.

Тест 5. Не визнаються доходами...

надходження за договорами комісії;

надходження від первинного розміщення цінних паперів;

надходження податкових платежів у виручці від реалізації про­дукції;

усі попередні відповіді правильні;

усі попередні відповіді неправильні.

Тест 6. Фіксовані ціни встановлюються...

для регулювання рівня рентабельності товарів першої необхідності;

під впливом попиту та пропозиції за домовленістю сторін;

з метою поширення експорту виготовлених товарів;

на товари, які монопольно виготовляються державою;

правильної відповіді немає.

Тест 7. З метою встановлення ціни може бути використані такі методи ціноутворення...

витратний;

маркетинговий;

дизбалансний;

«великих хвиль»;

правильної відповіді немає.

Тест 8. Сутність пропорційного методу ціноутворення полягає в тому, що...

ціна встановлюється, як функція цін на аналогічну продукцію конкурентів;

доцільно встановлювати ціни залежно від обсягів продажу продукції;

ціна формується з урахуванням відсотка на вкладений ка-
пітал;

ціна формується в результаті оцінювання переваг, які матиме споживач;

усі відповіді правильні.

Тест 9. Зміст комбінованого методу розрахунку плану реалізації продукції полягає в...

розрахунку виручки від реалізації шляхом множення кількості реалізованих виробів на їх реалізаційну ціну та додавання отриманих значень;

розрахунку виручки шляхом додавання залишків нереалізованої продукції на кінець періоду до обсягу виробництва та віднімання дебіторської заборгованості;

множенні середнього залишку дебіторської заборгованості на період її обертання та додаванні до отриманої величини результату від множення кількості реалізованих виробів на їх реалізаційну ціну;

розрахунку виручки від реалізації основних видів продукції шляхом множення кількості реалізованих виробів на їх реалізаційну ціну, а для інших виробів користуються укрупненим методом;

правильної відповіді немає.

Тест 10. Основним джерелом відшкодування коштів на вироб­ництво та реалізацію продукції, утворення доходів і формування фінансових ресурсів є...

банківські кредити;

кредиторська заборгованість;

чистий дохід від реалізації продукції;

сплачені податкові зобов’язання;

правильної відповіді немає.

Тест 11. Курсові різниці, що виникають від фінансової та інвестиційної діяльності, є...

неопераційними;

операційними;

надзвичайними;

основними;

правильної відповіді немає.

Тест 12. До складу доходів від фінансових операцій включають...

дохід від участі в капіталі;

дохід від реалізації основних фондів;

дохід від реалізації іноземної валюти;

одержані гранти та субсидії;

правильної відповіді немає.

Тест 13. Сутність прямого методу розрахунку руху грошового потоку (Сash-flow) полягає у...

коригуванні операційних прибутків (збитків) на статті доходів та витрат, які не впливають на обсяг грошових коштів, а також на зміни в оборотних активах і зобов’язаннях;

визначенні різниці безпосередньо між вхідними та вихідними грошовими потоками;

визначенні грошового вільного потоку, спрямованого на використання в інвестиційних процесах підприємства з коригуванням на амортизацію;

додаванні приросту оборотних та необоротних активів підпри­ємства;

правильної відповіді немає.

Тест 14. Прямий вплив на розмір виручки від реалізації продукції здійснює...

асортимент продукції;

ціна на продукцію;

якість продукції;

пропозиція і попит на продукцію;

правильної відповіді немає.

Тест 15. Доходи від фінансових інвестицій — це...

надходження від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць;

надходження від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств;

надходження від продажу основних засобів і нематеріальних активів підприємства;

надходження в результаті настання надзвичайних обставин;

правильної відповіді немає.

Тест 16. Рух грошового потоку (Сash-flow) можна розглядати як...

індикатор ліквідності та платоспроможності підприємства;

показник результативності фінансово-господарської діяльності;

індикатор спроможності до фінансування за рахунок внутрішніх джерел;

усі попередні відповіді правильні;

усі попередні відповіді неправильні.

На основі наведених даних визначити доходи від основної опе­раційної діяльності та від надзвичайних подій: надійшло страхове відшкодування за збитки від стихійного лиха — 2000 грн; реалізовано продукції з відстрочкою платежу 3 дні — 3500 грн; надано послуг — 2500 грн; отримано дохід від реалізації основних фондів — 3400 грн; надійшло відшкодування від технічних аварій — 1500 грн; здійснено для замовників ремонтні роботи загальною
вартістю 5650 грн.

На основі наведених даних визначити доходи від іншої операційної діяльності та від фінансових операцій: дохід від інвестицій в асоційовані підприємства — 1000 грн; дохід від реалізації іноземної валюти — 350 грн; одержані штрафи, пені, неустойки — 250 грн; дохід від спільної діяльності — 500 грн; отримані відсотки за облігаціями — 650 грн; виручка від реалізації продукції — 2000 гри; дохід від реалізації основних фондів — 1400 грн.

На основі наведених даних розрахувати операційний Сash-flow прямим методом: сплата відсотків за користування позиками — 1000 грн; грошові видатки на утримання персоналу — 1500 грн; грошові надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — 15 000 грн; інші грошові надходження, які не належать до інвестиційної та фінансової діяльності, — 5000 грн; грошові виплати за сировину, матеріали, послуги — 10 000 грн; отримані відсотки за облігаціями — 650 грн; дохід від реалізації іноземної валюти — 350 грн; дохід від інвестицій в асоційовані підприємства — 1000 грн; сплата податку на прибуток — 350 грн.

На основі наведених даних розрахувати операційний Сash-flow непрямим методом: доходи, не пов’язані з грошовими надходженнями, — 1000 грн; виручка від реалізації продукції — 2000 грн; приріст оборотних активів — 1500 грн; чистий прибуток від операційної діяльності — 1500 грн; витрати, не пов’язані з грошовими виплатами, — 5000 грн; збільшення поточних зобов’язань — 1000 грн; одержані штрафи, пені, неустойки — 250 грн.

На основі наведених даних розрахувати виручку від реалізації товарів прямим методом: обсяг виробництва товарів А та Б, відповідно, — 1000 шт. та 900 шт.; залишок товарів на початок періо­ду — 100 шт. та 120 шт., а на кінець — 150 шт. та 60 шт.; витрати на оплату праці за звітний рік, відповідно, — 1000 грн та 1200 грн, а вартість використаної сировини — 12 000 грн та 8000 грн; ціна товару А — 30,0 грн/шт., а товару Б — 25,0 грн/шт.

На основі наведених даних розрахувати ціну товарів за умови, що: обсяг реалізації товарів А та Б, відповідно, — 8500 грн та 15 900 грн; вартість запасів товарів на початок періоду — 1000 грн та 1500 грн, а на кінець — 2500 грн та 600 грн; кількість одиниць виробленого товару А — 2000 шт., а товару Б — 1000 шт.; ціна товару А в три рази більша за ціну товару Б.

Навчальний центр «Ерудит» проводить 3-місячні курси з підготовки бухгалтерів. Початок навчання — з 1 січня поточного року, курс навчання — 120 годин. Загальна вартість навчання згідно з затвердженим кошторисом — 9000 грн.

Надійшла оплата за навчання згідно з угодами про надання послуг: за перший місяць поточного року — 6000 грн, за другий місяць поточного року — 2000 грн, за третій місяць поточного року — 1000 грн. Усього — 9000 грн (без ПДВ).

У січні було проведено занять загальним обсягом 40 год.;

у лютому — 30 год.;

у березні — 50 год.

Згідно з кошторисом витрат оплата викладачам за навчальну годину (включаючи податок на доходи фізичних осіб та нарахування на обов’язкове страхування) становить 20 грн, адміністративні та загальногосподарські витрати щомісяця — 1500 грн.

Необхідно визначити валовий дохід навчального центру «Еру­дит» за кожний місяць І кварталу поточ

Юридичною фірмою укладено договір на консультаційне об­слуговування підприємства протягом І півріччя поточного року. Згідно з умовами договору щомісячна оплата послуг встановлена в розмірі 1200 грн, у т. ч. ПДВ.

Виконання консультаційних послуг підтверджується актом приймання-передавання виконаних робіт за кожний місяць із зазначенням суми місячної оплати згідно з договором. Детальний перелік і обсяг виконаних робіт за кожний місяць договором не передбачається, консультаційні послуги надаються в міру необхідності.

На початок дії договору підприємством (клієнтом) перераховано на поточний рахунок юридичної фірми авансований платіж у сумі 3600 грн. Решта суми перерахована в останній день терміну дії договору.

Визначити щомісячний валовий дохід юридичної фірми І півріччя згідно з податковим та фінансовим обліком.

1.         У липні поточного року фірмою «Моноліт» відвантажені товари російській компанії «Русь» на суму 3000 доларів США, що підтверджено вантажно-митною декларацією. Курс НБУ за один долар становив = 5,33 грн (протягом ІІІ кварталу не змінювався).

2.         У серпні поточного року на валютний рахунок фірми «Моноліт» надійшли кошти за відвантажені товари, які підлягають продажу згідно з чинним законом у розмірі 50 %. Комісійні банку становлять 0,4 %.

3.         Фірма «Моноліт» має нерухомість, яку надає в оренду фірмі «Скайнлайн» протягом ІІІ кварталу. Договором передбачається щомісячна сплата оренди за 206 м2 площі за ціною 47 грн/м2 (в т. ч. ПДВ) не пізніше 20 числа наступного за звітним місяця.

Визначити суму, яка буде визнана валовим та чистим доходом фірми «Моноліт» за ІІІ квартал поточного року за податковим обліком, а також залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку на 30.09 поточного року.

Товариство «Медікус» закупило в оптовій фірмі «ВВС+» лікарські засоби та вироби медичного призначення для подальшої реалізації в такому асортименті, визначеному нижче.

Найменування
товару

Ціна виробника
за одиницю
товару, грн

Закуплено
за оптовою
ціною за одиницю
товару, грн

Кількість
реалізованого
товару, тис. шт.

Питома вага продукції,
реалізованої
оптом, %

1. Анальгін

1,2

1,23

100

20

2. Цитрамон

0,22

0,27

300

30

3. Новопасіт

7,88

8,91

30

10

Оптова торгова націнка визначена підприємством на рівні 15 % від ціни виробника й на рівні 30 % для реалізації через роздрібну торгівлю.

Розрахувати обсяг грошових надходжень товариства «Медікус» за звітний період:

І варіант: від реалізації товарів оптом.

ІІ варіант: від реалізації через мережу аптек.

ІІІ варіант: загальний по товариству.

Фірма «Вітамін» протягом звітного періоду реалізувала 1300 одиниць товару, які закупила у іноземного партнера — фірми «Доктор V». Перелік закуплених товарів визначено нижче:

Асортимент товару

Ціни за інвойсом
за 1 упаковку,
дол. США

Мито, %

Кількість
реалізованого
товару, шт.

Провіск (операційна нитка)

29,4

0

100

Арифон (у таблетках)

4,75

5

200

Шприц інсуліновий

0,72

10

1000

Усього

1300

При цьому сплата митних послуг становить 375 грн, брокерських послуг — 570 грн;

курс НБУ на день розмитнення і реалізації товару — 1 долар США = 5,33 грн.

При реалізації товару була встановлена торгова націнка — 8 % (ПДВ не нараховується).

Визначити обсяг виручки фірми «Вітамін» від реалізації товарів за звітний період.

На основі наведених нижче даних необхідно визначити виручку від реалізації продукції на внутрішньому ринку України методом прямого розрахунку. Підприємство жодних пільг з оподаткування не має.

Вироби

Залишок
нереалізованої продукції
на початок
планового
періоду, шт.

Випуск
товарної
продукції
в плановому
періоді, шт.

Залишок
нереалізованої продукції
на кінець
планового
періоду, шт.

Повна
собівартість одиниці
реалізованої продукції, грн

Рентабельність
одиниці
виробу, %

А

120

2300

140

20

15

Б

150

5400

90

40

17

В

110

6400

40

30

25

На основі наведених даних необхідно визначити грошові надходження за видами діяльності підприємства за звітний період, якщо мали місце такі операції:

на поточний рахунок надійшло коштів за реалізовану продукцію в сумі 350 тис. грн, у тому числі ПДВ і акцизний збір — 65 тис. грн;

підприємство отримало короткостроковий кредит у сумі 50 тис. грн і довгостроковий кредит у сумі 250 тис. грн;

отримано кошти з державного бюджету для виконання дер­жавного замовлення на суму 30 тис. грн;

отримано дивідендів у сумі 10 тис. грн.

Визначити фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування на кінець звітного періоду та чистий фінансовий результат, виходячи з такої ситуації.

У складі оборотних активів підприємства є депозитні сертифікати на суму 10 тис. грн на строк 3 місяці під 15 % річних. Крім того, підприємство отримало короткостроковий кредит у банку в сумі 100 тис. грн під 35 % річних на 6 місяців з умовою щомісячної сплати процентів, а кредит погашається в кінці терміну дії договору.

Валовий прибуток підприємства від реалізації продукції — 200 тис. грн; доходи від операційної оренди активів = 3 тис. грн, адміністративні витрати у звітному періоді — 40 тис. грн; витрати на збут — 24 тис. грн, інші операційні витрати (сумнівні борги) становлять 1 тис. грн. Податок на прибуток дорівнює 15 тис. грн. Підприємство здійснило внесок до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю в розмірі 40 %. Але це товариство у звітному періоді зазнало збитків у сумі 30 тис. грн.

На підприємстві «Сатін» вартість залишків готової продукції (за повною собівартістю) на складі відвантажених товарів, строк оплати яких не настав, та неоплачених у строк на 1 липня поточного року становили 236 тис. грн. До кінця року підприємство планує прискорити відвантаження готової продукції покупцям і завершити розрахунки з ними на 15 %. Сума виручки від реалізації товарної продукції підприємства без ПДВ за перше півріччя звітного року становила 2184 тис. грн, за собівартістю — 1820 тис. грн.

Визначити обсяги виручки, яку не доотримає підприємство «Сатін» станом на 1.01 наступного року.

Загальний капітал акціонерного товариства 40 500 грн. Прибуток, що спрямовується на виплату дивідендів, — 8000 грн. Кількість випущених акцій — 4500 штук, у тому числі привілейованих 500 шт. з фіксованою ставкою дивідендів у розмірі 33,3 %.

Розрахувати розмір дивідендів на 1 звичайну акцію.

Визначити дохід підприємства, якщо відомі такі дані:

Собівартість одиниці продукції — 510 тис. грн. Рентабельність продукції — 15 %. Залишки товарної продукції (за собівартістю) на початок року становили 14 тис. грн, на кінець року — 36 тис. грн. Продукція оподатковується ПДВ.

Підприємство отримало штраф від постачальників за порушення господарських угод у розмірі 2500 грн, сплатило відсотки й пеню за 15 днів просрочення за невчасно повернуті 100 000 грн кредиту, отриманого під 16 % річних.

Крім того, підприємство реалізувало основні засоби, які перебували на балансі, на суму 50 тис. грн (без ПДВ) за залишковою вартістю 20 тис. грн, витрати на реалізацію становили 5500 грн.

Прибуток від володіння корпоративними правами — 4 тис. грн.

Акціонерне товариство «Ярило», що виробляє безалкогольні напої, на початок звітного періоду мало власний капітал у такому складі: статутний капітал — 800 тис. грн, резервний фонд — 250 тис. грн, нерозподілений прибуток — 130 тис. грн.

Собівартість 1 літра продукції в середньому по підприємству становить 1,5 грн.

Рентабельність продукції — 15 %.

Продукція оподатковується ПДВ.

Керівництво акціонерного товариства «Ярило» має на меті на кінець звітного року:

направити на виплату дивідендів 10 % чистого прибутку (ставка податку на прибуток дорівнює 25 %);

відрахувати в резервний фонд 56 тис. грн;

збільшити нагромаджувальну суму нерозподіленого прибутку на 80 тис. грн.

Визначити:

Необхідний обсяг виробництва по підприємству для досягнення намічених цілей на кінець звітного року.

Обсяг грошових надходжень від реалізації безалкогольних напоїв на кінець звітного року.

Підприємство «Неофіт» у поточному році планує розширити асортимент випуску своєї продукції за допомогою виробництва нового товару.

Про новий товар відомо:

собівартість одиниці товару — 8 грн;

рентабельність товару — 20 %;

акцизний збір — 3 грн з одиниці товару;

торгова націнка — 25 %.

У поточному році планується виробити 1000 одиниць продукції.

Залишки нереалізованої продукції на кінець поточного року становили 200 шт.

Витрати на реалізацію нової продукції через роздрібну мережу, тобто на рекламу й передпродажну підготовку товарів, оформлення вітрин, транспортно-експедиційні витрати передбачаються по підприємству в розмірі 2000 грн.

У поточному році підприємство «Неофіт» має на меті збільшити валові доходи. Тому перед фінансовим відділом постав-
лене завдання: зробити розрахунки та визначити, як доцільно
реалізувати новий товар: через мережу роздрібних магазинів чи оптом.

На основі наведених даних визначте виручку від реалізації продукції комбінованим методом:

залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду — 87 тис. грн;

випуск товарної продукції в плановому кварталі за виробничою собівартістю — 160 тис. грн;

позавиробничі витрати (у % до виробничої собівартості) — 2,5 %;

усього активів — 300 тис. грн;

співвідношення відпускних цін і повної собівартості (коефіцієнт) — 1,2;

норма перебування запасу готової продукції на складі на кінець планового періоду — 8 днів.

На основі наведених даних визначте обсяг реалізації продукції на плановий період методом прямого розрахунку:

випуск товарної продукції в плановому кварталі становитиме 4140,0 тис. грн;

залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду — 146 тис. грн;

норма перебування запасу готової продукції на складі на кінець планового періоду — 3 дні.

Яким повинен бути запланований товарний випуск виробів по підприємству «Факел» (у натуральних одиницях), якщо залишки на початок планового періоду становили 7200 грн, залишки на кінець планового періоду передбачаються в розмірі 3300 грн, ціна кожного виробу планується на рівні 2,1 грн за одиницю. Обсяг реалізації в плановому періоді по підприємству повинен становити 25 000 грн.

Визначити доходи підприємства «Олімп» від фінансових операцій, якщо:

У квітні підприємством планується придбання облігацій на суму 12 000 грн; за цими облігаціями очікується виплата дивідендів у розмірі 45 % річних.

У жовтні підприємство планує вкласти в депозити тимчасово вільні кошти в розмірі 9000 грн на 2 місяці під 18 % річних.

Підприємство бере участь у спільній діяльності іншого підприємства шляхом вкладення вільних коштів у статутний фонд спільного підприємства; причому його частка у статутному фонді СП становить 30 %.

Спільне підприємство передбачає такі результати господарської діяльності:

очікуваний прибуток — 45 тис. грн;

розподіл 30 % прибутку між учасниками спільної діяльності.

ТОВ «Паритет» володіє інвестиційним портфелем, до складу якого входять:

привілейовані акції АКБ «Форум» на загальну суму 40 тис. грн з річною ставкою дивідендів 30 %;

облігації державної позики на загальну суму 8500 грн з дохідністю 15 % річних, термін дії облігації — 10 місяців;

450 акцій ВАТ «Агроконтракт» на загальну суму 6750, що становить 14 % від загальної кількості випущених акцій. Причому в поточному році передбачається розподілити між акціонерами 75 тис. грн чистого прибутку.

Визначити суму грошових надходжень підприємства «Паритет» за поточний рік.

На основі наведених даних необхідно визначити суму чистого доходу підприємства:

За звітний період реалізовано продукції на суму 1680 тис. грн, продукція оподатковується ПДВ.

Протягом звітного періоду було повернуто покупцями продукції на суму 24 тис. грн.

Матеріальні витрати й амортизація становлять 450 тис. грн; заробітна плата — 145 тис. грн.

Визначити доходи підприємства від фінансових операцій,
якщо:

фабрика планує придбати в травні акції на суму 8000 грн; за цими акціями очікується виплата дивідендів у розмірі 30 %
річних;

фабрика в жовтні планує вкласти в депозити тимчасово вільні кошти в розмірі 6000 грн на 2 місяці під 24 % річних;

фабрика бере участь у спільній діяльності іншого підприємства шляхом вкладення вільних коштів у статутний фонд СП; частка фабрики в статутному фонді становить 20 %. Спільне підприємство передбачає отримати прибуток від господарської діяльності в розмірі 20 тис. грн. Передбачається розподіл між учасниками спільної діяльності 30 % прибутку.

Статутний капітал акціонерного товариства становить 30 тис. грн. Акціонерним товариством усього продано 3000 шт. акцій, у тому числі звичайних — 2700 шт. і привілейованих — 300 шт.

Загальна сума чистого прибутку, яка підлягає розподілу у вигляді дивідендів, дорівнює 6300 грн. За привілейованими акціями фіксована ставка затверджена в розмірі 30 %.

Визначити розмір дивідендів на кожну привілейовану та звичайну акцію.