• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Яку роль виконують фінанси підприємств в умовах трансформації ринкових відносин?

За яких умов функціонування фінансів підприємств найбільш ефективне?

Як класифікуються фінансові відносини, з якими пов’язана дія фінансів підприємств?

Які загальні ознаки мають фінанси мікро- і макрорівня?

Які специфічні ознаки притаманні фінансам підприємств?

Визначте роль розподільчої функції фінансів підприємств у господарській діяльності.

Чому розподіл прибутку є кінцевим етапом у реалізації розподільчої функції фінансів підприємств?

Які принципи допомагають у реалізації функцій фінансів підприємств і чому необхідно дотримуватись цих принципів?

Назвіть основні економічні методи регулювання фінансових ресурсів підприємств.

Які причини впровадження державного регулювання фінансових ресурсів підприємств в умовах трансформації ринкових відносин?

Як впливає форма власності на організацію фінансів підпри­ємств?

Які економічні відносини визначають зміст категорії «фінанси підприємств»?

Які функції виконує фінансова служба підприємства?

Назвіть основні напрямки фінансової роботи на підприємстві.

Назвіть джерела формування фінансових ресурсів підприємств.

Визначте правильну відповідь.

Тест 1. Фінанси підприємств — це…

грошові кошти;

кредитні ресурси;

економічні відносини в грошовій формі, які виявляються в про­цесі руху вартості;

грошові фонди підприємства;

немає правильної відповіді.

Тест 2. Об’єктом розподільчих фінансових відносин є...

грошові надходження на підприємство;

валовий дохід від операційної діяльності;

дохід від здачі в оренду майна;

необоротні активи підприємства;

немає правильної відповіді.

Тест 3. Грошові кошти підприємства — це...

амортизаційні відрахування і прибуток;

кошти, що перебувають на всіх рахунках і в касі підпри-
ємства;

фонд оплати праці;

резервний і страховий фонд;

немає правильної відповіді.

Тест 4. До складу власних і прирівняних до власних джерел фінансових ресурсів входять:

статутний капітал;

цільові внески юридичних і фізичних осіб;

короткострокові банківські кредити;

субсидії бюджетні;

страхові відшкодування.

Тест 5. До складу залучених джерел формування фінансових ресурсів підприємства не належать:

кредиторська заборгованість;

довгострокові банківські кредити;

кошти, мобілізовані на фінансовому ринку;

амортизаційні відрахування;

немає правильної відповіді.

Тест 6. Фінанси підприємств не виконують таких функцій:

відтворювальну;

розподільчу;

контрольну;

цільову;

немає правильної відповіді.

Тест 7. За яким критерієм фінансові ресурси поділяються на фондові й не фондові?

За способом формування;

за джерелом формування;

за часом формування;

за способом використання;

немає правильної відповіді.

Тест 8. Продовжити визначення:

«Фінансові ресурси — це...».

Тест 9. Продовжити визначення:

«Фінансовий механізм — це...».

Тест 10. Основний орієнтир для підприємства, що діє в умовах ринку, це…

максимізація грошових коштів;

максимізація прибутку;

максимізація обсягів виробництва;

підвищення рентабельності;

немає правильної відповіді.

Тест 11. Організація фінансів підприємств базується на:

фінансових розрахунках;

економічних розрахунках;

саморегулюючому механізмі;

прогнозних розрахунках;

немає правильної відповіді.

Тест 12. До об’єктів фінансового управління не належать:

фінансові ресурси підприємства;

фінансові відносини з іншими підприємствами;

товарний оборот;

грошовий оборот;

немає правильної відповіді.

Тест 13. За яким із вказаних напрямків не проводиться аналіз фінансового стану?

Аналіз та оцінка складу й динаміки майна;

аналіз фінансової стійкості підприємства;

аналіз ліквідності балансу;

комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємств;

аналіз і контроль виробничо-господарської діяльності.

Яку роль виконують фінанси підприємств в умовах трансформації ринкових відносин?

За яких умов функціонування фінансів підприємств найбільш ефективне?

Як класифікуються фінансові відносини, з якими пов’язана дія фінансів підприємств?

Які загальні ознаки мають фінанси мікро- і макрорівня?

Які специфічні ознаки притаманні фінансам підприємств?

Визначте роль розподільчої функції фінансів підприємств у господарській діяльності.

Чому розподіл прибутку є кінцевим етапом у реалізації розподільчої функції фінансів підприємств?

Які принципи допомагають у реалізації функцій фінансів підприємств і чому необхідно дотримуватись цих принципів?

Назвіть основні економічні методи регулювання фінансових ресурсів підприємств.

Які причини впровадження державного регулювання фінансових ресурсів підприємств в умовах трансформації ринкових відносин?

Як впливає форма власності на організацію фінансів підпри­ємств?

Які економічні відносини визначають зміст категорії «фінанси підприємств»?

Які функції виконує фінансова служба підприємства?

Назвіть основні напрямки фінансової роботи на підприємстві.

Назвіть джерела формування фінансових ресурсів підприємств.

Визначте правильну відповідь.

Тест 1. Фінанси підприємств — це…

грошові кошти;

кредитні ресурси;

економічні відносини в грошовій формі, які виявляються в про­цесі руху вартості;

грошові фонди підприємства;

немає правильної відповіді.

Тест 2. Об’єктом розподільчих фінансових відносин є...

грошові надходження на підприємство;

валовий дохід від операційної діяльності;

дохід від здачі в оренду майна;

необоротні активи підприємства;

немає правильної відповіді.

Тест 3. Грошові кошти підприємства — це...

амортизаційні відрахування і прибуток;

кошти, що перебувають на всіх рахунках і в касі підпри-
ємства;

фонд оплати праці;

резервний і страховий фонд;

немає правильної відповіді.

Тест 4. До складу власних і прирівняних до власних джерел фінансових ресурсів входять:

статутний капітал;

цільові внески юридичних і фізичних осіб;

короткострокові банківські кредити;

субсидії бюджетні;

страхові відшкодування.

Тест 5. До складу залучених джерел формування фінансових ресурсів підприємства не належать:

кредиторська заборгованість;

довгострокові банківські кредити;

кошти, мобілізовані на фінансовому ринку;

амортизаційні відрахування;

немає правильної відповіді.

Тест 6. Фінанси підприємств не виконують таких функцій:

відтворювальну;

розподільчу;

контрольну;

цільову;

немає правильної відповіді.

Тест 7. За яким критерієм фінансові ресурси поділяються на фондові й не фондові?

За способом формування;

за джерелом формування;

за часом формування;

за способом використання;

немає правильної відповіді.

Тест 8. Продовжити визначення:

«Фінансові ресурси — це...».

Тест 9. Продовжити визначення:

«Фінансовий механізм — це...».

Тест 10. Основний орієнтир для підприємства, що діє в умовах ринку, це…

максимізація грошових коштів;

максимізація прибутку;

максимізація обсягів виробництва;

підвищення рентабельності;

немає правильної відповіді.

Тест 11. Організація фінансів підприємств базується на:

фінансових розрахунках;

економічних розрахунках;

саморегулюючому механізмі;

прогнозних розрахунках;

немає правильної відповіді.

Тест 12. До об’єктів фінансового управління не належать:

фінансові ресурси підприємства;

фінансові відносини з іншими підприємствами;

товарний оборот;

грошовий оборот;

немає правильної відповіді.

Тест 13. За яким із вказаних напрямків не проводиться аналіз фінансового стану?

Аналіз та оцінка складу й динаміки майна;

аналіз фінансової стійкості підприємства;

аналіз ліквідності балансу;

комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємств;

аналіз і контроль виробничо-господарської діяльності.