• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Додаток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 1

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство

ВАТ «Комбінат будіндустрії»

за ЄДРПОУ

04012193

Територія

 

за КОАТУУ

80361

Форма власності

 

за КФВ

20

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06024

Галузь

 

за ЗКГНГ

16170

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

36.63.4

Одиниця виміру, тис. грн.

Контрольна сума

 

Адреса

 

 

 

БАЛАНС

на       31.12        20  04_ р.

Форма № 1  Код за ДКУД    1801001

Актив

Код рядка

На
початок
звітного
періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

3,7

 

первісна вартість

011

41,1

41,1

знос

012

(37,4)

(41,1)

Незавершене будівництво

020

1385,1

2265,5

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

20423,7

19769,6

первісна вартість

031

57389,0

56696,2

знос

032

(36965,3)

(36926,6)

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

2,5

2,5

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

21815,0

22037,6

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

2817,3

2817,3

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

654,8

548,8

готова продукція

130

3777,4

2950,4

товари

140

2813,1

1721,8

Векселі одержані

150

0,3

0,3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

1815,1

1371,0

первісна вартість

161

1815,1

1371,0

резерв сумнівних боргів

162

(—)

(—)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

2,3

2,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2108,2

2154,0

Поточні фінансові інвестиції

220

1432,5

1432,5

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

44,9

91,3

в іноземній валюті

240

19,6

1,0

Інші оборотні активи

250

229,6

3807,8

Усього за розділом II

260

15715,1

16942,2

III. Витрати майбутніх періодів

270

0,1

Баланс

280

37530,2

38979,8

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

9284,3

9284,3

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

30263,6

30263,6

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

– 10983,6

– 11696,0

Неоплачений капітал

360

(—)

(—)

Вилучений капітал

370

(—)

(—)

Усього за розділом I

380

28564,3

27851,9

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

2,1

1,6

Усього за розділом II

430

2,1

1,6

III. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

1634,5

4121,1

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

280,0

280,0

Кредиторська заборгованість за товари, ро­боти, послуги

530

5997,7

5320,0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

471,1

662,2

з бюджетом

550

149,3

145,5

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

47,0

94,9

з оплати праці

580

122,4

212,1

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

261,8

250,5

Усього за розділом IV

620

8963,8

11126,3

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

37530,2

38979,8

Керівник  ________________________

Головний бухгалтер _______________

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство

 

за ЄДРПОУ

04012193

Територія

 

за КОАТУУ

80361

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06024

Галузь

 

за ЗКГНГ

16170

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

36.63.4

Одиниця виміру, тис. грн.

Контрольна сума

 

 

Звіт

про фінансові результати

на       рік        20  04  р.

Форма № 2      Код за ДКУД               1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

30139,1

31367,8

Податок на додану вартість

015

(3935,1)

(4853,2)

Акцизний збір

020

(—)

(—)

 

025

Інші вирахування з доходу

030

(—)

(—)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

26204,0

26514,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(24039,2)

(21698,7)

Валовий:

 

 

 

прибуток

050

2164,8

4815,9

збиток

055

(—)

(—)

Інші операційні доходи

060

192,7

1115,7

Адміністративні витрати

070

(1192,7)

(4259,8)

Витрати на збут

080

(752,2)

(484,1)

Інші операційні витрати

090

(1125,0)

(797,6)

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

100

390,1

збиток

105

(712,4)

(—)

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

(—)

(—)

Втрати від участі в капіталі

150

(—)

(—)

Інші витрати

160

(—)

(—)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

прибуток

170

390,1

збиток

175

(712,4)

(—)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(—)

(—)

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

прибуток

190

390,1

збиток

195

(712,4)

(—)

Надзвичайні:

 

 

 

доходи

200

витрати

205

(—)

(—)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(—)

(—)

Чистий:

 

 

 

прибуток

220

390,1

збиток

225

(712,4)

(   )

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний
період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

12320,4

16822,7

Витрати на оплату праці

240

3178,7

3116,7

Відрахування на соціальні заходи

250

1207,1

1187,7

Амортизація

260

1110,7

1238,1

Інші операційні витрати

270

1260,7

1759,6

Разом

280

19077,6

24124,8

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний
період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник  _________________________

Головний бухгалтер ________________

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 4

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство

ВАТ «Комбінат будіндустрії»

за ЄДРПОУ

04012193

Територія

 

за КОАТУУ

80361

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06024

Галузь

 

за ЗКГНГ

16170

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

12634

Одиниця виміру, тис. грн.

Контрольна сума

 

 

Звіт про рух грошових коштів

на       рік        20  04  р.

Форма № 3      Код за ДКУД               1801004

 

Стаття

Код

За звітний
період

За попередній період

 

 

Надход­ження

Видаток

Надход­ження

Видаток

 

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

712

390,1

Коригування на:

 

 

 

 

 

амортизацію необоротних активів

020

1110,7

х

1238,1

х

збільшення (зменшення) забезпечень

030

1,6

2,1

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

Витрати на сплату відсотків

060

365,1

х

х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

765,0

1630,3

Зменшення (збільшення):

 

 

 

 

 

оборотних активів

080

1199,3

5187,7

витрат майбутніх періодів

090

0,1

Збільшення (зменшення):

 

 

 

 

 

поточних зобов’язань

100

2162,5

1882,6

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

1728,2

1674,6

Сплачені:

 

 

 

 

 

відсотки

130

х

х

податки на прибуток

140

х

х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

1728,2

1674,6

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

1728,2

1674,6

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

Реалізація:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

180

х

х

необоротних активів

190

х

85,7

х

майнових комплексів

200

Отримано:

 

 

 

 

 

відсотки

210

х

х

дивіденди

220

х

х

Інші надходження

230

х

х

Придбання:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

240

х

х

5,0

необоротних активів

250

х

х

майнових комплексів

260

х

х

Інші платежі

270

х

880,4

х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

880,4

80,7

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

880,4

80,7

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

х

х

Отримані позики

320

6050,4

х

3174,5

х

Інші надходження

330

х

х

Погашення позик

340

х

3563,7

х

1540,0

Сплачені дивіденди

350

х

х

Інші платежі

360

х

3306,5

х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

820,0

1634,5

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

820,0

1634,5

Чистий рух коштів за звітний період

400

27,8

40,6

Залишок коштів на початок року

410

64,5

х

23,9

х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року

430

92,3

х

64,5

х

Керівник  __________________________

Головний бухгалтер _________________

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 5

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство

 

за ЄДРПОУ

04012193

Територія

 

за КОАТУУ

80361

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06024

Галузь

 

за ЗКГНГ

16170

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

36.63.4

Одиниця виміру, тис. грн.

Контрольна сума

 

 

Звіт про власний капітал

на       рік        20  04  р.

Форма № 4      Код за ДКУД               1801005

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

9284,4

30263,6

– 10983,6

28564,3

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

Інші зміни

040

Скоригований залишок на початок року

050

9284,3

 

 

30263,6

 

– 10983,6

28564,3

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

060

Уцінка основних засобів

070

Дооцінка незавершеного будівництва

080

Уцінка незавершеного будівництва

090

Дооцінка нематеріальних активів

100

Уцінка нематеріальних ак­тивів

110

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

– 712,4

– 712,4

 

120

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

140

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

Відрахування до резервного капіталу

160

 

170

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

180

Погашення заборгованості з капіталу

190

 

200

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

210

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номінальної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи

270

 

280

Разом зміни в капіталі

290

– 712,4

– 712,4

Залишок на кінець року

300

9284,3

30265,6

– 11696,0

27851,9

Керівник  _________________________

Головний бухгалтер ________________

 

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 1

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство

ВАТ «Комбінат будіндустрії»

за ЄДРПОУ

04012193

Територія

 

за КОАТУУ

80361

Форма власності

 

за КФВ

20

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06024

Галузь

 

за ЗКГНГ

16170

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

36.63.4

Одиниця виміру, тис. грн.

Контрольна сума

 

Адреса

 

 

 

БАЛАНС

на       31.12        20  04_ р.

Форма № 1  Код за ДКУД    1801001

Актив

Код рядка

На
початок
звітного
періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

3,7

 

первісна вартість

011

41,1

41,1

знос

012

(37,4)

(41,1)

Незавершене будівництво

020

1385,1

2265,5

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

20423,7

19769,6

первісна вартість

031

57389,0

56696,2

знос

032

(36965,3)

(36926,6)

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

2,5

2,5

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

21815,0

22037,6

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

2817,3

2817,3

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

654,8

548,8

готова продукція

130

3777,4

2950,4

товари

140

2813,1

1721,8

Векселі одержані

150

0,3

0,3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

1815,1

1371,0

первісна вартість

161

1815,1

1371,0

резерв сумнівних боргів

162

(—)

(—)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

2,3

2,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2108,2

2154,0

Поточні фінансові інвестиції

220

1432,5

1432,5

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

44,9

91,3

в іноземній валюті

240

19,6

1,0

Інші оборотні активи

250

229,6

3807,8

Усього за розділом II

260

15715,1

16942,2

III. Витрати майбутніх періодів

270

0,1

Баланс

280

37530,2

38979,8

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

9284,3

9284,3

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

30263,6

30263,6

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

– 10983,6

– 11696,0

Неоплачений капітал

360

(—)

(—)

Вилучений капітал

370

(—)

(—)

Усього за розділом I

380

28564,3

27851,9

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

2,1

1,6

Усього за розділом II

430

2,1

1,6

III. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

1634,5

4121,1

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

280,0

280,0

Кредиторська заборгованість за товари, ро­боти, послуги

530

5997,7

5320,0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

471,1

662,2

з бюджетом

550

149,3

145,5

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

47,0

94,9

з оплати праці

580

122,4

212,1

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

261,8

250,5

Усього за розділом IV

620

8963,8

11126,3

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

37530,2

38979,8

Керівник  ________________________

Головний бухгалтер _______________

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство

 

за ЄДРПОУ

04012193

Територія

 

за КОАТУУ

80361

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06024

Галузь

 

за ЗКГНГ

16170

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

36.63.4

Одиниця виміру, тис. грн.

Контрольна сума

 

 

Звіт

про фінансові результати

на       рік        20  04  р.

Форма № 2      Код за ДКУД               1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

30139,1

31367,8

Податок на додану вартість

015

(3935,1)

(4853,2)

Акцизний збір

020

(—)

(—)

 

025

Інші вирахування з доходу

030

(—)

(—)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

26204,0

26514,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(24039,2)

(21698,7)

Валовий:

 

 

 

прибуток

050

2164,8

4815,9

збиток

055

(—)

(—)

Інші операційні доходи

060

192,7

1115,7

Адміністративні витрати

070

(1192,7)

(4259,8)

Витрати на збут

080

(752,2)

(484,1)

Інші операційні витрати

090

(1125,0)

(797,6)

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

100

390,1

збиток

105

(712,4)

(—)

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

(—)

(—)

Втрати від участі в капіталі

150

(—)

(—)

Інші витрати

160

(—)

(—)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

прибуток

170

390,1

збиток

175

(712,4)

(—)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(—)

(—)

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

прибуток

190

390,1

збиток

195

(712,4)

(—)

Надзвичайні:

 

 

 

доходи

200

витрати

205

(—)

(—)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(—)

(—)

Чистий:

 

 

 

прибуток

220

390,1

збиток

225

(712,4)

(   )

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний
період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

12320,4

16822,7

Витрати на оплату праці

240

3178,7

3116,7

Відрахування на соціальні заходи

250

1207,1

1187,7

Амортизація

260

1110,7

1238,1

Інші операційні витрати

270

1260,7

1759,6

Разом

280

19077,6

24124,8

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний
період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник  _________________________

Головний бухгалтер ________________

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 4

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство

ВАТ «Комбінат будіндустрії»

за ЄДРПОУ

04012193

Територія

 

за КОАТУУ

80361

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06024

Галузь

 

за ЗКГНГ

16170

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

12634

Одиниця виміру, тис. грн.

Контрольна сума

 

 

Звіт про рух грошових коштів

на       рік        20  04  р.

Форма № 3      Код за ДКУД               1801004

 

Стаття

Код

За звітний
період

За попередній період

 

 

Надход­ження

Видаток

Надход­ження

Видаток

 

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

712

390,1

Коригування на:

 

 

 

 

 

амортизацію необоротних активів

020

1110,7

х

1238,1

х

збільшення (зменшення) забезпечень

030

1,6

2,1

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

Витрати на сплату відсотків

060

365,1

х

х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

765,0

1630,3

Зменшення (збільшення):

 

 

 

 

 

оборотних активів

080

1199,3

5187,7

витрат майбутніх періодів

090

0,1

Збільшення (зменшення):

 

 

 

 

 

поточних зобов’язань

100

2162,5

1882,6

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

1728,2

1674,6

Сплачені:

 

 

 

 

 

відсотки

130

х

х

податки на прибуток

140

х

х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

1728,2

1674,6

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

1728,2

1674,6

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

Реалізація:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

180

х

х

необоротних активів

190

х

85,7

х

майнових комплексів

200

Отримано:

 

 

 

 

 

відсотки

210

х

х

дивіденди

220

х

х

Інші надходження

230

х

х

Придбання:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

240

х

х

5,0

необоротних активів

250

х

х

майнових комплексів

260

х

х

Інші платежі

270

х

880,4

х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

880,4

80,7

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

880,4

80,7

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

х

х

Отримані позики

320

6050,4

х

3174,5

х

Інші надходження

330

х

х

Погашення позик

340

х

3563,7

х

1540,0

Сплачені дивіденди

350

х

х

Інші платежі

360

х

3306,5

х

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

820,0

1634,5

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

820,0

1634,5

Чистий рух коштів за звітний період

400

27,8

40,6

Залишок коштів на початок року

410

64,5

х

23,9

х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року

430

92,3

х

64,5

х

Керівник  __________________________

Головний бухгалтер _________________

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 5

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство

 

за ЄДРПОУ

04012193

Територія

 

за КОАТУУ

80361

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06024

Галузь

 

за ЗКГНГ

16170

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

36.63.4

Одиниця виміру, тис. грн.

Контрольна сума

 

 

Звіт про власний капітал

на       рік        20  04  р.

Форма № 4      Код за ДКУД               1801005

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

9284,4

30263,6

– 10983,6

28564,3

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

Інші зміни

040

Скоригований залишок на початок року

050

9284,3

 

 

30263,6

 

– 10983,6

28564,3

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

060

Уцінка основних засобів

070

Дооцінка незавершеного будівництва

080

Уцінка незавершеного будівництва

090

Дооцінка нематеріальних активів

100

Уцінка нематеріальних ак­тивів

110

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

– 712,4

– 712,4

 

120

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

140

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

Відрахування до резервного капіталу

160

 

170

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

180

Погашення заборгованості з капіталу

190

 

200

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

210

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номінальної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи

270

 

280

Разом зміни в капіталі

290

– 712,4

– 712,4

Залишок на кінець року

300

9284,3

30265,6

– 11696,0

27851,9

Керівник  _________________________

Головний бухгалтер ________________