• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

РОЗДІЛ 9 ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Даний розділ містить практичні завдання (тести) і задачі, що відповідають змісту теми навчальної програми дисципліни «Фінанси підприємств». Слід пам’ятати, що визначення фінансового стану — це необхідний етап для розроблення планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. Задачі даного розділу спрямовані на визначення показників, за допомогою яких можна оцінити фінансовий стан підприємства, а саме: показники, що відображають майновий стан, ліквідність і платоспроможність; фінансову стійкість; ділову активність; оцінку акціонерного капіталу; прибутковість. Необхідно пам’ятати, що методика проведен­ня аналізу фінансового стану залежить від поставленої мети. Аналітична робота може зводитись до спрощеної та більш деталізованої оцінки фінансового стану.

Спрощена оцінка фінансового стану (експрес-аналіз) зводиться до попереднього огляду й аналізу бухгалтерської звітності. Як відомо, бухгалтерський баланс фіксує на певну дату результати господарських операцій. За даними бухгалтерської звітності можна визначити окремі аналітичні показники. Але ці показники повинні бути зіставлюваними. Аналіз показників фінансового стану повинен проводитись у динаміці.

Деталізований аналіз конкретизує, доповнює та розширює окремі напрямки попереднього аналізу. Його мета — більш докладна характеристика майнового й фінансового стану суб’єкта господарювання, результатів його діяльності у звітному періоді, а також можливостей розвитку суб’єкта в перспективі.

Розраховуючи аналітичні показники, які відображають фінансовий стан підприємства, слід пам’ятати, що з 1 січня 2000 р. всі українські підприємства перейшли на нову систему бухгалтерського обліку й звітності. Основні методологічні принципи, якими підприємства керувалися раніше, зазнали істотних змін. Це пов’язано з приведенням національної системи бухгалтерського обліку у відповідність з вимогами ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. З 01.01.2000 р. основними документами, які регулюють систему бухгалтерського обліку, є Закон України 996-ХІV від 16.07.99 р. «Про бухгалтерсь­кий облік та фінансову звітність в Україні», з подальшими змінами й доповненнями; Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 28.02.2000 р., з подальшими змінами й доповненнями. Необхідно також знати, що бухгалтерський облік на підприємстві проводиться безперервно (з дня реєстрації підприємства до його ліквідації) й базуватися на таких основних принципах: обачності; повного висвітлення; автономності; послідовності; безперервності; нарахування й відповідності доходів і витрат; історичної (фактичної) собівартості; єдиного грошового вимірника; періодичності.

У даному збірнику для розв’язання практичних завдань у додатках наведені форми фінансової звітності, на основі яких запропоновано визначити основні показники, що характеризують фінансовий стан підприємства в динаміці, порівняти ці показники з їхнім нормативним значенням і зробити відповідні висновки.

Під час розв’язання задач слід пам’ятати, що до показників оцінки майнового стану суб’єкта господарювання належать такі: сума коштів, яка є в розпорядженні підприємства; частка активної складової основних засобів; коефіцієнт зносу, вибуття, оновлення основних засобів.

З метою оцінки ліквідності та платоспроможності слід визначити суму власних оборотних коштів; маневреність функціонуючого капіталу, коефіцієнт поточної, швидкої й абсолютної ліквідності, коефіцієнт покриття запасів.

Оцінка фінансової стійкості здійснюється за допомогою таких аналітичних показників (коефіцієнтів): концентрації власного капіталу; фінансової залежності, маневреності власного капіталу; структури довгострокових вкладень; довгострокового залучення позикових коштів; співвідношення власних і залучених коштів. Оцінка ділової активності суб’єкта господарювання може бути проведена на основі показників, які характеризують результати та ефективність поточної основної операційної діяльності. До узагальнюючих показників оцінки ефективності використання ресурсів підприємства й динамічності його розвитку має відношення показник ресурсовіддачі й коефіцієнт стійкого економічного росту. Слід пам’ята­ти, що комплексна оцінка фінансового стану підприємства проводиться на основі відносного показника рентабельності.

У процесі обчислення рентабельності потрібно пам’ятати, що цей показник може характеризувати різні аспекти господарської діяльності підприємства, тому в розрахунках застосовується спів­відношення різних показників, зокрема: валовий або чистий прибуток до витрат (собівартості); прибуток від операційної діяльності до обсягу реалізованої продукції (за цінами виробника); чистий прибуток до капіталу підприємства тощо.

Методика й алгоритм визначення вказаних показників детально викладені в навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» (тема 9 ст. 98—117).

Даний розділ містить практичні завдання (тести) і задачі, що відповідають змісту теми навчальної програми дисципліни «Фінанси підприємств». Слід пам’ятати, що визначення фінансового стану — це необхідний етап для розроблення планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. Задачі даного розділу спрямовані на визначення показників, за допомогою яких можна оцінити фінансовий стан підприємства, а саме: показники, що відображають майновий стан, ліквідність і платоспроможність; фінансову стійкість; ділову активність; оцінку акціонерного капіталу; прибутковість. Необхідно пам’ятати, що методика проведен­ня аналізу фінансового стану залежить від поставленої мети. Аналітична робота може зводитись до спрощеної та більш деталізованої оцінки фінансового стану.

Спрощена оцінка фінансового стану (експрес-аналіз) зводиться до попереднього огляду й аналізу бухгалтерської звітності. Як відомо, бухгалтерський баланс фіксує на певну дату результати господарських операцій. За даними бухгалтерської звітності можна визначити окремі аналітичні показники. Але ці показники повинні бути зіставлюваними. Аналіз показників фінансового стану повинен проводитись у динаміці.

Деталізований аналіз конкретизує, доповнює та розширює окремі напрямки попереднього аналізу. Його мета — більш докладна характеристика майнового й фінансового стану суб’єкта господарювання, результатів його діяльності у звітному періоді, а також можливостей розвитку суб’єкта в перспективі.

Розраховуючи аналітичні показники, які відображають фінансовий стан підприємства, слід пам’ятати, що з 1 січня 2000 р. всі українські підприємства перейшли на нову систему бухгалтерського обліку й звітності. Основні методологічні принципи, якими підприємства керувалися раніше, зазнали істотних змін. Це пов’язано з приведенням національної системи бухгалтерського обліку у відповідність з вимогами ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. З 01.01.2000 р. основними документами, які регулюють систему бухгалтерського обліку, є Закон України 996-ХІV від 16.07.99 р. «Про бухгалтерсь­кий облік та фінансову звітність в Україні», з подальшими змінами й доповненнями; Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 28.02.2000 р., з подальшими змінами й доповненнями. Необхідно також знати, що бухгалтерський облік на підприємстві проводиться безперервно (з дня реєстрації підприємства до його ліквідації) й базуватися на таких основних принципах: обачності; повного висвітлення; автономності; послідовності; безперервності; нарахування й відповідності доходів і витрат; історичної (фактичної) собівартості; єдиного грошового вимірника; періодичності.

У даному збірнику для розв’язання практичних завдань у додатках наведені форми фінансової звітності, на основі яких запропоновано визначити основні показники, що характеризують фінансовий стан підприємства в динаміці, порівняти ці показники з їхнім нормативним значенням і зробити відповідні висновки.

Під час розв’язання задач слід пам’ятати, що до показників оцінки майнового стану суб’єкта господарювання належать такі: сума коштів, яка є в розпорядженні підприємства; частка активної складової основних засобів; коефіцієнт зносу, вибуття, оновлення основних засобів.

З метою оцінки ліквідності та платоспроможності слід визначити суму власних оборотних коштів; маневреність функціонуючого капіталу, коефіцієнт поточної, швидкої й абсолютної ліквідності, коефіцієнт покриття запасів.

Оцінка фінансової стійкості здійснюється за допомогою таких аналітичних показників (коефіцієнтів): концентрації власного капіталу; фінансової залежності, маневреності власного капіталу; структури довгострокових вкладень; довгострокового залучення позикових коштів; співвідношення власних і залучених коштів. Оцінка ділової активності суб’єкта господарювання може бути проведена на основі показників, які характеризують результати та ефективність поточної основної операційної діяльності. До узагальнюючих показників оцінки ефективності використання ресурсів підприємства й динамічності його розвитку має відношення показник ресурсовіддачі й коефіцієнт стійкого економічного росту. Слід пам’ята­ти, що комплексна оцінка фінансового стану підприємства проводиться на основі відносного показника рентабельності.

У процесі обчислення рентабельності потрібно пам’ятати, що цей показник може характеризувати різні аспекти господарської діяльності підприємства, тому в розрахунках застосовується спів­відношення різних показників, зокрема: валовий або чистий прибуток до витрат (собівартості); прибуток від операційної діяльності до обсягу реалізованої продукції (за цінами виробника); чистий прибуток до капіталу підприємства тощо.

Методика й алгоритм визначення вказаних показників детально викладені в навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» (тема 9 ст. 98—117).