• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

АННОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

За редакцією
кандидата економічних наук В. З. Потій

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

ББК 65.290-93

Ф 59

Колектив авторів:

В. З. Потій, Н. Д. Бабяк, Г. Ю. Жолнерчик, Є. В. Вакуленко,
Я. І. Невмержицький, С. В. Онищенко, О. А. Островська,
Н. П. Сиволапенко, О. Б. Соколова, О. М. Угляренко, С. В. Ушеренко

Рецензенти:

Л. Ф. Романенко, д-р екон. наук, проф.
(Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»)

І. М. Євдокимова, канд. екон. наук
(Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
«Науково-дослідний економічний інститут»)
Редакційна колегія фінансово-економічного факультету

Голова редакційної колегії В. К. Хлівний, канд. екон. наук, доц.

Відповідальний секретар     A. M. Павліковський, канд. екон. наук, доц.

Члени редакційної колегії    Л. Д. Буряк, канд. екон. наук, проф.

В. З. Потій, канд. екон. наук, доц.

В. М. Опарін, канд. екон. наук, проф.

М. А. Гапанюк, канд. екон. наук, доц.

Т. М. Артюх, канд. екон. наук, доц.

О. О. Гаманкова, канд. екон. наук, доц.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-408 від 10.03.04

Ф 59                Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - Потій В. З., Бабяк Н. Д., Жолнерчик Г. Ю. та ін.; За ред. В. З. Потій. — К.: КНЕУ, 2005. — 244 с.

ISBN 966–574–712–6

Запропонований посібник — один із перших вітчизняних практичних посібників, який розроблено відповідно до навчальної програми з нормативної дисципліни «Фінанси підприємств». До нього увійшли тести, задачі, запитання для самоконтролю, а також методичні вказівки до вивчення дисципліни та розв’язання задач за всіма темами курсу.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів і бізнесу.

ББК 65.290-93

Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

© В. З. Потій, Н. Д. Бабяк,

Г. Ю. Жолнерчик та ін., 2005

ISBN 966574-712-6   © КНЕУ, 2005

Навчальне видання

ПОТІЙ Ванда Зіновіївна

БАБЯК Наталія Дмитрівна
ЖОЛНЕРЧИК Ганна Юріївна та ін.
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ:
ТЕСТИ, ЗАДАЧІ,
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Навчальний посібник
За редакцією
кандидата економічних наук В. З. Потій

Редактор  О. Цимбалюк

Художник обкладинки  Т. Зябліцева

Технічний редактор  Т. Піхота

Коректор  П. Тютюнник

Верстка  С. Мальчевська

Підписано до друку 04.03.05. Формат 60´84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 14,41.
Обл.-вид. арк. 16,40. Наклад 3500 пр. Зам. № 04-2780.

Київський національний економічний університет
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №235 від 07.11.2000)

Тел./факс: (044) 458–00–66; 456–64–58

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

За редакцією
кандидата економічних наук В. З. Потій

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

ББК 65.290-93

Ф 59

Колектив авторів:

В. З. Потій, Н. Д. Бабяк, Г. Ю. Жолнерчик, Є. В. Вакуленко,
Я. І. Невмержицький, С. В. Онищенко, О. А. Островська,
Н. П. Сиволапенко, О. Б. Соколова, О. М. Угляренко, С. В. Ушеренко

Рецензенти:

Л. Ф. Романенко, д-р екон. наук, проф.
(Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»)

І. М. Євдокимова, канд. екон. наук
(Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
«Науково-дослідний економічний інститут»)
Редакційна колегія фінансово-економічного факультету

Голова редакційної колегії В. К. Хлівний, канд. екон. наук, доц.

Відповідальний секретар     A. M. Павліковський, канд. екон. наук, доц.

Члени редакційної колегії    Л. Д. Буряк, канд. екон. наук, проф.

В. З. Потій, канд. екон. наук, доц.

В. М. Опарін, канд. екон. наук, проф.

М. А. Гапанюк, канд. екон. наук, доц.

Т. М. Артюх, канд. екон. наук, доц.

О. О. Гаманкова, канд. екон. наук, доц.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-408 від 10.03.04

Ф 59                Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - Потій В. З., Бабяк Н. Д., Жолнерчик Г. Ю. та ін.; За ред. В. З. Потій. — К.: КНЕУ, 2005. — 244 с.

ISBN 966–574–712–6

Запропонований посібник — один із перших вітчизняних практичних посібників, який розроблено відповідно до навчальної програми з нормативної дисципліни «Фінанси підприємств». До нього увійшли тести, задачі, запитання для самоконтролю, а також методичні вказівки до вивчення дисципліни та розв’язання задач за всіма темами курсу.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів і бізнесу.

ББК 65.290-93

Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

© В. З. Потій, Н. Д. Бабяк,

Г. Ю. Жолнерчик та ін., 2005

ISBN 966574-712-6   © КНЕУ, 2005

Навчальне видання

ПОТІЙ Ванда Зіновіївна

БАБЯК Наталія Дмитрівна
ЖОЛНЕРЧИК Ганна Юріївна та ін.
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ:
ТЕСТИ, ЗАДАЧІ,
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Навчальний посібник
За редакцією
кандидата економічних наук В. З. Потій

Редактор  О. Цимбалюк

Художник обкладинки  Т. Зябліцева

Технічний редактор  Т. Піхота

Коректор  П. Тютюнник

Верстка  С. Мальчевська

Підписано до друку 04.03.05. Формат 60´84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 14,41.
Обл.-вид. арк. 16,40. Наклад 3500 пр. Зам. № 04-2780.

Київський національний економічний університет
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №235 від 07.11.2000)

Тел./факс: (044) 458–00–66; 456–64–58