• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

РОЗДІЛ 11 ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Які фактори можуть зумовити фінансову кризу на підприємстві? Дайте визначення фінансової кризи. Що може стати на­слідком фінансової кризи на підприємстві?

Які розрізняють фази кризи? З якою метою здійснюється ідентифікація глибини фінансової кризи?

Які виділяють види кризи? Якими є причинно-наслідкові зв’язки між різними видами кризи?

У чому полягає економічна сутність фінансової санації підприємства? Що є метою проведення фінансової санації? Дайте визначення автономної та гетерономної санації.

У чому полягає особливість проведення досудової санації державного підприємства?

В яких випадках може бути схвалено рішення про проведення санації боржника в процесі провадження справи про банкрутство?

У чому полягає зміст класичної моделі фінансової санації?

З яких розділів повинен складатися план санації підприємства?

Що може стати критеріями оцінки ефективності санації? Як визначається ефективність санації, якщо за основу брати:

а)         критерій прибутковості;

б)         критерій додаткової вартості, створеної в результаті санації?

Дайте визначення санаційної спроможності підприємства. Що є передумовами та економічними критеріями санаційної спроможності? Охарактеризуйте джерела інформації, що використовуються в процесі оцінки санаційної спроможності.

Що є характерними рисами та метою проведення санацій­ного аудиту? Які завдання вирішуються в процесі його прове­дення?

В яких формах може здійснюватись фінансування санації власниками підприємства? Які основні цілі збільшення статутного капіталу підприємства?

В яких формах кредитори можуть брати участь у фінансовому оздоровленні підприємства-боржника? Якими є особливості санаційних кредитів?

В яких формах може здійснюватись фінансування санації персоналом (трудовим колективом) підприємства-боржника?

Охарактеризуйте форми та методи державної фінансової підтримки санації підприємств. В яких випадках надається державна фінансова санаційна підтримка на безповоротній основі? Чи виправдовує себе така форма підтримки санації підприємств?

Назвіть непрямі методи державної санаційної підтримки підприємств. Якими є види санаційної підтримки підприємств фіскального характеру?

Які функції повинен виконувати інститут банкрутства?

Які типи процедур може застосовувати господарський суд до боржника в процесі провадження справи про банкрутство? Дайте їм характеристику.

За яких умов може бути прийнято рішення про порушення справи про банкрутство підприємства-боржника?

Дайте визначення банкрутству згідно з чинним законодавством. Яким є порядок оголошення підприємства банкрутом?

В якій послідовності задовольняються вимоги кредиторів за рахунок коштів, вилучених від продажу майна банкрута в ліквідаційній процедурі?

У чому суть реструктуризації підприємства? Які заходи можуть здійснюватись у рамках:

а) реструктуризації виробництва?

б) реструктуризації активів?

в) фінансової реструктуризації?

г) корпоративної реструктуризації?

23.       У чому полягає основний зміст реорганізації? Які форми корпоративної реструктуризації направлені на:

а) укрупнення;

б) подрібнення підприємств?

Який вид реорганізації не передбачає змін розмірів підприємства?

24.       Дайте визначення:

а) прихованого банкрутства;

б) фіктивного банкрутства;

в) умисного банкрутства.

25.       Якими є економічні ознаки та мотиви:

а) прихованого банкрутства?

б)         фіктивного банкрутства?

в) умисного банкрутства?

Тест 1. Знайти відповідності:

фінансова криза — це…

банкрутство — це…

а) пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності задовольнити в установлений для цього термін висунуті до нього з боку кредиторів вимоги й виконати зобов’язання перед бюджетом;

б) фаза розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей його впливу на фінансові відносини;

в) визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Тест 2. Знайти відповідності:

стратегічна криза — це…

криза прибутковості — це…

криза ліквідності — це…

а) становище, за якого на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху;

б) становище, за якого перманентні збитки зменшують власний капітал, що призводить до незадовільної структури балансу;

в) становище, за якого підприємство є неплатоспроможним, або існує реальна загроза втрати платоспроможності.

Тест 3. Знайти відповідності:

ендогенні фактори фінансової кризи на підприємстві — це…

екзогенні фактори фінансової кризи на підприємстві — це…

а) недоліки в організаційній структурі підприємства;

б) політична нестабільність у країні;

в) низька якість менеджменту на підприємстві;

г) прорахунки в галузі постачання;

ґ) посилення монополізму на ринку;

д) дискримінація підприємства органами влади та управління;

е) конфлікти між засновниками;

є) дефіцити фінансування;

ж) інфляція.

Тест 4. Знайти відповідності:

до санаційних заходів у рамках реструктуризації активів підприємства належать…

до основних форм рефінансування дебіторської заборгованості належать…

а) факторинг;

б) лізинг основних засобів;

в) форфейтинг;

г) реалізація (здавання в оренду) основних засобів, що не беруть участі в процесі виробництва;

ґ) оптимізація структури розміщення оборотного капіталу;

д) облік векселів;

е) продаж векселів на фондовому ринку;

є) мобілізація прихованих резервів;

ж) використання зворотного лізингу.

Тест 5. Знайти відповідності:

власники підприємства можуть фінансувати санацію в таких формах:

персонал підприємства може фінансувати санацію в таких формах:

фінансова участь кредиторів у санації боржника може відбуватися у формах:

а) збільшення статутного капіталу;

б) надання позик;

в) зменшення статутного капіталу;

г) надання цільових внесків на безповоротній основі;

ґ) реструктуризація наявної заборгованості;

д) зменшення або списання заборгованості;

е) надання санаційних кредитів;

є) відстрочення або відмова від винагороди за виробничі результати;

ж) придбання працівниками акцій свого підприємства;

з) збільшенням кількості акцій існуючої номінальної вартості;

и) збільшенням номінальної вартості акцій;

і) обміном облігацій на акції;

ї) трансформація боргу у власність;

й) конверсія короткострокової заборгованості в довгострокову.

Тест 6. Ознаками санаційних кредитів є:

позики за завищеними ставками;

позики за заниженими ставками;

формальне кредитне забезпечення;

першокласне кредитне забезпечення;

короткостроковість;

довгостроковість;

наявність позитивного висновку аудитора про санаційну спро­можність підприємства;

необов’язковість наявності позитивного висновку аудитора про санаційну спроможність підприємства.

Тест 7. Знайти відповідності:

до основних форм прямого державного фінансування санації підприємств відносять:

формами непрямої державної фінансової підтримки санації підприємств є:

а) надання цільових податкових пільг підприємствам, які потребують санації;

б) бюджетні позики;

в) субсидії;

г) реструктуризація податкової заборгованості;

ґ) надання державних гарантій (поручительств);

д) частковий викуп державою акцій підприємств, які перебувають на межі банкрутства;

е) безпосереднє надання коштів підприємствам із централізованих фондів фінансових ресурсів;

є) дозвіл на порушення антимонопольного законодавства;

ж) списання податкових зобов’язань.

Тест 8. Знайти відповідності:

реорганізація підприємства — це…

реструктуризація підприємства — це…

а) проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, управ­ління ним, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;

б) повна або часткова зміна власника статутного фонду юридичної особи;

в) складова його реструктуризації;

г) складова його реорганізації.

Тест 9. Знайти правильну відповідь.

Які види реорганізації спрямовані на які зміни розмірів підприємства?

розукрупнення підприємства;

укрупнення підприємства;

без зміни розмірів підприємства;

а) злиття;

б) поглинання;

в) приєднання;

г) поділ;

ґ) перетворення;

д) виділення.

Тест 10. Знайти відповідності:

у разі реорганізації злиттям...

у разі реорганізації приєднанням...

а) бухгалтерські баланси обох підприємств консолідуються;

б) заборгованість підприємства-боржника погашається колишніми власниками його корпоративних прав;

в) підприємства виключаються з державного реєстру та втрачають свій юридичний статус;

г) підприємства не виключаються з державного реєстру, не втрачають свого юридичного статусу і продовжують свою діяльність;

ґ) одне підприємство не втрачає свій юридичний статус і продов­жує фінансово-господарську діяльність, а всі інші втрачають та виключаються з державного реєстру;

д) борги боржника визнаються безнадійними;

е) усі майнові права та обов’язки обох підприємств переходять до юридичної особи, яка виникла в результаті приєднання.

Тест 11. Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредиторів до боржника у розмірі:

а) триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку;

б) триста мінімальних заробітних плат не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку;

в) триста розмірів меж малозабезпеченості не були задоволені боржником протягом місяця після їх виникнення;

г) не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку;

д) не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати не були задоволені боржником протягом місяця після встановленого для їх погашення строку.

Тест 12. Суддя, прийнявши заяву про порушення справи про банкрутство, виносить ухвалу про порушення в справі про банкрутство…

а) не пізніше ніж на 30-й день;

б) на наступний день;

в) протягом п’яти днів;

г) не пізніше ніж на 10-й день.

Тест 13. Знайти відповідності:

у підготовчому засіданні господарського суду…

у попередньому засіданні господарського суду…

а) розглядається реєстр вимог кредиторів;

б) визначається розмір визнаних судом вимог кредиторів, які включаються до реєстру вимог кредиторів;

в) відбувається затвердження реєстру вимог кредиторів;

г) виноситься ухвала, якою заявник зобов’язується подати до офіційних друкованих органів оголошення про порушення справи про банкрутство з метою виявлення всіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника;

ґ) оцінюється відзив боржника на позов;

д) може бути призначена експертиза фінансового стану боржника;

е) з’ясовуються ознаки неплатоспроможності.

Тест 14. Знайти відповідності:

план досудової санації державного підприємства…

план санації боржника…

а) розробляється в 3-місячний термін із дня прийняття рішення щодо її проведення…

б) розробляється в 6-місячний термін із дня прийняття рішення щодо її проведення…

в) розробляється в місячний термін із дня прийняття рішення щодо її проведення...

г) розробляється в 10-денний термін із дня прийняття рішення щодо її проведення…

І) …та подається на затвердження в господарський суд;

ІІ) …та подається на затвердження уповноваженому органові;

ІІІ) …та подається на затвердження комітету кредиторів;

ІV) …та подається на затвердження Фонду державного майна.

Тест 15. Знайти відповідності. Рішення про укладення мирової угоди приймається:

від імені боржника:

від імені кредиторів:

а) господарським судом;

б) на зборах кредиторів;

в) керівником боржника;

г) комітетом кредиторів;

ґ) арбітражним керуючим.

Тест 16. Знайти відповідності. Мирова угода:

підлягає затвердженню господарським судом та набирає чинності…

підлягає затвердженню комітетом кредиторів та набирає чинності…

підлягає затвердженню арбітражним керуючим та набирає чинності…

підлягає затвердженню Агентством з питань банкрутства та набирає чинності…

а) з дня опублікування її в офіційних друкованих органах;

б) з моменту схвалення її комітетом кредиторів;

в) з дня її затвердження господарським судом;

г) з дня її затвердження Агентством з питань банкрутства.

Тест 17. Знайти відповідності:

у разі невиконання мирової угоди…

у разі визнання мирової угоди недійсною…

у разі розірвання мирової угоди...

а) вимоги кредиторів, щодо яких були надані відстрочення платежів або списання боргів, відновлюються в повному розмірі в незадоволеній частині;

б) вимоги кредиторів уважаються погашеними;

в) кредитори можуть висунути свої вимоги до боржника в обсязі, передбаченому цією мировою угодою.

Тест 18. Органи державної податкової служби під час укладення мирової угоди зобов’язані…

а) погодитися на списання всієї заборгованості зі сплати податків і зборів, яка виникла в термін, що передував одному року до дня порушення справи про банкрутство;

б) погодитися на списання всієї заборгованості зі сплати податків і зборів, яка виникла в термін, що передував трьом рокам до дня порушення справи про банкрутство;

в) погодитися на списання всієї заборгованості зі сплати податків і зборів, яка виникла в термін, що передував трьом рокам до винесення ухвали про санацію боржника господарським судом;

г) погодитися на списання частини заборгованості чи її відстроченням до десяти років, яка виникла в термін протягом трьох останніх перед днем подання заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду календарних років;

ґ) погодитися на списання частини заборгованості чи її відстрочення до шести років, яка виникла в термін протягом трьох останніх перед днем подання заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду календарних років;

д) погодитися на списання частини заборгованості чи її відстрочення до десяти років, яка виникла в термін протягом останнього перед днем подання заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду календарного року;

е) погодитися на списання всієї заборгованості зі сплати податків і зборів, яка виникла в термін, що передував трьом останнім рокам до дня подання заяви про порушення справи про банкрутство;

є) не погоджуватися на списання всієї або частини заборгованості зі сплати податків і зборів чи на її відстрочення;

ж) немає правильної відповіді.

Тест 19. Знайти відповідності.

Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у порядку:

у першу чергу…

у другу чергу…

у третю чергу…

у четверту чергу…

у п’яту чергу…

у шосту чергу…

а) задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства;

б) задовольняються вимоги, що виникли з зобов’язань банкру-
та перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства);

в) задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів;

г) погашаються витрати, пов’язані з провадженням у справі про банкрутство;

ґ) задовольняються вимоги, забезпечені заставою;

д) задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

е) сплачується виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

є) погашаються витрати кредиторів на проведення аудиту;

ж) погашаються витрати на публікацію в офіційних друкованих органах оголошення про порушення справи про банкрутство.

Тест 20. Знайти відповідності.

а) приховане банкрутство — це…

б) умисне банкрутство — це…

в) фіктивне банкрутство — це…

свідоме доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності, яка виникає внаслідок того, що власник або посадова особа підприємства з корисливих міркувань вдається до протиправних дій, завдаючи істотної шкоди державним інтересам чи законним правам кредиторів;

ситуація, коли підприємство фактично не має ознак банкрут­ства, однак подає інформацію, яка свідчить про його фінансову неспро­можність;

навмисне приховування факту стійкої фінансової неспроможності через подання недостовірних даних.

Тест 21. Ефективність санації визначають за формулою:

А) ;

Б) ;

В) .

Визначте сумарний санаційний прибуток акціонерного товариства, якщо планом санації передбачено реалізацію таких операцій з фінансової реструктуризації:

пролонгація 12 місяців поточних зобов’язань перед комерційним банком на загальну суму в 78,5 тис. грн;

списання нарахованих, але не виплачених власникам підприємства грошових дивідендів на суму 8,5 тис. грн;

урегулювання заборгованості з оплати отриманих напівфабрикатів перед постачальником на загальну суму 62,5 тис. грн через відступлення боргової вимоги номіналом 38,5 тис. грн та списання решти суми;

непокритий збиток підприємства за даними бухгалтерського обліку становить 138,5 тис. грн, збиток за даними податкового обліку, що був накопичений та непокритий за результатами останніх 4-х податкових періодів (років), — 43,8 тис. грн.

На основі таких даних визначте ліквідаційну вартість простої акції відкритого акціонерного товариства. Виручка від реалізації ліквідаційної маси підприємства становила 1 325,53 тис. грн. Фінансові зобов’язання товариства перед кредиторами визнано на рівні 1 089,13 тис. грн. Поточні витрати на ведення справи про банкрутство підприємства досягли 138,75 тис. грн. Товариство має заборгованість перед акціонерами з нарахованих, але не виплачених дивідендів у сумі 35,25 тис. грн.

АТ є емітентом 93 750 простих та 8 320 привілейованих акцій номінальною вартістю 8,25 грн кожна. Усі акції перебувають в обігу.

Визначте, виходячи з таких даних, суму ліквідаційних дивідендів, що їх отримає учасник товариства з обмеженою відповідальністю при ліквідації останнього за рішенням власників. Частка учасника в статутному капіталі ТОВ становить 40 %. Статутний капітал ТОВ сформовано в сумі 165,0 тис. грн і повністю оплачений. Ринкова вартість активів товариства становить 764,55 тис. грн, власний капітал — 231,75 тис. грн, у тому числі непокритий збиток — 38,75 тис. грн.

Визначте сумарний санаційний прибуток товариства з обмеженою відповідальністю, якщо планом санації передбачено реалізацію таких операцій з реструктуризації активів:

продаж невикористовуваного у виробничому процесі устаткування, у результаті чого надійшло 128,3 тис. грн без ПДВ (залишкова балансова вартість об’єкта — 164,8 тис. грн);

проведено переоцінку всіх виробничих приміщень, що перебувають на балансі підприємства, — загальна сума дооцінки балансової вартості становила 65,8 тис. грн;

перегляд інвестиційного портфеля через продаж частини корот­кострокових фінансових вкладень балансовою вартістю 13,5 тис. грн за 25,4 тис. грн, послуги торговця цінними паперами — 0,7 тис. грн;

за даними податкового обліку збиток за попередні роки склав 139,5 тис. грн.

Визначте, виходячи з таких даних, суму непокритого збитку акціонерного товариства, що може бути списана за рахунок емісійного доходу, отриманого в результаті викупу та наступного анулювання корпоративних прав акціонерного товариства на таких умовах. Викупу за курсом 4,25 грн підлягала кожна п’ята акція номінальною вартістю 10 грн. Статутний капітал товариства становить 650 тис. грн і сформований виключно з простих акцій.

Визначте, ураховуючи такі дані, порядок погашення вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю в процесі його ліквідації як банкрута. На балансі товариства відсутнє майно, що обтяжене заставою, а виручка від реалізації всіх
його активів дорівнювала 850 тис. грн. Сумарні претензії кредиторів становлять 645 тис. грн; витрати на ведення справи — 78,5 тис. грн.

Власний капітал ТОВ дорівнює 375 тис. грн, у т. ч. 111,3 тис. грн — непокритий збиток. Статутний капітал сформований із внесків 5 учасників, вартість яких становить 64 тис. грн.

Визначте санаційний прибуток, а також суму грошових коштів, необхідну для виконання підприємством (відкритим акціонерним товариством) мирової угоди з основним кредитором. Для забезпечення виконання мирової угоди акціонери підприємства безкоштовно передають кожну 10-ту акцію з 265 тис. простих акцій, випущених товариством, решта необхідних акцій викупається за курсом 10 % від номіналу, який дорівнює 2,5 грн. Сума претензії кредитора становить 250,0 тис. грн і врегульовується таким чином:

списання 25 % суми претензії;

пролонгація 35 % суми претензії строком на 24 місяці;

конверсія 40 % претензії в корпоративні права підприємства за курсом 125 % без проведення додаткової емісії.

Визначте сумарний санаційний прибуток акціонерного товариства, якщо планом санації передбачено реалізацію таких операцій з фінансової реструктуризації:

отримання безповоротної фінансової допомоги від акціонерів у вигляді безоплатного передання кожної 10-ї акції номіналом 4 грн із загальної кількості в 375 тис. простих акцій;

розповсюдження за номінальною вартістю серед працівників викуплених раніше акцій у рахунок погашення заборгованості з оплати праці, затримка за якою становить більше 3-х місяців, загальною сумою 98,8 тис. грн;

решта акцій анулюється;

реструктуризацію заборгованості перед постачальником загальною сумою 168,5 тис. грн строком від 12 до 24 місяців.

Збиток за даними податкового обліку становить 88,8 тис. грн.

Визначте ліквідаційний дивіденд, що його отримає пайовий інвестиційний фонд при ліквідації ВАТ «Верес». У власності фон­ду перебуває 2,7 тис. простих акцій номіналом 20 грн кожна, що становить 3 % статутного капіталу товариства. Виручка від реалізації ліквідаційної маси товариства становила 5975,5 тис. грн, витрати на проведення ліквідації ВАТ — 335,8 тис. грн. Сума претензії кредиторів — 4038,8 тис. грн, у тому числі невиплачені інвестиційному фонду дивіденди в сумі 12,5 тис. грн. Урахуйте, що вартість придбання пакета акцій ВАТ «Верес» становила 82,3 тис. грн, товариство не емітувало привілейованих акцій.

З метою участі працівників підприємства в його санації була досягнута домовленість про врегулювання заборгованості з оплати праці через її реструктуризацію на 12 місяців 50 % суми забор­гованості, прострочення з якої перевищує 3 місяці, інші 50 % конвертуються в прості акції номіналом 1 грн за курсом емісії 140 %. Загальна претензія працівників становить 185,6 тис. грн, з них 130,2 тис. грн — із простроченням понад 3 місяці. Поточна заборгованість з оплати праці погашається за рахунок надходжень від розміщення нових акцій серед старих акціонерів за кур­сом емісії 250 %. Визначте суму збільшення статутного капіталу товариства та санаційний прибуток.

Частина

друга

Які фактори можуть зумовити фінансову кризу на підприємстві? Дайте визначення фінансової кризи. Що може стати на­слідком фінансової кризи на підприємстві?

Які розрізняють фази кризи? З якою метою здійснюється ідентифікація глибини фінансової кризи?

Які виділяють види кризи? Якими є причинно-наслідкові зв’язки між різними видами кризи?

У чому полягає економічна сутність фінансової санації підприємства? Що є метою проведення фінансової санації? Дайте визначення автономної та гетерономної санації.

У чому полягає особливість проведення досудової санації державного підприємства?

В яких випадках може бути схвалено рішення про проведення санації боржника в процесі провадження справи про банкрутство?

У чому полягає зміст класичної моделі фінансової санації?

З яких розділів повинен складатися план санації підприємства?

Що може стати критеріями оцінки ефективності санації? Як визначається ефективність санації, якщо за основу брати:

а)         критерій прибутковості;

б)         критерій додаткової вартості, створеної в результаті санації?

Дайте визначення санаційної спроможності підприємства. Що є передумовами та економічними критеріями санаційної спроможності? Охарактеризуйте джерела інформації, що використовуються в процесі оцінки санаційної спроможності.

Що є характерними рисами та метою проведення санацій­ного аудиту? Які завдання вирішуються в процесі його прове­дення?

В яких формах може здійснюватись фінансування санації власниками підприємства? Які основні цілі збільшення статутного капіталу підприємства?

В яких формах кредитори можуть брати участь у фінансовому оздоровленні підприємства-боржника? Якими є особливості санаційних кредитів?

В яких формах може здійснюватись фінансування санації персоналом (трудовим колективом) підприємства-боржника?

Охарактеризуйте форми та методи державної фінансової підтримки санації підприємств. В яких випадках надається державна фінансова санаційна підтримка на безповоротній основі? Чи виправдовує себе така форма підтримки санації підприємств?

Назвіть непрямі методи державної санаційної підтримки підприємств. Якими є види санаційної підтримки підприємств фіскального характеру?

Які функції повинен виконувати інститут банкрутства?

Які типи процедур може застосовувати господарський суд до боржника в процесі провадження справи про банкрутство? Дайте їм характеристику.

За яких умов може бути прийнято рішення про порушення справи про банкрутство підприємства-боржника?

Дайте визначення банкрутству згідно з чинним законодавством. Яким є порядок оголошення підприємства банкрутом?

В якій послідовності задовольняються вимоги кредиторів за рахунок коштів, вилучених від продажу майна банкрута в ліквідаційній процедурі?

У чому суть реструктуризації підприємства? Які заходи можуть здійснюватись у рамках:

а) реструктуризації виробництва?

б) реструктуризації активів?

в) фінансової реструктуризації?

г) корпоративної реструктуризації?

23.       У чому полягає основний зміст реорганізації? Які форми корпоративної реструктуризації направлені на:

а) укрупнення;

б) подрібнення підприємств?

Який вид реорганізації не передбачає змін розмірів підприємства?

24.       Дайте визначення:

а) прихованого банкрутства;

б) фіктивного банкрутства;

в) умисного банкрутства.

25.       Якими є економічні ознаки та мотиви:

а) прихованого банкрутства?

б)         фіктивного банкрутства?

в) умисного банкрутства?

Тест 1. Знайти відповідності:

фінансова криза — це…

банкрутство — це…

а) пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності задовольнити в установлений для цього термін висунуті до нього з боку кредиторів вимоги й виконати зобов’язання перед бюджетом;

б) фаза розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей його впливу на фінансові відносини;

в) визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Тест 2. Знайти відповідності:

стратегічна криза — це…

криза прибутковості — це…

криза ліквідності — це…

а) становище, за якого на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху;

б) становище, за якого перманентні збитки зменшують власний капітал, що призводить до незадовільної структури балансу;

в) становище, за якого підприємство є неплатоспроможним, або існує реальна загроза втрати платоспроможності.

Тест 3. Знайти відповідності:

ендогенні фактори фінансової кризи на підприємстві — це…

екзогенні фактори фінансової кризи на підприємстві — це…

а) недоліки в організаційній структурі підприємства;

б) політична нестабільність у країні;

в) низька якість менеджменту на підприємстві;

г) прорахунки в галузі постачання;

ґ) посилення монополізму на ринку;

д) дискримінація підприємства органами влади та управління;

е) конфлікти між засновниками;

є) дефіцити фінансування;

ж) інфляція.

Тест 4. Знайти відповідності:

до санаційних заходів у рамках реструктуризації активів підприємства належать…

до основних форм рефінансування дебіторської заборгованості належать…

а) факторинг;

б) лізинг основних засобів;

в) форфейтинг;

г) реалізація (здавання в оренду) основних засобів, що не беруть участі в процесі виробництва;

ґ) оптимізація структури розміщення оборотного капіталу;

д) облік векселів;

е) продаж векселів на фондовому ринку;

є) мобілізація прихованих резервів;

ж) використання зворотного лізингу.

Тест 5. Знайти відповідності:

власники підприємства можуть фінансувати санацію в таких формах:

персонал підприємства може фінансувати санацію в таких формах:

фінансова участь кредиторів у санації боржника може відбуватися у формах:

а) збільшення статутного капіталу;

б) надання позик;

в) зменшення статутного капіталу;

г) надання цільових внесків на безповоротній основі;

ґ) реструктуризація наявної заборгованості;

д) зменшення або списання заборгованості;

е) надання санаційних кредитів;

є) відстрочення або відмова від винагороди за виробничі результати;

ж) придбання працівниками акцій свого підприємства;

з) збільшенням кількості акцій існуючої номінальної вартості;

и) збільшенням номінальної вартості акцій;

і) обміном облігацій на акції;

ї) трансформація боргу у власність;

й) конверсія короткострокової заборгованості в довгострокову.

Тест 6. Ознаками санаційних кредитів є:

позики за завищеними ставками;

позики за заниженими ставками;

формальне кредитне забезпечення;

першокласне кредитне забезпечення;

короткостроковість;

довгостроковість;

наявність позитивного висновку аудитора про санаційну спро­можність підприємства;

необов’язковість наявності позитивного висновку аудитора про санаційну спроможність підприємства.

Тест 7. Знайти відповідності:

до основних форм прямого державного фінансування санації підприємств відносять:

формами непрямої державної фінансової підтримки санації підприємств є:

а) надання цільових податкових пільг підприємствам, які потребують санації;

б) бюджетні позики;

в) субсидії;

г) реструктуризація податкової заборгованості;

ґ) надання державних гарантій (поручительств);

д) частковий викуп державою акцій підприємств, які перебувають на межі банкрутства;

е) безпосереднє надання коштів підприємствам із централізованих фондів фінансових ресурсів;

є) дозвіл на порушення антимонопольного законодавства;

ж) списання податкових зобов’язань.

Тест 8. Знайти відповідності:

реорганізація підприємства — це…

реструктуризація підприємства — це…

а) проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, управ­ління ним, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;

б) повна або часткова зміна власника статутного фонду юридичної особи;

в) складова його реструктуризації;

г) складова його реорганізації.

Тест 9. Знайти правильну відповідь.

Які види реорганізації спрямовані на які зміни розмірів підприємства?

розукрупнення підприємства;

укрупнення підприємства;

без зміни розмірів підприємства;

а) злиття;

б) поглинання;

в) приєднання;

г) поділ;

ґ) перетворення;

д) виділення.

Тест 10. Знайти відповідності:

у разі реорганізації злиттям...

у разі реорганізації приєднанням...

а) бухгалтерські баланси обох підприємств консолідуються;

б) заборгованість підприємства-боржника погашається колишніми власниками його корпоративних прав;

в) підприємства виключаються з державного реєстру та втрачають свій юридичний статус;

г) підприємства не виключаються з державного реєстру, не втрачають свого юридичного статусу і продовжують свою діяльність;

ґ) одне підприємство не втрачає свій юридичний статус і продов­жує фінансово-господарську діяльність, а всі інші втрачають та виключаються з державного реєстру;

д) борги боржника визнаються безнадійними;

е) усі майнові права та обов’язки обох підприємств переходять до юридичної особи, яка виникла в результаті приєднання.

Тест 11. Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредиторів до боржника у розмірі:

а) триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку;

б) триста мінімальних заробітних плат не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку;

в) триста розмірів меж малозабезпеченості не були задоволені боржником протягом місяця після їх виникнення;

г) не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку;

д) не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати не були задоволені боржником протягом місяця після встановленого для їх погашення строку.

Тест 12. Суддя, прийнявши заяву про порушення справи про банкрутство, виносить ухвалу про порушення в справі про банкрутство…

а) не пізніше ніж на 30-й день;

б) на наступний день;

в) протягом п’яти днів;

г) не пізніше ніж на 10-й день.

Тест 13. Знайти відповідності:

у підготовчому засіданні господарського суду…

у попередньому засіданні господарського суду…

а) розглядається реєстр вимог кредиторів;

б) визначається розмір визнаних судом вимог кредиторів, які включаються до реєстру вимог кредиторів;

в) відбувається затвердження реєстру вимог кредиторів;

г) виноситься ухвала, якою заявник зобов’язується подати до офіційних друкованих органів оголошення про порушення справи про банкрутство з метою виявлення всіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника;

ґ) оцінюється відзив боржника на позов;

д) може бути призначена експертиза фінансового стану боржника;

е) з’ясовуються ознаки неплатоспроможності.

Тест 14. Знайти відповідності:

план досудової санації державного підприємства…

план санації боржника…

а) розробляється в 3-місячний термін із дня прийняття рішення щодо її проведення…

б) розробляється в 6-місячний термін із дня прийняття рішення щодо її проведення…

в) розробляється в місячний термін із дня прийняття рішення щодо її проведення...

г) розробляється в 10-денний термін із дня прийняття рішення щодо її проведення…

І) …та подається на затвердження в господарський суд;

ІІ) …та подається на затвердження уповноваженому органові;

ІІІ) …та подається на затвердження комітету кредиторів;

ІV) …та подається на затвердження Фонду державного майна.

Тест 15. Знайти відповідності. Рішення про укладення мирової угоди приймається:

від імені боржника:

від імені кредиторів:

а) господарським судом;

б) на зборах кредиторів;

в) керівником боржника;

г) комітетом кредиторів;

ґ) арбітражним керуючим.

Тест 16. Знайти відповідності. Мирова угода:

підлягає затвердженню господарським судом та набирає чинності…

підлягає затвердженню комітетом кредиторів та набирає чинності…

підлягає затвердженню арбітражним керуючим та набирає чинності…

підлягає затвердженню Агентством з питань банкрутства та набирає чинності…

а) з дня опублікування її в офіційних друкованих органах;

б) з моменту схвалення її комітетом кредиторів;

в) з дня її затвердження господарським судом;

г) з дня її затвердження Агентством з питань банкрутства.

Тест 17. Знайти відповідності:

у разі невиконання мирової угоди…

у разі визнання мирової угоди недійсною…

у разі розірвання мирової угоди...

а) вимоги кредиторів, щодо яких були надані відстрочення платежів або списання боргів, відновлюються в повному розмірі в незадоволеній частині;

б) вимоги кредиторів уважаються погашеними;

в) кредитори можуть висунути свої вимоги до боржника в обсязі, передбаченому цією мировою угодою.

Тест 18. Органи державної податкової служби під час укладення мирової угоди зобов’язані…

а) погодитися на списання всієї заборгованості зі сплати податків і зборів, яка виникла в термін, що передував одному року до дня порушення справи про банкрутство;

б) погодитися на списання всієї заборгованості зі сплати податків і зборів, яка виникла в термін, що передував трьом рокам до дня порушення справи про банкрутство;

в) погодитися на списання всієї заборгованості зі сплати податків і зборів, яка виникла в термін, що передував трьом рокам до винесення ухвали про санацію боржника господарським судом;

г) погодитися на списання частини заборгованості чи її відстроченням до десяти років, яка виникла в термін протягом трьох останніх перед днем подання заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду календарних років;

ґ) погодитися на списання частини заборгованості чи її відстрочення до шести років, яка виникла в термін протягом трьох останніх перед днем подання заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду календарних років;

д) погодитися на списання частини заборгованості чи її відстрочення до десяти років, яка виникла в термін протягом останнього перед днем подання заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду календарного року;

е) погодитися на списання всієї заборгованості зі сплати податків і зборів, яка виникла в термін, що передував трьом останнім рокам до дня подання заяви про порушення справи про банкрутство;

є) не погоджуватися на списання всієї або частини заборгованості зі сплати податків і зборів чи на її відстрочення;

ж) немає правильної відповіді.

Тест 19. Знайти відповідності.

Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у порядку:

у першу чергу…

у другу чергу…

у третю чергу…

у четверту чергу…

у п’яту чергу…

у шосту чергу…

а) задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства;

б) задовольняються вимоги, що виникли з зобов’язань банкру-
та перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства);

в) задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів;

г) погашаються витрати, пов’язані з провадженням у справі про банкрутство;

ґ) задовольняються вимоги, забезпечені заставою;

д) задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

е) сплачується виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

є) погашаються витрати кредиторів на проведення аудиту;

ж) погашаються витрати на публікацію в офіційних друкованих органах оголошення про порушення справи про банкрутство.

Тест 20. Знайти відповідності.

а) приховане банкрутство — це…

б) умисне банкрутство — це…

в) фіктивне банкрутство — це…

свідоме доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності, яка виникає внаслідок того, що власник або посадова особа підприємства з корисливих міркувань вдається до протиправних дій, завдаючи істотної шкоди державним інтересам чи законним правам кредиторів;

ситуація, коли підприємство фактично не має ознак банкрут­ства, однак подає інформацію, яка свідчить про його фінансову неспро­можність;

навмисне приховування факту стійкої фінансової неспроможності через подання недостовірних даних.

Тест 21. Ефективність санації визначають за формулою:

А) ;

Б) ;

В) .

Визначте сумарний санаційний прибуток акціонерного товариства, якщо планом санації передбачено реалізацію таких операцій з фінансової реструктуризації:

пролонгація 12 місяців поточних зобов’язань перед комерційним банком на загальну суму в 78,5 тис. грн;

списання нарахованих, але не виплачених власникам підприємства грошових дивідендів на суму 8,5 тис. грн;

урегулювання заборгованості з оплати отриманих напівфабрикатів перед постачальником на загальну суму 62,5 тис. грн через відступлення боргової вимоги номіналом 38,5 тис. грн та списання решти суми;

непокритий збиток підприємства за даними бухгалтерського обліку становить 138,5 тис. грн, збиток за даними податкового обліку, що був накопичений та непокритий за результатами останніх 4-х податкових періодів (років), — 43,8 тис. грн.

На основі таких даних визначте ліквідаційну вартість простої акції відкритого акціонерного товариства. Виручка від реалізації ліквідаційної маси підприємства становила 1 325,53 тис. грн. Фінансові зобов’язання товариства перед кредиторами визнано на рівні 1 089,13 тис. грн. Поточні витрати на ведення справи про банкрутство підприємства досягли 138,75 тис. грн. Товариство має заборгованість перед акціонерами з нарахованих, але не виплачених дивідендів у сумі 35,25 тис. грн.

АТ є емітентом 93 750 простих та 8 320 привілейованих акцій номінальною вартістю 8,25 грн кожна. Усі акції перебувають в обігу.

Визначте, виходячи з таких даних, суму ліквідаційних дивідендів, що їх отримає учасник товариства з обмеженою відповідальністю при ліквідації останнього за рішенням власників. Частка учасника в статутному капіталі ТОВ становить 40 %. Статутний капітал ТОВ сформовано в сумі 165,0 тис. грн і повністю оплачений. Ринкова вартість активів товариства становить 764,55 тис. грн, власний капітал — 231,75 тис. грн, у тому числі непокритий збиток — 38,75 тис. грн.

Визначте сумарний санаційний прибуток товариства з обмеженою відповідальністю, якщо планом санації передбачено реалізацію таких операцій з реструктуризації активів:

продаж невикористовуваного у виробничому процесі устаткування, у результаті чого надійшло 128,3 тис. грн без ПДВ (залишкова балансова вартість об’єкта — 164,8 тис. грн);

проведено переоцінку всіх виробничих приміщень, що перебувають на балансі підприємства, — загальна сума дооцінки балансової вартості становила 65,8 тис. грн;

перегляд інвестиційного портфеля через продаж частини корот­кострокових фінансових вкладень балансовою вартістю 13,5 тис. грн за 25,4 тис. грн, послуги торговця цінними паперами — 0,7 тис. грн;

за даними податкового обліку збиток за попередні роки склав 139,5 тис. грн.

Визначте, виходячи з таких даних, суму непокритого збитку акціонерного товариства, що може бути списана за рахунок емісійного доходу, отриманого в результаті викупу та наступного анулювання корпоративних прав акціонерного товариства на таких умовах. Викупу за курсом 4,25 грн підлягала кожна п’ята акція номінальною вартістю 10 грн. Статутний капітал товариства становить 650 тис. грн і сформований виключно з простих акцій.

Визначте, ураховуючи такі дані, порядок погашення вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю в процесі його ліквідації як банкрута. На балансі товариства відсутнє майно, що обтяжене заставою, а виручка від реалізації всіх
його активів дорівнювала 850 тис. грн. Сумарні претензії кредиторів становлять 645 тис. грн; витрати на ведення справи — 78,5 тис. грн.

Власний капітал ТОВ дорівнює 375 тис. грн, у т. ч. 111,3 тис. грн — непокритий збиток. Статутний капітал сформований із внесків 5 учасників, вартість яких становить 64 тис. грн.

Визначте санаційний прибуток, а також суму грошових коштів, необхідну для виконання підприємством (відкритим акціонерним товариством) мирової угоди з основним кредитором. Для забезпечення виконання мирової угоди акціонери підприємства безкоштовно передають кожну 10-ту акцію з 265 тис. простих акцій, випущених товариством, решта необхідних акцій викупається за курсом 10 % від номіналу, який дорівнює 2,5 грн. Сума претензії кредитора становить 250,0 тис. грн і врегульовується таким чином:

списання 25 % суми претензії;

пролонгація 35 % суми претензії строком на 24 місяці;

конверсія 40 % претензії в корпоративні права підприємства за курсом 125 % без проведення додаткової емісії.

Визначте сумарний санаційний прибуток акціонерного товариства, якщо планом санації передбачено реалізацію таких операцій з фінансової реструктуризації:

отримання безповоротної фінансової допомоги від акціонерів у вигляді безоплатного передання кожної 10-ї акції номіналом 4 грн із загальної кількості в 375 тис. простих акцій;

розповсюдження за номінальною вартістю серед працівників викуплених раніше акцій у рахунок погашення заборгованості з оплати праці, затримка за якою становить більше 3-х місяців, загальною сумою 98,8 тис. грн;

решта акцій анулюється;

реструктуризацію заборгованості перед постачальником загальною сумою 168,5 тис. грн строком від 12 до 24 місяців.

Збиток за даними податкового обліку становить 88,8 тис. грн.

Визначте ліквідаційний дивіденд, що його отримає пайовий інвестиційний фонд при ліквідації ВАТ «Верес». У власності фон­ду перебуває 2,7 тис. простих акцій номіналом 20 грн кожна, що становить 3 % статутного капіталу товариства. Виручка від реалізації ліквідаційної маси товариства становила 5975,5 тис. грн, витрати на проведення ліквідації ВАТ — 335,8 тис. грн. Сума претензії кредиторів — 4038,8 тис. грн, у тому числі невиплачені інвестиційному фонду дивіденди в сумі 12,5 тис. грн. Урахуйте, що вартість придбання пакета акцій ВАТ «Верес» становила 82,3 тис. грн, товариство не емітувало привілейованих акцій.

З метою участі працівників підприємства в його санації була досягнута домовленість про врегулювання заборгованості з оплати праці через її реструктуризацію на 12 місяців 50 % суми забор­гованості, прострочення з якої перевищує 3 місяці, інші 50 % конвертуються в прості акції номіналом 1 грн за курсом емісії 140 %. Загальна претензія працівників становить 185,6 тис. грн, з них 130,2 тис. грн — із простроченням понад 3 місяці. Поточна заборгованість з оплати праці погашається за рахунок надходжень від розміщення нових акцій серед старих акціонерів за кур­сом емісії 250 %. Визначте суму збільшення статутного капіталу товариства та санаційний прибуток.

Частина

друга