• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

РОЗДІЛ 10 ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Дайте визначення та розкрийте сутність терміна «фінансова стратегія підприємства».

Охарактеризуйте етапи (послідовність) формування фінансової стратегії підприємства.

Дайте порівняльну оцінку термінам «фінансове прогнозування» та «фінансове планування» на підприємстві.

Розкрийте сутність терміна «фінансове планування» та охарактеризуйте його підсистеми.

Перелічіть та розкрийте сутність методів фінансового планування на підприємстві.

Перелічіть елементи та дайте характеристику структури оперативного фінансового плану.

Розкрийте сутність таких термінів: «платіжний календар», «податковий календар», «касовий план» підприємства.

Дайте визначення та обґрунтуйте місце бюджетування в системі фінансового планування на підприємстві.

Розкрийте сутність бюджетів залежно від різних класифікаційних ознак.

Дайте характеристику чинникам, які враховуються в процесі бюджетування.

Поясніть послідовність розроблення операційних бюджетів підприємства.

Перелічіть і розкрийте сутність фінансових бюджетів підприємства.

Розкрийте сутність і значення системи контролю за фінансового планування.

Розкрийте сутність терміна «управління бюджетуванням».

Укажіть переваги й недоліки існуючої нормативно-мето­дичної бази щодо фінансового планування на вітчизняних підприємствах.

Який процес є первинним — фінансове прогнозування чи фінансове планування і чому?

У чому сутність фінансового планування на підприємстві?

У чому полягає відмінність між оперативним і поточним фінансовим плануванням?

Яке значення за фінансового планування має оцінка показників діяльності підприємства?

У чому сутність стратегічного планування на підприємстві?

Які методи застосовують у процесі фінансового планування і в чому їх відмінність?

Поясніть поняття «бюджет підприємства».

У чому сутність процесу бюджетування на підприємстві?

Що виступає базовою ланкою системи бюджетування на підприємстві?

У чому сутність бюджету маржинального доходу?

Які елементи бюджету змінних і бюджету постійних витрат?

У чому полягає сутність фінансових бюджетів?

Які бюджети належать до операційних бюджетів і які — до основних?

Визначте правильну відповідь.

Тест 1. Фінансова стратегія підприємства визначає…

сутність системи контролю на підприємстві;

довгострокову мету фінансово-господарської діяльності підприємства;

мету фінансово-господарського аналізу підприємства;

стан системи управління на підприємстві;

правильної відповіді немає.

Тест 2. Фінансове планування — це…

процес фінансового аналізу виробничого підприємства;

сукупність методів та заходів із прогнозування діяльності підприємства;

процес узгодження фінансових ресурсів за джерелами формування та напрямками їх використання в обсягах і часі;

процес управління фінансово-господарською діяльністю підприємства в короткостроковому періоді;

правильної відповіді немає.

Тест 3. Методологічний підхід при складанні фінансових планів з орієнтацією на майбутнє — це...

реактивізм;

інактивізм;

преактивізм;

інтерактивізм;

правильної відповіді немає.

Тест 4. Сутність розрахунково-аналітичного методу плануван­ня фінансових показників полягає в...

розробленні варіантів планових розрахунків для вибору най-
оптимальнішого варіанта;

розрахунку показників на підставі аналізу фактичних даних з урахуванням перспектив їх змін у плановому періоді;

розрахунку показників на основі певних фінансових норм і техніко-економічних нормативів;

балансуванні доходів і витрат фінансового плану з зазначенням джерел покриття кожної статті витрат;

правильної відповіді немає.

Тест 5. Сутність оперативного фінансового планування полягає в...

складанні й виконанні платіжного календаря, касового плану та здійсненні розрахунку потреб у короткострокових залученнях коштів чи їх ефективному розміщенні;

розробленні фінансової стратегії та фінансової політики за окремими аспектами фінансової діяльності;

опосередкуванні процесу впровадження стратегії, створенні умов для контролю за реалізацією заходів з досягнення стратегічних завдань;

визначенні найважливіших показників, пропорцій і темпів розширеного відтворення та є головною формою реалізації мети підпри-
ємства;

правильної відповіді немає.

Тест 6. Прогнозування ліквідності у фінансовому плануванні проводиться на основі…

узгодження вхідного грошового потоку від інвестиційної діяльності в запланованому періоді;

зіставлення обсягів виробництва та реалізації в запланованому періоді;

фіксації факторів, які найбільше впливають на прогнозування результатів діяльності підприємства;

зіставлення грошових надходжень і видатків, які очікуються в плановому періоді;

правильної відповіді немає.

Тест 7. Збалансованості фінансових ресурсів можна досягти…

покриваючи дефіцит ресурсів збільшенням дохідної частини до необхідного рівня (якщо підприємство має вільний доступ до ринків капіталів);

зменшуючи планові обсяги грошових видатків (якщо підприємство має обмежені можливості фінансування);

збільшуючи обсяги продажу продукції в кредит за умови підвищення цін та зменшуючи власну кредиторську заборгованість;

усі попередні відповіді правильні;

правильної відповіді немає.

Тест 8. Золоте правило балансу полягає в тому, що…

потребу в капіталі для фінансування необоротних активів слід покривати за рахунок власного капіталу та довгострокових позичок;

фінансовий капітал повинен бути мобілізований на строк, не менший від того, на який даний капітал заморожується в необоротних та оборотних активах підприємства;

довгострокові капіталовкладення мають фінансуватися за рахунок коштів, мобілізованих на довгостроковий період;

структура співвідношення між власним і позичковим капіталом підприємства повинна бути оптимальною;

усі відповіді правильні.

Тест 9. Гнучкий бюджет — це…

план, узгоджений за напрямками та підрозділами;

план, в якому витрати та фінансові показники не змінюються залежно від обсягів виробництва й реалізації;

план, в якому фіксуються значення факторів, що найбільше впливають на прогнозування результатів діяльності підприємства та на обсяг запланованих інвестиційних витрат за проектами, що приймаються;

план, в якому витрати та фінансові результати змінюються залежно від обсягів виробництва та реалізації;

правильної відповіді немає.

Тест 10. Жорсткий бюджет використовується за умови, що …

витрати, які здійснені протягом бюджетного періоду, мають яскраво виражену залежність від зміни обсягу виробництва;

є можливість адаптовувати понесені витрати до різних рівнів виробництва;

витрати, які здійснені протягом бюджетного періоду, не мають яскраво вираженої залежності від змін обсягу виробництва;

обсяг прибутку залежить від кількості виробленої продукції;

правильної відповіді немає.

Тест 11. Відправною точкою під час бюджетування є…

бюджет реалізації;

бюджет виробництва;

бюджет ресурсів за умови їх обмеженості;

бюджет прибутків і збитків;

правильної відповіді немає.

Тест 12. Методологія нуль-базис-бюджетування використовується для…

організації впровадження нових напрямків діяльності підприємства;

оцінки розширення діючих виробничих потужностей;

контролінгу витрат з метою виявлення резервів їх зниження;

побудови бюджету прибутків та збитків;

правильної відповіді немає.

Тест 13. Сутність принципу декомпозиції в бюджетуванні полягає в тому, що…

бюджети повинні поділятися на окремі періоди, тривалість яких визначається специфікою організації фінансової діяльності;

кожний бюджет нижчого рівня є деталізацією бюджету більш високого рівня;

усі операції підприємства, які пов’язані з надходженням чи виплатою коштів, повинні бути відображені в бюджеті;

обсяги надходжень і використання грошових коштів мають базуватись на реальних прогнозах;

бюджет реалізації повинен відображувати всі напрямки діяльності підприємства.

Тест 14. До групи основних бюджетів належать…

бюджет технічної реконструкції виробництва;

бюджет прибутків і збитків;

бюджет запасів;

бюджет прогнозного руху грошових коштів;

бюджет реалізації.

Тест 15. Фінансові бюджети відображають…

результати поточної (оперативної) діяльності, і насамперед показники доходу та здійснених поточних витрат;

вплив прийнятих рішень у виробничій, комерційній, інвестиційній діяльності підприємства на його фінансові ресурси;

обсяг запланованих інвестиційних витрат за проектами, що приймаються;

фінансовий стан підприємства на певну дату;

правильної відповіді немає.

Тест 16. Динамічний (рухомий) баланс (бюджет) відображає...

очікувані в плановому періоді зміни в складі активів та пасивів;

координацію й узгодженість показників бюджетів структурних підрозділів між собою;

зміни показників залежно від попиту та пропозиції на товари-замінники;

зміни в обсягах фінансових ресурсів у результаті інвестиційних процесів;

правильної відповіді немає.

Тест 17. Структура оперативного фінансового плану включає...

статті надходжень і видатків фінансових ресурсів;

залишки грошових коштів на початок і кінець планового періоду;

обсяги довгострокової кредиторської та дебіторської заборгованості;

заборгованість засновників за внесками до статутного фонду підприємства;

правильної відповіді немає.

Тест 18. Основним завданням оперативного (короткострокового) фінансового планування є...

забезпечення платоспроможності підприємства протягом одиниці планового періоду;

максимізація прибутковості підприємства впродовж одиниці планового періоду;

мінімізація кредиторської заборгованості підприємства протягом одиниці планового періоду;

оптимізація фінансової стратегії підприємства щодо інвестицій;

правильної відповіді немає.

Тест 19. Об’єктом контролю в бюджетуванні є...

окремі показники витрат і доходів, надходжень та видатків;

служби контролінгу, що здійснюють контроль за дотриманням показників бюджетів;

бюджети структурних підрозділів, часткові (функціональні) та зведені бюджети;

методи та процедури, які використовуються в процесі контролю за виконанням бюджету;

усі відповіді правильні.

Скласти бюджет руху грошових коштів на плановий місяць, визначивши оптимальний розмір залишку грошових коштів підприємства, а також обсяг залучення чи використання тимчасово вільних грошових коштів, використовуючи такі дані. Плануються: надходження від реалізації продукції в розмірі 1000 грн, внесення засновниками грошових коштів до статутного фонду в розмірі 500 грн, придбання токарного верстата за 1500 грн, погашення кредиту на суму 300 грн, придбання сировини та матеріалів на 250 грн, погашення кредиторської заборгованості в розмірі 150 грн, продаж невикористовуваних необоротних активів на суму 120 грн, надходження за договорами оренди в сумі 220 грн, сплата податків — 50 грн, інші поточні витрати — 260 грн, погашення дебіторської заборгованості — 450 грн, інші надходження — 100 грн. Крім того, до складу інших поточних витрат входять трансакційні витрати на купівлю та продаж цінних паперів чи залучення кредитів. Трансакційні витрати на одну операцію становлять 15 грн. Також у складі інших надходжень передбачається отримання доходів від володіння та використання вільних грошових коштів, причому дохідність за такими операціями передбачається в розмірі 12 % річних. Визначити оптимальну величину грошових коштів, яку необхідно залучити в разі досягнення нульового залишку; оптимальний середній залишок грошових коштів та необхідний обсяг залучення грошових коштів, використовуючи модель Баумоля.

Маркетинговий відділ ВАТ «Дукат» прогнозує розширення обсягів реалізації за рахунок продажу товарів на експорт до Росії. З метою реалізації запланованих заходів та отримання результатів, протягом наступного (бюджетного періоду) планується здійснити такі витрати: оренда приміщення — 3000 грн/міс., заробітна плата персоналу — 15 000 грн/рік, адміністративні та комерційні витрати — 3500 грн/міс., оренда складських приміщень в Україні — 2000 грн/міс., за межами України — 5000 грн/міс. На плановий рік підприємство уклало угоди на отримання транспортних послуг за фіксованими цінами. З урахуванням поданих нижче даних необхідно здійснити аналіз беззбитковості за кожним напрямом діяльності, а також визначити загальну рентабельність діяльності підприємства.

Статті

Значення

Запланований обсяг придбання товарів

40 000 шт.

Обсяг реалізації на території України

75 %

Обсяг реалізації за межами України (експорт)

25 %

Ціна придбання товару

19,2 грн/шт.

Запланована ціна реалізації на території України

32,0 грн/шт.

Запланована ціна реалізації на експорт

36,0 грн/шт.

Втрати при реалізації на території України

5 %

Втрати при реалізації за межами України (експорт)

7 %

Витрати з доставки товару при реалізації на території України

2,0 грн/шт.

Витрати з доставки товару при реалізації за межами України (експорт)

6,5 грн/шт.

Абонентська плата за транспортування

1000,0 грн/міс.

Скласти прогнозний бюджет фінансового результату на плановий рік для підприємства, яке займається посередницькою діяльністю, використовуючи такі дані: середня величина націнки під час реалізації товарів — 35 %, рентабельність реалізації — 12 %, запланований чистий прибуток — 24 тис. грн, запланований до сплати податок на прибуток — 10,5 тис. грн.

Дайте визначення та розкрийте сутність терміна «фінансова стратегія підприємства».

Охарактеризуйте етапи (послідовність) формування фінансової стратегії підприємства.

Дайте порівняльну оцінку термінам «фінансове прогнозування» та «фінансове планування» на підприємстві.

Розкрийте сутність терміна «фінансове планування» та охарактеризуйте його підсистеми.

Перелічіть та розкрийте сутність методів фінансового планування на підприємстві.

Перелічіть елементи та дайте характеристику структури оперативного фінансового плану.

Розкрийте сутність таких термінів: «платіжний календар», «податковий календар», «касовий план» підприємства.

Дайте визначення та обґрунтуйте місце бюджетування в системі фінансового планування на підприємстві.

Розкрийте сутність бюджетів залежно від різних класифікаційних ознак.

Дайте характеристику чинникам, які враховуються в процесі бюджетування.

Поясніть послідовність розроблення операційних бюджетів підприємства.

Перелічіть і розкрийте сутність фінансових бюджетів підприємства.

Розкрийте сутність і значення системи контролю за фінансового планування.

Розкрийте сутність терміна «управління бюджетуванням».

Укажіть переваги й недоліки існуючої нормативно-мето­дичної бази щодо фінансового планування на вітчизняних підприємствах.

Який процес є первинним — фінансове прогнозування чи фінансове планування і чому?

У чому сутність фінансового планування на підприємстві?

У чому полягає відмінність між оперативним і поточним фінансовим плануванням?

Яке значення за фінансового планування має оцінка показників діяльності підприємства?

У чому сутність стратегічного планування на підприємстві?

Які методи застосовують у процесі фінансового планування і в чому їх відмінність?

Поясніть поняття «бюджет підприємства».

У чому сутність процесу бюджетування на підприємстві?

Що виступає базовою ланкою системи бюджетування на підприємстві?

У чому сутність бюджету маржинального доходу?

Які елементи бюджету змінних і бюджету постійних витрат?

У чому полягає сутність фінансових бюджетів?

Які бюджети належать до операційних бюджетів і які — до основних?

Визначте правильну відповідь.

Тест 1. Фінансова стратегія підприємства визначає…

сутність системи контролю на підприємстві;

довгострокову мету фінансово-господарської діяльності підприємства;

мету фінансово-господарського аналізу підприємства;

стан системи управління на підприємстві;

правильної відповіді немає.

Тест 2. Фінансове планування — це…

процес фінансового аналізу виробничого підприємства;

сукупність методів та заходів із прогнозування діяльності підприємства;

процес узгодження фінансових ресурсів за джерелами формування та напрямками їх використання в обсягах і часі;

процес управління фінансово-господарською діяльністю підприємства в короткостроковому періоді;

правильної відповіді немає.

Тест 3. Методологічний підхід при складанні фінансових планів з орієнтацією на майбутнє — це...

реактивізм;

інактивізм;

преактивізм;

інтерактивізм;

правильної відповіді немає.

Тест 4. Сутність розрахунково-аналітичного методу плануван­ня фінансових показників полягає в...

розробленні варіантів планових розрахунків для вибору най-
оптимальнішого варіанта;

розрахунку показників на підставі аналізу фактичних даних з урахуванням перспектив їх змін у плановому періоді;

розрахунку показників на основі певних фінансових норм і техніко-економічних нормативів;

балансуванні доходів і витрат фінансового плану з зазначенням джерел покриття кожної статті витрат;

правильної відповіді немає.

Тест 5. Сутність оперативного фінансового планування полягає в...

складанні й виконанні платіжного календаря, касового плану та здійсненні розрахунку потреб у короткострокових залученнях коштів чи їх ефективному розміщенні;

розробленні фінансової стратегії та фінансової політики за окремими аспектами фінансової діяльності;

опосередкуванні процесу впровадження стратегії, створенні умов для контролю за реалізацією заходів з досягнення стратегічних завдань;

визначенні найважливіших показників, пропорцій і темпів розширеного відтворення та є головною формою реалізації мети підпри-
ємства;

правильної відповіді немає.

Тест 6. Прогнозування ліквідності у фінансовому плануванні проводиться на основі…

узгодження вхідного грошового потоку від інвестиційної діяльності в запланованому періоді;

зіставлення обсягів виробництва та реалізації в запланованому періоді;

фіксації факторів, які найбільше впливають на прогнозування результатів діяльності підприємства;

зіставлення грошових надходжень і видатків, які очікуються в плановому періоді;

правильної відповіді немає.

Тест 7. Збалансованості фінансових ресурсів можна досягти…

покриваючи дефіцит ресурсів збільшенням дохідної частини до необхідного рівня (якщо підприємство має вільний доступ до ринків капіталів);

зменшуючи планові обсяги грошових видатків (якщо підприємство має обмежені можливості фінансування);

збільшуючи обсяги продажу продукції в кредит за умови підвищення цін та зменшуючи власну кредиторську заборгованість;

усі попередні відповіді правильні;

правильної відповіді немає.

Тест 8. Золоте правило балансу полягає в тому, що…

потребу в капіталі для фінансування необоротних активів слід покривати за рахунок власного капіталу та довгострокових позичок;

фінансовий капітал повинен бути мобілізований на строк, не менший від того, на який даний капітал заморожується в необоротних та оборотних активах підприємства;

довгострокові капіталовкладення мають фінансуватися за рахунок коштів, мобілізованих на довгостроковий період;

структура співвідношення між власним і позичковим капіталом підприємства повинна бути оптимальною;

усі відповіді правильні.

Тест 9. Гнучкий бюджет — це…

план, узгоджений за напрямками та підрозділами;

план, в якому витрати та фінансові показники не змінюються залежно від обсягів виробництва й реалізації;

план, в якому фіксуються значення факторів, що найбільше впливають на прогнозування результатів діяльності підприємства та на обсяг запланованих інвестиційних витрат за проектами, що приймаються;

план, в якому витрати та фінансові результати змінюються залежно від обсягів виробництва та реалізації;

правильної відповіді немає.

Тест 10. Жорсткий бюджет використовується за умови, що …

витрати, які здійснені протягом бюджетного періоду, мають яскраво виражену залежність від зміни обсягу виробництва;

є можливість адаптовувати понесені витрати до різних рівнів виробництва;

витрати, які здійснені протягом бюджетного періоду, не мають яскраво вираженої залежності від змін обсягу виробництва;

обсяг прибутку залежить від кількості виробленої продукції;

правильної відповіді немає.

Тест 11. Відправною точкою під час бюджетування є…

бюджет реалізації;

бюджет виробництва;

бюджет ресурсів за умови їх обмеженості;

бюджет прибутків і збитків;

правильної відповіді немає.

Тест 12. Методологія нуль-базис-бюджетування використовується для…

організації впровадження нових напрямків діяльності підприємства;

оцінки розширення діючих виробничих потужностей;

контролінгу витрат з метою виявлення резервів їх зниження;

побудови бюджету прибутків та збитків;

правильної відповіді немає.

Тест 13. Сутність принципу декомпозиції в бюджетуванні полягає в тому, що…

бюджети повинні поділятися на окремі періоди, тривалість яких визначається специфікою організації фінансової діяльності;

кожний бюджет нижчого рівня є деталізацією бюджету більш високого рівня;

усі операції підприємства, які пов’язані з надходженням чи виплатою коштів, повинні бути відображені в бюджеті;

обсяги надходжень і використання грошових коштів мають базуватись на реальних прогнозах;

бюджет реалізації повинен відображувати всі напрямки діяльності підприємства.

Тест 14. До групи основних бюджетів належать…

бюджет технічної реконструкції виробництва;

бюджет прибутків і збитків;

бюджет запасів;

бюджет прогнозного руху грошових коштів;

бюджет реалізації.

Тест 15. Фінансові бюджети відображають…

результати поточної (оперативної) діяльності, і насамперед показники доходу та здійснених поточних витрат;

вплив прийнятих рішень у виробничій, комерційній, інвестиційній діяльності підприємства на його фінансові ресурси;

обсяг запланованих інвестиційних витрат за проектами, що приймаються;

фінансовий стан підприємства на певну дату;

правильної відповіді немає.

Тест 16. Динамічний (рухомий) баланс (бюджет) відображає...

очікувані в плановому періоді зміни в складі активів та пасивів;

координацію й узгодженість показників бюджетів структурних підрозділів між собою;

зміни показників залежно від попиту та пропозиції на товари-замінники;

зміни в обсягах фінансових ресурсів у результаті інвестиційних процесів;

правильної відповіді немає.

Тест 17. Структура оперативного фінансового плану включає...

статті надходжень і видатків фінансових ресурсів;

залишки грошових коштів на початок і кінець планового періоду;

обсяги довгострокової кредиторської та дебіторської заборгованості;

заборгованість засновників за внесками до статутного фонду підприємства;

правильної відповіді немає.

Тест 18. Основним завданням оперативного (короткострокового) фінансового планування є...

забезпечення платоспроможності підприємства протягом одиниці планового періоду;

максимізація прибутковості підприємства впродовж одиниці планового періоду;

мінімізація кредиторської заборгованості підприємства протягом одиниці планового періоду;

оптимізація фінансової стратегії підприємства щодо інвестицій;

правильної відповіді немає.

Тест 19. Об’єктом контролю в бюджетуванні є...

окремі показники витрат і доходів, надходжень та видатків;

служби контролінгу, що здійснюють контроль за дотриманням показників бюджетів;

бюджети структурних підрозділів, часткові (функціональні) та зведені бюджети;

методи та процедури, які використовуються в процесі контролю за виконанням бюджету;

усі відповіді правильні.

Скласти бюджет руху грошових коштів на плановий місяць, визначивши оптимальний розмір залишку грошових коштів підприємства, а також обсяг залучення чи використання тимчасово вільних грошових коштів, використовуючи такі дані. Плануються: надходження від реалізації продукції в розмірі 1000 грн, внесення засновниками грошових коштів до статутного фонду в розмірі 500 грн, придбання токарного верстата за 1500 грн, погашення кредиту на суму 300 грн, придбання сировини та матеріалів на 250 грн, погашення кредиторської заборгованості в розмірі 150 грн, продаж невикористовуваних необоротних активів на суму 120 грн, надходження за договорами оренди в сумі 220 грн, сплата податків — 50 грн, інші поточні витрати — 260 грн, погашення дебіторської заборгованості — 450 грн, інші надходження — 100 грн. Крім того, до складу інших поточних витрат входять трансакційні витрати на купівлю та продаж цінних паперів чи залучення кредитів. Трансакційні витрати на одну операцію становлять 15 грн. Також у складі інших надходжень передбачається отримання доходів від володіння та використання вільних грошових коштів, причому дохідність за такими операціями передбачається в розмірі 12 % річних. Визначити оптимальну величину грошових коштів, яку необхідно залучити в разі досягнення нульового залишку; оптимальний середній залишок грошових коштів та необхідний обсяг залучення грошових коштів, використовуючи модель Баумоля.

Маркетинговий відділ ВАТ «Дукат» прогнозує розширення обсягів реалізації за рахунок продажу товарів на експорт до Росії. З метою реалізації запланованих заходів та отримання результатів, протягом наступного (бюджетного періоду) планується здійснити такі витрати: оренда приміщення — 3000 грн/міс., заробітна плата персоналу — 15 000 грн/рік, адміністративні та комерційні витрати — 3500 грн/міс., оренда складських приміщень в Україні — 2000 грн/міс., за межами України — 5000 грн/міс. На плановий рік підприємство уклало угоди на отримання транспортних послуг за фіксованими цінами. З урахуванням поданих нижче даних необхідно здійснити аналіз беззбитковості за кожним напрямом діяльності, а також визначити загальну рентабельність діяльності підприємства.

Статті

Значення

Запланований обсяг придбання товарів

40 000 шт.

Обсяг реалізації на території України

75 %

Обсяг реалізації за межами України (експорт)

25 %

Ціна придбання товару

19,2 грн/шт.

Запланована ціна реалізації на території України

32,0 грн/шт.

Запланована ціна реалізації на експорт

36,0 грн/шт.

Втрати при реалізації на території України

5 %

Втрати при реалізації за межами України (експорт)

7 %

Витрати з доставки товару при реалізації на території України

2,0 грн/шт.

Витрати з доставки товару при реалізації за межами України (експорт)

6,5 грн/шт.

Абонентська плата за транспортування

1000,0 грн/міс.

Скласти прогнозний бюджет фінансового результату на плановий рік для підприємства, яке займається посередницькою діяльністю, використовуючи такі дані: середня величина націнки під час реалізації товарів — 35 %, рентабельність реалізації — 12 %, запланований чистий прибуток — 24 тис. грн, запланований до сплати податок на прибуток — 10,5 тис. грн.