• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

РОЗДІЛ 9 ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

У чому полягає необхідність та практичне значення оцінки фінансового стану підприємств?

Які завдання вирішуються в процесі аналізу фінансового стану підприємства та фінансового аналізу його виробничо-господарської діяльності? Що є змістом оцінки фінансового стану підприємства?

Дайте характеристику та визначте особливості інформаційного забезпечення оцінки фінансового стану підприємств в умовах стандартизації фінансової звітності в Україні.

Хто є основними користувачами фінансової інформації, яка отримується за результатами оцінки фінансового стану підприємств?

Дайте характеристику формам і методам фінансового аналізу.

Яким чином може бути організовано фінансово-аналітичну роботу на підприємстві?

Назвіть основні напрями оцінювання фінансового стану підприємства.

Як обчислюються показники оцінки майнового стану?

Визначте роль вертикального аналізу в процесі оцінки майнового стану підприємства.

У чому, на Вашу думку, полягає різниця між поняттями «лік­відність підприємства» та «платоспроможність підприємства»?

Як обчислюються показники оцінки ліквідності активів та платоспроможності підприємства?

Визначте роль оцінки показників ліквідності активів та платоспроможності підприємства для розроблення висновків про фінансовий стан підприємства в цілому. Які недоліки мають показники цієї групи оцінювання?

Чи може бути позитивною динаміка показників швидкої (термінової) та поточної (загальної) ліквідності за негативної динаміки коефіцієнта абсолютної ліквідності? За рахунок якого чинника може виникнути така ситуація? Як характеризується діяльність підприєм­ства, у якого динаміка коефіцієнтів швидкої та поточної ліквідності є кращою за динаміку коефіцієнта абсолютної ліквідності? Яку роль відіграє аналіз коефіцієнта абсолютної ліквідності під час вироблення висновків про загальний фінансовий стан підприємства?

Назвіть резерви підвищення ліквідності активів та платоспроможності підприємств.

Дайте визначення фінансової стійкості підприємства. Які ви можете індентифікувати рівні фінансової стійкості за використання методики визначення забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування? Дайте їм характеристику.

Як обчислюються показники оцінки фінансової незалежності та структури капіталу підприємства? Визначте взаємозв’я­зок та взаємозалежність між окремими показниками цієї групи оцінювання фінансового стану.

У чому полягає принципова різниця між нормативними значеннями показників оцінки фінансового стану згідно з міжнародними стандартами та відповідно до вітчизняних нормативних документів з питань оцінювання фінансового стану? Назвіть рекомендовані значення показників ліквідності, фінансової незалежності (структури капіталу) підприємства.

Назвіть резерви зростання фінансової незалежності та напрями оптимізації структури капіталу.

Як обчислюються показники оцінки ділової активності підприємства?

Визначте місце показників ділової активності для розроблення загальних висновків про фінансовий стан підприємства. Яким чином зміни оборотності активів впливають на фінансову стійкість і платоспроможність підприємства в цілому?

Назвіть резерви прискорення оборотності активів підприємства.

Як обчислюються показники оцінки прибутковості підприємства?

Якою, на Вашу думку, є різниця між поняттями прибутковості та рентабельності?

Якою є різниця між показниками операційної рентабельності продажів і рентабельністю основної продукції? Чи може бути позитивним значення коефіцієнта рентабельності продукції за негативних значень показників рентабельності продажів? За рахунок яких чинників може виникнути така ситуація?

Назвіть резерви підвищення прибутковості підприємства.

Як обчислюються показники оцінки ринкової активності підприємства?

Визначте роль дослідження показників ринкової активності для розробки загальних висновків про фінансовий стан акціонерних товариств? Хто є користувачами інформації про ринкову активність підприємства?

Під час складання якої форми звітності є необхідним обчислення показників прибутковості акцій? Які саме і в який спосіб при цьому слід обчислювати показники?

Як здійснюють факторний аналіз прибутку підприємства?

Як здійснюють факторний аналіз рентабельності підприємства?

У чому полягає зміст комплексної оцінки фінансового стану підприємства? Назвіть методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану.

У чому полягає сутність та значення однофакторного дискримінантного аналізу?

У чому полягає сутність та значення багатофакторного дискримінантного аналізу?

У чому полягає сутність моделей Альтмана, Спрінгейта, Тафлера, Тішоу, Лиса, Беєрмана, Конана й Гольдера? Чи є можливим застосування закордонних моделей багатофакторного дискримінантного аналізу у вітчизняній аналітичній практиці? Які виникають проблеми за застосування таких моделей?

Якими є особливості аналізу фінансової стійкості підприємств різних напрямів економічної діяльності?

Охарактеризуйте вплив сезонних коливань на рівень отри­мання прибутку сільськогосподарських підприємств.

Охарактеризуйте вплив цінової політики торговельного підприємства на обсяги товарообігу.

Визначте основні напрями вдосконалення методології оцінювання фінансового стану підприємств.

Назвіть резерви зміцнення фінансової стійкості підприємства в цілому.

Тест 1. Знайти відповідності:

а)         фінансовий стан — це...

б)         фінансовий аналіз — це...

в)         оцінювання фінансового стану — це…

вивчення показників, отриманих у результаті аналізу фінансового стану з позицій відповідності їх фактичного рівня нормальному для даного підприємства, ідентифікація факторів, що вплинули на величину показників, визначення необхідної величини показників на перспективу та способів її досягнення;

характеристика діяльності підприємства, що відображає фінансові відносини суб’єкта господарювання та його здатність фінансувати свою діяльність у певному періоді;

процес дослідження фінансового стану та основних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості та забезпечення ефективного розвитку;

рівень збалансованості окремих структурних елементів активу та капіталу підприємства, а також рівень ефективності їх використання.

Тест 2. Знайти відповідності:

а) зовнішні користувачі фінансової інформації — це…

б) внутрішні користувачі фінансової інформації — це…

власники підприємства;

фінансові менеджери;

податкові органи;

торговці цінними паперами;

керівник підприємства;

працівники підприємства;

контрагенти підприємства;

інвестори.

Тест 3. Знайти відповідності:

а) горизонтальний аналіз — ...

б) трендовий аналіз — ...

в) факторний аналіз — ...

г) структурний аналіз — ...

ґ) аналіз фінансових коефіцієнтів — ...

д) вертикальний аналіз — ...

е) порівняльний аналіз — ...

аналіз, за якого обчислюються співвідношення різноманітних абсолютних показників фінансової діяльності підприємства;

одна із систем фінансового аналізу, у процесі здійснення якого визначаються абсолютні та відносні зміни різних статей звітності порівняно з минулим періодом, тобто досліджується динаміка окремих фінансових показників у часі;

аналіз факторів, які впливають на рівень показника, що його аналізують;

метод фінансового аналізу, що базується на порівнянні показників з іншим базовим показником у динаміці та дає змогу дослідити тенденцію зміни показників у певному часовому проміжку;

одна із систем фінансового аналізу, у процесі здійснення якого обчислюється питома вага окремих статей звітності в загальному підсумковому показнику.

Тест 4. Основними формами фінансового аналізу на підприємстві є:

а) залежно від організації проведення — ...

б) залежно від обсягу дослідження — ...

в) залежно від об’єкта аналізу — ...

г) залежно від періоду проведення дослідження — ...

повний;

ретроспективний;

по підприємству в цілому;

внутрішній;

поточний;

за окремими підрозділами підприємства;

оперативний;

за окремими фінансовими операціями;

тематичний;

зовнішній;

наступний.

Тест 5. Знайти відповідності:

а) коефіцієнт зносу...

б) коефіцієнт придатності…

в) коефіцієнт оновлення...

г) коефіцієнт вибуття...

відображає частку вартості основних засобів, що залишилася до списання в наступних періодах;

показує, яка частина основних засобів, з котрими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причин зносу та з інших причин;

характеризує частку зношених основних засобів у загальній їхній вартості;

відображає, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби.

Тест 6. Знайти відповідності:

а) коефіцієнт абсолютної ліквідності...

б) коефіцієнт покриття...

в) коефіцієнт проміжної ліквідності...

г) коефіцієнт «кислотного» тесту…

ґ) коефіцієнт загальної ліквідності...

д) коефіцієнт швидкої ліквідності...

ж) коефіцієнт поточної ліквідності...

визначається відношенням поточних активів до поточних зобов’язань;

визначається відношенням грошових коштів до поточних зобов’язань;

визначається множенням поточних активів на поточні зобов’язання;

визначається відношенням поточних активів за вирахуванням запасів до поточних зобов’язань;

визначається відношенням власного капіталу до поточних зобов’язань;

визначається відношенням власного капіталу до всієї суми капіталу.

Тест 7. Згідно з міжнародними стандартами:

а) коефіцієнт абсолютної ліквідності...

б) коефіцієнт покриття...

в) коефіцієнт проміжної ліквідності...

г) коефіцієнт «кислотного» тесту...

д) коефіцієнт загальної ліквідності...

ж) коефіцієнт швидкої ліквідності...

з) коефіцієнт поточної ліквідності...

має нижню межу показника 1;

має нижню межу показника 0,3;

має верхню межу показника 1;

має нижню межу показника 0,5;

має нижню межу показника 2;

має верхню межу показника 1;

має нижню межу показника 0,2.

Тест 8. Знайти відповідності:

а) коефіцієнт фінансової незалежності належить до групи показників...

б) коефіцієнт заборгованості належить до групи показників...

в) коефіцієнт зносу належить до групи показників...

г) показник операційної рентабельності продажу належить до групи показників...

ґ) рентабельність акції належить до групи показників...

д) період окупності власного капіталу належить до групи показників...

е) тривалість обороту дебіторської заборгованості належить до групи показників...

є) коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості належить до групи показників...

ж) показник фінансового лівериджу належить до групи показників...

з) коефіцієнт маневрування функціонуючого капіталу належить до групи показників...

и) коефіцієнт маневрування власного капіталу належить до групи показників...

оцінки майнового стану;

ліквідності й платоспроможності;

фінансової стійкості та стабільності;

ділової активності;

фінансової незалежності та структури капіталу;

ринкової активності;

прибутковості;

показників акціонерного капіталу;

рентабельності.

Тест 9. Знайти відповідності:

а) показник тривалості операційного циклу...

б) показник тривалості фінансового циклу...

в) показник тривалості обороту запасів…

г) показник тривалості обороту дебіторської заборгованості...

ґ) показник тривалості обороту кредиторської заборгованості...

розраховується способом ділення виручки на середню дебіторську заборгованість;

розраховується методом ділення тривалості звітного періоду на коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості;

розраховується через ділення коефіцієнта обертання дебіторської заборгованості на тривалість звітного періоду;

розраховується діленням витрат на виробництво продукції на середню кредиторську заборгованість;

розраховується способом ділення тривалості звітного періоду на коефіцієнт обертання кредиторської заборгованості;

розраховується діленням коефіцієнта обертання кредиторської заборгованості на тривалість звітного періоду;

розраховується через ділення витрат на виробництво продукції на середню величину запасів;

розраховується методом ділення тривалості звітного періоду на коефіцієнт обертання запасів;

розраховується за допомогою ділення коефіцієнта обертання запасів на тривалість звітного періоду;

розраховується способом підсумовування показників тривалості звітного періоду та тривалості фінансового циклу;

розраховується підсумовуванням показників тривалості обороту дебіторської заборгованості та тривалості обороту кредиторської заборгованості;

розраховується через підсумовування показників тривалості обороту запасів та тривалості обороту дебіторської заборгованості;

розраховується вирахуванням з показника тривалості операційного циклу показника тривалості обороту кредиторської заборгованості;

розраховується способом вирахування з показника тривалості фінансового циклу показника тривалості обороту дебіторської заборгованості.

Тест 10. Знайти відповідності:

а) показники оцінки майнового стану...

б) показники ділової активності...

в) показники ринкової активності...

г) показники рентабельності...

ґ) показники ліквідності й платоспроможності...

д) показники фінансової стабільності...

характеризують структуру капіталу підприємства та його залежність від зовнішніх інвесторів і кредиторів;

дозволяють оцінити, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти;

характеризують положення підприємства на ринку цінних паперів;

відображають можливість підприємства своєчасно розрахуватись за своїми борговими зобов’язаннями;

дозволяють оцінити прибутковість діяльності підприємства;

відображають, наскільки швидко кошти підприємства обертаються в процесі його господарської діяльності;

характеризують спроможність підприємства акумулювати необхідний прибуток у процесі своєї господарської діяльності;

характеризують стан основних засобів підприємства.

На основі форм річної звітності, наведених у додатках, обчислити коефіцієнти зносу та придатності основних засобів. Дати трактування змінам показників у динаміці, визначити, до якої групи показ­ників оцінки фінансового стану підприємств належать показники.

На основі форм річної звітності, наведених у додатках, обчислити: величину чистого робочого капіталу, коефіцієнти абсолютної, швидкої та загальної ліквідності. Дати трактування змінам показників у динаміці, визначити, до якої групи показників оцінки фінансового стану підприємств належать показники.

На основі форм річної звітності, наведених у додатках, обчислити: коефіцієнт автономії, коефіцієнт концентрації позиченого капіталу, показник фінансового лівериджу, коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт фінансової стабільності. Дати трактування змінам показників у динаміці, визначити, до якої групи показників оцінки фінансового стану підприємств належать показники.

На основі форм річної звітності, наведених у додатках, обчислити: ресурсовіддачу, фондовіддачу, коефіцієнти оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості, період інкасації дебіторської й кредиторської заборгованості. Визначити, до якої групи показників оцінки фінансового стану підприємств належать показники.

На основі форм річної звітності, наведених у додатках, обчислити тривалість операційного та фінансового циклу. Визначити, до якої групи показників оцінки фінансового стану підприємств належать показники.

На основі форм річної звітності, наведених у додатках, обчислити коефіцієнти рентабельності: усього капіталу, операційну рентабельність продажу, власного капіталу й основної діяльності. Визначити, до якої групи показників оцінки фінансового стану належать показники.

Здійснюючи аналіз динаміки коефіцієнтів абсолютної ліквідності (Кабс) за кварталами, фінансовий аналітик підприємства помітив, що:

на початок першого кварталу (1 квітня) звітного року Кабс. ліквідності був більший за Кабс. ліквідності на початок звітного року в 1,5 раза;

якщо порівняти коефіцієнти на 1.07 звітного року та на 1.04 звітного року, стає очевидним, що сума грошових коштів зросла у 2 рази за майже тієї самої суми короткострокових зобов’язань;

Кабс ліквідності на 1.10 звітного року дорівнює Кабс. ліквідності на 1.07 звітного року;

коефіцієнт абсолютної ліквідності на 31.12 звітного року зменшився в 3 рази порівняно з таким на 1.10 звітного року і становив 0,2.

Яким був Кабс. ліквідності на початок року? Зробіть необхідні розрахунки.

За даними балансу на початок року підсумок І розділу пасиву становив 1 000 000 грн, а сума підсумків II, III, IV, V розділів пасиву балансу — 4 000 000 грн.

Чи буде достатньо за рік збільшити суму власного капіталу у 2 рази (у 4 рази), аби підприємство стало привабливим для інвесторів (з позиції фінансової незалежності)? Чому? Зробити розрахунки.

Як змінилась ефективність використання активів підприємства, якщо обсяг реалізованої продукції у звітному році становив 100 000 грн порівняно з 50 000 грн торік, а середні залишки активів зросли в 4 рази? Як такі зміни характеризують фінансовий стан підприємства? Оцінку якого показника проводить фінансовий аналітик?

Чи достатнім буде збільшення суми грошових коштів у національній та іноземній валюті, а також поточних фінансових інвестицій за звітний період у 3 рази за збільшення короткострокових зобов’язань у 1,5 раза задля того, щоб коефіцієнт абсолютної ліквід­ності станом на кінець звітного періоду становив 0,2, якщо грошові кошти підприємства станом на початок звітного періоду становили 40 000 грн, а поточні зобов’язання були в 10 разів більші? Чому?

Як змінилася фондовіддача основних засобів, якщо обсяг реалізації у звітному році становив 120 000 грн проти 60 000 грн торік, а середня вартість основних фондів скоротилася на одну чверть? Як такі зміни характеризують ефективність використання основних засобів підприємства?

Чи достатнім буде збільшення за рік суми грошових коштів у національній та іноземній валюті, а також поточних фінансових інвестицій у 4 рази за збільшення короткострокових зобов’язань у 1,5 раза задля того, щоб коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на кінець року становив 0,2, якщо грошові кошти підприєм­ства станом на початок звітного року становили 30 000 грн, а поточні зобов’язання були в 10 разів більші? Чому?

Як зміниться коефіцієнт оборотності, якщо обсяг реалізованої продукції у ІІ кварталі порівняно з І кварталом зменшився у 2 рази, а середні залишки оборотних коштів зменшилися в 4 рази? Як такі зміни характеризують ефективність використання оборотних коштів?

Як змінилась рентабельність реалізації, якщо сума прибутку від реалізації товарної продукції збільшилась у звітному році проти торішньої у 1,5 раза, а виручка від реалізації — у 2,0 раза? Як такі зміни характеризують фінансовий стан підприємства?

Зробіть висновки про стан ліквідності підприємства та фактори, що вплинули на такий стан, зважаючи на те, що сума короткострокових зобов’язань на кінець року порівняно з такими станом на початок року майже не змінилась, якщо:

коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок року = 0,1;

коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець року = 0,05;

коефіцієнт термінової ліквідності на початок року = 0,6;

коефіцієнт термінової ліквідності на кінець року = 1,7;

коефіцієнт поточної ліквідності на початок року = 1,5;

коефіцієнт поточної ліквідності на кінець року = 1,9.

За рахунок якого фактора відбулося збільшення коефіцієнта швидкої ліквідності в 1,5 рази станом на кінець року порівняно з таким станом на початок року? Визначити абсолютну величину впливу цього фактора на показник та оцінити тенденції ліквідності підприємства, якщо відомо, що:

коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок року становив 0,25 за наявності суми грошових коштів і поточних фінансових інвестицій у 200 тис. грн;

коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець року зменшився у 2,5 рази порівняно з таким на початок року за зменшення суми грошових коштів та поточних фінансових інвестицій у 2 рази;

коефіцієнт швидкої ліквідності на початок року становив 1,0.

Обчислити коефіцієнти покриття та швидкої ліквідності, дати характеристику стану ліквідності активів підприємства, якщо відомо, що:

показник «чистий робочий капітал» має позитивне значення 1570 тис. грн;

поточні активи підприємства становлять 2700 тис. грн;

частка запасів у складі поточних активів дорівнює 65 %.

Зробивши необхідні розрахунки, відповісти на запитання:

За який період часу проведено аналіз терміну погашення кредиторської заборгованості?

Як відхилення фактичного значення показника терміну погашення кредиторської заборгованості від запланованого характеризує ефективність діяльності підприємства?

Показник

Одиниця виміру

План

Факт

Реалізація товарної продукції за період

тис. грн

8000

8500

Середня кредиторська заборгованість за період

тис. грн

3300

3700

Термін погашення кредиторської заборгованості

дні

74,25

78,35

Зробивши необхідні розрахунки, відповісти на запитання:

За який період часу проведено аналіз тривалості обороту за­пасів?

Як такі відхилення фактичного значення показника тривалості обороту запасів від запланованого характеризують ефектив­ність використання запасів?

Показники

Одиниця
виміру

План

Факт

Собівартість реалізованої продукції

тис. грн

6000

6300

Середні виробничі запаси

тис. грн

2100

2150

Тривалість обороту запасів

днів

31,5

30,7

Заповніть таблицю, якщо відомо, що показник періоду інкасації дебіторської заборгованості обчислено за півріччя.

За даними таблиці визначити, як відхилення фактичного значення показника терміну погашення кредиторської заборгованості від запланованого характеризують ефективність діяльності підприємства.

Показник

Одиниця
виміру

План

Факт

Реалізація товарної продукції

тис. грн

6000

6300

Середня величина дебіторської заборгованості

тис. грн

?

2150

Період інкасації (оборотності) дебіторської заборгованості

днів

63

?

Заповнити таблицю, дати характеристику ліквідності та платоспроможності підприємства. Про що свідчать отримані значення показників?

Значення за роками

Показники

01.01
2002

01.01
2003

01.01
2004

01.01
2005

Оборотні активи
Поточні зобов’язання
Коефіцієнт загальної ліквідності
Робочий капітал

2017,4
?
0,66
?

?
1769,4
0,61
?

1 068,7
1 705,6
?
?

2 681,5
?
0,29
?

Заповнити таблицю, дати характеристику ліквідності активів підприємства, визначити, за рахунок яких факторів відбулися зміни показників.

Значення за роками

Показники

01.01
2002

01.01
2003

01.01
2004

01.01
2005

Грошові кошти

Поточні фінансові інвестиції

Дебіторська заборгованість за розрахунками

Дебіторська заборгованість за товари

Поточні зобов’язання

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0
4
29
410
646
?
?

8
4
0
500
?
0,02
?

23
0
76
?
484
?
1,67

?
9
?
486
917
0,24
0,84

Заповнити таблицю, дати характеристику стану основних засобів на підприємстві.

Значення за роками

Показники

01.01
2002

01.01
2003

01.01
2004

01.01
2005

Сума зносу
Первинна вартість основних засобів
Коефіцієнт зносу основних засобів
Коефіцієнт придатності

?
4097,8
0,33
?

1494,3
?
0,35
?

1696,9
5838,2
?
?

1738,2
?
0,10
?

Заповнити таблицю, дати трактування змінам показників у динаміці та оцінити рівень фінансової незалежності підприємства від зовнішніх кредиторів та оптимальність структури капіталу.

Значення за роками

Показник

01.01.
2002

01.01.
2003

01.01
2004

01.01
2005

Коефіцієнт автономії
Власний капітал
Усього капіталу
Коефіцієнт концентрації
позиченого капіталу
Коефіцієнт фінансової
залежності

0,36
?
4829,8
?

?

?
1215,7
4411,1
?

?

0,72
4358,0
?
?

?

?
3122,7
20533,9
?

?

Заповнити таблицю.

За даними отриманих значень дати характеристику залежності підприємства від довгострокових зобов’язань, рівню ризику втрати платоспроможності.

Значення за роками

Показник

01.01
2002

01.01
2003

01.01
2004

01.01
2005

Довгострокові зобов’язання
Власний капітал
Коефіцієнт фінансового левериджу

27,1
1757,9
?

?
1215,7
1,17

27,1
4358,0
?

8014,5
?
2,57

Заповнити таблицю, дати характеристику змінам показників.

Значення за роками

Показник

За рік
2001

За рік
2002

За рік
2003

За рік
2004

Чистий прибуток (збиток)
Середня величина активів
Показник рентабельності активів

283,6
4 550,75
?

?
4 620,45
– 0,12

494,5
?
0,09

– 1 156,6
13 312,3
?

Заповнити таблицю, дати характеристику змінам показників.

Значення за роками

Показник

2001

2002

2003

2004

Чистий прибуток (збиток)

Чистий дохід

Показник операційної рентабельності продажу

283,6
?

0,09

?
3893,8

– 1,14

494,5
5843,6

?

?
4795,1

– 0,24

Заповнити таблицю, дати характеристику змінам показників.

Значення за роками

Показник

2001

2002

2003

2004

Валовий прибуток

Собівартість реалізованої продукції

Показник рентабельності основної діяльності (продукції)

702,4
?

0,30

?
2858,3

0,36

1 681,5
4 162,1

?

1 011,1
3 784,0

?

Заповнити таблицю, дати характеристику змінам показників.

Значення за роками

Показник

2001

2002

2003

2004

Собівартість реалізованої продукції

Середня вартість матеріальних запасів

Коефіцієнт оборотності запасів

2354,4
?
2,41

2858,3
965,65
?

?
398,7
10,44

3784,0
329,05
?

Заповнити таблицю, дати характеристику змінам показників.

Значення за роками

Показник

2001

2002

2003

2004

Чистий дохід

Середня вартість основних засобів

Показник фондовіддачі

3056,8
3742,95
?

3893,8
?
0,93

?
5064,65
1,15

4795,1
11759,25
?

Заповнити таблицю, дати характеристику змінам показників.

Показники

Значення показників за роками

 

 

2001

2002

2003

2004

Підприємство А
Чистий прибуток, грн
Розподіл прибутку:

645 000

1 276 000

?

2052 000

виплати власникам (дивіденди)

195 000

?

402 000

0,00

спрямування до статутного ка­піталу

0,00

0,00

0,00

0,00

відрахування до резервного ка­піталу

32 000

80 000

101 000

127 000

Середньорічна кількість простих акцій

5 271 792

5 271 792

5 271 792

5 271 792

Дохід на акцію

?

0,24204

0,29952

?

Дивіденди на одну просту акцію

?

0,06370

0,07625

0,00

Підприємство Б
Чистий прибуток
Розподіл прибутку:

1 561 900

?

1 720 400

1 772 570

виплати власникам (дивіденди)

?

500 000

47 900

50 000

спрямування до статутного ка­піталу

0,00

0,00

0,00

0,00

відрахування до резервного капіталу

10 700

105 000

150 000

155 000

Середньорічна кількість простих акцій

?

?

?

?

Дохід на акцію

19,666

18,310

21,662

?

Дивіденди на одну просту акцію

5,334

6,296

?

0,63

Заповнити таблицю, дати характеристику змінам показників.

Показники

За рік
2001

За рік
2002

За рік
2003

За рік
2004

Підприємство А
Дохід на акцію, грн
Дивіденд на акцію, грн
Дивідендний дохід


0,12235
0,03699
?


?
0,06370
0,26318


0,29952
?
0,25457


0,38924
?
0,00

Підприємство Б
Дохід на акцію
Дивіденд на акцію
Дивідендний дохід


?
5,334
0,27123


18,310
?
0,34386


21,662
0,60
?


22, 320
?
0,02823

Заповнити таблицю, дати характеристику інвестиційній політиці підприємства.

Показник

Значення коефіцієнта
оновлення

Значення коефіцієнта
вибуття

За
2001

За
2002

За
2003

За
2004

За
2001

За
2002

За
2003

За
2004

Значення коефіцієнта онов­лення (вибуття)

0,16

0,07

?

0,70

0,01

0,023

0,017

?

Вартість основних засобів, що надійшли (вибули) за рік

630,0

287,7

1623,4

12325,5

1,0

94,4

76,3

483,4

Первісна вартість основних засобів, наявних на початок року

100,0

?

?

?

Первісна вартість основних засобів, наявних на кінець року

?

?

5800

?

У чому полягає необхідність та практичне значення оцінки фінансового стану підприємств?

Які завдання вирішуються в процесі аналізу фінансового стану підприємства та фінансового аналізу його виробничо-господарської діяльності? Що є змістом оцінки фінансового стану підприємства?

Дайте характеристику та визначте особливості інформаційного забезпечення оцінки фінансового стану підприємств в умовах стандартизації фінансової звітності в Україні.

Хто є основними користувачами фінансової інформації, яка отримується за результатами оцінки фінансового стану підприємств?

Дайте характеристику формам і методам фінансового аналізу.

Яким чином може бути організовано фінансово-аналітичну роботу на підприємстві?

Назвіть основні напрями оцінювання фінансового стану підприємства.

Як обчислюються показники оцінки майнового стану?

Визначте роль вертикального аналізу в процесі оцінки майнового стану підприємства.

У чому, на Вашу думку, полягає різниця між поняттями «лік­відність підприємства» та «платоспроможність підприємства»?

Як обчислюються показники оцінки ліквідності активів та платоспроможності підприємства?

Визначте роль оцінки показників ліквідності активів та платоспроможності підприємства для розроблення висновків про фінансовий стан підприємства в цілому. Які недоліки мають показники цієї групи оцінювання?

Чи може бути позитивною динаміка показників швидкої (термінової) та поточної (загальної) ліквідності за негативної динаміки коефіцієнта абсолютної ліквідності? За рахунок якого чинника може виникнути така ситуація? Як характеризується діяльність підприєм­ства, у якого динаміка коефіцієнтів швидкої та поточної ліквідності є кращою за динаміку коефіцієнта абсолютної ліквідності? Яку роль відіграє аналіз коефіцієнта абсолютної ліквідності під час вироблення висновків про загальний фінансовий стан підприємства?

Назвіть резерви підвищення ліквідності активів та платоспроможності підприємств.

Дайте визначення фінансової стійкості підприємства. Які ви можете індентифікувати рівні фінансової стійкості за використання методики визначення забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування? Дайте їм характеристику.

Як обчислюються показники оцінки фінансової незалежності та структури капіталу підприємства? Визначте взаємозв’я­зок та взаємозалежність між окремими показниками цієї групи оцінювання фінансового стану.

У чому полягає принципова різниця між нормативними значеннями показників оцінки фінансового стану згідно з міжнародними стандартами та відповідно до вітчизняних нормативних документів з питань оцінювання фінансового стану? Назвіть рекомендовані значення показників ліквідності, фінансової незалежності (структури капіталу) підприємства.

Назвіть резерви зростання фінансової незалежності та напрями оптимізації структури капіталу.

Як обчислюються показники оцінки ділової активності підприємства?

Визначте місце показників ділової активності для розроблення загальних висновків про фінансовий стан підприємства. Яким чином зміни оборотності активів впливають на фінансову стійкість і платоспроможність підприємства в цілому?

Назвіть резерви прискорення оборотності активів підприємства.

Як обчислюються показники оцінки прибутковості підприємства?

Якою, на Вашу думку, є різниця між поняттями прибутковості та рентабельності?

Якою є різниця між показниками операційної рентабельності продажів і рентабельністю основної продукції? Чи може бути позитивним значення коефіцієнта рентабельності продукції за негативних значень показників рентабельності продажів? За рахунок яких чинників може виникнути така ситуація?

Назвіть резерви підвищення прибутковості підприємства.

Як обчислюються показники оцінки ринкової активності підприємства?

Визначте роль дослідження показників ринкової активності для розробки загальних висновків про фінансовий стан акціонерних товариств? Хто є користувачами інформації про ринкову активність підприємства?

Під час складання якої форми звітності є необхідним обчислення показників прибутковості акцій? Які саме і в який спосіб при цьому слід обчислювати показники?

Як здійснюють факторний аналіз прибутку підприємства?

Як здійснюють факторний аналіз рентабельності підприємства?

У чому полягає зміст комплексної оцінки фінансового стану підприємства? Назвіть методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану.

У чому полягає сутність та значення однофакторного дискримінантного аналізу?

У чому полягає сутність та значення багатофакторного дискримінантного аналізу?

У чому полягає сутність моделей Альтмана, Спрінгейта, Тафлера, Тішоу, Лиса, Беєрмана, Конана й Гольдера? Чи є можливим застосування закордонних моделей багатофакторного дискримінантного аналізу у вітчизняній аналітичній практиці? Які виникають проблеми за застосування таких моделей?

Якими є особливості аналізу фінансової стійкості підприємств різних напрямів економічної діяльності?

Охарактеризуйте вплив сезонних коливань на рівень отри­мання прибутку сільськогосподарських підприємств.

Охарактеризуйте вплив цінової політики торговельного підприємства на обсяги товарообігу.

Визначте основні напрями вдосконалення методології оцінювання фінансового стану підприємств.

Назвіть резерви зміцнення фінансової стійкості підприємства в цілому.

Тест 1. Знайти відповідності:

а)         фінансовий стан — це...

б)         фінансовий аналіз — це...

в)         оцінювання фінансового стану — це…

вивчення показників, отриманих у результаті аналізу фінансового стану з позицій відповідності їх фактичного рівня нормальному для даного підприємства, ідентифікація факторів, що вплинули на величину показників, визначення необхідної величини показників на перспективу та способів її досягнення;

характеристика діяльності підприємства, що відображає фінансові відносини суб’єкта господарювання та його здатність фінансувати свою діяльність у певному періоді;

процес дослідження фінансового стану та основних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості та забезпечення ефективного розвитку;

рівень збалансованості окремих структурних елементів активу та капіталу підприємства, а також рівень ефективності їх використання.

Тест 2. Знайти відповідності:

а) зовнішні користувачі фінансової інформації — це…

б) внутрішні користувачі фінансової інформації — це…

власники підприємства;

фінансові менеджери;

податкові органи;

торговці цінними паперами;

керівник підприємства;

працівники підприємства;

контрагенти підприємства;

інвестори.

Тест 3. Знайти відповідності:

а) горизонтальний аналіз — ...

б) трендовий аналіз — ...

в) факторний аналіз — ...

г) структурний аналіз — ...

ґ) аналіз фінансових коефіцієнтів — ...

д) вертикальний аналіз — ...

е) порівняльний аналіз — ...

аналіз, за якого обчислюються співвідношення різноманітних абсолютних показників фінансової діяльності підприємства;

одна із систем фінансового аналізу, у процесі здійснення якого визначаються абсолютні та відносні зміни різних статей звітності порівняно з минулим періодом, тобто досліджується динаміка окремих фінансових показників у часі;

аналіз факторів, які впливають на рівень показника, що його аналізують;

метод фінансового аналізу, що базується на порівнянні показників з іншим базовим показником у динаміці та дає змогу дослідити тенденцію зміни показників у певному часовому проміжку;

одна із систем фінансового аналізу, у процесі здійснення якого обчислюється питома вага окремих статей звітності в загальному підсумковому показнику.

Тест 4. Основними формами фінансового аналізу на підприємстві є:

а) залежно від організації проведення — ...

б) залежно від обсягу дослідження — ...

в) залежно від об’єкта аналізу — ...

г) залежно від періоду проведення дослідження — ...

повний;

ретроспективний;

по підприємству в цілому;

внутрішній;

поточний;

за окремими підрозділами підприємства;

оперативний;

за окремими фінансовими операціями;

тематичний;

зовнішній;

наступний.

Тест 5. Знайти відповідності:

а) коефіцієнт зносу...

б) коефіцієнт придатності…

в) коефіцієнт оновлення...

г) коефіцієнт вибуття...

відображає частку вартості основних засобів, що залишилася до списання в наступних періодах;

показує, яка частина основних засобів, з котрими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причин зносу та з інших причин;

характеризує частку зношених основних засобів у загальній їхній вартості;

відображає, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби.

Тест 6. Знайти відповідності:

а) коефіцієнт абсолютної ліквідності...

б) коефіцієнт покриття...

в) коефіцієнт проміжної ліквідності...

г) коефіцієнт «кислотного» тесту…

ґ) коефіцієнт загальної ліквідності...

д) коефіцієнт швидкої ліквідності...

ж) коефіцієнт поточної ліквідності...

визначається відношенням поточних активів до поточних зобов’язань;

визначається відношенням грошових коштів до поточних зобов’язань;

визначається множенням поточних активів на поточні зобов’язання;

визначається відношенням поточних активів за вирахуванням запасів до поточних зобов’язань;

визначається відношенням власного капіталу до поточних зобов’язань;

визначається відношенням власного капіталу до всієї суми капіталу.

Тест 7. Згідно з міжнародними стандартами:

а) коефіцієнт абсолютної ліквідності...

б) коефіцієнт покриття...

в) коефіцієнт проміжної ліквідності...

г) коефіцієнт «кислотного» тесту...

д) коефіцієнт загальної ліквідності...

ж) коефіцієнт швидкої ліквідності...

з) коефіцієнт поточної ліквідності...

має нижню межу показника 1;

має нижню межу показника 0,3;

має верхню межу показника 1;

має нижню межу показника 0,5;

має нижню межу показника 2;

має верхню межу показника 1;

має нижню межу показника 0,2.

Тест 8. Знайти відповідності:

а) коефіцієнт фінансової незалежності належить до групи показників...

б) коефіцієнт заборгованості належить до групи показників...

в) коефіцієнт зносу належить до групи показників...

г) показник операційної рентабельності продажу належить до групи показників...

ґ) рентабельність акції належить до групи показників...

д) період окупності власного капіталу належить до групи показників...

е) тривалість обороту дебіторської заборгованості належить до групи показників...

є) коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості належить до групи показників...

ж) показник фінансового лівериджу належить до групи показників...

з) коефіцієнт маневрування функціонуючого капіталу належить до групи показників...

и) коефіцієнт маневрування власного капіталу належить до групи показників...

оцінки майнового стану;

ліквідності й платоспроможності;

фінансової стійкості та стабільності;

ділової активності;

фінансової незалежності та структури капіталу;

ринкової активності;

прибутковості;

показників акціонерного капіталу;

рентабельності.

Тест 9. Знайти відповідності:

а) показник тривалості операційного циклу...

б) показник тривалості фінансового циклу...

в) показник тривалості обороту запасів…

г) показник тривалості обороту дебіторської заборгованості...

ґ) показник тривалості обороту кредиторської заборгованості...

розраховується способом ділення виручки на середню дебіторську заборгованість;

розраховується методом ділення тривалості звітного періоду на коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості;

розраховується через ділення коефіцієнта обертання дебіторської заборгованості на тривалість звітного періоду;

розраховується діленням витрат на виробництво продукції на середню кредиторську заборгованість;

розраховується способом ділення тривалості звітного періоду на коефіцієнт обертання кредиторської заборгованості;

розраховується діленням коефіцієнта обертання кредиторської заборгованості на тривалість звітного періоду;

розраховується через ділення витрат на виробництво продукції на середню величину запасів;

розраховується методом ділення тривалості звітного періоду на коефіцієнт обертання запасів;

розраховується за допомогою ділення коефіцієнта обертання запасів на тривалість звітного періоду;

розраховується способом підсумовування показників тривалості звітного періоду та тривалості фінансового циклу;

розраховується підсумовуванням показників тривалості обороту дебіторської заборгованості та тривалості обороту кредиторської заборгованості;

розраховується через підсумовування показників тривалості обороту запасів та тривалості обороту дебіторської заборгованості;

розраховується вирахуванням з показника тривалості операційного циклу показника тривалості обороту кредиторської заборгованості;

розраховується способом вирахування з показника тривалості фінансового циклу показника тривалості обороту дебіторської заборгованості.

Тест 10. Знайти відповідності:

а) показники оцінки майнового стану...

б) показники ділової активності...

в) показники ринкової активності...

г) показники рентабельності...

ґ) показники ліквідності й платоспроможності...

д) показники фінансової стабільності...

характеризують структуру капіталу підприємства та його залежність від зовнішніх інвесторів і кредиторів;

дозволяють оцінити, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти;

характеризують положення підприємства на ринку цінних паперів;

відображають можливість підприємства своєчасно розрахуватись за своїми борговими зобов’язаннями;

дозволяють оцінити прибутковість діяльності підприємства;

відображають, наскільки швидко кошти підприємства обертаються в процесі його господарської діяльності;

характеризують спроможність підприємства акумулювати необхідний прибуток у процесі своєї господарської діяльності;

характеризують стан основних засобів підприємства.

На основі форм річної звітності, наведених у додатках, обчислити коефіцієнти зносу та придатності основних засобів. Дати трактування змінам показників у динаміці, визначити, до якої групи показ­ників оцінки фінансового стану підприємств належать показники.

На основі форм річної звітності, наведених у додатках, обчислити: величину чистого робочого капіталу, коефіцієнти абсолютної, швидкої та загальної ліквідності. Дати трактування змінам показників у динаміці, визначити, до якої групи показників оцінки фінансового стану підприємств належать показники.

На основі форм річної звітності, наведених у додатках, обчислити: коефіцієнт автономії, коефіцієнт концентрації позиченого капіталу, показник фінансового лівериджу, коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт фінансової стабільності. Дати трактування змінам показників у динаміці, визначити, до якої групи показників оцінки фінансового стану підприємств належать показники.

На основі форм річної звітності, наведених у додатках, обчислити: ресурсовіддачу, фондовіддачу, коефіцієнти оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості, період інкасації дебіторської й кредиторської заборгованості. Визначити, до якої групи показників оцінки фінансового стану підприємств належать показники.

На основі форм річної звітності, наведених у додатках, обчислити тривалість операційного та фінансового циклу. Визначити, до якої групи показників оцінки фінансового стану підприємств належать показники.

На основі форм річної звітності, наведених у додатках, обчислити коефіцієнти рентабельності: усього капіталу, операційну рентабельність продажу, власного капіталу й основної діяльності. Визначити, до якої групи показників оцінки фінансового стану належать показники.

Здійснюючи аналіз динаміки коефіцієнтів абсолютної ліквідності (Кабс) за кварталами, фінансовий аналітик підприємства помітив, що:

на початок першого кварталу (1 квітня) звітного року Кабс. ліквідності був більший за Кабс. ліквідності на початок звітного року в 1,5 раза;

якщо порівняти коефіцієнти на 1.07 звітного року та на 1.04 звітного року, стає очевидним, що сума грошових коштів зросла у 2 рази за майже тієї самої суми короткострокових зобов’язань;

Кабс ліквідності на 1.10 звітного року дорівнює Кабс. ліквідності на 1.07 звітного року;

коефіцієнт абсолютної ліквідності на 31.12 звітного року зменшився в 3 рази порівняно з таким на 1.10 звітного року і становив 0,2.

Яким був Кабс. ліквідності на початок року? Зробіть необхідні розрахунки.

За даними балансу на початок року підсумок І розділу пасиву становив 1 000 000 грн, а сума підсумків II, III, IV, V розділів пасиву балансу — 4 000 000 грн.

Чи буде достатньо за рік збільшити суму власного капіталу у 2 рази (у 4 рази), аби підприємство стало привабливим для інвесторів (з позиції фінансової незалежності)? Чому? Зробити розрахунки.

Як змінилась ефективність використання активів підприємства, якщо обсяг реалізованої продукції у звітному році становив 100 000 грн порівняно з 50 000 грн торік, а середні залишки активів зросли в 4 рази? Як такі зміни характеризують фінансовий стан підприємства? Оцінку якого показника проводить фінансовий аналітик?

Чи достатнім буде збільшення суми грошових коштів у національній та іноземній валюті, а також поточних фінансових інвестицій за звітний період у 3 рази за збільшення короткострокових зобов’язань у 1,5 раза задля того, щоб коефіцієнт абсолютної ліквід­ності станом на кінець звітного періоду становив 0,2, якщо грошові кошти підприємства станом на початок звітного періоду становили 40 000 грн, а поточні зобов’язання були в 10 разів більші? Чому?

Як змінилася фондовіддача основних засобів, якщо обсяг реалізації у звітному році становив 120 000 грн проти 60 000 грн торік, а середня вартість основних фондів скоротилася на одну чверть? Як такі зміни характеризують ефективність використання основних засобів підприємства?

Чи достатнім буде збільшення за рік суми грошових коштів у національній та іноземній валюті, а також поточних фінансових інвестицій у 4 рази за збільшення короткострокових зобов’язань у 1,5 раза задля того, щоб коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на кінець року становив 0,2, якщо грошові кошти підприєм­ства станом на початок звітного року становили 30 000 грн, а поточні зобов’язання були в 10 разів більші? Чому?

Як зміниться коефіцієнт оборотності, якщо обсяг реалізованої продукції у ІІ кварталі порівняно з І кварталом зменшився у 2 рази, а середні залишки оборотних коштів зменшилися в 4 рази? Як такі зміни характеризують ефективність використання оборотних коштів?

Як змінилась рентабельність реалізації, якщо сума прибутку від реалізації товарної продукції збільшилась у звітному році проти торішньої у 1,5 раза, а виручка від реалізації — у 2,0 раза? Як такі зміни характеризують фінансовий стан підприємства?

Зробіть висновки про стан ліквідності підприємства та фактори, що вплинули на такий стан, зважаючи на те, що сума короткострокових зобов’язань на кінець року порівняно з такими станом на початок року майже не змінилась, якщо:

коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок року = 0,1;

коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець року = 0,05;

коефіцієнт термінової ліквідності на початок року = 0,6;

коефіцієнт термінової ліквідності на кінець року = 1,7;

коефіцієнт поточної ліквідності на початок року = 1,5;

коефіцієнт поточної ліквідності на кінець року = 1,9.

За рахунок якого фактора відбулося збільшення коефіцієнта швидкої ліквідності в 1,5 рази станом на кінець року порівняно з таким станом на початок року? Визначити абсолютну величину впливу цього фактора на показник та оцінити тенденції ліквідності підприємства, якщо відомо, що:

коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок року становив 0,25 за наявності суми грошових коштів і поточних фінансових інвестицій у 200 тис. грн;

коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець року зменшився у 2,5 рази порівняно з таким на початок року за зменшення суми грошових коштів та поточних фінансових інвестицій у 2 рази;

коефіцієнт швидкої ліквідності на початок року становив 1,0.

Обчислити коефіцієнти покриття та швидкої ліквідності, дати характеристику стану ліквідності активів підприємства, якщо відомо, що:

показник «чистий робочий капітал» має позитивне значення 1570 тис. грн;

поточні активи підприємства становлять 2700 тис. грн;

частка запасів у складі поточних активів дорівнює 65 %.

Зробивши необхідні розрахунки, відповісти на запитання:

За який період часу проведено аналіз терміну погашення кредиторської заборгованості?

Як відхилення фактичного значення показника терміну погашення кредиторської заборгованості від запланованого характеризує ефективність діяльності підприємства?

Показник

Одиниця виміру

План

Факт

Реалізація товарної продукції за період

тис. грн

8000

8500

Середня кредиторська заборгованість за період

тис. грн

3300

3700

Термін погашення кредиторської заборгованості

дні

74,25

78,35

Зробивши необхідні розрахунки, відповісти на запитання:

За який період часу проведено аналіз тривалості обороту за­пасів?

Як такі відхилення фактичного значення показника тривалості обороту запасів від запланованого характеризують ефектив­ність використання запасів?

Показники

Одиниця
виміру

План

Факт

Собівартість реалізованої продукції

тис. грн

6000

6300

Середні виробничі запаси

тис. грн

2100

2150

Тривалість обороту запасів

днів

31,5

30,7

Заповніть таблицю, якщо відомо, що показник періоду інкасації дебіторської заборгованості обчислено за півріччя.

За даними таблиці визначити, як відхилення фактичного значення показника терміну погашення кредиторської заборгованості від запланованого характеризують ефективність діяльності підприємства.

Показник

Одиниця
виміру

План

Факт

Реалізація товарної продукції

тис. грн

6000

6300

Середня величина дебіторської заборгованості

тис. грн

?

2150

Період інкасації (оборотності) дебіторської заборгованості

днів

63

?

Заповнити таблицю, дати характеристику ліквідності та платоспроможності підприємства. Про що свідчать отримані значення показників?

Значення за роками

Показники

01.01
2002

01.01
2003

01.01
2004

01.01
2005

Оборотні активи
Поточні зобов’язання
Коефіцієнт загальної ліквідності
Робочий капітал

2017,4
?
0,66
?

?
1769,4
0,61
?

1 068,7
1 705,6
?
?

2 681,5
?
0,29
?

Заповнити таблицю, дати характеристику ліквідності активів підприємства, визначити, за рахунок яких факторів відбулися зміни показників.

Значення за роками

Показники

01.01
2002

01.01
2003

01.01
2004

01.01
2005

Грошові кошти

Поточні фінансові інвестиції

Дебіторська заборгованість за розрахунками

Дебіторська заборгованість за товари

Поточні зобов’язання

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0
4
29
410
646
?
?

8
4
0
500
?
0,02
?

23
0
76
?
484
?
1,67

?
9
?
486
917
0,24
0,84

Заповнити таблицю, дати характеристику стану основних засобів на підприємстві.

Значення за роками

Показники

01.01
2002

01.01
2003

01.01
2004

01.01
2005

Сума зносу
Первинна вартість основних засобів
Коефіцієнт зносу основних засобів
Коефіцієнт придатності

?
4097,8
0,33
?

1494,3
?
0,35
?

1696,9
5838,2
?
?

1738,2
?
0,10
?

Заповнити таблицю, дати трактування змінам показників у динаміці та оцінити рівень фінансової незалежності підприємства від зовнішніх кредиторів та оптимальність структури капіталу.

Значення за роками

Показник

01.01.
2002

01.01.
2003

01.01
2004

01.01
2005

Коефіцієнт автономії
Власний капітал
Усього капіталу
Коефіцієнт концентрації
позиченого капіталу
Коефіцієнт фінансової
залежності

0,36
?
4829,8
?

?

?
1215,7
4411,1
?

?

0,72
4358,0
?
?

?

?
3122,7
20533,9
?

?

Заповнити таблицю.

За даними отриманих значень дати характеристику залежності підприємства від довгострокових зобов’язань, рівню ризику втрати платоспроможності.

Значення за роками

Показник

01.01
2002

01.01
2003

01.01
2004

01.01
2005

Довгострокові зобов’язання
Власний капітал
Коефіцієнт фінансового левериджу

27,1
1757,9
?

?
1215,7
1,17

27,1
4358,0
?

8014,5
?
2,57

Заповнити таблицю, дати характеристику змінам показників.

Значення за роками

Показник

За рік
2001

За рік
2002

За рік
2003

За рік
2004

Чистий прибуток (збиток)
Середня величина активів
Показник рентабельності активів

283,6
4 550,75
?

?
4 620,45
– 0,12

494,5
?
0,09

– 1 156,6
13 312,3
?

Заповнити таблицю, дати характеристику змінам показників.

Значення за роками

Показник

2001

2002

2003

2004

Чистий прибуток (збиток)

Чистий дохід

Показник операційної рентабельності продажу

283,6
?

0,09

?
3893,8

– 1,14

494,5
5843,6

?

?
4795,1

– 0,24

Заповнити таблицю, дати характеристику змінам показників.

Значення за роками

Показник

2001

2002

2003

2004

Валовий прибуток

Собівартість реалізованої продукції

Показник рентабельності основної діяльності (продукції)

702,4
?

0,30

?
2858,3

0,36

1 681,5
4 162,1

?

1 011,1
3 784,0

?

Заповнити таблицю, дати характеристику змінам показників.

Значення за роками

Показник

2001

2002

2003

2004

Собівартість реалізованої продукції

Середня вартість матеріальних запасів

Коефіцієнт оборотності запасів

2354,4
?
2,41

2858,3
965,65
?

?
398,7
10,44

3784,0
329,05
?

Заповнити таблицю, дати характеристику змінам показників.

Значення за роками

Показник

2001

2002

2003

2004

Чистий дохід

Середня вартість основних засобів

Показник фондовіддачі

3056,8
3742,95
?

3893,8
?
0,93

?
5064,65
1,15

4795,1
11759,25
?

Заповнити таблицю, дати характеристику змінам показників.

Показники

Значення показників за роками

 

 

2001

2002

2003

2004

Підприємство А
Чистий прибуток, грн
Розподіл прибутку:

645 000

1 276 000

?

2052 000

виплати власникам (дивіденди)

195 000

?

402 000

0,00

спрямування до статутного ка­піталу

0,00

0,00

0,00

0,00

відрахування до резервного ка­піталу

32 000

80 000

101 000

127 000

Середньорічна кількість простих акцій

5 271 792

5 271 792

5 271 792

5 271 792

Дохід на акцію

?

0,24204

0,29952

?

Дивіденди на одну просту акцію

?

0,06370

0,07625

0,00

Підприємство Б
Чистий прибуток
Розподіл прибутку:

1 561 900

?

1 720 400

1 772 570

виплати власникам (дивіденди)

?

500 000

47 900

50 000

спрямування до статутного ка­піталу

0,00

0,00

0,00

0,00

відрахування до резервного капіталу

10 700

105 000

150 000

155 000

Середньорічна кількість простих акцій

?

?

?

?

Дохід на акцію

19,666

18,310

21,662

?

Дивіденди на одну просту акцію

5,334

6,296

?

0,63

Заповнити таблицю, дати характеристику змінам показників.

Показники

За рік
2001

За рік
2002

За рік
2003

За рік
2004

Підприємство А
Дохід на акцію, грн
Дивіденд на акцію, грн
Дивідендний дохід


0,12235
0,03699
?


?
0,06370
0,26318


0,29952
?
0,25457


0,38924
?
0,00

Підприємство Б
Дохід на акцію
Дивіденд на акцію
Дивідендний дохід


?
5,334
0,27123


18,310
?
0,34386


21,662
0,60
?


22, 320
?
0,02823

Заповнити таблицю, дати характеристику інвестиційній політиці підприємства.

Показник

Значення коефіцієнта
оновлення

Значення коефіцієнта
вибуття

За
2001

За
2002

За
2003

За
2004

За
2001

За
2002

За
2003

За
2004

Значення коефіцієнта онов­лення (вибуття)

0,16

0,07

?

0,70

0,01

0,023

0,017

?

Вартість основних засобів, що надійшли (вибули) за рік

630,0

287,7

1623,4

12325,5

1,0

94,4

76,3

483,4

Первісна вартість основних засобів, наявних на початок року

100,0

?

?

?

Первісна вартість основних засобів, наявних на кінець року

?

?

5800

?