• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

РОЗДІЛ 8 ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Що вміщує поняття «основні засоби» відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку?

Які основні фактори повинні враховуватися підприємством у разі визначення терміну корисного використання об’єктів основних засобів?

Розкрийте сутність категорій «знос», «амортизація», «амортизаційні відрахування».

Якими методами здійснюється нарахування амортизаційних відрахувань для визначення оподатковуваного прибутку та витрат операційної діяльності?

Назвіть основні функції амортизаційних відрахувань та розкрийте їхній зміст.

Які основні переваги та недоліки має виробничий метод амортизації основних засобів?

Які фактори впливають на норми амортизації необоротних активів?

Назвіть основні напрями впливу амортизаційних відрахувань на фінансово-господарську діяльність підприємства.

Чи піддаються зносу нематеріальні активи підприємства?

Якими факторами визначається швидкість оновлення основних засобів?

За допомогою яких показників оцінюється ефективність використання основних засобів на підприємстві?

Які існують основні підходи до оцінки вартості основних засобів?

У чому полягає мета переоцінки основних засобів?

Назвіть основні джерела фінансування простого та розширеного відтворення основних засобів.

За яких умов здійснюється індексація балансової вартості груп основних фондів у податковому обліку та переоцінка основних засобів за національними стандартами бухгалтерського обліку?

Яку роль відіграють капітальні інвестиції в розвитку підприємницьких структур?

Які існують види ремонту основних засобів і джерела їх фінансування?

Визначте правильну відповідь.

Тест 1. Залежно від умов оновлення активи підприємства поділяються на:

матеріальні та нематеріальні;

основні й оборотні;

монетарні й немонетарні;

виробничі та невиробничі основні засоби;

немає правильної відповіді.

Тест 2. Чи згодні ви з тим, що…

основний капітал та основні засоби є цілком тотожними поняттями? (Так/Ні.)

до складу необоротних активів входить незавершене будівництво? (Так/Ні.)

під дію фізичного зносу підпадають основні засоби та нематеріальні активи? (Так/Ні.)

основні виробничі й невиробничі засоби переносять свою вартість на готовий продукт частинами в міру зносу? (Так/Ні.)

Тест 3. Амортизація — це…

процес втрати засобами праці споживчих властивостей і вартості;

грошовий вираз перенесеної вартості основних засобів і нематеріальних активів на готовий продукт;

систематичний розподіл амортизованої вартості необоротних активів протягом строку їх корисного використання;

поступове віднесення витрат на придбання, виготовлення, поліпшення основних засобів на зменшення оподаткованого прибутку в межах норм амортизаційних відрахувань.

Тест 4. Нарахування амортизаційних відрахувань у податковому обліку для об’єктів 1 групи припиняється:

з моменту досягнення балансової вартості групи нульового значення;

після досягнення вартості окремого об’єкта основних фондів вартості 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за власним бажанням платника податку;

коли балансова вартість об’єктів дорівнюватиме встановленому підприємством рівню ліквідаційної вартості.

Тест 5. Методом нарахування амортизаційних відрахувань, за яким ліквідаційна вартість об’єкта не впливає на річну норму та суму амортизації, — є…

прямолінійний;

виробничий;

кумулятивний;

прискореного зменшення залишкової вартості.

Тест 6. Виберіть неправильні твердження.

Використання прискорених методів нарахування амортизаційних відрахувань…

доцільне, якщо інтенсивність експлуатації об’єкта максимальна в перші роки його служби;

недоцільне, коли в другій половині строку служби основного засобу зростають витрати на ремонт;

призводить до штучного завищення виробничої собівартості продукції в перші роки експлуатації об’єкта;

дозволяє підприємству з кожним роком збільшувати влас-
ні фінансові ресурси за рахунок зростання амортизаційних відрахувань.

Тест 7. Для будівель і споруд за справедливу вартість, як правило, беруть їхню…

ліквідаційну вартість;

ринкову вартість;

відновну вартість;

залишкову вартість.

Тест 8. У податковому обліку для будівель і споруд підприємства застосовують квартальну ставку амортизації в розмірі:

1,25 %;

2 %;

3,75 %;

5 %.

Тест 9. Показник, який визначає у вартісному вираженні кількість виробленої продукції на одну гривню основних засобів, називається:

фондомісткість;

фондовіддача;

фондоозброєність;

рентабельність.

Тест 10. Знайдіть правильні твердження:

показник рентабельності основних засобів характеризує майновий стан підприємства;

фондоозброєність — це показник, який показує, скільки вкладених в основні виробничі засоби коштів припадає на кожну гривню реалізованої продукції;

коефіцієнт придатності основних засобів має обернену залежність до коефіцієнта зносу;

коефіцієнт оновлення розраховується як відношення первісної вартості введених за звітний період основних засобів до їх загальної вартості на початок цього періоду.

Тест 11. Із перерахованих нижче виберіть ознаки, що є характерними для процесу розширеного відтворення основних засобів:

основним джерелом фінансування є амортизаційні відрахування;

відтворення основних засобів відбувається способом нового будівництва, а також завдяки модернізації та реконструкції діючих засобів праці;

вибулі основні засоби обов’язково замінюються на нові з більшою первісною вартістю;

за розширеного відтворення відбувається кількісне та якісне зростання на підприємстві основних засобів.

Тест 12. Тимчасово виведені з експлуатації основні засоби піддаються…

тільки моральному зносу;

тільки фізичному зносу;

зносу під дією сил природи, а також моральному старінню;

не піддаються зносу взагалі.

Тест 13. За ступенем використання у виробничому процесі основні засоби поділяються на ті, що…

експлуатуються;

передані на безоплатній основі;

надані в оперативну чи фінансову оренду;

консервуються;

беруть участь у виробництві основної та неосновної продукції підприємства.

Тест 14. Достовірна оцінка необоротних активів має велике значення для підприємства, оскільки від неї залежить…

потреба в коштах, необхідних для оновлення необоротних активів;

розмір амортизаційних відрахувань та, відповідно, рівень собівартості продукції;

тривалість операційного циклу на підприємстві;

обсяг виробництва продукції;

ліквідність і платоспроможність підприємства.

Тест 15. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від…

тривалості кругообороту;

способу перенесення своєї вартості в процесі виробництва;

умов оновлення;

усі відповіді правильні.

Тест 16. Підвищення технічного рівня виробництва без розширення існуючих виробничих площ можливе за рахунок проведення…

капітального ремонту;

технічного переозброєння діючого підприємства;

реконструкції діючого підприємства;

розширення діючого підприємства;

нового будівництва.

Тест 17. Середньорічна вартість основних виробничих засобів підприємства розраховується на основі…

величини власних основних засобів за первісною вартістю;

величини власних чи орендованих основних засобів за первісною чи відновною вартістю;

величини власних основних засобів за залишковою вартістю;

величини наявних основних засобів за справедливою вар-
тістю;

немає правильної відповіді.

Тест 18. З перерахованих показників рівень використання основних виробничих засобів підприємства характеризують:

коефіцієнт оновлення основних засобів;

фондомісткість продукції;

коефіцієнт змінності роботи устаткування;

коефіцієнт зносу основних засобів;

коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства.

Тест 19. Показником, який характеризує рівень забезпеченості підприємства основними засобами, — є…

рентабельність основних засобів;

коефіцієнт придатності основних засобів;

коефіцієнт вартості основних засобів у майні підприємства;

фондовіддача основних засобів.

Тест 20. Продовжити речення: індексація балансової вартості груп основних фондів за податковим обліком…

за сумою завжди збігається із сумою дооцінки відповідних основних засобів у бухгалтерському обліку;

проводиться, якщо рівень інфляції в країні перевищує 10 %;

приводить до збільшення додаткового капіталу підпри-
ємства;

зумовлює зменшення оподатковуваного прибутку через зростання суми амортизаційних відрахувань.

Тест 21. У процесі обчислення амортизаційних відрахувань на комп’ютерну техніку з метою визначення оподатковуваного прибутку звітного кварталу застосовують ставку амортизації, яка дорівнює…

25 %;

15 %;

6,25 %;

10 %.

Тест 22. За участю у виробничому процесі основні виробничі засоби поділяються на:

власні та орендовані;

пасивні й активні;

виробничі й невиробничі;

діяльні та бездіяльні.

Тест 23. Чи дозволяється підприємствам включати відсотки за кредит у первісну вартість основних засобів, що придбані за позикові кошти?

Ні;

дозволяється тільки в податковому обліку;

дозволяється в бухгалтерському обліку, якщо основний засіб придбано для виготовлення інноваційного продукту;

не дозволяється, якщо основний засіб придбано з метою його подальшого перепродажу.

Тест 24. Для вантажних автомобілів Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачена ставка амортизації, яка дорівнює…

6,25 %;

10 %;

25 %;

15 %.

Тест 25. Чи згодні ви з тим, що…

чиста балансова вартість основного засобу — це не що інше, як його залишкова вартість? (Так/Ні.)

справедливою вартістю об’єктів основних засобів уважається вартість витрат, які мають бути зроблені для їх відтворення в даний момент? (Так/Ні.)

переоцінка основних засобів являє собою процес приведення залишкової вартості об’єкта в узгодження з їх справедливою вартістю? (Так/Ні.)

переоцінку основних засобів дозволяється проводити виключно тоді, коли індекс інфляції перевищує 10 %? (Так/Ні.)

Тест 26. У процесі експлуатації всі основні засоби підпадають під силу дії зносу…

фізичного;

функціонального;

морального;

ергономічного;

технологічного.

Тест 27. Норма амортизаційних відрахувань залежить від низки факторів, таких як:

первісної вартості об’єкта основних засобів;

методу нарахування амортизації;

умов експлуатації;

частоти здійснення переоцінок;

строку корисного використання.

Тест 28. За умови наявності на підприємстві значних темпів приростів засобів праці відбувається…

зменшення середнього віку будівель та обладнання;

зростання частки амортизаційних відрахувань у собівартості продукції;

зменшення фондоозброєності підприємства;

додаткове залучення в оборот коштів унаслідок підвищення фондовіддачі виробничих засобів.

Тест 29. Регулююча функція амортизаційних відрахувань виявляється у…

впливі на фінансові результати роботи підприємств;

здійсненні цінової політики підприємства;

розподілі одночасних витрат підприємства;

створенні умов для втілення та реалізації інвестиційних проектів;

фінансуванні простого та частково розширеного відтворення.

Тест 30. Сутність розподільчої функції амортизаційних відрахувань виявляється в…

розподілі одночасних витрат підприємства з метою повного відшкодування авансованих вкладень в основні засоби та нематеріальні активи;

регулюванні процесу оновлення необоротних активів;

формуванні взаємовідносин підприємств із бюджетом;

регулюванні рівня платоспроможності підприємства.

На балансі підприємства ТОВ «Синтез» значиться термобіндер первісною вартістю 55 700 грн. Після чотирьох років амортизаційних списань за податковим методом, коли коефіцієнт зносу термобіндера сягнув 35 %, підприємство вирішило перейти на прямолінійний метод нарахування амортизаційних відрахувань, установив­ши загальний термін корисного використання обладнання 10 років і ліквідаційну вартість на рівні 7 % від первісної вартості.

Визначити місячну суму амортизаційних відрахувань за прямолінійним методом та залишкову вартість термобіндера на кінець восьмого року його експлуатації.

На початок поточного року балансова вартість груп основних засобів ЗАТ «Інвестбуд» характеризується такими даними:

1 група —      210 000 грн;

2 група —      95 000 грн;

3 група —      175 000 грн;

4 група —      35 000 грн.

У І кварталі поточного року був проведений капітальний ремонт основних засобів: 2-ої групи — на суму 12 000 грн; 3-ої групи — на суму 26 000 грн.

Визначити балансову вартість основних засобів підприємства на 1.04 та розрахувати суму амортизаційних відрахувань за І та ІІ квартали поточного року. Як зміна суми амортизаційних відрахувань у ІІ кварталі відносно І кварталу вплинула на оподаткований прибуток ЗАТ «Інвестбуд»?

Провести розрахунок амортизаційних відрахувань за нормами, що діють у поточному році.

На початок поточного року балансова вартість груп основних засобів підприємства «Есперанса» характеризується такими даними:

1 група: об’єкт 1 — 135 тис. грн,

об’єкт 2 —     78 тис. грн,

об’єкт 3 —     82 тис. грн,

2 група — 116 тис. грн,

3 група — 274 тис. грн.

У І кварталі був придбаний об’єкт основних засобів 1 групи вартістю 74 тис. грн, у ІІ кварталі — основні засоби 3 групи на суму 42 тис. грн і реалізовано основних засобів 2 групи на суму 13 тис. грн. У ІІІ кварталі було проведено ремонт основних засобів 2 групи на суму 18 тис. грн та придбано новий комп’ютер вартістю 7800 грн.

Розрахувати суму амортизаційних відрахувань за кожний квартал 2004 року.

Визначити у звітному році суму амортизаційних відрахувань нематеріальних активів підприємства за податковим і бухгалтерським обліком, якщо підприємство 23 березня поточного року придбало програмне забезпечення ЕОМ вартістю 7,2 тис. грн з терміном використання 6 років, а 20 квітня — право на користування базою даних на 14 років вартістю 6,5 тис. грн.

За даними ТОВ «Компроміс» знайти середньорічну вартість (тис. грн) основних виробничих засобів у звітному році. У поточному році на підприємстві кількість працюючих становила 185 осіб, на кожну гривню основних виробничих засобів припадало 5,25 грн виробленої продукції, а відношення фондоозброєності до фондомісткості становило 9:1.

ВАТ «Аналітприлад» три роки тому придбало обладнання пер­вісною вартістю 240 000 грн. Підприємство вирішило амортизувати основний засіб прямолінійним методом, виходячи з 6-річ­ного терміну його корисного використання та ліквідаційної вартості, що була визначена в сумі 24 тис. грн. Через два роки експлуатації обладнання керівництво ВАТ переглянуло ліквідаційну вартість і строк служби основного засобу способом подовження останнього на два роки.

Вказати, яку суму зносу та залишкової вартості обладнання буде відображено в балансі ВАТ на кінець третього року його експлуатації, якщо підприємство по закінченні терміну корисного використання об’єкта планує отримати від продажу обладнання суму, яка:

а)         не перевищує 6 % первісної вартості основного засобу;

б)         дорівнює 10 тис. грн.

Який із прискорених методів нарахування амортизаційних відрахувань (кумулятивний чи прискореного зменшення залишкової вартості) доцільно застосувати підприємству стосовно придбаного основного засобу первісною вартістю 56 тис. грн, якщо воно бажає замортизувати 60 % первісної вартості об’єкта протягом перших 3 років експлуатації основного засобу? Підприємство встановило термін корисного використання об’єкта на рівні 7 років, ліквідаційну вартість — у розмірі 4 тис. грн.

Розрахувати залишкову вартість основного засобу за двома прискореними методами амортизації на кінець четвертого року експлуатації об’єкта.

ТОВ «Орбіта» володіє основним засобом первісною вартістю 32 800 грн. З моменту введення в дію національних стандартів бухгалтерського обліку підприємство перейшло на кумулятивний метод нарахування амортизації, визначивши залишковий термін служби машини 8 років і ліквідаційну вартість на рівні 7 % від первісної вартості. На цей час підприємство встигло списати на витрати виробництва 9 840 грн вартості об’єкта.

Визначити кумулятивний коефіцієнт і суму амортизаційних відрахувань у перші три роки амортизаційних списань кумулятивним методом.

У січні 2000 р. підприємство придбало будівлю виробничого призначення вартістю в 426 тис. грн з очікуваним терміном експлуатації 15 років і прогнозованою ліквідаційною вартістю 78 тис. грн. На початку 2004 р. керівництвом підприємства переглянуто термін корисного використання об’єкта з 15 до 20 років, а ліквідаційну вартість визначено в сумі 46 тис. грн (замість 78 тис. грн).

Виходячи з наведених даних, необхідно:

Розрахувати залишкову вартість будівлі станом на 1 січня 2004 р., зважаючи на те, що амортизація нараховується прямолінійним методом.

Визначити щорічну суму амортизації, починаючи з 2004 р., ураховуючи переглянутий термін експлуатації та ліквідаційну вартість об’єкта.

Меблевий комбінат придбав нову технологічну лінію для виготовлення однотипних дерев’яних заготівок вартістю 362 тис. грн. Витрати на транспортування й монтаж технологічної лінії — 12 тис. грн, термін корисного використання — 8 років, ліквідаційна вартість — 25 тис. грн.

Визначити норму амортизаційних відрахувань для технологічної лінії за умови застосування рівномірної й подвійно-залиш­кової амортизації засобів праці; з’ясувати, який з названих методів амортизації економічно вигідніший для меблевого комбінату.

На балансі ТОВ «БУ-152» станом на 1.01.2004 р. значилось 6 бу­дівельних машин з такою залишковою вартістю та рівнем зносу:

автомашина-тягач «КРАЗ-257» — 28 000 грн (рівень зносу — 60 %);

баштовий кран «КБ-100» — 45 000 грн (рівень зносу — 50 %);

автокран «КС-3575» — 34 000 грн (рівень зносу — 66 %);

екскаватор «ЕО-3329» — 77 055 грн (рівень зносу — 45 %);

автовишка «МШТС-2а» — 31 996 грн (рівень зносу — 62 %);

бульдозер «Д-162» — 47 616 грн (рівень зносу — 38 %).

У березні 2004 р. в результаті проведеної оцінки було визначено справедливу вартість автокрана «КС-3575» в сумі, що дорів­нює 56 000 грн. Унаслідок інтенсивного використання баштового крана «КБ-100» в першій половині періоду його експлуатації в другій половині почало спостерігатися зменшення корисності цього об’єкта основних засобів. За даними висновку комісії, у квітні 2004 року сума очікуваного відшкодування баштового крана повинна досягти 48 300 грн.

Дайте відповідь на такі запитання:

Обґрунтуйте рішення підприємства «БУ-152», яке скористалося правом проведення переоцінки об’єктів основних засобів.

Визначити індекс дооцінки (або зниження ціни).

Як проведена переоцінка відобразиться у фінансовій звітності підприємства?

Як втрати від зменшення корисності баштового крана вплинуть на суму додаткового капіталу підприємства «БУ-152»?

За даними Святошинського заводу «Буддеталь», за звітний рік маємо таку інформацію:

залишкова вартість основних виробничих засобів на кінець року дорівнює 1275 тис. грн, що на 25 % більше, ніж на початок звітного періоду;

коефіцієнт зносу основних виробничих засобів на початок та на кінець року становив, відповідно, 48 % та 45 %;

вартість уведених за рік основних засобів дорівнювала 132 тис. грн;

коефіцієнт приросту основних засобів на заводі «Буддеталь» у 2003 році був на рівні 0,05.

Визначити коефіцієнт вибуття основних виробничих засобів підприємства Святошинський завод «Буддеталь» у звітному році.

На балансі підприємства перебуває основний засіб первісною вартістю 95 300 грн. Залишкова вартість даного об’єкта на 1.01 звітного року становила 53 420 грн. У І кварталі звітного року підприємство здійснило переоцінку основного засобу способом дооцінки, у результаті чого відбулося збільшення додаткового капіталу підприємства на суму 6 350 грн. На 1.10 звітного року справедлива вартість об’єкта становила 45 480 грн, що на 25 % менше, ніж його залишкова вартість. Підприємство вирішило провести другу переоцінку шляхом уцінки.

Чи вплинуть результати другої переоцінки на суму додаткового капіталу підприємства? Визначити, яку суму коштів буде віднесено на витрати підприємства внаслідок проведення уцінки основного засобу.

ТОВ «Епсілон-груп» придбало у фірми «Inter cars Ukraine» такі транспортні засоби:

мікроавтобус Mercedes 312D Sprinter — в обмін на мікроавтобус Volkswagen Transporter, первісна вартість якого становила 45 000 грн, рівень зносу — 15 %, а справедлива вартість без ПДВ на момент обміну — 46 000 грн. Первісна вартість придбаного авто — 48 000 грн, сума нарахованого зносу — 4000 грн;

автомобіль Skoda Octavia з залишковою вартістю 38 000 грн — в обмін на комп’ютерну техніку первісною вартістю 24 000 грн і сумою нарахованого зносу 1000 грн, справедлива вартість комп’ютерів без ПДВ на момент обміну становила 28 000 грн.

ТОВ «Епсілон-груп» перерахувало фірмі «Inter cars Ukraine» додатково 12 000 грн з ПДВ.

Визначити первісну вартість мікроавтобуса Mercedes 312D Sprinter та автомобіля Skoda Octavia, за якою вони будуть взяті на баланс фірми «Епсілон-груп».

На балансі приватного підприємства «Демос» перебуває основний засіб первісною вартістю 75 200 грн. Протягом трьох років підприємство здійснювало амортизацію об’єкта методом зменшення залишкової вартості за річною нормою амортизації 40 %. Після трьох років амортизаційних списань підприємство перестало відчувати переваги прискореного методу й вирішило в подальші п’ять років продовжити нарахування амортизаційних відрахувань прямолінійним методом.

Визначити залишкову вартість основного засобу на кінець третього року його експлуатації та коефіцієнт зносу об’єкта на початок п’ятого року його служби, якщо ліквідаційну вартість основного засобу було визначено в сумі 1200 грн.

Первісна вартість об’єкта амортизації — автомобіля «ГАЗ-3210», який перебуває на балансі підприємства «Автобаза», — становить 58 тис. грн. Сума коштів, яку підприємство очікує отримати від продажу автомобіля після закінчення терміну його корисної експлуатації, становить 5 тис. грн. Передбачається, що за період корисного використання, тобто 5 років, загальний пробіг автомобіля становитиме 1100 тис. км. За перші чотири роки фактичний пробіг автомобіля був таким:

у 1-й рік — 250 тис. км;

у 2-й рік — 230 тис. км;

у 3-й рік — 235 тис. км;

у 4-й рік — 210 тис. км.

Визначити залишкову вартість автомобіля на кінець 4-го року його експлуатації, а також спрогнозувати суму амортизаційних відрахувань на п’ятий рік служби об’єкта.

Первісна вартість комп’ютера становить 5700 грн, ліквідаційна вартість — 750 грн. За перший рік експлуатації основного засобу було списано на витрати виробництва 2280 грн. Визначити прогнозований термін корисного використання комп’ютера, якщо амортизаційні списання вартості даного об’єкта підприємство здійснює методом зменшення залишкової вартості.

Який рівень ліквідаційної вартості (у відсотках до первісної) доцільно встановити підприємству для основного засобу первісною вартістю 10 тис. грн з метою його амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості, якщо термін корисного використання об’єкта визначено як 5 років?

Визначити первісну вартість об’єкта основних засобів з терміном корисного використання 6 років, амортизацію якого нараховують кумулятивним методом. Відомо, що рівень ліквідаційної вартості даного об’єкта становить 10 % від його первісної вартості, а сума амортизаційних відрахувань у четвертому році експлуатації дорівнювала 2160 грн.

На основі наведеної нижче інформації визначити фактичний термін служби основних засобів двома способами: за допомогою коефіцієнта вибуття та за використання річної суми амортизаційних відрахувань.

Показник

2003 рік

2004 рік

 

 

на початок
року

на кінець
року

на початок
року

на кінець
року

1

Первісна вартість ОВЗ

28 300

29 500

29 500

27 900

2

Залишкова вартість ОВЗ

14 200

13 800

13 800

13 500

3

Вартість виведених з експ­луатації основних засобів протягом року

3500

3780

4

Річна сума амортизаційних відрахувань

1450

1380

Визначити первісну вартість споруди, збудованої господарським способом, якщо в процесі її будівництва мали місце такі витрати:

на придбання устаткування, що потребує монтажу, — 3 600 тис. грн, у т. ч. ПДВ — 600 тис. грн;

на придбання будівельних матеріалів — 570 тис. грн, у т. ч. ПДВ, — 95 тис. грн;

витрати на заробітну плату робітників, зайнятих у будівництві, — 150 тис. грн;

амортизацію будівельних машин і механізмів — 28 тис. грн;

витрати на електроенергію, спожиту під час будівництва споруди, — 20 тис. грн, у т. ч. ПДВ — 3,5 тис. грн.

ТОВ «Есперанса» придбало основний засіб, інтенсивність експлуатації якого досягає найвищого рівня в перші два роки його служби. Первісна вартість даного об’єкта основних засобів становить 54 тис. грн, а ліквідаційна — 2700 грн. Під час проведення розрахунків у процесі вибору найбільш прийнятного методу амортизації було визначено, що за використання методу прискореного зменшення залишкової вартості сума амортизаційних відрахувань у перший рік експлуатації об’єкта дорівнюватиме 13 500 грн.

Визначити суму амортизаційних відрахувань у перший рік експлуатації основного засобу за умови використання кумулятивного методу. Який із двох зазначених прискорених методів дасть змогу підприємству за перші два роки служби основного засобу списати на витрати виробництва більшу суму амортизаційних відрахувань?

У власності приватного підприємства «Сіріус» перебуває автомобіль Volkswagen Transporter 1998 р. випуску з залишковою вартістю на початок поточного року 28 500 грн. За термін експлуатації на витрати виробництва було списано 46 500 грн. Дослідження ринку показали, що ринкова вартість даного автомобіля становить 35 тис. грн, а нового аналога автомобіля такої самої марки — 85 000 грн. Визначити рівень фізичного та морального зносу основного засобу на початок поточного року.

Підприємством придбано об’єкт основних засобів, який уведено в експлуатацію в травні поточного року. Первісна вартість об’єкта — 20 тис. грн. Термін корисного використання — 5 років. Ліквідаційна вартість прогнозується на рівні 2,5 % від первіс­ної. Визначити суму амортизаційних відрахувань, нарахованих на даний об’єкт основних засобів методом зменшення залишкової вартості, за поточний рік.

На основі наведеної нижче інформації визначити середньозважений строк служби основних виробничих засобів підприєм­ства ВАТ «Транссигнал» за період 2002—2004 рр. Зробити висновки щодо майнового стану підприємства.

Рік

Кількість об’єктів основних засобів
за віковими групами

Разом об’єктів,
що перебувають
в експлуатації

 

 

до 5
років

6—10
років

11—20
років

понад
20 років

2002

28

26

25

14

93

2003

8

25

32

20

85

2004

4

18

40

28

90

Що вміщує поняття «основні засоби» відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку?

Які основні фактори повинні враховуватися підприємством у разі визначення терміну корисного використання об’єктів основних засобів?

Розкрийте сутність категорій «знос», «амортизація», «амортизаційні відрахування».

Якими методами здійснюється нарахування амортизаційних відрахувань для визначення оподатковуваного прибутку та витрат операційної діяльності?

Назвіть основні функції амортизаційних відрахувань та розкрийте їхній зміст.

Які основні переваги та недоліки має виробничий метод амортизації основних засобів?

Які фактори впливають на норми амортизації необоротних активів?

Назвіть основні напрями впливу амортизаційних відрахувань на фінансово-господарську діяльність підприємства.

Чи піддаються зносу нематеріальні активи підприємства?

Якими факторами визначається швидкість оновлення основних засобів?

За допомогою яких показників оцінюється ефективність використання основних засобів на підприємстві?

Які існують основні підходи до оцінки вартості основних засобів?

У чому полягає мета переоцінки основних засобів?

Назвіть основні джерела фінансування простого та розширеного відтворення основних засобів.

За яких умов здійснюється індексація балансової вартості груп основних фондів у податковому обліку та переоцінка основних засобів за національними стандартами бухгалтерського обліку?

Яку роль відіграють капітальні інвестиції в розвитку підприємницьких структур?

Які існують види ремонту основних засобів і джерела їх фінансування?

Визначте правильну відповідь.

Тест 1. Залежно від умов оновлення активи підприємства поділяються на:

матеріальні та нематеріальні;

основні й оборотні;

монетарні й немонетарні;

виробничі та невиробничі основні засоби;

немає правильної відповіді.

Тест 2. Чи згодні ви з тим, що…

основний капітал та основні засоби є цілком тотожними поняттями? (Так/Ні.)

до складу необоротних активів входить незавершене будівництво? (Так/Ні.)

під дію фізичного зносу підпадають основні засоби та нематеріальні активи? (Так/Ні.)

основні виробничі й невиробничі засоби переносять свою вартість на готовий продукт частинами в міру зносу? (Так/Ні.)

Тест 3. Амортизація — це…

процес втрати засобами праці споживчих властивостей і вартості;

грошовий вираз перенесеної вартості основних засобів і нематеріальних активів на готовий продукт;

систематичний розподіл амортизованої вартості необоротних активів протягом строку їх корисного використання;

поступове віднесення витрат на придбання, виготовлення, поліпшення основних засобів на зменшення оподаткованого прибутку в межах норм амортизаційних відрахувань.

Тест 4. Нарахування амортизаційних відрахувань у податковому обліку для об’єктів 1 групи припиняється:

з моменту досягнення балансової вартості групи нульового значення;

після досягнення вартості окремого об’єкта основних фондів вартості 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за власним бажанням платника податку;

коли балансова вартість об’єктів дорівнюватиме встановленому підприємством рівню ліквідаційної вартості.

Тест 5. Методом нарахування амортизаційних відрахувань, за яким ліквідаційна вартість об’єкта не впливає на річну норму та суму амортизації, — є…

прямолінійний;

виробничий;

кумулятивний;

прискореного зменшення залишкової вартості.

Тест 6. Виберіть неправильні твердження.

Використання прискорених методів нарахування амортизаційних відрахувань…

доцільне, якщо інтенсивність експлуатації об’єкта максимальна в перші роки його служби;

недоцільне, коли в другій половині строку служби основного засобу зростають витрати на ремонт;

призводить до штучного завищення виробничої собівартості продукції в перші роки експлуатації об’єкта;

дозволяє підприємству з кожним роком збільшувати влас-
ні фінансові ресурси за рахунок зростання амортизаційних відрахувань.

Тест 7. Для будівель і споруд за справедливу вартість, як правило, беруть їхню…

ліквідаційну вартість;

ринкову вартість;

відновну вартість;

залишкову вартість.

Тест 8. У податковому обліку для будівель і споруд підприємства застосовують квартальну ставку амортизації в розмірі:

1,25 %;

2 %;

3,75 %;

5 %.

Тест 9. Показник, який визначає у вартісному вираженні кількість виробленої продукції на одну гривню основних засобів, називається:

фондомісткість;

фондовіддача;

фондоозброєність;

рентабельність.

Тест 10. Знайдіть правильні твердження:

показник рентабельності основних засобів характеризує майновий стан підприємства;

фондоозброєність — це показник, який показує, скільки вкладених в основні виробничі засоби коштів припадає на кожну гривню реалізованої продукції;

коефіцієнт придатності основних засобів має обернену залежність до коефіцієнта зносу;

коефіцієнт оновлення розраховується як відношення первісної вартості введених за звітний період основних засобів до їх загальної вартості на початок цього періоду.

Тест 11. Із перерахованих нижче виберіть ознаки, що є характерними для процесу розширеного відтворення основних засобів:

основним джерелом фінансування є амортизаційні відрахування;

відтворення основних засобів відбувається способом нового будівництва, а також завдяки модернізації та реконструкції діючих засобів праці;

вибулі основні засоби обов’язково замінюються на нові з більшою первісною вартістю;

за розширеного відтворення відбувається кількісне та якісне зростання на підприємстві основних засобів.

Тест 12. Тимчасово виведені з експлуатації основні засоби піддаються…

тільки моральному зносу;

тільки фізичному зносу;

зносу під дією сил природи, а також моральному старінню;

не піддаються зносу взагалі.

Тест 13. За ступенем використання у виробничому процесі основні засоби поділяються на ті, що…

експлуатуються;

передані на безоплатній основі;

надані в оперативну чи фінансову оренду;

консервуються;

беруть участь у виробництві основної та неосновної продукції підприємства.

Тест 14. Достовірна оцінка необоротних активів має велике значення для підприємства, оскільки від неї залежить…

потреба в коштах, необхідних для оновлення необоротних активів;

розмір амортизаційних відрахувань та, відповідно, рівень собівартості продукції;

тривалість операційного циклу на підприємстві;

обсяг виробництва продукції;

ліквідність і платоспроможність підприємства.

Тест 15. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від…

тривалості кругообороту;

способу перенесення своєї вартості в процесі виробництва;

умов оновлення;

усі відповіді правильні.

Тест 16. Підвищення технічного рівня виробництва без розширення існуючих виробничих площ можливе за рахунок проведення…

капітального ремонту;

технічного переозброєння діючого підприємства;

реконструкції діючого підприємства;

розширення діючого підприємства;

нового будівництва.

Тест 17. Середньорічна вартість основних виробничих засобів підприємства розраховується на основі…

величини власних основних засобів за первісною вартістю;

величини власних чи орендованих основних засобів за первісною чи відновною вартістю;

величини власних основних засобів за залишковою вартістю;

величини наявних основних засобів за справедливою вар-
тістю;

немає правильної відповіді.

Тест 18. З перерахованих показників рівень використання основних виробничих засобів підприємства характеризують:

коефіцієнт оновлення основних засобів;

фондомісткість продукції;

коефіцієнт змінності роботи устаткування;

коефіцієнт зносу основних засобів;

коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства.

Тест 19. Показником, який характеризує рівень забезпеченості підприємства основними засобами, — є…

рентабельність основних засобів;

коефіцієнт придатності основних засобів;

коефіцієнт вартості основних засобів у майні підприємства;

фондовіддача основних засобів.

Тест 20. Продовжити речення: індексація балансової вартості груп основних фондів за податковим обліком…

за сумою завжди збігається із сумою дооцінки відповідних основних засобів у бухгалтерському обліку;

проводиться, якщо рівень інфляції в країні перевищує 10 %;

приводить до збільшення додаткового капіталу підпри-
ємства;

зумовлює зменшення оподатковуваного прибутку через зростання суми амортизаційних відрахувань.

Тест 21. У процесі обчислення амортизаційних відрахувань на комп’ютерну техніку з метою визначення оподатковуваного прибутку звітного кварталу застосовують ставку амортизації, яка дорівнює…

25 %;

15 %;

6,25 %;

10 %.

Тест 22. За участю у виробничому процесі основні виробничі засоби поділяються на:

власні та орендовані;

пасивні й активні;

виробничі й невиробничі;

діяльні та бездіяльні.

Тест 23. Чи дозволяється підприємствам включати відсотки за кредит у первісну вартість основних засобів, що придбані за позикові кошти?

Ні;

дозволяється тільки в податковому обліку;

дозволяється в бухгалтерському обліку, якщо основний засіб придбано для виготовлення інноваційного продукту;

не дозволяється, якщо основний засіб придбано з метою його подальшого перепродажу.

Тест 24. Для вантажних автомобілів Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачена ставка амортизації, яка дорівнює…

6,25 %;

10 %;

25 %;

15 %.

Тест 25. Чи згодні ви з тим, що…

чиста балансова вартість основного засобу — це не що інше, як його залишкова вартість? (Так/Ні.)

справедливою вартістю об’єктів основних засобів уважається вартість витрат, які мають бути зроблені для їх відтворення в даний момент? (Так/Ні.)

переоцінка основних засобів являє собою процес приведення залишкової вартості об’єкта в узгодження з їх справедливою вартістю? (Так/Ні.)

переоцінку основних засобів дозволяється проводити виключно тоді, коли індекс інфляції перевищує 10 %? (Так/Ні.)

Тест 26. У процесі експлуатації всі основні засоби підпадають під силу дії зносу…

фізичного;

функціонального;

морального;

ергономічного;

технологічного.

Тест 27. Норма амортизаційних відрахувань залежить від низки факторів, таких як:

первісної вартості об’єкта основних засобів;

методу нарахування амортизації;

умов експлуатації;

частоти здійснення переоцінок;

строку корисного використання.

Тест 28. За умови наявності на підприємстві значних темпів приростів засобів праці відбувається…

зменшення середнього віку будівель та обладнання;

зростання частки амортизаційних відрахувань у собівартості продукції;

зменшення фондоозброєності підприємства;

додаткове залучення в оборот коштів унаслідок підвищення фондовіддачі виробничих засобів.

Тест 29. Регулююча функція амортизаційних відрахувань виявляється у…

впливі на фінансові результати роботи підприємств;

здійсненні цінової політики підприємства;

розподілі одночасних витрат підприємства;

створенні умов для втілення та реалізації інвестиційних проектів;

фінансуванні простого та частково розширеного відтворення.

Тест 30. Сутність розподільчої функції амортизаційних відрахувань виявляється в…

розподілі одночасних витрат підприємства з метою повного відшкодування авансованих вкладень в основні засоби та нематеріальні активи;

регулюванні процесу оновлення необоротних активів;

формуванні взаємовідносин підприємств із бюджетом;

регулюванні рівня платоспроможності підприємства.

На балансі підприємства ТОВ «Синтез» значиться термобіндер первісною вартістю 55 700 грн. Після чотирьох років амортизаційних списань за податковим методом, коли коефіцієнт зносу термобіндера сягнув 35 %, підприємство вирішило перейти на прямолінійний метод нарахування амортизаційних відрахувань, установив­ши загальний термін корисного використання обладнання 10 років і ліквідаційну вартість на рівні 7 % від первісної вартості.

Визначити місячну суму амортизаційних відрахувань за прямолінійним методом та залишкову вартість термобіндера на кінець восьмого року його експлуатації.

На початок поточного року балансова вартість груп основних засобів ЗАТ «Інвестбуд» характеризується такими даними:

1 група —      210 000 грн;

2 група —      95 000 грн;

3 група —      175 000 грн;

4 група —      35 000 грн.

У І кварталі поточного року був проведений капітальний ремонт основних засобів: 2-ої групи — на суму 12 000 грн; 3-ої групи — на суму 26 000 грн.

Визначити балансову вартість основних засобів підприємства на 1.04 та розрахувати суму амортизаційних відрахувань за І та ІІ квартали поточного року. Як зміна суми амортизаційних відрахувань у ІІ кварталі відносно І кварталу вплинула на оподаткований прибуток ЗАТ «Інвестбуд»?

Провести розрахунок амортизаційних відрахувань за нормами, що діють у поточному році.

На початок поточного року балансова вартість груп основних засобів підприємства «Есперанса» характеризується такими даними:

1 група: об’єкт 1 — 135 тис. грн,

об’єкт 2 —     78 тис. грн,

об’єкт 3 —     82 тис. грн,

2 група — 116 тис. грн,

3 група — 274 тис. грн.

У І кварталі був придбаний об’єкт основних засобів 1 групи вартістю 74 тис. грн, у ІІ кварталі — основні засоби 3 групи на суму 42 тис. грн і реалізовано основних засобів 2 групи на суму 13 тис. грн. У ІІІ кварталі було проведено ремонт основних засобів 2 групи на суму 18 тис. грн та придбано новий комп’ютер вартістю 7800 грн.

Розрахувати суму амортизаційних відрахувань за кожний квартал 2004 року.

Визначити у звітному році суму амортизаційних відрахувань нематеріальних активів підприємства за податковим і бухгалтерським обліком, якщо підприємство 23 березня поточного року придбало програмне забезпечення ЕОМ вартістю 7,2 тис. грн з терміном використання 6 років, а 20 квітня — право на користування базою даних на 14 років вартістю 6,5 тис. грн.

За даними ТОВ «Компроміс» знайти середньорічну вартість (тис. грн) основних виробничих засобів у звітному році. У поточному році на підприємстві кількість працюючих становила 185 осіб, на кожну гривню основних виробничих засобів припадало 5,25 грн виробленої продукції, а відношення фондоозброєності до фондомісткості становило 9:1.

ВАТ «Аналітприлад» три роки тому придбало обладнання пер­вісною вартістю 240 000 грн. Підприємство вирішило амортизувати основний засіб прямолінійним методом, виходячи з 6-річ­ного терміну його корисного використання та ліквідаційної вартості, що була визначена в сумі 24 тис. грн. Через два роки експлуатації обладнання керівництво ВАТ переглянуло ліквідаційну вартість і строк служби основного засобу способом подовження останнього на два роки.

Вказати, яку суму зносу та залишкової вартості обладнання буде відображено в балансі ВАТ на кінець третього року його експлуатації, якщо підприємство по закінченні терміну корисного використання об’єкта планує отримати від продажу обладнання суму, яка:

а)         не перевищує 6 % первісної вартості основного засобу;

б)         дорівнює 10 тис. грн.

Який із прискорених методів нарахування амортизаційних відрахувань (кумулятивний чи прискореного зменшення залишкової вартості) доцільно застосувати підприємству стосовно придбаного основного засобу первісною вартістю 56 тис. грн, якщо воно бажає замортизувати 60 % первісної вартості об’єкта протягом перших 3 років експлуатації основного засобу? Підприємство встановило термін корисного використання об’єкта на рівні 7 років, ліквідаційну вартість — у розмірі 4 тис. грн.

Розрахувати залишкову вартість основного засобу за двома прискореними методами амортизації на кінець четвертого року експлуатації об’єкта.

ТОВ «Орбіта» володіє основним засобом первісною вартістю 32 800 грн. З моменту введення в дію національних стандартів бухгалтерського обліку підприємство перейшло на кумулятивний метод нарахування амортизації, визначивши залишковий термін служби машини 8 років і ліквідаційну вартість на рівні 7 % від первісної вартості. На цей час підприємство встигло списати на витрати виробництва 9 840 грн вартості об’єкта.

Визначити кумулятивний коефіцієнт і суму амортизаційних відрахувань у перші три роки амортизаційних списань кумулятивним методом.

У січні 2000 р. підприємство придбало будівлю виробничого призначення вартістю в 426 тис. грн з очікуваним терміном експлуатації 15 років і прогнозованою ліквідаційною вартістю 78 тис. грн. На початку 2004 р. керівництвом підприємства переглянуто термін корисного використання об’єкта з 15 до 20 років, а ліквідаційну вартість визначено в сумі 46 тис. грн (замість 78 тис. грн).

Виходячи з наведених даних, необхідно:

Розрахувати залишкову вартість будівлі станом на 1 січня 2004 р., зважаючи на те, що амортизація нараховується прямолінійним методом.

Визначити щорічну суму амортизації, починаючи з 2004 р., ураховуючи переглянутий термін експлуатації та ліквідаційну вартість об’єкта.

Меблевий комбінат придбав нову технологічну лінію для виготовлення однотипних дерев’яних заготівок вартістю 362 тис. грн. Витрати на транспортування й монтаж технологічної лінії — 12 тис. грн, термін корисного використання — 8 років, ліквідаційна вартість — 25 тис. грн.

Визначити норму амортизаційних відрахувань для технологічної лінії за умови застосування рівномірної й подвійно-залиш­кової амортизації засобів праці; з’ясувати, який з названих методів амортизації економічно вигідніший для меблевого комбінату.

На балансі ТОВ «БУ-152» станом на 1.01.2004 р. значилось 6 бу­дівельних машин з такою залишковою вартістю та рівнем зносу:

автомашина-тягач «КРАЗ-257» — 28 000 грн (рівень зносу — 60 %);

баштовий кран «КБ-100» — 45 000 грн (рівень зносу — 50 %);

автокран «КС-3575» — 34 000 грн (рівень зносу — 66 %);

екскаватор «ЕО-3329» — 77 055 грн (рівень зносу — 45 %);

автовишка «МШТС-2а» — 31 996 грн (рівень зносу — 62 %);

бульдозер «Д-162» — 47 616 грн (рівень зносу — 38 %).

У березні 2004 р. в результаті проведеної оцінки було визначено справедливу вартість автокрана «КС-3575» в сумі, що дорів­нює 56 000 грн. Унаслідок інтенсивного використання баштового крана «КБ-100» в першій половині періоду його експлуатації в другій половині почало спостерігатися зменшення корисності цього об’єкта основних засобів. За даними висновку комісії, у квітні 2004 року сума очікуваного відшкодування баштового крана повинна досягти 48 300 грн.

Дайте відповідь на такі запитання:

Обґрунтуйте рішення підприємства «БУ-152», яке скористалося правом проведення переоцінки об’єктів основних засобів.

Визначити індекс дооцінки (або зниження ціни).

Як проведена переоцінка відобразиться у фінансовій звітності підприємства?

Як втрати від зменшення корисності баштового крана вплинуть на суму додаткового капіталу підприємства «БУ-152»?

За даними Святошинського заводу «Буддеталь», за звітний рік маємо таку інформацію:

залишкова вартість основних виробничих засобів на кінець року дорівнює 1275 тис. грн, що на 25 % більше, ніж на початок звітного періоду;

коефіцієнт зносу основних виробничих засобів на початок та на кінець року становив, відповідно, 48 % та 45 %;

вартість уведених за рік основних засобів дорівнювала 132 тис. грн;

коефіцієнт приросту основних засобів на заводі «Буддеталь» у 2003 році був на рівні 0,05.

Визначити коефіцієнт вибуття основних виробничих засобів підприємства Святошинський завод «Буддеталь» у звітному році.

На балансі підприємства перебуває основний засіб первісною вартістю 95 300 грн. Залишкова вартість даного об’єкта на 1.01 звітного року становила 53 420 грн. У І кварталі звітного року підприємство здійснило переоцінку основного засобу способом дооцінки, у результаті чого відбулося збільшення додаткового капіталу підприємства на суму 6 350 грн. На 1.10 звітного року справедлива вартість об’єкта становила 45 480 грн, що на 25 % менше, ніж його залишкова вартість. Підприємство вирішило провести другу переоцінку шляхом уцінки.

Чи вплинуть результати другої переоцінки на суму додаткового капіталу підприємства? Визначити, яку суму коштів буде віднесено на витрати підприємства внаслідок проведення уцінки основного засобу.

ТОВ «Епсілон-груп» придбало у фірми «Inter cars Ukraine» такі транспортні засоби:

мікроавтобус Mercedes 312D Sprinter — в обмін на мікроавтобус Volkswagen Transporter, первісна вартість якого становила 45 000 грн, рівень зносу — 15 %, а справедлива вартість без ПДВ на момент обміну — 46 000 грн. Первісна вартість придбаного авто — 48 000 грн, сума нарахованого зносу — 4000 грн;

автомобіль Skoda Octavia з залишковою вартістю 38 000 грн — в обмін на комп’ютерну техніку первісною вартістю 24 000 грн і сумою нарахованого зносу 1000 грн, справедлива вартість комп’ютерів без ПДВ на момент обміну становила 28 000 грн.

ТОВ «Епсілон-груп» перерахувало фірмі «Inter cars Ukraine» додатково 12 000 грн з ПДВ.

Визначити первісну вартість мікроавтобуса Mercedes 312D Sprinter та автомобіля Skoda Octavia, за якою вони будуть взяті на баланс фірми «Епсілон-груп».

На балансі приватного підприємства «Демос» перебуває основний засіб первісною вартістю 75 200 грн. Протягом трьох років підприємство здійснювало амортизацію об’єкта методом зменшення залишкової вартості за річною нормою амортизації 40 %. Після трьох років амортизаційних списань підприємство перестало відчувати переваги прискореного методу й вирішило в подальші п’ять років продовжити нарахування амортизаційних відрахувань прямолінійним методом.

Визначити залишкову вартість основного засобу на кінець третього року його експлуатації та коефіцієнт зносу об’єкта на початок п’ятого року його служби, якщо ліквідаційну вартість основного засобу було визначено в сумі 1200 грн.

Первісна вартість об’єкта амортизації — автомобіля «ГАЗ-3210», який перебуває на балансі підприємства «Автобаза», — становить 58 тис. грн. Сума коштів, яку підприємство очікує отримати від продажу автомобіля після закінчення терміну його корисної експлуатації, становить 5 тис. грн. Передбачається, що за період корисного використання, тобто 5 років, загальний пробіг автомобіля становитиме 1100 тис. км. За перші чотири роки фактичний пробіг автомобіля був таким:

у 1-й рік — 250 тис. км;

у 2-й рік — 230 тис. км;

у 3-й рік — 235 тис. км;

у 4-й рік — 210 тис. км.

Визначити залишкову вартість автомобіля на кінець 4-го року його експлуатації, а також спрогнозувати суму амортизаційних відрахувань на п’ятий рік служби об’єкта.

Первісна вартість комп’ютера становить 5700 грн, ліквідаційна вартість — 750 грн. За перший рік експлуатації основного засобу було списано на витрати виробництва 2280 грн. Визначити прогнозований термін корисного використання комп’ютера, якщо амортизаційні списання вартості даного об’єкта підприємство здійснює методом зменшення залишкової вартості.

Який рівень ліквідаційної вартості (у відсотках до первісної) доцільно встановити підприємству для основного засобу первісною вартістю 10 тис. грн з метою його амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості, якщо термін корисного використання об’єкта визначено як 5 років?

Визначити первісну вартість об’єкта основних засобів з терміном корисного використання 6 років, амортизацію якого нараховують кумулятивним методом. Відомо, що рівень ліквідаційної вартості даного об’єкта становить 10 % від його первісної вартості, а сума амортизаційних відрахувань у четвертому році експлуатації дорівнювала 2160 грн.

На основі наведеної нижче інформації визначити фактичний термін служби основних засобів двома способами: за допомогою коефіцієнта вибуття та за використання річної суми амортизаційних відрахувань.

Показник

2003 рік

2004 рік

 

 

на початок
року

на кінець
року

на початок
року

на кінець
року

1

Первісна вартість ОВЗ

28 300

29 500

29 500

27 900

2

Залишкова вартість ОВЗ

14 200

13 800

13 800

13 500

3

Вартість виведених з експ­луатації основних засобів протягом року

3500

3780

4

Річна сума амортизаційних відрахувань

1450

1380

Визначити первісну вартість споруди, збудованої господарським способом, якщо в процесі її будівництва мали місце такі витрати:

на придбання устаткування, що потребує монтажу, — 3 600 тис. грн, у т. ч. ПДВ — 600 тис. грн;

на придбання будівельних матеріалів — 570 тис. грн, у т. ч. ПДВ, — 95 тис. грн;

витрати на заробітну плату робітників, зайнятих у будівництві, — 150 тис. грн;

амортизацію будівельних машин і механізмів — 28 тис. грн;

витрати на електроенергію, спожиту під час будівництва споруди, — 20 тис. грн, у т. ч. ПДВ — 3,5 тис. грн.

ТОВ «Есперанса» придбало основний засіб, інтенсивність експлуатації якого досягає найвищого рівня в перші два роки його служби. Первісна вартість даного об’єкта основних засобів становить 54 тис. грн, а ліквідаційна — 2700 грн. Під час проведення розрахунків у процесі вибору найбільш прийнятного методу амортизації було визначено, що за використання методу прискореного зменшення залишкової вартості сума амортизаційних відрахувань у перший рік експлуатації об’єкта дорівнюватиме 13 500 грн.

Визначити суму амортизаційних відрахувань у перший рік експлуатації основного засобу за умови використання кумулятивного методу. Який із двох зазначених прискорених методів дасть змогу підприємству за перші два роки служби основного засобу списати на витрати виробництва більшу суму амортизаційних відрахувань?

У власності приватного підприємства «Сіріус» перебуває автомобіль Volkswagen Transporter 1998 р. випуску з залишковою вартістю на початок поточного року 28 500 грн. За термін експлуатації на витрати виробництва було списано 46 500 грн. Дослідження ринку показали, що ринкова вартість даного автомобіля становить 35 тис. грн, а нового аналога автомобіля такої самої марки — 85 000 грн. Визначити рівень фізичного та морального зносу основного засобу на початок поточного року.

Підприємством придбано об’єкт основних засобів, який уведено в експлуатацію в травні поточного року. Первісна вартість об’єкта — 20 тис. грн. Термін корисного використання — 5 років. Ліквідаційна вартість прогнозується на рівні 2,5 % від первіс­ної. Визначити суму амортизаційних відрахувань, нарахованих на даний об’єкт основних засобів методом зменшення залишкової вартості, за поточний рік.

На основі наведеної нижче інформації визначити середньозважений строк служби основних виробничих засобів підприєм­ства ВАТ «Транссигнал» за період 2002—2004 рр. Зробити висновки щодо майнового стану підприємства.

Рік

Кількість об’єктів основних засобів
за віковими групами

Разом об’єктів,
що перебувають
в експлуатації

 

 

до 5
років

6—10
років

11—20
років

понад
20 років

2002

28

26

25

14

93

2003

8

25

32

20

85

2004

4

18

40

28

90