• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

10.1. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Сутнісна
характеристика

Можливості випуску продукції (надання послуг) за обсягом та якістю вирішальною мірою залежать від рівня розвитку техніко-технологічної бази підприємства.

Техніко-технологічна база (ТТБ) підприємства виробничої сфери — системна сукупність найбільш активних елементів виробництва, яка визначає технологічний спосіб одержання продукції (виконання робіт, надання послуг), здійснюваний за допомогою машинної техніки (устаткування, приладів, апаратів), різноманітних транспортних, передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, організованих у технологічні системи виробничих підрозділів і підприємства в цілому.

ТТБ кількісно та якісно відрізняється від основних виробничих фондів (виробничого апарату) підприємства. До складу технічної компоненти бази входять лише ті види знарядь і засобів праці, які беруть безпосередню участь у реалізації виробничих технологій. Це дає можливість: по-перше, виокремлювати особливі сукупні характеристики, що випливають з об’єктивно необхідного техніко-техно­логічного розвитку виробництва; по-друге, виявляти взаємозв’язки, пріоритети, чинники і способи оновлення та підвищення ефективності системного функціонування технологічних процесів і відповідної таким виробничої техніки.

Складові
й тенденції
розвитку ТТБ

Загальна характеристика ТТБ підприємства, окрім формулювання її дефініції, передбачає виокремлення складників її елементної структури, що показано на рис. 10.1.

На сучасному етапі трансформації суспільного виробництва об’єктивно існують певні тенденції поступального розвитку ТТБ підприємств виробничої сфери. Визначальними з них є:

1) підвищення наукомісткості засобів праці, рівня фундаментальності втілюваних у них знань;

2) зростання масштабів і розширення спектра застосування сучасного мікроелектронного устаткування;

3) перетворення засобів праці на технічну цілісність більш висо­кого порядку;

4) трансформація техніко-технологічних засобів у все більш універсальні системи;

5) поглиблення інтеграції окремих елементів ТТБ та організа­ційно-управлінських компонентів виробництва;

6) підвищення ступеня автоматизації техніки й технічних систем, поступовий перехід до гнучкої автоматизації виробництва, зумов­леної його кількісним урізноманітненням і зменшенням серійності.

Ці тенденції якісної зміни ТТБ виробництва визначають ті основні вимоги, які треба враховувати за формування технічного базису підприємств та обгрунтування стратегії його оновлення. Детальнішу характеристику переваг, зв’язаних із переходом до інноваційного типу виробництва, подано у табл. 10.1.

Таблиця 10.1.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДДИЦІЙНОГО
ТА ІННОВАЦІЙНОГО ТИПІВ ВИРОБНИЦТВА

Показник
і характеристика

Тип виробництва

Традиційний
(екстенсивний)

Інноваційний
(інтенсивний)

·

Тривалість
виробничого циклу

Місяці (з тенденцією
до збільшення)

Дні (з тенденцією
до зменшення)

 

·

Час перебудови (переналадки)
виробництва

Дні

Хвилини

 

·

Строки виконання замовлень

З точністю до тижня

З точністю до 1 дня і за потреби до однієї години

 

·

Рівень якості
продукції

80—90%

100%

 

·

Поставки матеріалів
і напівфабрикатів

В обсязі місячної
потреби

В обсязі потреби
на годину

 

·

Величина оновлення
асортименту

10—20%

30—40%

 

·

Розподіл праці

Домінує вертикальна спеціалізація

Поглиблюються
диверсифікаційні процеси

 

·

Інформація

Розглядається
як допоміжний засіб

Все більше служить
чинником виробництва

 

·

Обробка інформації

Ручна, механізована,
базується на поділі праці

Із застосуванням
мікрокомп’ютерів та інформаційних мереж

 

·

Виробниче
устаткування

Зростання стандартних розмірів та одиничних
потужностей

Зростання економічності
за зменшення розмірів
та енергоємності

 

·

Реакція виробничих систем на зміну
попиту ринку

Повільна

Швидка

 

·

Домінуючий тип виробництва

Масове, потокове
та великосерійне

Індивідуальне
та дрібносерійне

 

·

Переважаючий тип автоматизації

Комплексна коопераційна автоматизація виробництва

Гнучка автоматизація виробництва

 

·

Система управління

Зростання кількості рівнів управління і функціональних органів, переважання ієрархічної побудови

Зростання інтеграції рівнів управління і функціональних органів, поглиблення горизонтальних зв’язків

 

·

Пріоритетні галузі,
 нові сектори економіки, що зароджуються і формуються

Автомобільна галузь,
літакобудування, тракторобудування, виробництво споживчих товарів тривалого користування, виробництво синтетичних і нафтохімічних продуктів

Електронна промисловість обчислювальна техніка, програмні продукти, телекомунікаційні засоби, робо­тотехніка, нові керамічні матеріали, оптичні
волоконні системи,
інформаційні послуги

 

Сутнісна
характеристика

Можливості випуску продукції (надання послуг) за обсягом та якістю вирішальною мірою залежать від рівня розвитку техніко-технологічної бази підприємства.

Техніко-технологічна база (ТТБ) підприємства виробничої сфери — системна сукупність найбільш активних елементів виробництва, яка визначає технологічний спосіб одержання продукції (виконання робіт, надання послуг), здійснюваний за допомогою машинної техніки (устаткування, приладів, апаратів), різноманітних транспортних, передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, організованих у технологічні системи виробничих підрозділів і підприємства в цілому.

ТТБ кількісно та якісно відрізняється від основних виробничих фондів (виробничого апарату) підприємства. До складу технічної компоненти бази входять лише ті види знарядь і засобів праці, які беруть безпосередню участь у реалізації виробничих технологій. Це дає можливість: по-перше, виокремлювати особливі сукупні характеристики, що випливають з об’єктивно необхідного техніко-техно­логічного розвитку виробництва; по-друге, виявляти взаємозв’язки, пріоритети, чинники і способи оновлення та підвищення ефективності системного функціонування технологічних процесів і відповідної таким виробничої техніки.

Складові
й тенденції
розвитку ТТБ

Загальна характеристика ТТБ підприємства, окрім формулювання її дефініції, передбачає виокремлення складників її елементної структури, що показано на рис. 10.1.

На сучасному етапі трансформації суспільного виробництва об’єктивно існують певні тенденції поступального розвитку ТТБ підприємств виробничої сфери. Визначальними з них є:

1) підвищення наукомісткості засобів праці, рівня фундаментальності втілюваних у них знань;

2) зростання масштабів і розширення спектра застосування сучасного мікроелектронного устаткування;

3) перетворення засобів праці на технічну цілісність більш висо­кого порядку;

4) трансформація техніко-технологічних засобів у все більш універсальні системи;

5) поглиблення інтеграції окремих елементів ТТБ та організа­ційно-управлінських компонентів виробництва;

6) підвищення ступеня автоматизації техніки й технічних систем, поступовий перехід до гнучкої автоматизації виробництва, зумов­леної його кількісним урізноманітненням і зменшенням серійності.

Ці тенденції якісної зміни ТТБ виробництва визначають ті основні вимоги, які треба враховувати за формування технічного базису підприємств та обгрунтування стратегії його оновлення. Детальнішу характеристику переваг, зв’язаних із переходом до інноваційного типу виробництва, подано у табл. 10.1.

Таблиця 10.1.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДДИЦІЙНОГО
ТА ІННОВАЦІЙНОГО ТИПІВ ВИРОБНИЦТВА

Показник
і характеристика

Тип виробництва

Традиційний
(екстенсивний)

Інноваційний
(інтенсивний)

·

Тривалість
виробничого циклу

Місяці (з тенденцією
до збільшення)

Дні (з тенденцією
до зменшення)

 

·

Час перебудови (переналадки)
виробництва

Дні

Хвилини

 

·

Строки виконання замовлень

З точністю до тижня

З точністю до 1 дня і за потреби до однієї години

 

·

Рівень якості
продукції

80—90%

100%

 

·

Поставки матеріалів
і напівфабрикатів

В обсязі місячної
потреби

В обсязі потреби
на годину

 

·

Величина оновлення
асортименту

10—20%

30—40%

 

·

Розподіл праці

Домінує вертикальна спеціалізація

Поглиблюються
диверсифікаційні процеси

 

·

Інформація

Розглядається
як допоміжний засіб

Все більше служить
чинником виробництва

 

·

Обробка інформації

Ручна, механізована,
базується на поділі праці

Із застосуванням
мікрокомп’ютерів та інформаційних мереж

 

·

Виробниче
устаткування

Зростання стандартних розмірів та одиничних
потужностей

Зростання економічності
за зменшення розмірів
та енергоємності

 

·

Реакція виробничих систем на зміну
попиту ринку

Повільна

Швидка

 

·

Домінуючий тип виробництва

Масове, потокове
та великосерійне

Індивідуальне
та дрібносерійне

 

·

Переважаючий тип автоматизації

Комплексна коопераційна автоматизація виробництва

Гнучка автоматизація виробництва

 

·

Система управління

Зростання кількості рівнів управління і функціональних органів, переважання ієрархічної побудови

Зростання інтеграції рівнів управління і функціональних органів, поглиблення горизонтальних зв’язків

 

·

Пріоритетні галузі,
 нові сектори економіки, що зароджуються і формуються

Автомобільна галузь,
літакобудування, тракторобудування, виробництво споживчих товарів тривалого користування, виробництво синтетичних і нафтохімічних продуктів

Електронна промисловість обчислювальна техніка, програмні продукти, телекомунікаційні засоби, робо­тотехніка, нові керамічні матеріали, оптичні
волоконні системи,
інформаційні послуги