• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

ПЕРЕДНЄ СЛОВО  3

Вступ до економіки підприємства  5

Частина І. Підприємство у сучасній системі господарювання    7

Розділ 1. Підприємство як суб’єкт господарювання         8

1.1. Поняття, цілі і напрями діяльності        8

1.2. Правові основи функціонування          13

1.3. Класифікація і структура підприємств             19

1.4. Добровільні та інституціональні об’єднання

підприємств (організацій)     29

1.5. Ринкове середовище господарювання підприємств та

організацій      32

Розділ 2. Основи підприємницької діяльності       39

2.1. Підприємство як сучасна форма господарювання      39

2.2. Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки

у підприємницькій діяльності          47

2.3. Міжнародна підприємницька діяльність          53

Розділ 3. Управління підприємствами        61

3.1. Сутність і функції процесу управління            61

3.2. Методи управління діяльністю підприємств  65

3.3. Організаційні структури управління підприємствами           67

3.4. Вищі органи державного управління підприємствами

та організаціями         73

Частина ІІ. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств         78

Розділ 4. Персонал     79

4.1. Поняття, класифікація і структура персоналу             79

4.2. Визначення чисельності окремих категорій працівників      84

4.3. Кадрова політика й система управління персоналом             89

4.4. Оцінка персоналу як важливий елемент системи

управління трудовим колективом  92

4.5. Зарубіжний досвід формування та ефективного

використання трудового потенціалу фірми           100

Розділ 5. Виробничі фонди  105

5.1. Характеристика матеріальних активів

(виробничих фондів та іншого майна)        105

5.2. Оцінка, класифікація і структура основних фондів    107

5.3. Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів              111

5.4. Ефективність відтворення та використання основних

фондів             121

5.5. Структура, нормування й використання оборотних

фондів підприємства             127

Розділ 6. Нематеріальні ресурси та активи             134

6.1. Нематеріальні ресурси: сутнісна характеристика і види

(об’єкти)          134

6.2. Нематеріальні активи: поняття, охорона та реалізація

права власності          141

6.3. Оцінка вартості нематеріальних активів         145

Розділ 7. Оборотні кошти підприємства (організації)       150

7.1. Загальна характеристика й нормування          150

7.2. Ефективність використання      156

Розділ 8. Інвестиційні ресурси         159

8.1. Поняття, склад і структура інвестицій             159

8.2. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування

виробничих інвестицій         162

8.3. Формування й регулювання фінансових інвестицій

(цінних паперів)         166

8.4. Залучення іноземних інвестицій для розвитку і підвищення

ефективності діяльності суб’єктів господарювання          175

8.5. Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій              181

8.6. Чинники підвищення ефективності використання

капітальних вкладень і фінансових інвестицій      193

8.7. Інвестиційні проекти підприємств та організацій      198

Частина ІІІ. Технічна база, організація і планування виробництва         206

Розділ 9. Інноваційні процеси         207

9.1. Загальна характеристика інноваційних процесів       207

9.2. Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні

напрямки        212

9.3. Організаційний прогрес            217

9.4. Оцінка ефективності технічних та організаційних

нововведень  222

Розділ 10. Техніко-технологічна база виробництва           230

10.1. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва              230

10.2. Організаційно-економічне управління технічним

розвитком підприємства       233

10.3. Лізинг як форма оновлення технічної бази

виробництва (діяльності)      238

10.4. Формування і використання виробничої потужності

підприємства              245

Розділ 11. Організація виробництва            251

11.1. Структура і принципи організації виробничого процесу    251

11.2. Організаційні типи виробництва       255

11.3. Організація виробничого процесу в часі       259

11.4. Методи організації виробництва        266

11.5. Підготовка виробництва         272

11.6. Суспільні форми організації виробництва    275

Розділ 12. Виробнича і соціальна інфраструктура             281

12.1. Поняття, види і значення інфраструктури     281

12.2. Система технічного обслуговування             283

12.3. Соціальна інфраструктура й соціальна діяльність

підприємства              291

12.4. Відтворення й розвиток інфраструктури       294

Розділ 13. Регулювання, прогнозування і планування діяльності           300

13.1. Державне економічне регулювання діяльності

суб’єктів господарювання    300

13.2. Прогнозування розвитку підприємств           311

13.3. Методологічні основи планування     314

13.4. Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування        319

13.5. Тактичне та оперативне планування              327

Частина IV. Результати та ефективність виробництва     333

Розділ 14. Виробництво, якість і конкурентоспроможність

продукції         334

14.1. Загальна характеристика продукції (послуг)             334

14.2. Маркетингова діяльність і формування програми

випуску продукції (надання послуг)           338

14.3. Матеріально-технічне забезпечення виробництва    348

14.4. Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг)          354

14.5. Стандартизація і сертифікація продукції (послуг)    367

14.6. Державний нагляд за якістю та внутрішньовиробничий

технічний контроль  373

Розділ 15. Продуктивність, мотивація та оплата праці     379

15.1. Продуктивність праці персоналу: сутність, методи

визначення та чинники зростання  379

15.2. Мотивація трудової діяльності            384

15.3. Сучасна політика оплати праці           389

15.4. Застосовувані форми і системи оплати праці            396

15.5. Доплати і надбавки до заробітної плати та організація

преміювання персоналу        400

15.6. Участь працівників у прибутках підприємства

(установи, організації)           410

Розділ 16. Витрати й ціни на продукцію (послуги)           415

16.1. Загальна характеристика витрат на виробництво

продукції (надання послуг)              415

16.2. Управління витратами на підприємстві         421

16.3. Сукупні витрати і собівартість продукції (послуг)  425

16.4. Собівартість окремих виробів             429

16.5. Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика,

види, методи встановлення та регулювання          436

Розділ 17. Фінансово-економічні результати та ефективність

діяльності        446

17.1. Зміст і форми фінансової діяльності підприємства

(організації)    446

17.2. Формування і використання прибутку          449

17.3. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства

(організації)    454

17.4. Сутнісна характеристика і вимірювання

ефективності виробництва  463

17.5. Чинники зростання ефективності виробництва

(діяльності підприємства)     474

Частина V. Антикризова система господарювання          481

Розділ 18. Економічна безпека підприємства (організації)           482

18.1. Змістово-типологічна характеристика економічної

безпеки підприємства (організації)              482

18.2. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки

підприємства (організації)    484

18.3. Основні напрямки забезпечення економічної безпеки

за функціональними складовими    489

18.4. Служба безпеки фірми (підприємства, організації)              500

Розділ 19. Реструктуризація і санація (фінансове оздоровлення)

підприємств та організацій  504

19.1. Загальна характеристика процесу реструктуризації

підприємств (організацій)     504

19.2. Практика здійснення та ефективність реструктуризації

підприємств (організацій)     508

19.3. Санація (фінансове оздоровлення) суб’єктів

господарювання         514

Розділ 20. Банкрутство й ліквідація підприємств (організацій)  524

20.1. Банкрутство підприємств (організацій) як економічне

явище              524

20.2. Методичні основи визначення ймовірності банкрутства

суб’єктів господарювання    533

20.3. Ліквідація збанкрутілих підприємств (організацій)              535

ПЕРЕДНЄ СЛОВО  3

Вступ до економіки підприємства  5

Частина І. Підприємство у сучасній системі господарювання    7

Розділ 1. Підприємство як суб’єкт господарювання         8

1.1. Поняття, цілі і напрями діяльності        8

1.2. Правові основи функціонування          13

1.3. Класифікація і структура підприємств             19

1.4. Добровільні та інституціональні об’єднання

підприємств (організацій)     29

1.5. Ринкове середовище господарювання підприємств та

організацій      32

Розділ 2. Основи підприємницької діяльності       39

2.1. Підприємство як сучасна форма господарювання      39

2.2. Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки

у підприємницькій діяльності          47

2.3. Міжнародна підприємницька діяльність          53

Розділ 3. Управління підприємствами        61

3.1. Сутність і функції процесу управління            61

3.2. Методи управління діяльністю підприємств  65

3.3. Організаційні структури управління підприємствами           67

3.4. Вищі органи державного управління підприємствами

та організаціями         73

Частина ІІ. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств         78

Розділ 4. Персонал     79

4.1. Поняття, класифікація і структура персоналу             79

4.2. Визначення чисельності окремих категорій працівників      84

4.3. Кадрова політика й система управління персоналом             89

4.4. Оцінка персоналу як важливий елемент системи

управління трудовим колективом  92

4.5. Зарубіжний досвід формування та ефективного

використання трудового потенціалу фірми           100

Розділ 5. Виробничі фонди  105

5.1. Характеристика матеріальних активів

(виробничих фондів та іншого майна)        105

5.2. Оцінка, класифікація і структура основних фондів    107

5.3. Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів              111

5.4. Ефективність відтворення та використання основних

фондів             121

5.5. Структура, нормування й використання оборотних

фондів підприємства             127

Розділ 6. Нематеріальні ресурси та активи             134

6.1. Нематеріальні ресурси: сутнісна характеристика і види

(об’єкти)          134

6.2. Нематеріальні активи: поняття, охорона та реалізація

права власності          141

6.3. Оцінка вартості нематеріальних активів         145

Розділ 7. Оборотні кошти підприємства (організації)       150

7.1. Загальна характеристика й нормування          150

7.2. Ефективність використання      156

Розділ 8. Інвестиційні ресурси         159

8.1. Поняття, склад і структура інвестицій             159

8.2. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування

виробничих інвестицій         162

8.3. Формування й регулювання фінансових інвестицій

(цінних паперів)         166

8.4. Залучення іноземних інвестицій для розвитку і підвищення

ефективності діяльності суб’єктів господарювання          175

8.5. Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій              181

8.6. Чинники підвищення ефективності використання

капітальних вкладень і фінансових інвестицій      193

8.7. Інвестиційні проекти підприємств та організацій      198

Частина ІІІ. Технічна база, організація і планування виробництва         206

Розділ 9. Інноваційні процеси         207

9.1. Загальна характеристика інноваційних процесів       207

9.2. Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні

напрямки        212

9.3. Організаційний прогрес            217

9.4. Оцінка ефективності технічних та організаційних

нововведень  222

Розділ 10. Техніко-технологічна база виробництва           230

10.1. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва              230

10.2. Організаційно-економічне управління технічним

розвитком підприємства       233

10.3. Лізинг як форма оновлення технічної бази

виробництва (діяльності)      238

10.4. Формування і використання виробничої потужності

підприємства              245

Розділ 11. Організація виробництва            251

11.1. Структура і принципи організації виробничого процесу    251

11.2. Організаційні типи виробництва       255

11.3. Організація виробничого процесу в часі       259

11.4. Методи організації виробництва        266

11.5. Підготовка виробництва         272

11.6. Суспільні форми організації виробництва    275

Розділ 12. Виробнича і соціальна інфраструктура             281

12.1. Поняття, види і значення інфраструктури     281

12.2. Система технічного обслуговування             283

12.3. Соціальна інфраструктура й соціальна діяльність

підприємства              291

12.4. Відтворення й розвиток інфраструктури       294

Розділ 13. Регулювання, прогнозування і планування діяльності           300

13.1. Державне економічне регулювання діяльності

суб’єктів господарювання    300

13.2. Прогнозування розвитку підприємств           311

13.3. Методологічні основи планування     314

13.4. Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування        319

13.5. Тактичне та оперативне планування              327

Частина IV. Результати та ефективність виробництва     333

Розділ 14. Виробництво, якість і конкурентоспроможність

продукції         334

14.1. Загальна характеристика продукції (послуг)             334

14.2. Маркетингова діяльність і формування програми

випуску продукції (надання послуг)           338

14.3. Матеріально-технічне забезпечення виробництва    348

14.4. Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг)          354

14.5. Стандартизація і сертифікація продукції (послуг)    367

14.6. Державний нагляд за якістю та внутрішньовиробничий

технічний контроль  373

Розділ 15. Продуктивність, мотивація та оплата праці     379

15.1. Продуктивність праці персоналу: сутність, методи

визначення та чинники зростання  379

15.2. Мотивація трудової діяльності            384

15.3. Сучасна політика оплати праці           389

15.4. Застосовувані форми і системи оплати праці            396

15.5. Доплати і надбавки до заробітної плати та організація

преміювання персоналу        400

15.6. Участь працівників у прибутках підприємства

(установи, організації)           410

Розділ 16. Витрати й ціни на продукцію (послуги)           415

16.1. Загальна характеристика витрат на виробництво

продукції (надання послуг)              415

16.2. Управління витратами на підприємстві         421

16.3. Сукупні витрати і собівартість продукції (послуг)  425

16.4. Собівартість окремих виробів             429

16.5. Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика,

види, методи встановлення та регулювання          436

Розділ 17. Фінансово-економічні результати та ефективність

діяльності        446

17.1. Зміст і форми фінансової діяльності підприємства

(організації)    446

17.2. Формування і використання прибутку          449

17.3. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства

(організації)    454

17.4. Сутнісна характеристика і вимірювання

ефективності виробництва  463

17.5. Чинники зростання ефективності виробництва

(діяльності підприємства)     474

Частина V. Антикризова система господарювання          481

Розділ 18. Економічна безпека підприємства (організації)           482

18.1. Змістово-типологічна характеристика економічної

безпеки підприємства (організації)              482

18.2. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки

підприємства (організації)    484

18.3. Основні напрямки забезпечення економічної безпеки

за функціональними складовими    489

18.4. Служба безпеки фірми (підприємства, організації)              500

Розділ 19. Реструктуризація і санація (фінансове оздоровлення)

підприємств та організацій  504

19.1. Загальна характеристика процесу реструктуризації

підприємств (організацій)     504

19.2. Практика здійснення та ефективність реструктуризації

підприємств (організацій)     508

19.3. Санація (фінансове оздоровлення) суб’єктів

господарювання         514

Розділ 20. Банкрутство й ліквідація підприємств (організацій)  524

20.1. Банкрутство підприємств (організацій) як економічне

явище              524

20.2. Методичні основи визначення ймовірності банкрутства

суб’єктів господарювання    533

20.3. Ліквідація збанкрутілих підприємств (організацій)              535