• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

4.4. Оцінка персоналу як важливіший елемент системи управління трудовим колективом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Загальна
характеристика процесу оцінки персоналу

Під оцінкою персоналу звичайно розуміють цілеспрямоване порівняння певних характеристик (професійно-кваліфікаційного рівня, ділових якостей, результатів праці) працівників з відповідними параметрами, вимогами, еталонами.

У практиці господарювання застосовуються зовнішня оцінка та самооцінка. Зовнішньою вважають оцінку діяльності працівника керівником (керівниками) фірми, трудовим колективом, безпосередніми споживачами продуктів праці. Самооцінка здійснюється самим працівником і базується на власному уявленні про цілі життя та трудової діяльності, допустимих і заборонених способах їхнього досягнення, моральних якостей (сумлінність, чесність, відданість ділу тощо).

Зазвичай оцінка персоналу виконує орієнтуючу і стимулюючу функції. Орієнтуюча функція полягає в тім, що кожний працівник за допомогою громадської оцінки та самооцінки усвідомлює свою поведінку, одержує можливість визначати напрями і способи дальшої діяльності. Стимулююча функція проявляється в тім, що вона, породжуючи у працівника переживання успіху чи невдачі і підтверджуючи правильність або помилковість поведінки, спонукає його до діяльності у позитивному напрямку.

Оцінка персоналу має базуватися на загальновизнаних принципах, а саме: об’єктивності; усебічності; обов’язковість; систематичності (постійності). Дотримання цих принципів дає змогу використати оцінку персоналу для: а) підбору й розстановки нових працівників; б) прогнозування просування працівників по службі; в) раціоналі­зації прийомів і методів роботи (управлінських процедур); г) побудови ефективної системи мотивації праці; д) оцінки ефективності діяльності окремих працівників і трудових колективів.

Комплексна
оцінка
персоналу

Дуже широко застосовується на практиці комплексна оцінка персоналу за бальною системою. Головна ідея такої оцінки персоналу — кількісно виміряти за допомогою балів найбільш істотні характеристики як самого працівника, так і виконуваної ним роботи.

Для характеристики працівника комплексно оцінюють:

· професійно-кваліфікаційний рівень — ;

· ділові якості — ;

· складність роботи (виконуваних функцій) — ;

· конкретно досягнутий результат —;

Комплексна оцінка конкретного працівника () здійснюється за формулою

            (4.8)

де 0,5 — емпірично визначений коефіцієнт, уведений у формулу для посилення значущості оцінки складності та результативності праці.

Професійно-кваліфікаційний рівень працівника визначається за загальним для всіх категорій персоналу набором об’єктивних ознак — освіта, стаж роботи за спеціальністю, активність набуття професії і підвищення професійної майстерності. Кожна з цих ознак оцінюється певною кількістю балів (табл. 4.3, 4.4, 4.5). Інші елементи оцінки, які характеризують ділові якості, складність і результати праці робітників, спеціалістів і керівників, дещо відрізняються за змістом і питомою значущістю ознак.

Таблиця 4.3

ГРУПИ ПЕРСОНАЛУ ЗА ОСВІТОЮ ТА ЇХНЯ ОЦІНКА

Група персоналу

Оцінка в балах

· Із загальною середньою освітою (повною чи неповною)

0,10

· Після закінчення спеціального професійно-технічного училища

0,15

· Із середньою спеціальною освітою

0,25

· З вищою та незакінченою вищою освітою

0,40

· З двома вищими освітами, що відповідають профілю роботи, або з науковим ступенем

0,50

 

Таблиця 4.4

ОЦІНКА СТАЖУ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ ФІРМИ

Стаж роботи

Оцінка в балах

n До 15 років — за кожний рік

0,01

n 15 і більше років

0,15

 

Таблиця 4.5

ОЦІНКА АКТИВНОСТІ УЧАСТІ ПРАЦІВНИКІВ
У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Форма підвищення майстерності

Оцінка в балах

$ Короткотермінові курси, стажування на підприємстві, курси цільового призначення

0,05

$ Одержання другої професії (спеціальності), підтверджене свідоцтвом

0,10

$ Курси підвищення кваліфікації (один раз на 4 роки) з одержанням свідоцтва про закінчення курсів або навчання в технікумі (іншому середньому спеціальному закладі)

0,15

$ Навчання у вищому навчальному закладі

0,20

 

Розрахунковий коефіцієнт професійно-кваліфікаційного рівня визначають за допомогою формули

,           (4.8)

де  — оцінка освіти;

 — оцінка стажу роботи;

 — активність участі в системі підвищення професійної майстерності;

0,85 — максимальна балова оцінка (за табл. 4.3—4.5 ® 0,50 + 0,15 + 0,20).

Специфічні
складові оцінки робітників

Оцінка ділових якостей робітників здійснюється за найбільш універсальними ознаками, які істотно впливають на морально-психо­логічний клімат в колективі та індивідуальну продуктивність праці. Перелік можливих ознак для оцінки ділових якостей робітників наведено у табл. 4.6. Кожна ознака ділових якостей має чотири рівні прояву та оцінюється в балах: низький — 0,5; середній — 1,0; вищий середній — 2,0; високий — 3,0. Оцінка від 0,5 до 3 балів дається робітникові за кожну ознаку з урахуванням її питомої значущості. Оцінка усієї сукупності ділових якостей проводиться додавання оцінок рівнів ознак з урахуванням їхньої питомої значущості.

Важливою є оцінка складності виконуваних робітником функцій. Вона здійснюється за ознаками, урахованими в тарифно-кваліфі­каційному довіднику та відображеними в тарифному розряді. Окрім цього, беруться до уваги й ознаки, що їх не включено до згаданого довідника, але які впливають на складність праці робітників (різноманітність робіт, керівництво ланкою чи бригадою, додаткова відповідальність у технологічному процесі, робота із самоконтролем).

Таблиця 4.6

ОЦІНКА ОЗНАК, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ДІЛОВІ ЯКОСТІ РОБІТНИКІВ

Ознака

Питома
значущість у частках одиниці

Оцінка рівнів ознак з
урахуванням їх питомої
значущості, балів

 

1

2

3

4

(0,5)

(1,0)

(2,0)

(3,0)

· Професійна компетентність

0,17

0,08

0,17

0,34

0,51

· Винахідливість та ініціативність у роботі

0,15

0,08

0,15

0,30

0,45

· Добра організація роботи (без нагадувань і примусу)

0,14

0,07

0,14

0,28

0,42

· Розвинуте почуття відповідальності

0,13

0,06

0,13

0,26

0,39

· Добра контактність та вміння ефективно працювати

0,15

0,08

0,15

0,30

0,45

· Схильність до нових ідей і неординарних рішень

0,15

0,08

0,15

0,30

0,45

· Емоційна витримка

0,11

0,05

0,11

0,22

0,33

 

Пропонований перелік ознак для оцінки складності виконуваних робітником функцій, питому їхню значущість і оцінку рівнів ознак у балах наведено у табл. 4.7. Коефіцієнт складності виконуваних функцій визначається діленням суми оцінок за кожною ознакою з урахуванням питомої значущості на постійну величину 8,3 (максимальну оцінку в балах за всіма ознаками складності функцій робітників).

Таблиця 4.7

ОЦІНКА ОЗНАК, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ СКЛАДНІСТЬ
ВИКОНУВАНИХ РОБІТНИКАМИ ФУНКЦІЙ

Ознака

Питома
значущість

Оцінка рівня ознак, балів

1

2

3

4

5

6

r Характер робіт, що їх відображено в тарифно-кваліфікаційному довіднику

0,50

0,50

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

r Різноманітність робіт

0,15

0,15

0,30

0,45

r Керівництво ланкою (бригадою)

0,20

0,20

0,40

0,60

0,80

r Додаткова відповідальність у технологічному процесі й робота із самоконтролем

0,15

0,15

0,30

 

Оцінка результатів праці робітників має враховувати кількісні та якісні параметри виконаних робіт, а також їхню ритмічність. Ознаки, що характеризують результати праці робітників, та оцінка їхніх рівнів з урахуванням питомої значущості визначено в табл. 4.8.

Таблиця 4.8

ОЦІНКИ ОЗНАК, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ РЕЗУЛЬТАТИ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ

Ознака

Питома значущість ознаки, частка одиниці

Оцінка рівнів ознак з урахуванням їхньої питомої значущості, балів

1

2

3

· Обсяг виконуваних робіт

0,4

0,4

0,8

1,2

· Якість виконуваних робіт

0,4

0,4

0,8

1,2

· Ритмічність

0,2

0,2

0,4

0,6

 

Особливості
комплексної оцінки керівників
і спеціалістів

Комплексна оцінка керівників і спеціалістів фірми (підприємства, організації) має охоплювати оцінку їхніх ділових якостей, складності виконуваних функцій та результатів праці.

Для оцінки ділових якостей керівників і спеціалістів попередньо визначається певна сукупність ознак. Зокрема для спеціалістів можна користуватись такими ознаками: 1) компетентність; 2) здатність чітко планувати та організовувати свою роботу; 3) відповідальність за доручену справу; 4) самостійність та ініціативність; 5) спроможність оволодіти новими напрямками та методами й використовувати їх у роботі; 6) працездатність; 7) комунікабельність. Набір ознак для оцінки ділових якостей керівників має бути дещо іншим, оскільки повинен враховувати їхню спроможність як організаторів і вихователів.

Кожна ознака ділових якостей має чотири рівні (ступеня) прояву та оцінюється в балах: низький — 1, середній — 2, вище за середній — 3, високий — 4. Оцінка всієї сукупності ділових якостей здійснюється підсумовуванням оцінок ознак з урахуванням їхньої питомої значущості. Оцінки в балах ознак, що характеризують ділові якості спеціалістів і керівників, наведено в табл. 4.9 і 4.10.

Таблиця 4.9

ОЦІНКИ ОЗНАК, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ
ДІЛОВІ ЯКОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СЛУЖБ

Ознака

Питома значущість, частка одиниці

Оцінка рівнів ознак, балів

1

2

3

4

● Компетентність

0,26

0,26

0,52

0,78

1,04

s● Здатність чітко планувати та організовувати свою роботу

0,13

0,13

0,26

0,39

0,52

● Відповідальність за доручену справу

0,14

0,14

0,28

0,42

0,56

● Самостійність та ініціативність

0,12

0,12

0,24

0,36

0,48

● Спроможність оволодіти новими напрямками та методами й використовувати у роботі

0,12

0,12

0,24

0,36

0,48

● Працездатність

0,13

0,13

0,26

0,39

0,52

● Комунікабельність

0,10

0,10

0,20

0,30

0,40

 

Таблиця 4.10

ОЦІНКИ ОЗНАК, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ДІЛОВІ ЯКОСТІ КЕРІВНИКІВ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СЛУЖБ

Ознака

Питома значущість, частка одиниці

Оцінка рівнів ознак, балів

1

2

3

4

● Компетентність

0,18

0,18

0,36

0,54

0,72

● Спроможність організувати працю підлеглих

0,12

0,12

0,24

0,36

0,48

● Творча ініціатива стосовно впровадження інновацій

0,13

0,13

0,26

0,39

0,52

● Здатність виховувати ділові якості у підлеглих

0,12

0,12

0,24

0,36

0,48

● Спроможність швидко й самостійно приймати обгрунтовані рішення

0,14

0,14

0,28

0,42

0,56

● Уміле поєднання в роботі інтересів колективу й підприємства в цілому

0,13

0,13

0,26

0,39

0,52

● Зібраність і пунктуальність

0,06

0,06

0,12

0,18

0,24

● Комунікабельність

0,12

0,12

0,24

0,36

0,48

 

Для оцінки складності функцій керівників і спеціалістів треба використати загальні ознаки, які дають змогу найповніше охопити всі аспекти змісту робіт з урахуванням характеру та особливостей того чи того виду діяльності.

До такого (з виокремленням рівнів оцінки за групами виконуваних робіт), як правило включають:

· характер робіт, що визначають зміст праці (технологічну складність трудового процесу). Установлено кількість рівнів оцінки груп робіт, які мають характер:

а) інформаційно-технічний ® 1–3-й рівні;

б) аналітико-конструктивний ® 4–6-й рівні;

в) організаційно-адміністративний ® 7–10-й рівні;

· різноманітність і комплексність робіт. За цією ознакою вирізняються роботи:

а) прості, часто повторювані, що потребують стереотипного виконання ® 1–2-й рівні;

б) складніші, що проводяться в масштабі підрозділу ® 3–5-й рівні;

в) комплексні, зв’язані з великою різноманітністю завдань, які потребують складної аналітичної діяльності у процесі прийняття рішень ® 6–8-й рівні;

· самостійність виконання робіт. За даною ознакою виокремлюються роботи, які виконуються:

а) під безпосереднім керівництвом ® 1–3-й рівні;

б) під оперативним і загальним керівництвом ® 4–6-й рівні;

в) самостійно ® 7–8-й рівні;

· масштаб і складність керівництва. У межах цієї ознаки виділено чотири групи робіт:

а) керівництво підрозділами, що входять до складу відділу ® 1–2-й рівні;

б) керівництво самостійними структурними підрозділами ® 3–5-й рівні;

в) керівництво кількома підрозділами ® 6-й рівень;

г) комплексне керівництво підприємством ® 7-й рівень;

· відповідальність. За цією ознакою розмежовується характер відповідальності:

а) матеріальна (за збереження ресурсів) ® 1–4-й рівні;

б) моральна (за керівництво в небезпечних умовах) ® 5–7-й рівні.

Оцінки в балах ознак, що характеризують складність функцій керівників і спеціалістів, наведено в табл. 4.11. Загальна оцінка складності функцій цих категорій персоналу визначається діленням суми оцінок за кожною ознакою з урахуванням їхньої питомої значущості на постійну величину 8,3, яка відповідає сумі максимальних оцінок за всіма ознаками складності.

Важливою складовою оцінювання персоналу є оцінка результатів праці керівників і спеціалістів. У процесі такого оцінювання мають ураховуватися особливості роботи лінійних керівників основного та допоміжного виробництв, а також керівників функціональних підрозділів підприємства.

Оцінка результатів праці лінійних керівників здійснюється за допомогою показників, що характеризують кількість та якість виконаних робіт, ритмічність роботи, ритмічність роботи закріплених підрозділів. Результати праці керівників функціональних підрозділів оцінюються за конкретними показниками, що всебічно відображають специфіку діяльності кожного такого підрозділу (служби). Наприклад, для відділу головного механіка такими показниками можуть бути: а) виконання плана-графіка планово-запобіжного ремонту устаткування; б) скорочення строків простою устаткування в ремонті та міжремонтному обслуговуванні; в) брак претензій щодо якості ремонту й технічного стану парку виробничого устаткування.

Для оцінювання результатів праці керівників і спеціалістів застосовуються ті самі чотири рівні оцінки, що й для робітників. Конкретні ознаки, що характеризують результати праці керівників і спеціалістів функціональних служб підприємства з оцінкою їхнього рівня, наведено в табл. 4.12.

Таблиця 4.11

ОЦІНКА ОЗНАК, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СКЛАДНІСТЬ ФУНКЦІЙ КЕРІВНИКІВ,
СПЕЦІАЛІСТІВ І СЛУЖБОВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ

Ознака складності виконуваних функцій

Питома значущість, частка
одиниці

Оцінка рівнів ознак з урахуванням їх питомої значущості, балів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

þ Характер робіт, що характеризують зміст праці

0,30

0,30

0,60

0,90

1,20

1,50

1,80

2,10

2,40

2,70

3,0

þ Різноманітність і комплексність робіт

0,15

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

0,90

1,05

1,20

х

х

þ Самостійність виконання робіт

0,25

0,25

0,50

0,75

1,0

1,25

1,50

1,75

2,0

х

х

þ Масштаб і складність керівництва

0,15

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

0,90

1,5

х

х

х

þ Матеріальна й моральна відповідальність

0,15

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

0,90

1,05

х

х

х

 

Таблиця 4.12

ОЦІНКА ОЗНАК, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ РЕЗУЛЬТАТИ ПРАЦІ КЕРІВНИКІВ І
СПЕЦІАЛІСТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СЛУЖБ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)

Категорії персоналу
й назва ознак результатів праці

Питома значущість, частка одиниці

Оцінка рівнів ознак з урахуванням їхньої питомої значущості, балів

1

2

3

4

þ Керівники

 

 

 

 

 

· Кількість виконаних планових і позапланових робіт

0,45

0,45

0,90

1,35

1,80

· Якість результатів праці

0,55

0,55

1,10

1,65

2,20

þ Спеціалісти

 

 

 

 

 

· Кількість виконаних планових і позапланових робіт

0,31

0,31

0,62

0,93

1,24

· Якість виконаних робіт

0,39

0,39

0,78

1,17

1,56

· Дотримання строків виконання робіт (завдань)

0,30

0,30

0,60

0,90

1,20

Загальна
характеристика процесу оцінки персоналу

Під оцінкою персоналу звичайно розуміють цілеспрямоване порівняння певних характеристик (професійно-кваліфікаційного рівня, ділових якостей, результатів праці) працівників з відповідними параметрами, вимогами, еталонами.

У практиці господарювання застосовуються зовнішня оцінка та самооцінка. Зовнішньою вважають оцінку діяльності працівника керівником (керівниками) фірми, трудовим колективом, безпосередніми споживачами продуктів праці. Самооцінка здійснюється самим працівником і базується на власному уявленні про цілі життя та трудової діяльності, допустимих і заборонених способах їхнього досягнення, моральних якостей (сумлінність, чесність, відданість ділу тощо).

Зазвичай оцінка персоналу виконує орієнтуючу і стимулюючу функції. Орієнтуюча функція полягає в тім, що кожний працівник за допомогою громадської оцінки та самооцінки усвідомлює свою поведінку, одержує можливість визначати напрями і способи дальшої діяльності. Стимулююча функція проявляється в тім, що вона, породжуючи у працівника переживання успіху чи невдачі і підтверджуючи правильність або помилковість поведінки, спонукає його до діяльності у позитивному напрямку.

Оцінка персоналу має базуватися на загальновизнаних принципах, а саме: об’єктивності; усебічності; обов’язковість; систематичності (постійності). Дотримання цих принципів дає змогу використати оцінку персоналу для: а) підбору й розстановки нових працівників; б) прогнозування просування працівників по службі; в) раціоналі­зації прийомів і методів роботи (управлінських процедур); г) побудови ефективної системи мотивації праці; д) оцінки ефективності діяльності окремих працівників і трудових колективів.

Комплексна
оцінка
персоналу

Дуже широко застосовується на практиці комплексна оцінка персоналу за бальною системою. Головна ідея такої оцінки персоналу — кількісно виміряти за допомогою балів найбільш істотні характеристики як самого працівника, так і виконуваної ним роботи.

Для характеристики працівника комплексно оцінюють:

· професійно-кваліфікаційний рівень — ;

· ділові якості — ;

· складність роботи (виконуваних функцій) — ;

· конкретно досягнутий результат —;

Комплексна оцінка конкретного працівника () здійснюється за формулою

            (4.8)

де 0,5 — емпірично визначений коефіцієнт, уведений у формулу для посилення значущості оцінки складності та результативності праці.

Професійно-кваліфікаційний рівень працівника визначається за загальним для всіх категорій персоналу набором об’єктивних ознак — освіта, стаж роботи за спеціальністю, активність набуття професії і підвищення професійної майстерності. Кожна з цих ознак оцінюється певною кількістю балів (табл. 4.3, 4.4, 4.5). Інші елементи оцінки, які характеризують ділові якості, складність і результати праці робітників, спеціалістів і керівників, дещо відрізняються за змістом і питомою значущістю ознак.

Таблиця 4.3

ГРУПИ ПЕРСОНАЛУ ЗА ОСВІТОЮ ТА ЇХНЯ ОЦІНКА

Група персоналу

Оцінка в балах

· Із загальною середньою освітою (повною чи неповною)

0,10

· Після закінчення спеціального професійно-технічного училища

0,15

· Із середньою спеціальною освітою

0,25

· З вищою та незакінченою вищою освітою

0,40

· З двома вищими освітами, що відповідають профілю роботи, або з науковим ступенем

0,50

 

Таблиця 4.4

ОЦІНКА СТАЖУ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ ФІРМИ

Стаж роботи

Оцінка в балах

n До 15 років — за кожний рік

0,01

n 15 і більше років

0,15

 

Таблиця 4.5

ОЦІНКА АКТИВНОСТІ УЧАСТІ ПРАЦІВНИКІВ
У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Форма підвищення майстерності

Оцінка в балах

$ Короткотермінові курси, стажування на підприємстві, курси цільового призначення

0,05

$ Одержання другої професії (спеціальності), підтверджене свідоцтвом

0,10

$ Курси підвищення кваліфікації (один раз на 4 роки) з одержанням свідоцтва про закінчення курсів або навчання в технікумі (іншому середньому спеціальному закладі)

0,15

$ Навчання у вищому навчальному закладі

0,20

 

Розрахунковий коефіцієнт професійно-кваліфікаційного рівня визначають за допомогою формули

,           (4.8)

де  — оцінка освіти;

 — оцінка стажу роботи;

 — активність участі в системі підвищення професійної майстерності;

0,85 — максимальна балова оцінка (за табл. 4.3—4.5 ® 0,50 + 0,15 + 0,20).

Специфічні
складові оцінки робітників

Оцінка ділових якостей робітників здійснюється за найбільш універсальними ознаками, які істотно впливають на морально-психо­логічний клімат в колективі та індивідуальну продуктивність праці. Перелік можливих ознак для оцінки ділових якостей робітників наведено у табл. 4.6. Кожна ознака ділових якостей має чотири рівні прояву та оцінюється в балах: низький — 0,5; середній — 1,0; вищий середній — 2,0; високий — 3,0. Оцінка від 0,5 до 3 балів дається робітникові за кожну ознаку з урахуванням її питомої значущості. Оцінка усієї сукупності ділових якостей проводиться додавання оцінок рівнів ознак з урахуванням їхньої питомої значущості.

Важливою є оцінка складності виконуваних робітником функцій. Вона здійснюється за ознаками, урахованими в тарифно-кваліфі­каційному довіднику та відображеними в тарифному розряді. Окрім цього, беруться до уваги й ознаки, що їх не включено до згаданого довідника, але які впливають на складність праці робітників (різноманітність робіт, керівництво ланкою чи бригадою, додаткова відповідальність у технологічному процесі, робота із самоконтролем).

Таблиця 4.6

ОЦІНКА ОЗНАК, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ДІЛОВІ ЯКОСТІ РОБІТНИКІВ

Ознака

Питома
значущість у частках одиниці

Оцінка рівнів ознак з
урахуванням їх питомої
значущості, балів

 

1

2

3

4

(0,5)

(1,0)

(2,0)

(3,0)

· Професійна компетентність

0,17

0,08

0,17

0,34

0,51

· Винахідливість та ініціативність у роботі

0,15

0,08

0,15

0,30

0,45

· Добра організація роботи (без нагадувань і примусу)

0,14

0,07

0,14

0,28

0,42

· Розвинуте почуття відповідальності

0,13

0,06

0,13

0,26

0,39

· Добра контактність та вміння ефективно працювати

0,15

0,08

0,15

0,30

0,45

· Схильність до нових ідей і неординарних рішень

0,15

0,08

0,15

0,30

0,45

· Емоційна витримка

0,11

0,05

0,11

0,22

0,33

 

Пропонований перелік ознак для оцінки складності виконуваних робітником функцій, питому їхню значущість і оцінку рівнів ознак у балах наведено у табл. 4.7. Коефіцієнт складності виконуваних функцій визначається діленням суми оцінок за кожною ознакою з урахуванням питомої значущості на постійну величину 8,3 (максимальну оцінку в балах за всіма ознаками складності функцій робітників).

Таблиця 4.7

ОЦІНКА ОЗНАК, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ СКЛАДНІСТЬ
ВИКОНУВАНИХ РОБІТНИКАМИ ФУНКЦІЙ

Ознака

Питома
значущість

Оцінка рівня ознак, балів

1

2

3

4

5

6

r Характер робіт, що їх відображено в тарифно-кваліфікаційному довіднику

0,50

0,50

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

r Різноманітність робіт

0,15

0,15

0,30

0,45

r Керівництво ланкою (бригадою)

0,20

0,20

0,40

0,60

0,80

r Додаткова відповідальність у технологічному процесі й робота із самоконтролем

0,15

0,15

0,30

 

Оцінка результатів праці робітників має враховувати кількісні та якісні параметри виконаних робіт, а також їхню ритмічність. Ознаки, що характеризують результати праці робітників, та оцінка їхніх рівнів з урахуванням питомої значущості визначено в табл. 4.8.

Таблиця 4.8

ОЦІНКИ ОЗНАК, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ РЕЗУЛЬТАТИ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ

Ознака

Питома значущість ознаки, частка одиниці

Оцінка рівнів ознак з урахуванням їхньої питомої значущості, балів

1

2

3

· Обсяг виконуваних робіт

0,4

0,4

0,8

1,2

· Якість виконуваних робіт

0,4

0,4

0,8

1,2

· Ритмічність

0,2

0,2

0,4

0,6

 

Особливості
комплексної оцінки керівників
і спеціалістів

Комплексна оцінка керівників і спеціалістів фірми (підприємства, організації) має охоплювати оцінку їхніх ділових якостей, складності виконуваних функцій та результатів праці.

Для оцінки ділових якостей керівників і спеціалістів попередньо визначається певна сукупність ознак. Зокрема для спеціалістів можна користуватись такими ознаками: 1) компетентність; 2) здатність чітко планувати та організовувати свою роботу; 3) відповідальність за доручену справу; 4) самостійність та ініціативність; 5) спроможність оволодіти новими напрямками та методами й використовувати їх у роботі; 6) працездатність; 7) комунікабельність. Набір ознак для оцінки ділових якостей керівників має бути дещо іншим, оскільки повинен враховувати їхню спроможність як організаторів і вихователів.

Кожна ознака ділових якостей має чотири рівні (ступеня) прояву та оцінюється в балах: низький — 1, середній — 2, вище за середній — 3, високий — 4. Оцінка всієї сукупності ділових якостей здійснюється підсумовуванням оцінок ознак з урахуванням їхньої питомої значущості. Оцінки в балах ознак, що характеризують ділові якості спеціалістів і керівників, наведено в табл. 4.9 і 4.10.

Таблиця 4.9

ОЦІНКИ ОЗНАК, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ
ДІЛОВІ ЯКОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СЛУЖБ

Ознака

Питома значущість, частка одиниці

Оцінка рівнів ознак, балів

1

2

3

4

● Компетентність

0,26

0,26

0,52

0,78

1,04

s● Здатність чітко планувати та організовувати свою роботу

0,13

0,13

0,26

0,39

0,52

● Відповідальність за доручену справу

0,14

0,14

0,28

0,42

0,56

● Самостійність та ініціативність

0,12

0,12

0,24

0,36

0,48

● Спроможність оволодіти новими напрямками та методами й використовувати у роботі

0,12

0,12

0,24

0,36

0,48

● Працездатність

0,13

0,13

0,26

0,39

0,52

● Комунікабельність

0,10

0,10

0,20

0,30

0,40

 

Таблиця 4.10

ОЦІНКИ ОЗНАК, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ДІЛОВІ ЯКОСТІ КЕРІВНИКІВ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СЛУЖБ

Ознака

Питома значущість, частка одиниці

Оцінка рівнів ознак, балів

1

2

3

4

● Компетентність

0,18

0,18

0,36

0,54

0,72

● Спроможність організувати працю підлеглих

0,12

0,12

0,24

0,36

0,48

● Творча ініціатива стосовно впровадження інновацій

0,13

0,13

0,26

0,39

0,52

● Здатність виховувати ділові якості у підлеглих

0,12

0,12

0,24

0,36

0,48

● Спроможність швидко й самостійно приймати обгрунтовані рішення

0,14

0,14

0,28

0,42

0,56

● Уміле поєднання в роботі інтересів колективу й підприємства в цілому

0,13

0,13

0,26

0,39

0,52

● Зібраність і пунктуальність

0,06

0,06

0,12

0,18

0,24

● Комунікабельність

0,12

0,12

0,24

0,36

0,48

 

Для оцінки складності функцій керівників і спеціалістів треба використати загальні ознаки, які дають змогу найповніше охопити всі аспекти змісту робіт з урахуванням характеру та особливостей того чи того виду діяльності.

До такого (з виокремленням рівнів оцінки за групами виконуваних робіт), як правило включають:

· характер робіт, що визначають зміст праці (технологічну складність трудового процесу). Установлено кількість рівнів оцінки груп робіт, які мають характер:

а) інформаційно-технічний ® 1–3-й рівні;

б) аналітико-конструктивний ® 4–6-й рівні;

в) організаційно-адміністративний ® 7–10-й рівні;

· різноманітність і комплексність робіт. За цією ознакою вирізняються роботи:

а) прості, часто повторювані, що потребують стереотипного виконання ® 1–2-й рівні;

б) складніші, що проводяться в масштабі підрозділу ® 3–5-й рівні;

в) комплексні, зв’язані з великою різноманітністю завдань, які потребують складної аналітичної діяльності у процесі прийняття рішень ® 6–8-й рівні;

· самостійність виконання робіт. За даною ознакою виокремлюються роботи, які виконуються:

а) під безпосереднім керівництвом ® 1–3-й рівні;

б) під оперативним і загальним керівництвом ® 4–6-й рівні;

в) самостійно ® 7–8-й рівні;

· масштаб і складність керівництва. У межах цієї ознаки виділено чотири групи робіт:

а) керівництво підрозділами, що входять до складу відділу ® 1–2-й рівні;

б) керівництво самостійними структурними підрозділами ® 3–5-й рівні;

в) керівництво кількома підрозділами ® 6-й рівень;

г) комплексне керівництво підприємством ® 7-й рівень;

· відповідальність. За цією ознакою розмежовується характер відповідальності:

а) матеріальна (за збереження ресурсів) ® 1–4-й рівні;

б) моральна (за керівництво в небезпечних умовах) ® 5–7-й рівні.

Оцінки в балах ознак, що характеризують складність функцій керівників і спеціалістів, наведено в табл. 4.11. Загальна оцінка складності функцій цих категорій персоналу визначається діленням суми оцінок за кожною ознакою з урахуванням їхньої питомої значущості на постійну величину 8,3, яка відповідає сумі максимальних оцінок за всіма ознаками складності.

Важливою складовою оцінювання персоналу є оцінка результатів праці керівників і спеціалістів. У процесі такого оцінювання мають ураховуватися особливості роботи лінійних керівників основного та допоміжного виробництв, а також керівників функціональних підрозділів підприємства.

Оцінка результатів праці лінійних керівників здійснюється за допомогою показників, що характеризують кількість та якість виконаних робіт, ритмічність роботи, ритмічність роботи закріплених підрозділів. Результати праці керівників функціональних підрозділів оцінюються за конкретними показниками, що всебічно відображають специфіку діяльності кожного такого підрозділу (служби). Наприклад, для відділу головного механіка такими показниками можуть бути: а) виконання плана-графіка планово-запобіжного ремонту устаткування; б) скорочення строків простою устаткування в ремонті та міжремонтному обслуговуванні; в) брак претензій щодо якості ремонту й технічного стану парку виробничого устаткування.

Для оцінювання результатів праці керівників і спеціалістів застосовуються ті самі чотири рівні оцінки, що й для робітників. Конкретні ознаки, що характеризують результати праці керівників і спеціалістів функціональних служб підприємства з оцінкою їхнього рівня, наведено в табл. 4.12.

Таблиця 4.11

ОЦІНКА ОЗНАК, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СКЛАДНІСТЬ ФУНКЦІЙ КЕРІВНИКІВ,
СПЕЦІАЛІСТІВ І СЛУЖБОВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ

Ознака складності виконуваних функцій

Питома значущість, частка
одиниці

Оцінка рівнів ознак з урахуванням їх питомої значущості, балів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

þ Характер робіт, що характеризують зміст праці

0,30

0,30

0,60

0,90

1,20

1,50

1,80

2,10

2,40

2,70

3,0

þ Різноманітність і комплексність робіт

0,15

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

0,90

1,05

1,20

х

х

þ Самостійність виконання робіт

0,25

0,25

0,50

0,75

1,0

1,25

1,50

1,75

2,0

х

х

þ Масштаб і складність керівництва

0,15

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

0,90

1,5

х

х

х

þ Матеріальна й моральна відповідальність

0,15

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

0,90

1,05

х

х

х

 

Таблиця 4.12

ОЦІНКА ОЗНАК, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ РЕЗУЛЬТАТИ ПРАЦІ КЕРІВНИКІВ І
СПЕЦІАЛІСТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СЛУЖБ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)

Категорії персоналу
й назва ознак результатів праці

Питома значущість, частка одиниці

Оцінка рівнів ознак з урахуванням їхньої питомої значущості, балів

1

2

3

4

þ Керівники

 

 

 

 

 

· Кількість виконаних планових і позапланових робіт

0,45

0,45

0,90

1,35

1,80

· Якість результатів праці

0,55

0,55

1,10

1,65

2,20

þ Спеціалісти

 

 

 

 

 

· Кількість виконаних планових і позапланових робіт

0,31

0,31

0,62

0,93

1,24

· Якість виконаних робіт

0,39

0,39

0,78

1,17

1,56

· Дотримання строків виконання робіт (завдань)

0,30

0,30

0,60

0,90

1,20