• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

АННОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ПІДРУЧНИК

КИІВ КНЕУ 1999

ББК       Розповсюджувати та тиражувати

УДК    без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

К

Рецензенти:

М. С. Герасимчук, гл.-кор. НАНУ України, д-р екон. наук, проф.,
заст. директора Інституту економіки НАН України;

Д. Г. Черваньов, д-р екон. наук, проф.,
декан екон. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка

Редактор:

І. О. Соломарський

Грещак М. Г., Колот В. М., Наливайко А. П., Покропивний С. Ф., Сай В. М., Соболь С. М., Федонін О. С., Швиданенко Г. О.

С 00    Економіка підприємства Покропивний С. Ф.. — К.: КНЕУ, — 1999. —      с.

ISBN 000–000

У підручнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання формування й розвитку економіки підприємства. Наведено загальну організаційно-економічну характеристику підприємства як суб’єкта господарювання. Докладно висвітлено питання формування та використання ресурсів підприємства — персоналу, матеріальних і нематеріальних активів, інвестиційних ресурсів. У другому, переробленому і доповненому виданні головну увагу звернуто на інноваційні процеси організацію та регулювання діяльності підприємства, фінансово-економічні результати й загальну ефективність виробництва, а також на антикризову систему господарювання.

Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів (майбутніх бакалаврів, спеціалістів), слухачів магістерських програм, а також учнів середніх освітніх установ економічного спрямування. Підручник буде корисним також для слухачів центрів перенавчання та підвищення кваліфікації працівників підприємств (організацій).

ББК 00

© С. Ф. Покропивний, 1999

ІSBN 000–000            © КНЕУ, 1999

Навчальне видання

ПОКРОПИВНИЙ Сергій Федорович

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ПІДРУЧНИК

Редактор І. О. Соломарський

Художник обкладинки

Технічний редактор

Коректор

Комп’ютерна верстка

Комп’ютерний набір Л. Богданової, О. Іваненко, О. Костюк,
Н. Коломієць, І. Пантюхової, Т. Матвієнко,О. Михолат

Підписано до друку           . Формат 60´84/16. Папір офсет № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк.

Умов. фарбовідб.            . Обл.-вид. арк.            . Наклад             Зам. № 9-1802

Видавництво КНЕУ
252057, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1
тел. (044) 458–00–66; тел./факс (044) 446–64–58

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ПІДРУЧНИК

КИІВ КНЕУ 1999

ББК       Розповсюджувати та тиражувати

УДК    без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

К

Рецензенти:

М. С. Герасимчук, гл.-кор. НАНУ України, д-р екон. наук, проф.,
заст. директора Інституту економіки НАН України;

Д. Г. Черваньов, д-р екон. наук, проф.,
декан екон. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка

Редактор:

І. О. Соломарський

Грещак М. Г., Колот В. М., Наливайко А. П., Покропивний С. Ф., Сай В. М., Соболь С. М., Федонін О. С., Швиданенко Г. О.

С 00    Економіка підприємства Покропивний С. Ф.. — К.: КНЕУ, — 1999. —      с.

ISBN 000–000

У підручнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання формування й розвитку економіки підприємства. Наведено загальну організаційно-економічну характеристику підприємства як суб’єкта господарювання. Докладно висвітлено питання формування та використання ресурсів підприємства — персоналу, матеріальних і нематеріальних активів, інвестиційних ресурсів. У другому, переробленому і доповненому виданні головну увагу звернуто на інноваційні процеси організацію та регулювання діяльності підприємства, фінансово-економічні результати й загальну ефективність виробництва, а також на антикризову систему господарювання.

Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів (майбутніх бакалаврів, спеціалістів), слухачів магістерських програм, а також учнів середніх освітніх установ економічного спрямування. Підручник буде корисним також для слухачів центрів перенавчання та підвищення кваліфікації працівників підприємств (організацій).

ББК 00

© С. Ф. Покропивний, 1999

ІSBN 000–000            © КНЕУ, 1999

Навчальне видання

ПОКРОПИВНИЙ Сергій Федорович

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ПІДРУЧНИК

Редактор І. О. Соломарський

Художник обкладинки

Технічний редактор

Коректор

Комп’ютерна верстка

Комп’ютерний набір Л. Богданової, О. Іваненко, О. Костюк,
Н. Коломієць, І. Пантюхової, Т. Матвієнко,О. Михолат

Підписано до друку           . Формат 60´84/16. Папір офсет № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк.

Умов. фарбовідб.            . Обл.-вид. арк.            . Наклад             Зам. № 9-1802

Видавництво КНЕУ
252057, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1
тел. (044) 458–00–66; тел./факс (044) 446–64–58