• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

18.2. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства (організації)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Загальна
методологія
оцінки рівня
економічної
безпеки

Економічна наука розробила, а господарська практика випробувала загальну методологію оцінки рівня економічної безпеки підприємства (організації). Його пропонується оцінювати на підставі визначення сукупного критерію через зважування й підсумовування окремих функціональних критеріїв, які обчислюються із допомогою порівняння можливої величини шкоди підприємству та ефективності заходів щодо запобігання цій шкоді. Сукупний критерій економічної безпеки будь-якого суб’єкта господарювання (kсеб) можна розрахувати, користуючись формулою

,           (18.1)

де kі — величина окремого (поодинокого) критерію за і-ю функціональною складовою; di — питома вага значущості і-ї функціональної складової; п — кількість функціональних складових економічної безпеки підприємства.

З досвіду понад 50 підприємств Росії, питома вага значущості функціональних складових економічної безпеки, показаних на рис. 18.1, становить: у промисловості ® [1, 2, 3] — 0,2; [5] — 0,15; [4, 6] — 0,1; [7] — 0,05; сільському господарстві ® [3] — 0,3; [1, 6] — 0,2; [2, 4] — 0,1; [5, 7] — 0,05; торгівлі ® [1] — 0,3; [5] — 0,2; [3] — 0,15; [2, 4, 7] — 0,1; [6] — 0,05. Отже, у названих галузях економіки найбільша значущість становить 0,3, а найменша — 0,05.

Оцінка рівня економічної безпеки здійснюється порівнюванням розрахункових значень kсеб з реальними величинами цього показника по підприємству (організації), що аналізується, а також (коли це можливо) по аналогічних суб’єктах господарювання відповідних галузей економіки.

Аналіз та оцінка досягнутого
рівня економічної безпеки

Після розрахунку впливу функціональних складових на зміну kсеб здійснюється функціональний аналіз заходів із забезпечення необхідного рівня економічної безпеки за окремими складовими з використанням відповідного алгоритму (рис. 18.2).

Результати функціонального аналізу оформляються у вигляді спеціальної таблиці-карти (табл. 18.1). Заповнюючи таку таблицю-карту негативні явища, що впливають одразу на кілька складових економічної безпеки, ураховують окремо для кожної з них, натомість вартість заходів, які повторюються стосовно різних функціональних складових, ураховується в бюджеті підприємства (організації) лише один раз.

Оцінка ефективності діяльності відповідних структурних підрозділів підприємства (організації) з використанням даних про витрати на запобігання можливим негативним впливам на економічну безпеку та про розміри відверненої і заподіяної шкоди дає об’єктивну (підкріплену економічними розрахунками) панораму результативності діяльності всіх структурних підрозділів (відділів, цехів) з цього питання. Конкретна оцінка ефективності роботи структурних підрозділів того чи того суб’єкта господарювання щодо економічної безпеки здійснюється з використанням таких показників: 1) витрати на здійснення заходу; 2) розмір відверненої шкоди; 3) розмір заподіяної шкоди; 4) ефективність здійсненого заходу (як різниця відверненої та заподіяної шкоди, поділеної на витрати на здійснення заходу). Для більшої наочності та зручності користування зазначені показники доцільно подавати у формі нескладної таблиці.

Таблиця 18.1

КАРТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ)

Функціональні
складові
економічної
безпеки

Негативні впливи

Заходи
здійснені
для усунення негативних впливів

Одержаний ефект або
відвернена шкода

Ефективність здійснених
заходів
[ст.10  /  (ст.5  +  ст.9)]

Можливі негативні впливи

Пропоновані заходи для усунення
можливих
негативних впливів

очікувані

реалізовані

відвернені

назва

розмір шкоди

назва

розмір шкоди

назва

розмір шкоди

назва заходу

витрати на
реалізацію
заходу

назва

розмір шкоди

назва заходу

витрати на реалізацію заходу

відповідальний виконавець

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. _____________

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. _____________

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. _____________

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. _____________

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. _____________

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. _____________

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. _____________

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього
за всіма складовими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна
методологія
оцінки рівня
економічної
безпеки

Економічна наука розробила, а господарська практика випробувала загальну методологію оцінки рівня економічної безпеки підприємства (організації). Його пропонується оцінювати на підставі визначення сукупного критерію через зважування й підсумовування окремих функціональних критеріїв, які обчислюються із допомогою порівняння можливої величини шкоди підприємству та ефективності заходів щодо запобігання цій шкоді. Сукупний критерій економічної безпеки будь-якого суб’єкта господарювання (kсеб) можна розрахувати, користуючись формулою

,           (18.1)

де kі — величина окремого (поодинокого) критерію за і-ю функціональною складовою; di — питома вага значущості і-ї функціональної складової; п — кількість функціональних складових економічної безпеки підприємства.

З досвіду понад 50 підприємств Росії, питома вага значущості функціональних складових економічної безпеки, показаних на рис. 18.1, становить: у промисловості ® [1, 2, 3] — 0,2; [5] — 0,15; [4, 6] — 0,1; [7] — 0,05; сільському господарстві ® [3] — 0,3; [1, 6] — 0,2; [2, 4] — 0,1; [5, 7] — 0,05; торгівлі ® [1] — 0,3; [5] — 0,2; [3] — 0,15; [2, 4, 7] — 0,1; [6] — 0,05. Отже, у названих галузях економіки найбільша значущість становить 0,3, а найменша — 0,05.

Оцінка рівня економічної безпеки здійснюється порівнюванням розрахункових значень kсеб з реальними величинами цього показника по підприємству (організації), що аналізується, а також (коли це можливо) по аналогічних суб’єктах господарювання відповідних галузей економіки.

Аналіз та оцінка досягнутого
рівня економічної безпеки

Після розрахунку впливу функціональних складових на зміну kсеб здійснюється функціональний аналіз заходів із забезпечення необхідного рівня економічної безпеки за окремими складовими з використанням відповідного алгоритму (рис. 18.2).

Результати функціонального аналізу оформляються у вигляді спеціальної таблиці-карти (табл. 18.1). Заповнюючи таку таблицю-карту негативні явища, що впливають одразу на кілька складових економічної безпеки, ураховують окремо для кожної з них, натомість вартість заходів, які повторюються стосовно різних функціональних складових, ураховується в бюджеті підприємства (організації) лише один раз.

Оцінка ефективності діяльності відповідних структурних підрозділів підприємства (організації) з використанням даних про витрати на запобігання можливим негативним впливам на економічну безпеку та про розміри відверненої і заподіяної шкоди дає об’єктивну (підкріплену економічними розрахунками) панораму результативності діяльності всіх структурних підрозділів (відділів, цехів) з цього питання. Конкретна оцінка ефективності роботи структурних підрозділів того чи того суб’єкта господарювання щодо економічної безпеки здійснюється з використанням таких показників: 1) витрати на здійснення заходу; 2) розмір відверненої шкоди; 3) розмір заподіяної шкоди; 4) ефективність здійсненого заходу (як різниця відверненої та заподіяної шкоди, поділеної на витрати на здійснення заходу). Для більшої наочності та зручності користування зазначені показники доцільно подавати у формі нескладної таблиці.

Таблиця 18.1

КАРТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ)

Функціональні
складові
економічної
безпеки

Негативні впливи

Заходи
здійснені
для усунення негативних впливів

Одержаний ефект або
відвернена шкода

Ефективність здійснених
заходів
[ст.10  /  (ст.5  +  ст.9)]

Можливі негативні впливи

Пропоновані заходи для усунення
можливих
негативних впливів

очікувані

реалізовані

відвернені

назва

розмір шкоди

назва

розмір шкоди

назва

розмір шкоди

назва заходу

витрати на
реалізацію
заходу

назва

розмір шкоди

назва заходу

витрати на реалізацію заходу

відповідальний виконавець

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. _____________

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. _____________

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. _____________

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. _____________

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. _____________

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. _____________

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. _____________

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього
за всіма складовими