• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

11.8. Аналіз резервів збільшення прибутку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 

Для забезпечення зростання прибутку потрібно відшукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Визначення резервів зростання прибутку базується на науково обґрунтованій методиці розробки заходів щодо їх мобілізації.

У процесі виявлення резервів виділяють три етапи:

аналітичний, на якому виявляють і кількісно оцінюють резерви;

організаційний, коли розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, спрямованих на забезпечення використання виявлених резервів;

функціональний, коли практично реалізують заходи і контролюють їх виконання.

Збільшення прибутку можливе за рахунок:

збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг);

зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції;

економії та раціонального використання коштів на оплату праці робітників і службовців;

запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.

Резерв зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу продукції розраховують за формулою:

де  — планова сума прибутку на одиницю і-ї продукції; ∆Р — додатково реалізована продукція, тис. грн.

Якщо прибуток розраховано на 1 грн продукції, то суму резерву його зростання в результаті збільшення обсягу реалізації розраховують за формулою

,

де Рф — фактичний обсяг реалізації; ∆Р(р.з) — резерв збільшення реалізації продукції.

Приклад 1. Визначити резерви зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації вказаних видів продукції (табл. 11.11).

Таблиця 11.11

Резерви зростання прибутку за рахунок
збільшення обсягу реалізації продукції

Продукція

Резерв збільшення обсягу реалізації, грн

Сума прибутку за планом, грн

Резерв збільшення суми прибутку, тис. грн

А

150

10

1,5

Б

230

15

3,45

В

210

20

4,2

Г

80

30

2,4

Д

120

45

5,4

Усього

16,95

 

Дані табл. 11.11 свідчать, що резерви збільшення прибутку за рахунок зростання обсягу реалізації всіх видів продукції становитимуть 16,95 тис. грн.

Іншим важливим напрямом пошуку резервів збільшення прибутку є зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Для пошуку й підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок зниження собівартості аналізують звітні дані щодо витрат на виробництво за калькуляціями, користуючись методом порівняння фактичного рівня витрат з прогресивними науково обґрунтованими нормами та нормативами за видами витрат (сировини й матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів), нормативами використання виробничих потужностей, обладнання, нормами непрямих матеріальних витрат, капітальних вкладень тощо.

Величину резервів визначають порівнянням досягнутого рівня з нормативною величиною

∑С(р.з) = Сlі – Сні,

де ∑С(р.з) — резерв зниження собівартості продукції за рахунок і-го виду ресурсів; Сlі — фактична величина використаного
і-го виду ресурсу; Сні — нормативна величина використаного і-го виду ресурсу.

Тоді загальну величину виявлених резервів зниження собівартості продукції визначимо за такою формулою:

.

Резерви зниження собівартості продукції будуть водночас резервом збільшення прибутку, а отже, розрахунки резерву зростання прибутку здійснюють за формулою

∑РЗпс = См (Рl + Pп),

де ∑РЗпс — резерв зростання прибутку; См — можливе зниження витрат на 1 грн продукції; Рl — реалізована продукція за звітом; Pп — можливе зростання обсягу реалізації.

Приклад 2. Визначити резерви зростання прибутку за рахунок зниження собівартості реалізованої продукції (табл. 11.12).

Після розрахунку загальної величини резервів зниження собівартості продукції за всіма калькуляційними статтями потрібно деталізувати резерви збільшення прибутку за рахунок зниження затрат живої та уречевленої праці за окремими напрямами.

Економія затрат живої праці досягається за рахунок впровадження таких заходів: підвищення продуктивності праці й зниження трудомісткості, скорочення витрат за понаднормові години роботи, виплат за цілоденні та внутрішньозмінні простої тощо.

Таблиця 11.12

Резерви зростання прибутку за рахунок зниження
собівартості реалізації продукції

Продукція

Резерв зниження собівартості, грн

Можливий обсяг реалізації продукції, грн

Резерв збільшення суми прибутку, тис. грн

А

8

900

7,2

Б

6

860

5,16

В

10

300

3,0

Г

11

430

4,73

Д

9

520

4,68

Усього

24,77

Підрахунок зростання прибутку за рахунок виявлених резервів зниження собівартості можна проводити за такими напрямами:

1. Впровадженням організаційно-технічних заходів можна отримати економію протягом 12 міс. з моменту їх повного впровадження

∑РЗс = (Сl – С2) ВП,

де ∑РЗс — економія від впровадження організаційно-технічних заходів, грн; Сl – С2 — собівартість одиниці продукції відповідно до і після здійснення такого організаційно-технічного заходу, грн; ВП — річний обсяг випуску продукції після здійснення організаційно–технічного заходу, грн;

2. Зменшення чисельності працівників — захід, який може забезпечити економію за багатьма напрямами через те, що він передбачає:

збільшення продуктивності праці, а отже, збільшення обсягу виробництва з меншою чисельністю працівників;

зміну трудомісткості продукції;

більш повне використання фонду робочого часу.

Для всіх цих напрямів можна використати формулу

РЗч = (Ч · Зо) + Фс,

де РЗч — резерв, отриманий за рахунок зменшення чисельності працівників, грн; Ч — середньорічна чисельність скорочених працівників, осіб; Зо — середня заробітна плата звільненого працівника, грн; Фс — сума відрахувань до соціальних та інших фондів.

3. Економія коштів на оплату праці за рахунок впровадження досягнень науково–технічного прогресу (зниження трудомісткості) — показник, який розраховують за такою формулою:

де ∑РЗн.-т.п — резерв за рахунок запровадження заходів науково-технічного прогресу, грн; З0, З1 — витрати на оплату праці одиниці продукції до і після впровадження досягнень науково-технічного прогресу, грн; ВПнат — обсяг виробництва продукції після впровадження досягнень до кінця року в натуральних одиницях виміру;

4. Зменшення прямих матеріальних витрат. При цьому для розрахунку суми можливого прибутку застосовують формулу

де ∑РЗп.м — сума прибутку, одержана за рахунок зниження матеріальних витрат, грн; ,  — норма витрат прямих матеріальних ресурсів до і після впровадження досягнень науково-технічного прогресу у натуральних одиницях виміру; Цм — ціна прямих матеріальних витрат, грн; ВП — обсяг виробництва продукції після впровадження досягнень НТП, грн;

5. Зниження умовно-постійних витрат, яке може спостерігатися у зв’язку із зростанням обсягу випуску продукції. Цю залежність можна виразити формулою

∑РЗу.-п = (Ск.с · Чу.-п – Аб) Ку.-п,

де ∑РЗу.-п — сума збільшення прибутку за рахунок зниження умовно-постійних витрат, грн; Ск.с — сума витрат за однією з комплексних статей, грн; Чу.-п — частка умовно-постійних витрат у статтях витрат; Аб — сума амортизаційних відрахувань у собівартості базового періоду, грн; Ку.-п — коефіцієнт темпів приросту обсягу випуску продукції.

6. Підвищення якості продукції — значний резерв збільшення прибутку (табл. 11.13).

Дані табл. 11.13 показують, що у зв’язку із зростанням частки продукції І сорту до 60 %, ІІ — до 40 %, зниженням випуску виробів ІІІ сорту середня ціна реалізації виробу збільшиться на 27,2 тис. грн

Після закінчення аналізу пошуку резервів збільшення прибутку результати узагальнюються. Під час пошуку резервів прибутку протягом звітного року можуть раптово бути виявлені резерви короткострокової дії.

Таблиця 11.13

Резерви збільшення прибутку за рахунок підвищення
якості продукції виробу А

Сорт виробу

Відпускна ціна за одиницю продукції, тис. грн

Фактично вироблено продукції, тис. грн

Частка, %

Відхилення частки, (±)

Зміна середньої ціни реалізації, тис. грн

фактична

можлива в разі підвищення якості

І

10

300

49,2

60

+ 10,8

+ 108,0

ІІ

9

210

34,4

40

+ 5,6

+ 50,4

ІІІ

8

100

16,4

–16,4

– 131,2

Усього

610

100

100

+ 27,2

 

Використання цих резервів можливе за допомогою розробки системи оперативних заходів.

Додаток 1

Баланс підприємства на 31 грудня 2004 р.

(тис. грн)

Стаття

Код рядка

2003

2004

1

2

3

4

АКТИВ

І. Необоротні активи

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

693

751

первісна вартість

031

972

963

знос

032

279

212

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

1500

1500

інші фінансові інвестиції

045

700

120

Інші необоротні активи

070

40

60

Усього за розділом І

080

4184

3606

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

171

184

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

 

 

Чиста реалізаційна вартість

160

664

1015

Первісна вартість

161

536

885

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

180

20

 

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

230

160

410

Усього за розділом ІІ

260

1551

2494

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Усього активів

280

5735

6100

ПАСИВ

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

1100

2000

Додатковий вкладений капітал

320

110

200

Резервний капітал

340

280

320

Нерозподілений прибуток

350

225

400

Усього за розділом І

380

1715

2920

ІІ. Забезпечення наступних витрат
і платежів

 

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

400

1200

Відстрочені податкові зобов’язання

460

100

300

Інші довгострокові зобов’язання

470

540

800

Усього за розділом ІІІ

480

1040

2300

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

1000

400

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

100

130

Кредиторська заборгованість за товари

530

1800

250

Інші поточні зобов’язання

610

80

100

Усього за розділом IV

620

2980

880

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Усього власний капітал і зобов’язання

640

5735

6100

 

Додаток 2

Звіт про фінансові результати підприємства за рік,
що завершився 31 грудня 2004 р.

(тис. грн)

Стаття

Код рядка

2003

2004

Дохід (виручка) від реалізації продукції

010

900

1200

Собівартість реалізованої продукції

040

440

610

Валовий:

 

 

 

прибуток

050

460

590

Інші операційні доходи

060

60

100

Адміністративні витрати

070

50

90

Витрати на збут

080

30

70

Інші операційні витрати

090

10

20

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

100

430

510

Дохід від участі в капіталі

110

30

110

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

прибуток

170

260

470

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

160

220

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

прибуток

190

100

250

Надзвичайні:

 

 

 

доходи

200

 

50

Чистий:

 

 

 

прибуток

220

100

200

Література

Ефимова О. В. Финансовый анализ. — М.: Бухгалтерский учет, 1996.

Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк, за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2001. — 540 с.

Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 148 с.

Кондраков Н. П. Основы финансового анализа. — М.: Главбух, 1998.

Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. — Х.: Фактор, 2002. — 144 с.

Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 365 с.

Мец В. О. Економічний аналіз фінансовий результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2003. — 278 с.

Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С., Негашев Е. В. Методика финансового анализа. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 208 с.

Для забезпечення зростання прибутку потрібно відшукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Визначення резервів зростання прибутку базується на науково обґрунтованій методиці розробки заходів щодо їх мобілізації.

У процесі виявлення резервів виділяють три етапи:

аналітичний, на якому виявляють і кількісно оцінюють резерви;

організаційний, коли розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, спрямованих на забезпечення використання виявлених резервів;

функціональний, коли практично реалізують заходи і контролюють їх виконання.

Збільшення прибутку можливе за рахунок:

збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг);

зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції;

економії та раціонального використання коштів на оплату праці робітників і службовців;

запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.

Резерв зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу продукції розраховують за формулою:

де  — планова сума прибутку на одиницю і-ї продукції; ∆Р — додатково реалізована продукція, тис. грн.

Якщо прибуток розраховано на 1 грн продукції, то суму резерву його зростання в результаті збільшення обсягу реалізації розраховують за формулою

,

де Рф — фактичний обсяг реалізації; ∆Р(р.з) — резерв збільшення реалізації продукції.

Приклад 1. Визначити резерви зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації вказаних видів продукції (табл. 11.11).

Таблиця 11.11

Резерви зростання прибутку за рахунок
збільшення обсягу реалізації продукції

Продукція

Резерв збільшення обсягу реалізації, грн

Сума прибутку за планом, грн

Резерв збільшення суми прибутку, тис. грн

А

150

10

1,5

Б

230

15

3,45

В

210

20

4,2

Г

80

30

2,4

Д

120

45

5,4

Усього

16,95

 

Дані табл. 11.11 свідчать, що резерви збільшення прибутку за рахунок зростання обсягу реалізації всіх видів продукції становитимуть 16,95 тис. грн.

Іншим важливим напрямом пошуку резервів збільшення прибутку є зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Для пошуку й підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок зниження собівартості аналізують звітні дані щодо витрат на виробництво за калькуляціями, користуючись методом порівняння фактичного рівня витрат з прогресивними науково обґрунтованими нормами та нормативами за видами витрат (сировини й матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів), нормативами використання виробничих потужностей, обладнання, нормами непрямих матеріальних витрат, капітальних вкладень тощо.

Величину резервів визначають порівнянням досягнутого рівня з нормативною величиною

∑С(р.з) = Сlі – Сні,

де ∑С(р.з) — резерв зниження собівартості продукції за рахунок і-го виду ресурсів; Сlі — фактична величина використаного
і-го виду ресурсу; Сні — нормативна величина використаного і-го виду ресурсу.

Тоді загальну величину виявлених резервів зниження собівартості продукції визначимо за такою формулою:

.

Резерви зниження собівартості продукції будуть водночас резервом збільшення прибутку, а отже, розрахунки резерву зростання прибутку здійснюють за формулою

∑РЗпс = См (Рl + Pп),

де ∑РЗпс — резерв зростання прибутку; См — можливе зниження витрат на 1 грн продукції; Рl — реалізована продукція за звітом; Pп — можливе зростання обсягу реалізації.

Приклад 2. Визначити резерви зростання прибутку за рахунок зниження собівартості реалізованої продукції (табл. 11.12).

Після розрахунку загальної величини резервів зниження собівартості продукції за всіма калькуляційними статтями потрібно деталізувати резерви збільшення прибутку за рахунок зниження затрат живої та уречевленої праці за окремими напрямами.

Економія затрат живої праці досягається за рахунок впровадження таких заходів: підвищення продуктивності праці й зниження трудомісткості, скорочення витрат за понаднормові години роботи, виплат за цілоденні та внутрішньозмінні простої тощо.

Таблиця 11.12

Резерви зростання прибутку за рахунок зниження
собівартості реалізації продукції

Продукція

Резерв зниження собівартості, грн

Можливий обсяг реалізації продукції, грн

Резерв збільшення суми прибутку, тис. грн

А

8

900

7,2

Б

6

860

5,16

В

10

300

3,0

Г

11

430

4,73

Д

9

520

4,68

Усього

24,77

Підрахунок зростання прибутку за рахунок виявлених резервів зниження собівартості можна проводити за такими напрямами:

1. Впровадженням організаційно-технічних заходів можна отримати економію протягом 12 міс. з моменту їх повного впровадження

∑РЗс = (Сl – С2) ВП,

де ∑РЗс — економія від впровадження організаційно-технічних заходів, грн; Сl – С2 — собівартість одиниці продукції відповідно до і після здійснення такого організаційно-технічного заходу, грн; ВП — річний обсяг випуску продукції після здійснення організаційно–технічного заходу, грн;

2. Зменшення чисельності працівників — захід, який може забезпечити економію за багатьма напрямами через те, що він передбачає:

збільшення продуктивності праці, а отже, збільшення обсягу виробництва з меншою чисельністю працівників;

зміну трудомісткості продукції;

більш повне використання фонду робочого часу.

Для всіх цих напрямів можна використати формулу

РЗч = (Ч · Зо) + Фс,

де РЗч — резерв, отриманий за рахунок зменшення чисельності працівників, грн; Ч — середньорічна чисельність скорочених працівників, осіб; Зо — середня заробітна плата звільненого працівника, грн; Фс — сума відрахувань до соціальних та інших фондів.

3. Економія коштів на оплату праці за рахунок впровадження досягнень науково–технічного прогресу (зниження трудомісткості) — показник, який розраховують за такою формулою:

де ∑РЗн.-т.п — резерв за рахунок запровадження заходів науково-технічного прогресу, грн; З0, З1 — витрати на оплату праці одиниці продукції до і після впровадження досягнень науково-технічного прогресу, грн; ВПнат — обсяг виробництва продукції після впровадження досягнень до кінця року в натуральних одиницях виміру;

4. Зменшення прямих матеріальних витрат. При цьому для розрахунку суми можливого прибутку застосовують формулу

де ∑РЗп.м — сума прибутку, одержана за рахунок зниження матеріальних витрат, грн; ,  — норма витрат прямих матеріальних ресурсів до і після впровадження досягнень науково-технічного прогресу у натуральних одиницях виміру; Цм — ціна прямих матеріальних витрат, грн; ВП — обсяг виробництва продукції після впровадження досягнень НТП, грн;

5. Зниження умовно-постійних витрат, яке може спостерігатися у зв’язку із зростанням обсягу випуску продукції. Цю залежність можна виразити формулою

∑РЗу.-п = (Ск.с · Чу.-п – Аб) Ку.-п,

де ∑РЗу.-п — сума збільшення прибутку за рахунок зниження умовно-постійних витрат, грн; Ск.с — сума витрат за однією з комплексних статей, грн; Чу.-п — частка умовно-постійних витрат у статтях витрат; Аб — сума амортизаційних відрахувань у собівартості базового періоду, грн; Ку.-п — коефіцієнт темпів приросту обсягу випуску продукції.

6. Підвищення якості продукції — значний резерв збільшення прибутку (табл. 11.13).

Дані табл. 11.13 показують, що у зв’язку із зростанням частки продукції І сорту до 60 %, ІІ — до 40 %, зниженням випуску виробів ІІІ сорту середня ціна реалізації виробу збільшиться на 27,2 тис. грн

Після закінчення аналізу пошуку резервів збільшення прибутку результати узагальнюються. Під час пошуку резервів прибутку протягом звітного року можуть раптово бути виявлені резерви короткострокової дії.

Таблиця 11.13

Резерви збільшення прибутку за рахунок підвищення
якості продукції виробу А

Сорт виробу

Відпускна ціна за одиницю продукції, тис. грн

Фактично вироблено продукції, тис. грн

Частка, %

Відхилення частки, (±)

Зміна середньої ціни реалізації, тис. грн

фактична

можлива в разі підвищення якості

І

10

300

49,2

60

+ 10,8

+ 108,0

ІІ

9

210

34,4

40

+ 5,6

+ 50,4

ІІІ

8

100

16,4

–16,4

– 131,2

Усього

610

100

100

+ 27,2

 

Використання цих резервів можливе за допомогою розробки системи оперативних заходів.

Додаток 1

Баланс підприємства на 31 грудня 2004 р.

(тис. грн)

Стаття

Код рядка

2003

2004

1

2

3

4

АКТИВ

І. Необоротні активи

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

693

751

первісна вартість

031

972

963

знос

032

279

212

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

1500

1500

інші фінансові інвестиції

045

700

120

Інші необоротні активи

070

40

60

Усього за розділом І

080

4184

3606

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

171

184

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

 

 

Чиста реалізаційна вартість

160

664

1015

Первісна вартість

161

536

885

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

180

20

 

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

230

160

410

Усього за розділом ІІ

260

1551

2494

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Усього активів

280

5735

6100

ПАСИВ

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

1100

2000

Додатковий вкладений капітал

320

110

200

Резервний капітал

340

280

320

Нерозподілений прибуток

350

225

400

Усього за розділом І

380

1715

2920

ІІ. Забезпечення наступних витрат
і платежів

 

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

400

1200

Відстрочені податкові зобов’язання

460

100

300

Інші довгострокові зобов’язання

470

540

800

Усього за розділом ІІІ

480

1040

2300

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

1000

400

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

100

130

Кредиторська заборгованість за товари

530

1800

250

Інші поточні зобов’язання

610

80

100

Усього за розділом IV

620

2980

880

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Усього власний капітал і зобов’язання

640

5735

6100

 

Додаток 2

Звіт про фінансові результати підприємства за рік,
що завершився 31 грудня 2004 р.

(тис. грн)

Стаття

Код рядка

2003

2004

Дохід (виручка) від реалізації продукції

010

900

1200

Собівартість реалізованої продукції

040

440

610

Валовий:

 

 

 

прибуток

050

460

590

Інші операційні доходи

060

60

100

Адміністративні витрати

070

50

90

Витрати на збут

080

30

70

Інші операційні витрати

090

10

20

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

100

430

510

Дохід від участі в капіталі

110

30

110

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

прибуток

170

260

470

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

160

220

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

прибуток

190

100

250

Надзвичайні:

 

 

 

доходи

200

 

50

Чистий:

 

 

 

прибуток

220

100

200

Література

Ефимова О. В. Финансовый анализ. — М.: Бухгалтерский учет, 1996.

Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк, за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2001. — 540 с.

Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 148 с.

Кондраков Н. П. Основы финансового анализа. — М.: Главбух, 1998.

Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. — Х.: Фактор, 2002. — 144 с.

Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 365 с.

Мец В. О. Економічний аналіз фінансовий результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2003. — 278 с.

Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С., Негашев Е. В. Методика финансового анализа. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 208 с.