• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

11.6. Факторний аналіз показників рентабельності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 

Важливим є факторний аналіз показників рентабельності.

Розглянемо його проведення на прикладі дослідження коефіцієнта прибутковості загального капіталу (активів). Для цього перетворимо формулу КП = П / К з урахуванням виручки з реалізації:

,

де КПЗГК — коефіцієнт прибутковості загального капіталу;

ЧП — чистий прибуток;

ВР — виручка від реалізації;

ЗГК — загальний капітал.

Виручка від реалізації, або обсяг реалізованої продукції у вартісному вимірі, є одним із основних факторів, від якого залежить формування чистого прибутку. Із формули видно, що прибутковість загального капіталу залежить від прибутковості (рентабельності) реалізованої продукції  та оберненості загального капіталу , тобто відбувається такий взаємозв’язок:

У зарубіжних країнах ці показники застосовуються у процесі проведення фінансового аналізу як основні. Розрахунок впливу факторів на відхилення прибутковості загального капіталу здійснюється в один із способів елімінування.

Розглянемо методику впливу факторів, використовуючи спосіб абсолютних різниць (табл. 11.8).

Виділяють два фактори впливу на відхилення рентабельності за валовим прибутком: ціновий фактор і фактор собівартості.

Факторний аналіз здійснюється за допомогою послідовних підставлянь.

Загальне відхилення дорівнюватиме:

Вплив зміни ціни на реалізовану продукцію на відхилення рентабельності за валовим прибутком дорівнює:

Вплив зміни собівартості реалізованої продукції на відхилення рентабельності за валовим прибутком дорівнює:

Розрахунки показників рентабельності виконаємо за даними Балансу та Звіту про фінансові результати підприємства (дод. 1 і 2).

Поряд з оцінкою основних показників рентабельності слід провести оцінку дохідності обсягу продажу, яка є одним із найважливіших аспектів аналізу рентабельності. Отже, розрахуємо рентабельність обсягу продажу та здійснимо його факторний аналіз.

На рентабельність обсягу продажу впливають зміна собівартості та ціна продукції

.

Тому оцінимо вплив чинників на рентабельність обсягу продажу за розрахунками, наведеними в табл. 11.5.

Таблиця 11.5

Розрахунок і оцінка рентабельності обсягу продажу

№ пор.

Показник

Позначення

2003

2004

Відхилення

1

Виручка від реалізації, тис. грн

ВР

900

1200

+300

2

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

С

440

610

+170

3

Прибуток від реалізації, тис. грн (рядок 1 – рядок 2)

Пр

460

590

+130

4

Рентабельність обсягу продаж, % (рядок 3 : рядок 1 · 100)

Рп

51,11

49,17

–1,94

 

З табл. 11.5 видно, то за звітний період рентабельність обсягу продаж знизилася на 1,94 пункта. На цей показник впливали виручка від реалізації та собівартість продукції. Визначимо вплив цих чинників на рентабельність продажу:

1) збільшення виручки від реалізації

;

.

Отже, за рахунок збільшення виручки від реалізації рентабельність обсягу продажу зросла на 12,2 пункта.

2) збільшення собівартості продукції

;

.

Тобто за рахунок зростання собівартості рентабельність обсягу продажу знизилась на 14,1 пункта.

Загальний вплив двох чинників становить:

+ 12,2 – 14,1 = – 1,9 %.

Наступний етап аналізу — факторний аналіз рентабельності активів. На рівень рентабельності активів впливають їх оборотність та рентабельність реалізованої продукції

.

Оцінимо вплив на рентабельність активів кожного чинника (табл. 11.6).

Таблиця 11.6

Вихідні дані для факторного аналізу
рентабельності активів

№ пор.

Показник

Позначення

2003

2004

Відхилення

1

Виручка від реалізації, тис. грн

ВР

900

1200

+300

2

Середня вартість актив, тис. грн

А

5735

6100

+365

3

Чистий прибуток, тис. грн

ЧП

100

200

+100

4

Оборотність активів, оборотів (рядок 1 : рядок 2)

Оа

0,1569

0,1967

+0,0398

5

Рентабельність реалізації продукції, % (рядок 3 : рядок 1)

Рр.п

11,11

16,67

+5,56

6

Рентабельність активів, % (рядок 4 · рядок 5)

Ра

1,74

3,28

+1,54

За даними табл. 11.6 рентабельність активів за звітний період зросла на 1,54 пункта. Це відбулося за рахунок впливу таких чинників, як прискорення обороту активів та зростання рентабельності реалізації продукції.

1) за рахунок прискорення обороту активів:

;

DРа (DОа) = +0,1967 · 11,11 – 1,74 = + 0,445 %.

Отже, за рахунок прискорення обороту активів їх рентабельність зросла на 0,45 пункта.

2) за рахунок зростання рентабельності реалізації продукції

;

DРа (DРр.п) = +3,28 – 0,1967 · 1,11 = + 1,095 %.

За рахунок зростання рентабельності реалізації продукції рентабельність активів зросла на 1,095 пункта.

Загальний вплив двох чинників на рентабельність активів становить:

+ 0,445 + 1,095 = + 1,54 %.

Наступним етапом має бути факторний аналіз рентабельності власного капіталу, на рівень якого впливають зміна чистого прибутку, фондовіддачі та структури авансованого капіталу. Цю залежність можна подати у вигляді формули

Рв.к = РР · Ф · КФ.З

Таблиця 11.7

Вихідні дані для проведення факторного аналізу
рентабельності власного капіталу

Номер рядка

Показник

Позначення

2003

2004

Відхилення

1

Чистий прибуток, тис. грн

ЧП

100

200

+100

2

Обсяг реалізації, тис. грн

О

1230

1260

+30

3

Середня вартість активів, тис. грн

А

5735

6100

+365

4

Середня величина власних кош­тів, тис. грн

ВК

1715

2920

+1205

5

Рентабельність реалізації, % (ря­док 1 : рядок 2 · 100)

Рр

8,13

15,87

+7,74

6

Фондовіддача (рядок 2 : рядок 3)

Ф

0,215

0,207

–0,008

7

Коефіцієнт фінансової залежності (рядок 3 : рядок 4)

Кф.з

3,34

2,09

–1,25

8

Рентабельність власного капіта­лу, % (рядок 1 : рядок 4 · 100)

Рв.к

5,83

6,85

+1,02

 

Рентабельність власного капіталу зросла у звітному році на 1,02 пункта і становить 6,85 %. Таке зростання рентабельності власного капіталу відбулося в результаті впливу наведених вище чинників. Визначимо вплив кожного чинника на рентабельність власного капіталу:

1) визначимо збільшення чистого прибутку на 1 грн реалізації продукції за формулою:

.

Збільшення чистого прибутку на 1 грн реалізації продукції призвело до зростання рентабельності власного капіталу на 5,56 пункта;

2) розрахуємо вплив на рентабельність власного капіталу фондовіддачі

.

Зменшення фондовіддачі призвело до зниження рівня рентабельності власного капіталу на 0,42 пункта;

3) розрахуємо змін коефіцієнта фінансової залежності на рентабельність власного капіталу

.

Зменшення коефіцієнта фінансової залежності призвело до зниження рентабельності власного капіталу на 4,11 пункта.

Загальний вплив трьох чинників становить:

+ 5,56 – 0,424 – 4,11 = + 1,02 %.

Поряд із розрахунком рентабельності власного капіталу визначають показник періоду його окупності

.

Цей показник показує, за який період власний капітал буде компенсований чистим прибутком.

Відповідно до даних підприємства, що аналізується, цей показник становив:

у 2003 р.:  міс.;

у 2004 р.:  міс.

Отже, на основі цих розрахунків можна дійти висновку, що цей показник зазнав позитивних змін і в звітному році власний капітал компенсувався чистим прибутком за коротший строк, ніж у базовому році.

Проведемо факторний аналіз інвестицій у підприємство. На зміну рівня рентабельності інвестицій впливають такі чинники як зміна рентабельності реалізації продукції та оборот активів. Взаємозв’язок цих чинників відображує формула

.

Таблиця 11.8

Дані для проведення розрахунку
факторів рентабельності інвестицій

Номер рядка

Показник

Позначення

2003

2004

Відхилення

1

Валовий прибуток, тис. грн

ВП

260

470

+210

2

Обсяг реалізації, тис. грн

О

1230

1260

+30

3

Середня вартість активу, тис. грн

А

5735

6100

+365

4

Рентабельність реалізації про­дукції, %

Рр

8,13

15,87

+7,74

5

Оборот всіх оборотних коштів, оборотів

Об

0,1569

0,1967

+0,0398

6

Рентабельність інвестицій, %

Рі

8,7

11,12

+2,42

 

Рентабельність інвестицій у підприємство зросла на 2,42 пункта внаслідок впливу таких чинників:

1) збільшення чистого прибутку на 1 грн реалізації продукції:

.

Отже, за рахунок збільшення чистого прибутку на 1 грн реалізації продукції рентабельність інвестицій зросла на 1,214 пункта;

2) прискорення обороту коштів підприємства

.

За рахунок прискорення обороту коштів рентабельність інвестицій зросла на 1,206 пункта.

Загальний вплив двох чинників становить:

+ 1,214 + 1,206 = + 2,24 %.

Нарешті, визначимо рентабельність товарного випуску окремих видів продукції, яка вплинула на зниження показника рентабельності продукції (табл. 11.9). Цю залежність можна відобразити формулою

,

де Ці — ціна виробу, Сі — собівартість виробу.

Таблиця 11.9

Рентабельність окремих видів продукції за 2003—2004 рр.

Вид
продукції

Ціна реалізації, тис. грн

Собівартість
продукції, тис. грн

Рентабельність, %

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Відхилення

Фарба

350

441

217

311

61,3

41,8

–19,5

Лак

298

410

113

172

94,8

138,4

+43,6

Оліфа

252

349

110

127

129

174,8

+45,8

 

Рентабельність товарного випуску окремих видів продукції різко коливається в результаті різної матеріало- та трудомісткості їх виготовлення. По таких виробах, як лак і оліфа, рентабельність товарного випуску за звітний період зросла у порівнянні з планом по лаку на 43,6, по оліфі — на 45,8 пункта.

Рентабельність фарби знизилась на 19,5 пункта. На це вплинули зміни ціни та собівартості. Для виявлення кількісного впливу кожного чинника на кінцевий результат необхідно розрахувати умовний показник рентабельності за ціною у звітному та собівартістю у базисному періодах

.

Зміна продажної ціни привела до зниження рентабельності виробу на 10,52 пункта: 59,79 – 61,3 = –10,51 %.

Збільшення собівартості знизило рентабельність на 8,99 пункта: 41,8 – 0,79 = – 8,99 %.

Отже, аналіз рентабельності підприємства показав, що загалом на ньому відбулися позитивні зрушення у бік зростання основних показників рентабельності. За рахунок збільшення активів та реалізації продукції рентабельність активів зросла на 1,54 пункта. За рахунок зростання чистого прибутку, зменшення фондовіддачі та коефіцієнта фінансової залежності рентабельність власного капіталу збільшилася на 1,02 пункта. Завдяки збільшенню чистого прибутку та прискорення обороту коштів підприємства рентабельність інвестицій зросла на 2,42 пункта. Однак на підприємстві спостерігалося зменшення двох показників рентабельності — рентабельності обсягу продажу і рентабельності продукції. Зменшення рентабельності обсягу продажу на 12,94 пункта та рентабельності продукції на 17,24 пункта відбулося в основному через зростання собівартості продукції.

Важливим є факторний аналіз показників рентабельності.

Розглянемо його проведення на прикладі дослідження коефіцієнта прибутковості загального капіталу (активів). Для цього перетворимо формулу КП = П / К з урахуванням виручки з реалізації:

,

де КПЗГК — коефіцієнт прибутковості загального капіталу;

ЧП — чистий прибуток;

ВР — виручка від реалізації;

ЗГК — загальний капітал.

Виручка від реалізації, або обсяг реалізованої продукції у вартісному вимірі, є одним із основних факторів, від якого залежить формування чистого прибутку. Із формули видно, що прибутковість загального капіталу залежить від прибутковості (рентабельності) реалізованої продукції  та оберненості загального капіталу , тобто відбувається такий взаємозв’язок:

У зарубіжних країнах ці показники застосовуються у процесі проведення фінансового аналізу як основні. Розрахунок впливу факторів на відхилення прибутковості загального капіталу здійснюється в один із способів елімінування.

Розглянемо методику впливу факторів, використовуючи спосіб абсолютних різниць (табл. 11.8).

Виділяють два фактори впливу на відхилення рентабельності за валовим прибутком: ціновий фактор і фактор собівартості.

Факторний аналіз здійснюється за допомогою послідовних підставлянь.

Загальне відхилення дорівнюватиме:

Вплив зміни ціни на реалізовану продукцію на відхилення рентабельності за валовим прибутком дорівнює:

Вплив зміни собівартості реалізованої продукції на відхилення рентабельності за валовим прибутком дорівнює:

Розрахунки показників рентабельності виконаємо за даними Балансу та Звіту про фінансові результати підприємства (дод. 1 і 2).

Поряд з оцінкою основних показників рентабельності слід провести оцінку дохідності обсягу продажу, яка є одним із найважливіших аспектів аналізу рентабельності. Отже, розрахуємо рентабельність обсягу продажу та здійснимо його факторний аналіз.

На рентабельність обсягу продажу впливають зміна собівартості та ціна продукції

.

Тому оцінимо вплив чинників на рентабельність обсягу продажу за розрахунками, наведеними в табл. 11.5.

Таблиця 11.5

Розрахунок і оцінка рентабельності обсягу продажу

№ пор.

Показник

Позначення

2003

2004

Відхилення

1

Виручка від реалізації, тис. грн

ВР

900

1200

+300

2

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

С

440

610

+170

3

Прибуток від реалізації, тис. грн (рядок 1 – рядок 2)

Пр

460

590

+130

4

Рентабельність обсягу продаж, % (рядок 3 : рядок 1 · 100)

Рп

51,11

49,17

–1,94

 

З табл. 11.5 видно, то за звітний період рентабельність обсягу продаж знизилася на 1,94 пункта. На цей показник впливали виручка від реалізації та собівартість продукції. Визначимо вплив цих чинників на рентабельність продажу:

1) збільшення виручки від реалізації

;

.

Отже, за рахунок збільшення виручки від реалізації рентабельність обсягу продажу зросла на 12,2 пункта.

2) збільшення собівартості продукції

;

.

Тобто за рахунок зростання собівартості рентабельність обсягу продажу знизилась на 14,1 пункта.

Загальний вплив двох чинників становить:

+ 12,2 – 14,1 = – 1,9 %.

Наступний етап аналізу — факторний аналіз рентабельності активів. На рівень рентабельності активів впливають їх оборотність та рентабельність реалізованої продукції

.

Оцінимо вплив на рентабельність активів кожного чинника (табл. 11.6).

Таблиця 11.6

Вихідні дані для факторного аналізу
рентабельності активів

№ пор.

Показник

Позначення

2003

2004

Відхилення

1

Виручка від реалізації, тис. грн

ВР

900

1200

+300

2

Середня вартість актив, тис. грн

А

5735

6100

+365

3

Чистий прибуток, тис. грн

ЧП

100

200

+100

4

Оборотність активів, оборотів (рядок 1 : рядок 2)

Оа

0,1569

0,1967

+0,0398

5

Рентабельність реалізації продукції, % (рядок 3 : рядок 1)

Рр.п

11,11

16,67

+5,56

6

Рентабельність активів, % (рядок 4 · рядок 5)

Ра

1,74

3,28

+1,54

За даними табл. 11.6 рентабельність активів за звітний період зросла на 1,54 пункта. Це відбулося за рахунок впливу таких чинників, як прискорення обороту активів та зростання рентабельності реалізації продукції.

1) за рахунок прискорення обороту активів:

;

DРа (DОа) = +0,1967 · 11,11 – 1,74 = + 0,445 %.

Отже, за рахунок прискорення обороту активів їх рентабельність зросла на 0,45 пункта.

2) за рахунок зростання рентабельності реалізації продукції

;

DРа (DРр.п) = +3,28 – 0,1967 · 1,11 = + 1,095 %.

За рахунок зростання рентабельності реалізації продукції рентабельність активів зросла на 1,095 пункта.

Загальний вплив двох чинників на рентабельність активів становить:

+ 0,445 + 1,095 = + 1,54 %.

Наступним етапом має бути факторний аналіз рентабельності власного капіталу, на рівень якого впливають зміна чистого прибутку, фондовіддачі та структури авансованого капіталу. Цю залежність можна подати у вигляді формули

Рв.к = РР · Ф · КФ.З

Таблиця 11.7

Вихідні дані для проведення факторного аналізу
рентабельності власного капіталу

Номер рядка

Показник

Позначення

2003

2004

Відхилення

1

Чистий прибуток, тис. грн

ЧП

100

200

+100

2

Обсяг реалізації, тис. грн

О

1230

1260

+30

3

Середня вартість активів, тис. грн

А

5735

6100

+365

4

Середня величина власних кош­тів, тис. грн

ВК

1715

2920

+1205

5

Рентабельність реалізації, % (ря­док 1 : рядок 2 · 100)

Рр

8,13

15,87

+7,74

6

Фондовіддача (рядок 2 : рядок 3)

Ф

0,215

0,207

–0,008

7

Коефіцієнт фінансової залежності (рядок 3 : рядок 4)

Кф.з

3,34

2,09

–1,25

8

Рентабельність власного капіта­лу, % (рядок 1 : рядок 4 · 100)

Рв.к

5,83

6,85

+1,02

 

Рентабельність власного капіталу зросла у звітному році на 1,02 пункта і становить 6,85 %. Таке зростання рентабельності власного капіталу відбулося в результаті впливу наведених вище чинників. Визначимо вплив кожного чинника на рентабельність власного капіталу:

1) визначимо збільшення чистого прибутку на 1 грн реалізації продукції за формулою:

.

Збільшення чистого прибутку на 1 грн реалізації продукції призвело до зростання рентабельності власного капіталу на 5,56 пункта;

2) розрахуємо вплив на рентабельність власного капіталу фондовіддачі

.

Зменшення фондовіддачі призвело до зниження рівня рентабельності власного капіталу на 0,42 пункта;

3) розрахуємо змін коефіцієнта фінансової залежності на рентабельність власного капіталу

.

Зменшення коефіцієнта фінансової залежності призвело до зниження рентабельності власного капіталу на 4,11 пункта.

Загальний вплив трьох чинників становить:

+ 5,56 – 0,424 – 4,11 = + 1,02 %.

Поряд із розрахунком рентабельності власного капіталу визначають показник періоду його окупності

.

Цей показник показує, за який період власний капітал буде компенсований чистим прибутком.

Відповідно до даних підприємства, що аналізується, цей показник становив:

у 2003 р.:  міс.;

у 2004 р.:  міс.

Отже, на основі цих розрахунків можна дійти висновку, що цей показник зазнав позитивних змін і в звітному році власний капітал компенсувався чистим прибутком за коротший строк, ніж у базовому році.

Проведемо факторний аналіз інвестицій у підприємство. На зміну рівня рентабельності інвестицій впливають такі чинники як зміна рентабельності реалізації продукції та оборот активів. Взаємозв’язок цих чинників відображує формула

.

Таблиця 11.8

Дані для проведення розрахунку
факторів рентабельності інвестицій

Номер рядка

Показник

Позначення

2003

2004

Відхилення

1

Валовий прибуток, тис. грн

ВП

260

470

+210

2

Обсяг реалізації, тис. грн

О

1230

1260

+30

3

Середня вартість активу, тис. грн

А

5735

6100

+365

4

Рентабельність реалізації про­дукції, %

Рр

8,13

15,87

+7,74

5

Оборот всіх оборотних коштів, оборотів

Об

0,1569

0,1967

+0,0398

6

Рентабельність інвестицій, %

Рі

8,7

11,12

+2,42

 

Рентабельність інвестицій у підприємство зросла на 2,42 пункта внаслідок впливу таких чинників:

1) збільшення чистого прибутку на 1 грн реалізації продукції:

.

Отже, за рахунок збільшення чистого прибутку на 1 грн реалізації продукції рентабельність інвестицій зросла на 1,214 пункта;

2) прискорення обороту коштів підприємства

.

За рахунок прискорення обороту коштів рентабельність інвестицій зросла на 1,206 пункта.

Загальний вплив двох чинників становить:

+ 1,214 + 1,206 = + 2,24 %.

Нарешті, визначимо рентабельність товарного випуску окремих видів продукції, яка вплинула на зниження показника рентабельності продукції (табл. 11.9). Цю залежність можна відобразити формулою

,

де Ці — ціна виробу, Сі — собівартість виробу.

Таблиця 11.9

Рентабельність окремих видів продукції за 2003—2004 рр.

Вид
продукції

Ціна реалізації, тис. грн

Собівартість
продукції, тис. грн

Рентабельність, %

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Відхилення

Фарба

350

441

217

311

61,3

41,8

–19,5

Лак

298

410

113

172

94,8

138,4

+43,6

Оліфа

252

349

110

127

129

174,8

+45,8

 

Рентабельність товарного випуску окремих видів продукції різко коливається в результаті різної матеріало- та трудомісткості їх виготовлення. По таких виробах, як лак і оліфа, рентабельність товарного випуску за звітний період зросла у порівнянні з планом по лаку на 43,6, по оліфі — на 45,8 пункта.

Рентабельність фарби знизилась на 19,5 пункта. На це вплинули зміни ціни та собівартості. Для виявлення кількісного впливу кожного чинника на кінцевий результат необхідно розрахувати умовний показник рентабельності за ціною у звітному та собівартістю у базисному періодах

.

Зміна продажної ціни привела до зниження рентабельності виробу на 10,52 пункта: 59,79 – 61,3 = –10,51 %.

Збільшення собівартості знизило рентабельність на 8,99 пункта: 41,8 – 0,79 = – 8,99 %.

Отже, аналіз рентабельності підприємства показав, що загалом на ньому відбулися позитивні зрушення у бік зростання основних показників рентабельності. За рахунок збільшення активів та реалізації продукції рентабельність активів зросла на 1,54 пункта. За рахунок зростання чистого прибутку, зменшення фондовіддачі та коефіцієнта фінансової залежності рентабельність власного капіталу збільшилася на 1,02 пункта. Завдяки збільшенню чистого прибутку та прискорення обороту коштів підприємства рентабельність інвестицій зросла на 2,42 пункта. Однак на підприємстві спостерігалося зменшення двох показників рентабельності — рентабельності обсягу продажу і рентабельності продукції. Зменшення рентабельності обсягу продажу на 12,94 пункта та рентабельності продукції на 17,24 пункта відбулося в основному через зростання собівартості продукції.