• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

11.5. Аналіз показників рентабельності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 

Рентабельність (від нім. rentabel — дохідність, прибутковість) — це рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках. Підприємство вважають рентабельним, якщо доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) покривають витрати виробництва і, крім того, забезпечує суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємства.

Об’єктом оцінки рентабельності є будь-яке підприємство, а суб’єктами можуть виступати як працівники підприємства, так і сторонні для підприємства аналітики.

Основні завдання аналізу (оцінки) рентабельності:

оцінити ефективність діяльності підприємства на поточний момент;

виявити зміни рентабельності протягом певного періоду;

визначити чинники, які вплинули на зміну рентабельності;

визначити резерви зростання рентабельності.

Рентабельність оцінюють з різною метою залежно від потреби (зовнішньої чи внутрішньої). Найчастіше оцінюють рентабельність підприємств потенційні інвестори з метою доцільності інвестування коштів. Для державних підприємств така оцінка може здійснюватися на державному рівні з метою виявлення можливостей підвищення рентабельності за наявності негативних тенденцій у державному секторі.

На недержавних підприємствах власники та виконавчі директори підприємства проводять оцінку рентабельності з метою прийняття необхідних управлінських рішень, спрямованих на підтримання або підвищення рівня рентабельності.

Основними джерелами інформації для проведення аналізу рентабельності є Баланс (ф. № 1), Звіт про фінансові результати (ф. № 2), Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3), Звіт про власний капітал (ф. № 4), Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5), статистична звітність та деякі інші форми фінансової звітності підприємства.

Баланс підприємства і Звіт по фінансові результати є одними із складових фінансової звітності підприємства. Їх користувачами можуть бути інвестори, працівники, банки, постачальники та інші кредитори, клієнти (замовники), уряд, громадськість.

Даними для проведення аналізу рентабельності підприємства є Звіт про фінансові результати, зокрема такі його статті:

виручка від реалізації;

собівартість реалізованої продукції;

витрати на збут, адміністративні та інші операційні витрати;

прибуток від операційної діяльності;

прибуток від звичайної діяльності до оподаткування;

прибуток від звичайної діяльності (прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – податок на прибуток від звичайної діяльності);

чистий прибуток.

Крім того, використовують Довідку про рентабельність окремих видів продукції (ф. № 6) та Звіт про випуск продукції (ф. № 1) статистичні збірники та бізнес-плани.

Рентабельність підприємства можна оцінити тільки через характеристику системи показників.

За даними сукупності показників рентабельності оцінюють ефективність звичайної діяльності та її складових: операційної, інвестиційної та фінансової і відповідність завданням фінансової політики.

Аналіз показників рентабельності є важливим для оцінки потенційних можливостей підприємства щодо формування прибутку та оцінки фінансового стану. Тому в складі фінансового аналізу обов’язковим є проведення порівняльного їх аналізу.

Оскільки на рентабельність підприємства впливає сукупність різних чинників, таких як: рівень організації виробництва й управління, структура капіталу та його джерела формування, ступінь використання виробничих ресурсів, обсяг, якість і структура продукції, витрати на виробництво виробів, прибуток за видами діяльності та спрямування його використання, то рентабельність розраховують за різними алгоритмами, що дає змогу врахувати вплив цих чинників та рівень і динаміку, а також оцінити рівень ефективності управління і розробити необхідні управлінські рішення.

Аналіз рентабельності на підприємстві здійснюють за системою показників, використання кожного з яких залежить від характеру оцінки ефективності діяльності підприємства. Від поставленої мети аналізу залежить вибір оціночного показника (при­бутку), що використовується у розрахунках. Найчастіше використовують чотири таких показники: валовий прибуток (рядок 060 ф. № 2), операційний прибуток (рядок 100 ф. № 2), прибуток до оподаткування (рядок 170 ф. № 2), чистий прибуток (рядок 220 ф. № 2).

Усі показники рентабельності можна поділити на чотири основні групи:

показники рентабельності щодо реалізації;

показники рентабельності щодо активів;

показники рентабельності щодо власного капіталу та зобов’язань;

показники рентабельності витрат і продукції.

Першої група включає такі показники:

1. Рентабельність за валовим прибутком (маржинальним доходом). Визначаєтья як (відношення валового прибутку (маржинального доходу) до (чистого доходу) і розраховується за формулою

.

де Rвп — рентабельність по валовому прибутку (маржинальному доходу);

ВП(МД) — валовий прибуток (маржинальний дохід);

ЧД(ВР) — чиста виручка від реалізації (чистий дохід);

Показує, скільки гривень (копійок) валового прибутку при падає на 1 грн чистої виручки. Може визначатися й у процентах. Чим вище цей показник, тим краще.

2. Рентабельність за операційним прибутком (ОП) (Rоп). Визначається як відношення суми операційного прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації і розраховується за формулою

.

Показує, скільки гривень (копійок) операційного прибутку припадає на 1 грн чистого доходу (виручки). Може визначатися й у процентах. Чим вище цей показник, тим краще.

3. Рентабельність за чистим прибутком (RЧП). Визначається як відношення суми чистого прибутку (ЧП) до чистого доходу (виручки) від реалізації і розраховується за формулою

.

Ці показники називають також показниками рентабельності реалізованої продукції за валовим, операційним і чистим прибутками або показниками рентабельності реалізованої продукції.

Друга група включає такі показники:

1. Рентабельність активів (RА). Визначають як відношення чистого прибутку до середньої величини активів підприємства (А) і розраховується за формулою

Показує, скільки чистого прибутку припадає на 1 грн вкладених активів (інвестицій). Може визначатися у процентах. Цей показник називається також рентабельністю інвестицій (RОЕ).

2. Термін окупності активів (інвестицій) (ТОА(І)). Визначається відношенням 100 % до рентабельності активів, вираженої у процентах і розраховується за формулою

,

де RА% — рентабельність активів виражена у процентах.

Показує, за який період будуть компенсовані чистим прибутком інвестовані в активи кошти, тобто за який термін окупляться всі активи підприємства, враховуючи досягнутий їх рівень рентабельності за аналізований період.

3. Рентабельність необоротних активів (RНА). Визначається як відношення чистого прибутку до середньої величини необоротних активів (НА) і розраховується за формулою

.

Характеризує величину чистого прибутку, що припадає на кожну гривню необоротних активів. Може розраховуватися у процентах. Зростання є позитивним результатом.

4. Термін окупності необоротних активів (ТОНА). Визначається як відношення 100 % до рентабельності необоротних активів у процентах (% RНА) і розраховується за формулою

.

5. Рентабельність оборотних активів в RОА. Визначається як відношення чистого прибутку до середньої величини оборотних активів (ОА) і розраховується за формулою

6. Термін окупності оборотних активів (ТООА). Визначається як відношення 100 % до рентабельності оборотних активів у процентах (% RОА):

7. Рентабельність виробничих фондів. Визначається як відношення валового або чистого прибутку до середньої величини виробничих фондів (ВФ) і розраховується за формулою

Показує величину валового (чистого) прибутку, що припадає на кожну гривню виробничих ресурсів (фондів) підприємства.

Третя група включає такі показники:

1. Рентабельність власного капіталу (RВК). Визначається як відношення чистого прибутку і розаховується за формулою

.

2. Термін окупності власного капіталу (ТОВК). Визначається як відношення 100 % до рентабельності власного капіталу, виражену у процентах (RВК):

.

3. Рентабельність позикового капіталу (RПК). Визначається як відношення чистого прибутку до середньої величини позикового капіталу (ПК) і розраховується за формулою

.

4. Термін окупності позикового капіталу (ТОПК). Визначається як відношення 100 % до рентабельності позикового капіталу, у процентах (% RПК):

.

5. Рентабельність діяльності підприємства (RД). Визначається як відношення прибутку від звичайної діяльності (ПЗД) до середньої величини власного та позикового капіталу або суми всіх активів (валюти балансу) і розраховується за фомулою

або

Визначає, який прибуток одержало підприємство на 1 грн капіталу, тобто характеризує ефективність використаних ресурсів підприємства.

Четверта група включає такі показники:

1. Рентабельність операційних витрат (RОВ). Визначається як відношення прибутку від операційної діяльності (ПОД) до величини операційних витрат (ОВ) і розраховується за формулою

.

Характеризує прибутковість операційних витрат. Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн понесених операційних витрат, тобто вигідність для підприємства виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, понесених інших витрат операційної діяльності та являє собою витратний показник рентабельності.

2. Рентабельність продукції за валовим прибутком (RПВП). Визначається як відношення валового прибутку (ВП) до собівартості реалізованої продукції (СРП) і розраховується за формулою:

.

Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн собівартості реалізованої продукції. Характеризує прибутковість (вигідність) виробництва продукції, виконання, надання послуг або продажу товарів.

3. Рентабельність витрат діяльності (КВЗД). Визначається як відношення загального прибутку від звичайної діяльності (ПЗД) до всіх витрат від звичайної діяльності (ВЗД):

.

Характеризує витратну рентабельність, показує, скільки прибутку припадає на кожну гривню всіх понесених за звітний період витрат.

Другорядними показниками виступатимуть:

4. Коефіцієнти адміністративних витрат (КАВ). Визначається як відношення адміністративних витрат до собівартості реалізованої продукції і визначається за формулою.

.

5. Коефіцієнт витрат на збут (Квзб). Він визначається як відношення витрат на збут до собівартості реалізованої продукції і розраховуються за формулою:

.

Ці коефіцієнти застосовуються на підприємстві для ціноутворення.

6. Рентабельність окремих видів продукції (RОВП). Визначається як відношення різниці між ціною і собівартістю одиниці реалізованої продукції до собівартості одиниці реалізованої продукції і визначається за формулою

де Ц — ціна одиниці продукції;

С — собівартість одиниці реалізованої продукції.

Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн собівартості реалізованої продукції.

Розрахунки показників рентабельності виконано на основі даних балансу ф. 1 та звіту про фінансові результати (ф. 2) (дод. 1 і 2).

Спочатку здійснимо загальну оцінку активів за даними балансу.

Як видно з Балансу, розмір активів підприємства в 2004 р. порівняно з 2003 р. збільшився на 6,4 % (6100 : 5735 · 100 = 106,4). Разом з тим відбулося зменшення необоротних активів на 13,8 % (3606 : 4148 · 100 = 86,2), а оборотні активи збільшилися на 60,8 %, що й зумовило збільшення розміру активів підприємства. Щодо пасиву Балансу, то в 2004 р. розмір власного капіталу збільшився на 70,3 % в основному за рахунок поповнення статутного капіталу, який, у свою чергу, зріс на 81,8 %, що матиме вплив на рентабельність власного капіталу. Відбулося суттєве зменшення на (70,5 %) поточних зобов’язань підприємства та збільшились довгострокові зобов’язання (на 21,2 %).

Для розрахунку рентабельності активів з Балансу підприємства використовують такі дані: валюта балансу для розрахунку рентабельності власного капіталу, розмір власного капіталу (рядок 380) для розрахунку рентабельності виробництва — вартість основних засобів та вартість запасів (рядок 100).

За даними Звіту про фінансові результати проаналізуємо, які чинники вплинули в звітному періоді на валовий прибуток підприємства (чистий дохід від реалізації та собівартість реалізованих товарів), на фінансовий результат від операційної діяльності підприємства (валовий прибуток, інші операційні доходи та витрати, адміністративні витрати, витрати на збут), на фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (фінансовий результат від операційної діяльності та інші фінансові доходи). Дані Звіту про фінансові результати свідчать, що підприємство в 2003 р. не мало надзвичайних доходів та витрат, і його кінцевий результат був результатом звичайної діяльності, а в 2004 р. у підприємства з’явилися надзвичайні доходи — 50 тис. грн.

Майже всі позиції Звіту про фінансові результати будуть використані в подальших розрахунках. Аналізуючи структуру фінансових результатів, слід зазначити, що виручка від реалізації в 2004 р. порівняно з 2003 р. зросла на 33,3 % (1200 : 900 · 100 =
= 133,3), собівартість продукції збільшилася на 38,6 % (610 : 440 · 100 = 138,6). Для інших показників також характерним є зростання. При цьому чистий прибуток підприємства збільшився на 100 %.

На основі даних Балансу та Звіту про фінансові результати підприємства складемо аналітичну таблицю для проведення розрахунків.

Таблиця 11.3

Дані для проведення розрахунків
показників рентабельності, тис. грн

№ пор.

Показник

2003

2004

Відхилення,
(+) — збільшення, (–) — зменшення

1

Усього активів

5735

6100

+365

2

Виробничі запаси

171

184

+ 13

3

Власний капітал

1715

2920

+1205

4

Довгострокові зобов’язання

1040

2300

+1260

5

Виручка від реалізації продукції

900

1200

+300

6

Собівартість реалізованої продукції

440

610

+170

7

Інші операційні доходи

60

100

+40

8

Адміністративні витрати

50

90

+40

9

Інші операційній витрати

10

20

+10

10

Прибуток від операційної діяльності

430

510

+80

11

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

260

470

+210

12

Чистий прибуток

100

200

+ 100

 

Для поглибленого сприйняття змін динаміки зростання активів, власного капіталу, виручки від реалізації та собівартості реалізованої продукції відобразимо їх за допомогою діаграми (рис. 11.3).

Розрахуємо та узагальнимо показники рентабельності на початок і кінець періоду (табл. 11.3) на основі таких вихідних даних для розрахунків:

витрати на виробництво і збут (рядок 040 + рядок 070 + рядок 080 (ф. № 2)):

2003 р.: 440 + 50 + 30 + 520 тис. грн;

2004 р.: 610 + 90 + 70 = 770 тис. грн;

прибуток від реалізації (рядок 100 + рядок 090 + рядок 060 (ф. № 2))

2003 р.: 430 + 10 – 60 = 380 грн;

2004 р.: 510 + 20 – 100 = 430 тис. грн.

Як свідчать дані табл. 11.4, спостерігалося зростання рентабельності активів на 1,54 пункта, рентабельності виробництва — на 9,99, рентабельності власного капіталу — на 1,02, рентабельності вкладень — на 2,42, рентабельності діяльності — на 5,56 пункта, але при цьому відбулося зниження рентабельності продукції на 17,24 пункта.

Подпись: 452Таблиця 11.4

Розрахунок показників рентабельності, %

№ пор.

Показник

2003

2004

Відхилення

1

Рентабельність активів:

+1,54

2

Рентабельність виробництва:

+9,99

3

Рентабельність власного капіталу:

+1,02

4

Рентабельність вкладень (інвестицій):

+2,42

5

Рентабельність діяльності:

+5,56

6

Рентабельність продукції:

– 17,24

Розрахунок основних показників рентабельності підприємства дає змогу дійти висновку, що загалом підприємство має непогані результати, адже за всіма показники рентабельності, крім показника рентабельності продукції, спостерігається зростання в звітному році. Щодо рентабельності активів, то вона зросла лише на 1,54 пункта. Зростанню рентабельності активів не сприяло зниження дохідності продукції. Проте все-таки в 2004 р. підприємство отримало 3,28 коп. прибутку на кожну гривню активів.

Найбільше зростання характерне для показника рентабельності виробництва. Він збільшився на 9,99 пункта за звітний рік. Цей показник свідчить про те, що на підприємстві в 2004 р. на кожну гривню виробничих ресурсів припадало 22,3 коп. прибутку.

Невеликим було зростання показника рентабельності власного капіталу. При його збільшенні на 1,02 пункта, на 1 грн власного капіталу підприємства у 2004 р. припадало 6,85 коп. прибутку. Він зріс на 2,42 пункта. Досить непоганий у 2004 р. був рівень показника рентабельності вкладень (інвестицій), що мало привернути увагу інвесторів: 11, 12 коп. прибутку на 1 грн інвестицій.

Якщо оцінити ефективність звичайної діяльності підприємства за показниками рентабельності, то слід зазначити, що в 2004 р. у порівняно з 2003 р. підприємство стало працювати більш ефективно. До того ж цей показник свідчить, що в звітному році на одиницю виручки припадало 16,7 коп. чистого прибутку.

Єдиним серед показників, для якого характерне зниження в звітному періоді, є показник рентабельності продукції. Він зменшився на 17,24 пункта. Швидше всього це було наслідком зниження рентабельності якогось виду продукції, що випускає підприємство. Хоча в цілому в 2003 р. з 1 грн реалізованої продукції підприємство отримувало 55,8 коп. прибутку замість 73,1 коп. у 2003 р. Для виявлення причини зниження показника необхідно здійснити більш докладний аналіз за видами продукції підприємства.

Рентабельність (від нім. rentabel — дохідність, прибутковість) — це рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках. Підприємство вважають рентабельним, якщо доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) покривають витрати виробництва і, крім того, забезпечує суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємства.

Об’єктом оцінки рентабельності є будь-яке підприємство, а суб’єктами можуть виступати як працівники підприємства, так і сторонні для підприємства аналітики.

Основні завдання аналізу (оцінки) рентабельності:

оцінити ефективність діяльності підприємства на поточний момент;

виявити зміни рентабельності протягом певного періоду;

визначити чинники, які вплинули на зміну рентабельності;

визначити резерви зростання рентабельності.

Рентабельність оцінюють з різною метою залежно від потреби (зовнішньої чи внутрішньої). Найчастіше оцінюють рентабельність підприємств потенційні інвестори з метою доцільності інвестування коштів. Для державних підприємств така оцінка може здійснюватися на державному рівні з метою виявлення можливостей підвищення рентабельності за наявності негативних тенденцій у державному секторі.

На недержавних підприємствах власники та виконавчі директори підприємства проводять оцінку рентабельності з метою прийняття необхідних управлінських рішень, спрямованих на підтримання або підвищення рівня рентабельності.

Основними джерелами інформації для проведення аналізу рентабельності є Баланс (ф. № 1), Звіт про фінансові результати (ф. № 2), Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3), Звіт про власний капітал (ф. № 4), Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5), статистична звітність та деякі інші форми фінансової звітності підприємства.

Баланс підприємства і Звіт по фінансові результати є одними із складових фінансової звітності підприємства. Їх користувачами можуть бути інвестори, працівники, банки, постачальники та інші кредитори, клієнти (замовники), уряд, громадськість.

Даними для проведення аналізу рентабельності підприємства є Звіт про фінансові результати, зокрема такі його статті:

виручка від реалізації;

собівартість реалізованої продукції;

витрати на збут, адміністративні та інші операційні витрати;

прибуток від операційної діяльності;

прибуток від звичайної діяльності до оподаткування;

прибуток від звичайної діяльності (прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – податок на прибуток від звичайної діяльності);

чистий прибуток.

Крім того, використовують Довідку про рентабельність окремих видів продукції (ф. № 6) та Звіт про випуск продукції (ф. № 1) статистичні збірники та бізнес-плани.

Рентабельність підприємства можна оцінити тільки через характеристику системи показників.

За даними сукупності показників рентабельності оцінюють ефективність звичайної діяльності та її складових: операційної, інвестиційної та фінансової і відповідність завданням фінансової політики.

Аналіз показників рентабельності є важливим для оцінки потенційних можливостей підприємства щодо формування прибутку та оцінки фінансового стану. Тому в складі фінансового аналізу обов’язковим є проведення порівняльного їх аналізу.

Оскільки на рентабельність підприємства впливає сукупність різних чинників, таких як: рівень організації виробництва й управління, структура капіталу та його джерела формування, ступінь використання виробничих ресурсів, обсяг, якість і структура продукції, витрати на виробництво виробів, прибуток за видами діяльності та спрямування його використання, то рентабельність розраховують за різними алгоритмами, що дає змогу врахувати вплив цих чинників та рівень і динаміку, а також оцінити рівень ефективності управління і розробити необхідні управлінські рішення.

Аналіз рентабельності на підприємстві здійснюють за системою показників, використання кожного з яких залежить від характеру оцінки ефективності діяльності підприємства. Від поставленої мети аналізу залежить вибір оціночного показника (при­бутку), що використовується у розрахунках. Найчастіше використовують чотири таких показники: валовий прибуток (рядок 060 ф. № 2), операційний прибуток (рядок 100 ф. № 2), прибуток до оподаткування (рядок 170 ф. № 2), чистий прибуток (рядок 220 ф. № 2).

Усі показники рентабельності можна поділити на чотири основні групи:

показники рентабельності щодо реалізації;

показники рентабельності щодо активів;

показники рентабельності щодо власного капіталу та зобов’язань;

показники рентабельності витрат і продукції.

Першої група включає такі показники:

1. Рентабельність за валовим прибутком (маржинальним доходом). Визначаєтья як (відношення валового прибутку (маржинального доходу) до (чистого доходу) і розраховується за формулою

.

де Rвп — рентабельність по валовому прибутку (маржинальному доходу);

ВП(МД) — валовий прибуток (маржинальний дохід);

ЧД(ВР) — чиста виручка від реалізації (чистий дохід);

Показує, скільки гривень (копійок) валового прибутку при падає на 1 грн чистої виручки. Може визначатися й у процентах. Чим вище цей показник, тим краще.

2. Рентабельність за операційним прибутком (ОП) (Rоп). Визначається як відношення суми операційного прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації і розраховується за формулою

.

Показує, скільки гривень (копійок) операційного прибутку припадає на 1 грн чистого доходу (виручки). Може визначатися й у процентах. Чим вище цей показник, тим краще.

3. Рентабельність за чистим прибутком (RЧП). Визначається як відношення суми чистого прибутку (ЧП) до чистого доходу (виручки) від реалізації і розраховується за формулою

.

Ці показники називають також показниками рентабельності реалізованої продукції за валовим, операційним і чистим прибутками або показниками рентабельності реалізованої продукції.

Друга група включає такі показники:

1. Рентабельність активів (RА). Визначають як відношення чистого прибутку до середньої величини активів підприємства (А) і розраховується за формулою

Показує, скільки чистого прибутку припадає на 1 грн вкладених активів (інвестицій). Може визначатися у процентах. Цей показник називається також рентабельністю інвестицій (RОЕ).

2. Термін окупності активів (інвестицій) (ТОА(І)). Визначається відношенням 100 % до рентабельності активів, вираженої у процентах і розраховується за формулою

,

де RА% — рентабельність активів виражена у процентах.

Показує, за який період будуть компенсовані чистим прибутком інвестовані в активи кошти, тобто за який термін окупляться всі активи підприємства, враховуючи досягнутий їх рівень рентабельності за аналізований період.

3. Рентабельність необоротних активів (RНА). Визначається як відношення чистого прибутку до середньої величини необоротних активів (НА) і розраховується за формулою

.

Характеризує величину чистого прибутку, що припадає на кожну гривню необоротних активів. Може розраховуватися у процентах. Зростання є позитивним результатом.

4. Термін окупності необоротних активів (ТОНА). Визначається як відношення 100 % до рентабельності необоротних активів у процентах (% RНА) і розраховується за формулою

.

5. Рентабельність оборотних активів в RОА. Визначається як відношення чистого прибутку до середньої величини оборотних активів (ОА) і розраховується за формулою

6. Термін окупності оборотних активів (ТООА). Визначається як відношення 100 % до рентабельності оборотних активів у процентах (% RОА):

7. Рентабельність виробничих фондів. Визначається як відношення валового або чистого прибутку до середньої величини виробничих фондів (ВФ) і розраховується за формулою

Показує величину валового (чистого) прибутку, що припадає на кожну гривню виробничих ресурсів (фондів) підприємства.

Третя група включає такі показники:

1. Рентабельність власного капіталу (RВК). Визначається як відношення чистого прибутку і розаховується за формулою

.

2. Термін окупності власного капіталу (ТОВК). Визначається як відношення 100 % до рентабельності власного капіталу, виражену у процентах (RВК):

.

3. Рентабельність позикового капіталу (RПК). Визначається як відношення чистого прибутку до середньої величини позикового капіталу (ПК) і розраховується за формулою

.

4. Термін окупності позикового капіталу (ТОПК). Визначається як відношення 100 % до рентабельності позикового капіталу, у процентах (% RПК):

.

5. Рентабельність діяльності підприємства (RД). Визначається як відношення прибутку від звичайної діяльності (ПЗД) до середньої величини власного та позикового капіталу або суми всіх активів (валюти балансу) і розраховується за фомулою

або

Визначає, який прибуток одержало підприємство на 1 грн капіталу, тобто характеризує ефективність використаних ресурсів підприємства.

Четверта група включає такі показники:

1. Рентабельність операційних витрат (RОВ). Визначається як відношення прибутку від операційної діяльності (ПОД) до величини операційних витрат (ОВ) і розраховується за формулою

.

Характеризує прибутковість операційних витрат. Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн понесених операційних витрат, тобто вигідність для підприємства виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, понесених інших витрат операційної діяльності та являє собою витратний показник рентабельності.

2. Рентабельність продукції за валовим прибутком (RПВП). Визначається як відношення валового прибутку (ВП) до собівартості реалізованої продукції (СРП) і розраховується за формулою:

.

Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн собівартості реалізованої продукції. Характеризує прибутковість (вигідність) виробництва продукції, виконання, надання послуг або продажу товарів.

3. Рентабельність витрат діяльності (КВЗД). Визначається як відношення загального прибутку від звичайної діяльності (ПЗД) до всіх витрат від звичайної діяльності (ВЗД):

.

Характеризує витратну рентабельність, показує, скільки прибутку припадає на кожну гривню всіх понесених за звітний період витрат.

Другорядними показниками виступатимуть:

4. Коефіцієнти адміністративних витрат (КАВ). Визначається як відношення адміністративних витрат до собівартості реалізованої продукції і визначається за формулою.

.

5. Коефіцієнт витрат на збут (Квзб). Він визначається як відношення витрат на збут до собівартості реалізованої продукції і розраховуються за формулою:

.

Ці коефіцієнти застосовуються на підприємстві для ціноутворення.

6. Рентабельність окремих видів продукції (RОВП). Визначається як відношення різниці між ціною і собівартістю одиниці реалізованої продукції до собівартості одиниці реалізованої продукції і визначається за формулою

де Ц — ціна одиниці продукції;

С — собівартість одиниці реалізованої продукції.

Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн собівартості реалізованої продукції.

Розрахунки показників рентабельності виконано на основі даних балансу ф. 1 та звіту про фінансові результати (ф. 2) (дод. 1 і 2).

Спочатку здійснимо загальну оцінку активів за даними балансу.

Як видно з Балансу, розмір активів підприємства в 2004 р. порівняно з 2003 р. збільшився на 6,4 % (6100 : 5735 · 100 = 106,4). Разом з тим відбулося зменшення необоротних активів на 13,8 % (3606 : 4148 · 100 = 86,2), а оборотні активи збільшилися на 60,8 %, що й зумовило збільшення розміру активів підприємства. Щодо пасиву Балансу, то в 2004 р. розмір власного капіталу збільшився на 70,3 % в основному за рахунок поповнення статутного капіталу, який, у свою чергу, зріс на 81,8 %, що матиме вплив на рентабельність власного капіталу. Відбулося суттєве зменшення на (70,5 %) поточних зобов’язань підприємства та збільшились довгострокові зобов’язання (на 21,2 %).

Для розрахунку рентабельності активів з Балансу підприємства використовують такі дані: валюта балансу для розрахунку рентабельності власного капіталу, розмір власного капіталу (рядок 380) для розрахунку рентабельності виробництва — вартість основних засобів та вартість запасів (рядок 100).

За даними Звіту про фінансові результати проаналізуємо, які чинники вплинули в звітному періоді на валовий прибуток підприємства (чистий дохід від реалізації та собівартість реалізованих товарів), на фінансовий результат від операційної діяльності підприємства (валовий прибуток, інші операційні доходи та витрати, адміністративні витрати, витрати на збут), на фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (фінансовий результат від операційної діяльності та інші фінансові доходи). Дані Звіту про фінансові результати свідчать, що підприємство в 2003 р. не мало надзвичайних доходів та витрат, і його кінцевий результат був результатом звичайної діяльності, а в 2004 р. у підприємства з’явилися надзвичайні доходи — 50 тис. грн.

Майже всі позиції Звіту про фінансові результати будуть використані в подальших розрахунках. Аналізуючи структуру фінансових результатів, слід зазначити, що виручка від реалізації в 2004 р. порівняно з 2003 р. зросла на 33,3 % (1200 : 900 · 100 =
= 133,3), собівартість продукції збільшилася на 38,6 % (610 : 440 · 100 = 138,6). Для інших показників також характерним є зростання. При цьому чистий прибуток підприємства збільшився на 100 %.

На основі даних Балансу та Звіту про фінансові результати підприємства складемо аналітичну таблицю для проведення розрахунків.

Таблиця 11.3

Дані для проведення розрахунків
показників рентабельності, тис. грн

№ пор.

Показник

2003

2004

Відхилення,
(+) — збільшення, (–) — зменшення

1

Усього активів

5735

6100

+365

2

Виробничі запаси

171

184

+ 13

3

Власний капітал

1715

2920

+1205

4

Довгострокові зобов’язання

1040

2300

+1260

5

Виручка від реалізації продукції

900

1200

+300

6

Собівартість реалізованої продукції

440

610

+170

7

Інші операційні доходи

60

100

+40

8

Адміністративні витрати

50

90

+40

9

Інші операційній витрати

10

20

+10

10

Прибуток від операційної діяльності

430

510

+80

11

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

260

470

+210

12

Чистий прибуток

100

200

+ 100

 

Для поглибленого сприйняття змін динаміки зростання активів, власного капіталу, виручки від реалізації та собівартості реалізованої продукції відобразимо їх за допомогою діаграми (рис. 11.3).

Розрахуємо та узагальнимо показники рентабельності на початок і кінець періоду (табл. 11.3) на основі таких вихідних даних для розрахунків:

витрати на виробництво і збут (рядок 040 + рядок 070 + рядок 080 (ф. № 2)):

2003 р.: 440 + 50 + 30 + 520 тис. грн;

2004 р.: 610 + 90 + 70 = 770 тис. грн;

прибуток від реалізації (рядок 100 + рядок 090 + рядок 060 (ф. № 2))

2003 р.: 430 + 10 – 60 = 380 грн;

2004 р.: 510 + 20 – 100 = 430 тис. грн.

Як свідчать дані табл. 11.4, спостерігалося зростання рентабельності активів на 1,54 пункта, рентабельності виробництва — на 9,99, рентабельності власного капіталу — на 1,02, рентабельності вкладень — на 2,42, рентабельності діяльності — на 5,56 пункта, але при цьому відбулося зниження рентабельності продукції на 17,24 пункта.

Подпись: 452Таблиця 11.4

Розрахунок показників рентабельності, %

№ пор.

Показник

2003

2004

Відхилення

1

Рентабельність активів:

+1,54

2

Рентабельність виробництва:

+9,99

3

Рентабельність власного капіталу:

+1,02

4

Рентабельність вкладень (інвестицій):

+2,42

5

Рентабельність діяльності:

+5,56

6

Рентабельність продукції:

– 17,24

Розрахунок основних показників рентабельності підприємства дає змогу дійти висновку, що загалом підприємство має непогані результати, адже за всіма показники рентабельності, крім показника рентабельності продукції, спостерігається зростання в звітному році. Щодо рентабельності активів, то вона зросла лише на 1,54 пункта. Зростанню рентабельності активів не сприяло зниження дохідності продукції. Проте все-таки в 2004 р. підприємство отримало 3,28 коп. прибутку на кожну гривню активів.

Найбільше зростання характерне для показника рентабельності виробництва. Він збільшився на 9,99 пункта за звітний рік. Цей показник свідчить про те, що на підприємстві в 2004 р. на кожну гривню виробничих ресурсів припадало 22,3 коп. прибутку.

Невеликим було зростання показника рентабельності власного капіталу. При його збільшенні на 1,02 пункта, на 1 грн власного капіталу підприємства у 2004 р. припадало 6,85 коп. прибутку. Він зріс на 2,42 пункта. Досить непоганий у 2004 р. був рівень показника рентабельності вкладень (інвестицій), що мало привернути увагу інвесторів: 11, 12 коп. прибутку на 1 грн інвестицій.

Якщо оцінити ефективність звичайної діяльності підприємства за показниками рентабельності, то слід зазначити, що в 2004 р. у порівняно з 2003 р. підприємство стало працювати більш ефективно. До того ж цей показник свідчить, що в звітному році на одиницю виручки припадало 16,7 коп. чистого прибутку.

Єдиним серед показників, для якого характерне зниження в звітному періоді, є показник рентабельності продукції. Він зменшився на 17,24 пункта. Швидше всього це було наслідком зниження рентабельності якогось виду продукції, що випускає підприємство. Хоча в цілому в 2003 р. з 1 грн реалізованої продукції підприємство отримувало 55,8 коп. прибутку замість 73,1 коп. у 2003 р. Для виявлення причини зниження показника необхідно здійснити більш докладний аналіз за видами продукції підприємства.