• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

11.4. Факторний аналіз прибутку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 

Факторний аналіз — це методика комплексного системного вивчення і вимірювання впливу чинників на величину результативних показників.

Одним із прийомів проведення факторного аналізу є прийоми елімінування. Елімінувати означає усунути, вилучити вплив усіх чинників крім одного на величину результативного показника.

Використовуючи цей прийом, на основі даних табл. 11.2 визначимо вплив кожного чинника на прибуток від реалізації.

Таблиця 11.2

Факторний аналіз прибутку

Показник

Код рядка

Попередній (базисний) рік Хо

Звітний рік Х1

Зміни ΔХ

1. Виручка від реалізації продукції без урахування ПДВ, акцизного збору та інших відрахувань з доходів (В)

035

250

300

50

2. Собівартість реалізованої продукції (С)

040

80

100

20

3. Адміністративні витрати (АВ)

070

45

52

7

4. Витрати на збут (ВЗ)

080

20

18,9

– 1,1

5. Інші операційні витрати (ІОВ)

090

23

25,5

3,5

6. Фінансові доходи (ФД)

130

6

2,5

– 3,5

7. Фінансові витрати (ФВ)

140

25

30,0

5

8. Податок на прибуток (ПНП)

180

18

22,5

4,5

9. Чистий прибуток (ЧП)

220

45

52,6

7,6

Примітка. Цифрові дані, наведені в табл. 11.2 та розрахунки взято із навчального посібника: Іванєнко В. В. Фінансовий аналіз. — Харків: Вид. дім «ІНЖЕК», 2003.

У нашому випадку вплив факторних показників на прибуток (результативний показник) можна подати у вигляді аддитивної моделі

П = В – С – АВ – ВЗ – ІОВ + ФД – ФВ – ПНП,

де В — виручка від реалізації продукції; С — собівартість реалізованої продукції; АВ — адміністративні витрати; ВЗ — витрати на збут; IОВ — інші операційні витрати; ФД — фінансові доходи; ФВ — фінансові витрати; ПНП — податок на прибуток; ЧП — чистий прибуток.

Як відомо, розмір виручки від реалізації залежить від таких коефіцієнтів, як ціна реалізованої продукції, частка кожного виду продукції в загальному обсязі реалізації та кількість реалізованої продукції. Таку залежність можна відобразити за формулою

В = N · УД · Ц,

де УД — показник структури реалізованої продукції; N — обсяг реалізованої продукції; Ц — ціна продукції.

Факторна модель собівартості реалізованої продукції матиме такий вигляд:

С = N · УД · Вз,

де Вз — змінні витрати на виробництво одиниці продукції (собівартість одиниці).

Звіт про фінансові результати не дає змоги визначити вплив усіх перелічених чинників на фінансовий результат з причини відсутності даних про частку реалізованої та виробленої продукції, обсягу випуску й реалізації, ціни, собівартості одиниці продукції. Однак це можна зробити на основі середнього індексу ціни (визначити вплив на розмір чистого прибутку зміни цін, обсягів реалізованої та виробленої продукції).

Припустимо, що ціни на продукцію у звітному році зросли на 5 %, тобто індекс цін (Іц) становить 1,05. Визначимо вплив чинників на зміну виручки від реалізації. Загальну зміну виручки від реалізації обчислимо за формулою

Δ Взаг = В1 – В0 = 300 – 250 = 50 тис. грн,

де В1, В0 — відповідно виручка за звітний і базовий періоди.

Отже, за звітний період виручка від реалізації продукції збільшилася на 50 тис. грн. Ця зміна є результатом впливу двох чинників: ціни реалізації й обсягу реалізованої продукції (з урахуванням структури). Вплив цих чинників можна визначити так:

Δ ВЦ = В1 – В1 : Іц = 300 – 300 : 1,05 = 300 – 285,71 = 14,29 тис. грн;

Δ ВNУД = В1 : Іц – В0 = 300 : 1,05 – 250 = 285,71 – 250 = 35,71 тис. грн,

де Іц — індекс цін.

Отже, зростання цін сприяло збільшенню виручки від реалізації продукції на 14,29 тис. грн, а збільшення обсягу випуску продукції — на 35,71 тис. гривень. Як випливає із розрахунків, на підприємстві спостерігається розширення виробництва.

Аналогічно розраховують вплив чинників на зміну собівартості реалізованої продукції

Δ Сзаг = С1 – С0 = 100 – 80 = 20 тис. грн,

де С1, С0 — відповідно собівартість у звітному і базовому періодах.

Припустимо, що собівартість одиниці продукції змінилася лише за рахунок зовнішніх чинників, а саме за рахунок загальної зміни цін. Тоді

Δ С(Nз пер.) = C1 – С1 : Iц = 100 – 100 : 1,05 = 4,76 тис. грн;

Δ СNИУД = C1 : Iц = Δ С(Nз пер.) = Cзаг – Δ С(ц з пер.) = 20 – 4,76 =
= 15,24 тис. грн

Отже, за рахунок збільшення обсягу випуску собівартість продукції зросла на 15,24 тис. грн, за рахунок зміни цін — на 4,76 тис. грн.

Як видно із розрахунків, зміна цін вплинула на чистий прибуток через виручку і собівартість. Вплив зміни цін на розмір чистого прибутку в складі виручки і собівартості має різноспрямований характер: зростання виручки від реалізації продукції сприяло збільшенню чистого прибутку, а зростання собівартості призвело до зменшення прибутку. З урахуванням цього, вплив зміни цін на розмір чистого прибутку можна визначити так:

Δ Пц = Δ Вц – Δ Сц (з пер.) = 14629 – 4,76 = 9,53 тис. грн.

За рахунок зростання цін чистий прибуток підприємства збільшився на 9,53 тис. грн.

Розрахуємо вплив на зміну розміру чистого прибутку інших чинників — вплив зміни розмірів адміністративних витрат, витрат на збут і інших операційних витрат.

При визначенні впливу даного чинника потрібно врахувати, що він є чинником зворотного впливу щодо прибутку. У зв’язку з цим у розрахункову формулу додається знак «–», тобто

Δ Пр = – [/АВ1 + ВЗ1 + JОB1 – /АВо + ВЗ0 +СР0 + ІОВо /],

де Пр — зміна чистого прибутку за рахунок зміни величини вказаних витрат.

За даними табл. 9.2 цей вплив становив:

Δ Пр = – [(52 + 18,9 + 25,5) – (45 + 20 + 23) = – (97,4 – 88) =
= – 9,4 тис. грн.

Це означає, що перевитрати за непрямими витратами призвели до зниження прибутку в звітному році на 9,4 тис. грн.

Вплив зміни величини фінансових доходів на зміну розміру чистого прибутку визначають за формулою

Δ ПФД = ФД1 – ФД0,

де Δ ПФД — зміна чистого прибутку за рахунок зміни суми фінансових доходів; ФД1, ФД0 — відповідно фінансовий дохід звітного й базового періодів.

Вплив цього показника розрахуємо за даними табл. 11.2

Δ ПДФ = 2,5 – 6 = – 3,5 тис. грн.

Розмір чистого прибутку знизився за рахунок зменшення суми фінансових доходів на 3,5 тис. гривень.

Вплив зміни величини фінансових витрат можна визначити за формулою

Δ ПФВ = –(ФВ1 – ФВ0),

де Δ ПФВ — зміна чистого прибутку за рахунок зміни розміру фінансових витрат; ФВ1, ФР0 — відповідно фінансові витрати у звітному й базовому роках.

За даними табл. 11.2 вплив цього чинника становить:

Δ ПФВ = – (30 – 25) = – 5 тис. грн.

Отже, чистий прибуток за рахунок збільшення суми понесених фінансових витрат зменшився на 5 тис. грн.

Вплив суми сплаченого податку на чистий прибуток можна визначити за формулою

Δ ППП = –(ПП1 – ПП0),

де Δ ППП — зміна чистого прибутку за рахунок змін величини сплаченого податку на прибуток.

За даними табл. 11.2 цей вплив становить:

Δ ППП = – (22,5 – 18) = – 4,5 тис. грн.

Збільшення розміру сплаченого податку на прибуток призвів до зниження розміру чистого прибутку на 4,5 тис. грн.

Узагальнимо вплив чинників, що впливають на розмір чистого прибутку (табл. 11.3).

Таблиця 11.3

Зведена таблиця впливу факторів
на чистий прибуток звітного періоду

№ пор.

Показники

Сума, тис. грн

1

Зміна цін

9,53

2

Обсяг реалізованої продукції

35,71

3

Обсяг виробленої продукції

– 15,24

4

Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати

– 9,4

5

Фінансові доходи

– 3,5

6

Фінансові витрати

– 5

7

Податок на прибуток

– 4,5

 

Усього

7,6

Факторний аналіз — це методика комплексного системного вивчення і вимірювання впливу чинників на величину результативних показників.

Одним із прийомів проведення факторного аналізу є прийоми елімінування. Елімінувати означає усунути, вилучити вплив усіх чинників крім одного на величину результативного показника.

Використовуючи цей прийом, на основі даних табл. 11.2 визначимо вплив кожного чинника на прибуток від реалізації.

Таблиця 11.2

Факторний аналіз прибутку

Показник

Код рядка

Попередній (базисний) рік Хо

Звітний рік Х1

Зміни ΔХ

1. Виручка від реалізації продукції без урахування ПДВ, акцизного збору та інших відрахувань з доходів (В)

035

250

300

50

2. Собівартість реалізованої продукції (С)

040

80

100

20

3. Адміністративні витрати (АВ)

070

45

52

7

4. Витрати на збут (ВЗ)

080

20

18,9

– 1,1

5. Інші операційні витрати (ІОВ)

090

23

25,5

3,5

6. Фінансові доходи (ФД)

130

6

2,5

– 3,5

7. Фінансові витрати (ФВ)

140

25

30,0

5

8. Податок на прибуток (ПНП)

180

18

22,5

4,5

9. Чистий прибуток (ЧП)

220

45

52,6

7,6

Примітка. Цифрові дані, наведені в табл. 11.2 та розрахунки взято із навчального посібника: Іванєнко В. В. Фінансовий аналіз. — Харків: Вид. дім «ІНЖЕК», 2003.

У нашому випадку вплив факторних показників на прибуток (результативний показник) можна подати у вигляді аддитивної моделі

П = В – С – АВ – ВЗ – ІОВ + ФД – ФВ – ПНП,

де В — виручка від реалізації продукції; С — собівартість реалізованої продукції; АВ — адміністративні витрати; ВЗ — витрати на збут; IОВ — інші операційні витрати; ФД — фінансові доходи; ФВ — фінансові витрати; ПНП — податок на прибуток; ЧП — чистий прибуток.

Як відомо, розмір виручки від реалізації залежить від таких коефіцієнтів, як ціна реалізованої продукції, частка кожного виду продукції в загальному обсязі реалізації та кількість реалізованої продукції. Таку залежність можна відобразити за формулою

В = N · УД · Ц,

де УД — показник структури реалізованої продукції; N — обсяг реалізованої продукції; Ц — ціна продукції.

Факторна модель собівартості реалізованої продукції матиме такий вигляд:

С = N · УД · Вз,

де Вз — змінні витрати на виробництво одиниці продукції (собівартість одиниці).

Звіт про фінансові результати не дає змоги визначити вплив усіх перелічених чинників на фінансовий результат з причини відсутності даних про частку реалізованої та виробленої продукції, обсягу випуску й реалізації, ціни, собівартості одиниці продукції. Однак це можна зробити на основі середнього індексу ціни (визначити вплив на розмір чистого прибутку зміни цін, обсягів реалізованої та виробленої продукції).

Припустимо, що ціни на продукцію у звітному році зросли на 5 %, тобто індекс цін (Іц) становить 1,05. Визначимо вплив чинників на зміну виручки від реалізації. Загальну зміну виручки від реалізації обчислимо за формулою

Δ Взаг = В1 – В0 = 300 – 250 = 50 тис. грн,

де В1, В0 — відповідно виручка за звітний і базовий періоди.

Отже, за звітний період виручка від реалізації продукції збільшилася на 50 тис. грн. Ця зміна є результатом впливу двох чинників: ціни реалізації й обсягу реалізованої продукції (з урахуванням структури). Вплив цих чинників можна визначити так:

Δ ВЦ = В1 – В1 : Іц = 300 – 300 : 1,05 = 300 – 285,71 = 14,29 тис. грн;

Δ ВNУД = В1 : Іц – В0 = 300 : 1,05 – 250 = 285,71 – 250 = 35,71 тис. грн,

де Іц — індекс цін.

Отже, зростання цін сприяло збільшенню виручки від реалізації продукції на 14,29 тис. грн, а збільшення обсягу випуску продукції — на 35,71 тис. гривень. Як випливає із розрахунків, на підприємстві спостерігається розширення виробництва.

Аналогічно розраховують вплив чинників на зміну собівартості реалізованої продукції

Δ Сзаг = С1 – С0 = 100 – 80 = 20 тис. грн,

де С1, С0 — відповідно собівартість у звітному і базовому періодах.

Припустимо, що собівартість одиниці продукції змінилася лише за рахунок зовнішніх чинників, а саме за рахунок загальної зміни цін. Тоді

Δ С(Nз пер.) = C1 – С1 : Iц = 100 – 100 : 1,05 = 4,76 тис. грн;

Δ СNИУД = C1 : Iц = Δ С(Nз пер.) = Cзаг – Δ С(ц з пер.) = 20 – 4,76 =
= 15,24 тис. грн

Отже, за рахунок збільшення обсягу випуску собівартість продукції зросла на 15,24 тис. грн, за рахунок зміни цін — на 4,76 тис. грн.

Як видно із розрахунків, зміна цін вплинула на чистий прибуток через виручку і собівартість. Вплив зміни цін на розмір чистого прибутку в складі виручки і собівартості має різноспрямований характер: зростання виручки від реалізації продукції сприяло збільшенню чистого прибутку, а зростання собівартості призвело до зменшення прибутку. З урахуванням цього, вплив зміни цін на розмір чистого прибутку можна визначити так:

Δ Пц = Δ Вц – Δ Сц (з пер.) = 14629 – 4,76 = 9,53 тис. грн.

За рахунок зростання цін чистий прибуток підприємства збільшився на 9,53 тис. грн.

Розрахуємо вплив на зміну розміру чистого прибутку інших чинників — вплив зміни розмірів адміністративних витрат, витрат на збут і інших операційних витрат.

При визначенні впливу даного чинника потрібно врахувати, що він є чинником зворотного впливу щодо прибутку. У зв’язку з цим у розрахункову формулу додається знак «–», тобто

Δ Пр = – [/АВ1 + ВЗ1 + JОB1 – /АВо + ВЗ0 +СР0 + ІОВо /],

де Пр — зміна чистого прибутку за рахунок зміни величини вказаних витрат.

За даними табл. 9.2 цей вплив становив:

Δ Пр = – [(52 + 18,9 + 25,5) – (45 + 20 + 23) = – (97,4 – 88) =
= – 9,4 тис. грн.

Це означає, що перевитрати за непрямими витратами призвели до зниження прибутку в звітному році на 9,4 тис. грн.

Вплив зміни величини фінансових доходів на зміну розміру чистого прибутку визначають за формулою

Δ ПФД = ФД1 – ФД0,

де Δ ПФД — зміна чистого прибутку за рахунок зміни суми фінансових доходів; ФД1, ФД0 — відповідно фінансовий дохід звітного й базового періодів.

Вплив цього показника розрахуємо за даними табл. 11.2

Δ ПДФ = 2,5 – 6 = – 3,5 тис. грн.

Розмір чистого прибутку знизився за рахунок зменшення суми фінансових доходів на 3,5 тис. гривень.

Вплив зміни величини фінансових витрат можна визначити за формулою

Δ ПФВ = –(ФВ1 – ФВ0),

де Δ ПФВ — зміна чистого прибутку за рахунок зміни розміру фінансових витрат; ФВ1, ФР0 — відповідно фінансові витрати у звітному й базовому роках.

За даними табл. 11.2 вплив цього чинника становить:

Δ ПФВ = – (30 – 25) = – 5 тис. грн.

Отже, чистий прибуток за рахунок збільшення суми понесених фінансових витрат зменшився на 5 тис. грн.

Вплив суми сплаченого податку на чистий прибуток можна визначити за формулою

Δ ППП = –(ПП1 – ПП0),

де Δ ППП — зміна чистого прибутку за рахунок змін величини сплаченого податку на прибуток.

За даними табл. 11.2 цей вплив становить:

Δ ППП = – (22,5 – 18) = – 4,5 тис. грн.

Збільшення розміру сплаченого податку на прибуток призвів до зниження розміру чистого прибутку на 4,5 тис. грн.

Узагальнимо вплив чинників, що впливають на розмір чистого прибутку (табл. 11.3).

Таблиця 11.3

Зведена таблиця впливу факторів
на чистий прибуток звітного періоду

№ пор.

Показники

Сума, тис. грн

1

Зміна цін

9,53

2

Обсяг реалізованої продукції

35,71

3

Обсяг виробленої продукції

– 15,24

4

Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати

– 9,4

5

Фінансові доходи

– 3,5

6

Фінансові витрати

– 5

7

Податок на прибуток

– 4,5

 

Усього

7,6