• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

8.4. Характеристика типу фінансової стійкості та її визначення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 

У процесі функціонування підприємство може мати різну фінансову стійкість, яку поділяють на чотири типи.

Для зручності визначення типу фінансової стійкості доцільно представити розраховані показники в табл. 8.8.

Таблиця 8.8

Зведена таблиця показників
за типами фінансової стійкості [4, с. 61]

Показник

Тип фінансової стійкості

абсолютна
стійкість

нормальна
стійкість

нестійкий стан

кризовий стан

Фс = Кс. об – З

Фс £ 0

Фс < 0

Фс < 0

Фс < 0

Фт = Кс. д. з – З

Фт ³ 0

Фт ³ 0

Фт < 0

Фт < 0

Фо = Ко – З

Фо ³ 0

Фо ³ 0

Фо ³ 0

Фо < 0

Стисла характеристика

Висока платоспро­можність: підприємство не залежить від кредитів

Нормальна платоспроможність: ефективне використання позико­вих коштів — ви­сока дохідність виробничої діяль­ності

Порушення платоспроможності: необхідне залучення додаткових джерел

Неплатоспроможність під-
приємства — межа банкрутства

Перший тип фінансової стійкості — це абсолютна стійкість фінансового стану підприємства. За цього типу стійкості запаси і витрати менше суми власного оборотного капіталу та кредитів банку під товарно-матеріальні цінності:

,

де ЗВ — запаси і витрати; КРт.м.ц — кредити під товарно-матеріальні цінності.

Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат джерелами засобів (Кзз) більше одиниці:

.

Наведене співвідношення свідчить про покриття всіх запасів повністю власними оборотними коштами і кредитами під товарно-матеріальні цінності.

Така ситуація зустрічається дуже рідко. Більше того, її навряд чи можна розглядати як ідеальну, оскільки це означає, що керівництво компанії не вміє, не бажає або не має можливості використовувати зовнішні джерела коштів для операційної діяльності.

Другий тип фінансової стійкості — це нормальна стійкість фінансового стану. За цього типу стійкості гарантується платоспроможність підприємства і виконується умова:

і відповідно дорівнює одиниці коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат джерелами засобів:

.

У цій ситуації підприємство використовує для покриття запасів крім власних оборотних коштів також довгострокові і залучені. З погляду фінансового менеджменту такий тип фінансування запасів є «нормальним». Нормальна фінансова стійкість є найбільш бажаною для підприємства.

Третій тип фінансової стійкості — це нестійкий (передкризовий) фінансовий стан. За цього типу стійкості відбувається порушення платоспроможності, але зберігається можливість відтворення рівноваги платіжних засобів платіжних зобов’язань за рахунок залучення тимчасово вільних джерел засобів (Дт.в) в оборот підприємства:

і відповідно:

.

Фінансова нестійкість вважається припустимою, якщо виконуються такі умови:

1. Виробничі запаси (ВЗ) і готова продукція (ГП) дорівнюють сумі короткострокових кредитів і позикових коштів (ККПК), що беруть участь у формуванні запасів, або перевищують її:

ВЗ + ГП ≥ ККПК.

2. Незавершене виробництво (НВ) і витрати майбутніх періодів (ВМП) дорівнюють величині власного оборотного капіталу або менші від неї:

.

У цій ситуації існує можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів, скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів.

Четвертий тип фінансової стійкості — це кризовий фінансовий стан. За цього типу стійкості підприємство знаходиться на межі банкрутства, за якого запаси і витрати більші від суми власних оборотних коштів, кредитів під товарно-матеріальні цінності та залучених тимчасово вільних джерел засобів:

і відповідно:

.

Така ситуація свідчить про неспроможність підприємства розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Вона стає причиною нестійкого фінансового стану в поточному періоді, що призводить до втрати фінансової рівноваги у довгостроковій перспективі.

Керівництву підприємства необхідно негайно з’ясовувати причини такого стану, розробляти заходи щодо відтворення фінансової стійкості. Необхідно спрямовувати дії на обґрунтоване зменшення запасів і витрат, поповнення власних оборотних коштів і прискорення обертання капіталу в поточних активах.

Визначимо тип фінансової стійкості Поліграфкомбінату:

— 1) на початок року; 2) на кінець року:

1) ЗВ = 26 793, 2 тис. грн.

∑ВОК = 36 091,6 тис. грн.

КРт.м.ц відсутні;

26 793,2 < 36 091,6.

2) ЗВ = 31 214,2 тис. грн.

∑ВОК = 35 380,7 тис. грн.

КРт.м.ц відсутні.

31 214,2 < 35 380,7.

Отже, і на кінець року для підприємства характерна абсолютна фінансова стійкість.

У процесі функціонування підприємство може мати різну фінансову стійкість, яку поділяють на чотири типи.

Для зручності визначення типу фінансової стійкості доцільно представити розраховані показники в табл. 8.8.

Таблиця 8.8

Зведена таблиця показників
за типами фінансової стійкості [4, с. 61]

Показник

Тип фінансової стійкості

абсолютна
стійкість

нормальна
стійкість

нестійкий стан

кризовий стан

Фс = Кс. об – З

Фс £ 0

Фс < 0

Фс < 0

Фс < 0

Фт = Кс. д. з – З

Фт ³ 0

Фт ³ 0

Фт < 0

Фт < 0

Фо = Ко – З

Фо ³ 0

Фо ³ 0

Фо ³ 0

Фо < 0

Стисла характеристика

Висока платоспро­можність: підприємство не залежить від кредитів

Нормальна платоспроможність: ефективне використання позико­вих коштів — ви­сока дохідність виробничої діяль­ності

Порушення платоспроможності: необхідне залучення додаткових джерел

Неплатоспроможність під-
приємства — межа банкрутства

Перший тип фінансової стійкості — це абсолютна стійкість фінансового стану підприємства. За цього типу стійкості запаси і витрати менше суми власного оборотного капіталу та кредитів банку під товарно-матеріальні цінності:

,

де ЗВ — запаси і витрати; КРт.м.ц — кредити під товарно-матеріальні цінності.

Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат джерелами засобів (Кзз) більше одиниці:

.

Наведене співвідношення свідчить про покриття всіх запасів повністю власними оборотними коштами і кредитами під товарно-матеріальні цінності.

Така ситуація зустрічається дуже рідко. Більше того, її навряд чи можна розглядати як ідеальну, оскільки це означає, що керівництво компанії не вміє, не бажає або не має можливості використовувати зовнішні джерела коштів для операційної діяльності.

Другий тип фінансової стійкості — це нормальна стійкість фінансового стану. За цього типу стійкості гарантується платоспроможність підприємства і виконується умова:

і відповідно дорівнює одиниці коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат джерелами засобів:

.

У цій ситуації підприємство використовує для покриття запасів крім власних оборотних коштів також довгострокові і залучені. З погляду фінансового менеджменту такий тип фінансування запасів є «нормальним». Нормальна фінансова стійкість є найбільш бажаною для підприємства.

Третій тип фінансової стійкості — це нестійкий (передкризовий) фінансовий стан. За цього типу стійкості відбувається порушення платоспроможності, але зберігається можливість відтворення рівноваги платіжних засобів платіжних зобов’язань за рахунок залучення тимчасово вільних джерел засобів (Дт.в) в оборот підприємства:

і відповідно:

.

Фінансова нестійкість вважається припустимою, якщо виконуються такі умови:

1. Виробничі запаси (ВЗ) і готова продукція (ГП) дорівнюють сумі короткострокових кредитів і позикових коштів (ККПК), що беруть участь у формуванні запасів, або перевищують її:

ВЗ + ГП ≥ ККПК.

2. Незавершене виробництво (НВ) і витрати майбутніх періодів (ВМП) дорівнюють величині власного оборотного капіталу або менші від неї:

.

У цій ситуації існує можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів, скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів.

Четвертий тип фінансової стійкості — це кризовий фінансовий стан. За цього типу стійкості підприємство знаходиться на межі банкрутства, за якого запаси і витрати більші від суми власних оборотних коштів, кредитів під товарно-матеріальні цінності та залучених тимчасово вільних джерел засобів:

і відповідно:

.

Така ситуація свідчить про неспроможність підприємства розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Вона стає причиною нестійкого фінансового стану в поточному періоді, що призводить до втрати фінансової рівноваги у довгостроковій перспективі.

Керівництву підприємства необхідно негайно з’ясовувати причини такого стану, розробляти заходи щодо відтворення фінансової стійкості. Необхідно спрямовувати дії на обґрунтоване зменшення запасів і витрат, поповнення власних оборотних коштів і прискорення обертання капіталу в поточних активах.

Визначимо тип фінансової стійкості Поліграфкомбінату:

— 1) на початок року; 2) на кінець року:

1) ЗВ = 26 793, 2 тис. грн.

∑ВОК = 36 091,6 тис. грн.

КРт.м.ц відсутні;

26 793,2 < 36 091,6.

2) ЗВ = 31 214,2 тис. грн.

∑ВОК = 35 380,7 тис. грн.

КРт.м.ц відсутні.

31 214,2 < 35 380,7.

Отже, і на кінець року для підприємства характерна абсолютна фінансова стійкість.