• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Вступ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 

Відмова суспільства від системи планової економіки і перехід до ринкової докорінно змінили умови функціонування підприємств. Вони стали реально управляти своєю господарською діяльністю за повної самостійності, одночасно забезпечуючи виживання та стабільність. Засадою виживання та основою стабільного стану є фінансова стійкість. Вона відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, спроможне шляхом ефек­тивного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва і реалізації продукції, а також витрати на його розвиток.

Це потребує вибору такої моделі управління, яка б відповідала меті підвищення ефективності діяльності й водночас давала б змогу зберегти його стабільність та фінансову незалежність в умовах конкуренції. Основою такої управлінської моделі є систематичне здійснення якісного аналізу, завдяки якому можна приймати відповідні рішення. Якість рішень, що приймаються, залежить від якості їх аналітичного обґрунтування, інформаційною основою для якого є фінансова звітність.

Перехід до ринкової економіки обумовив реформування бухгалтерського обліку в Україні з виділенням фінансового та управлінського, введення нового плану рахунків та формування фінансової звітності відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів. Це, у свою чергу, викликало необхідність здійснення фінансового аналізу за методичними підходами, властивими ринковій економіці.

На основі фінансового аналізу оцінюють ступінь фінансової стійкості підприємства, ділову активність, ефективність підприємницької діяль­ності, як підприємства, так і його партнерів.

Усі, хто залучений до ділового життя підприємства, мають використовувати методи, прийоми, моделі фінансового аналізу для прийняття рішень, спрямованих на реалізацію своїх інтересів. Власникам уміння застосовувати аналітичні інструменти необхідне для збільшення рентабельності капіталу, своєчасної реалізації заходів щодо управління фінансовою стійкістю, визначення резервів рентабельності, поліпшення платоспроможності та ліквідності; кредиторам та інвесторам — для ліквідації ризиків за позиками і вкладами, вибору оптимальних інвестиційних проектів.

Отже, становлення ринкових відносин потребує від фахівців певних знань з методики та методології фінансового аналізу з урахуванням особливостей вітчизняної економіки, світового досвіду, що обумовлює необхідність підготовки відповідних навчальних посібників.

В останні роки з’явилось багато публікацій з фінансового аналізу. Вітчизняні фахівці активно вивчають зарубіжний досвід фінансового аналізу і управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності, банками, страховими компаніями. Разом з тим наявність значної кількості видань з фінансового аналізу не зменшують потреби в літературі, де була б послідовно викладена комплексна, ціліс­на система процедур фінансового аналізу з урахуванням особливостей підготовки фахівців різного напряму.

Метою курсу «Фінансовий аналіз» є опанування його теоретичних основ та набуття практичних навичок аналітичної роботи. Вивчаючи предмет, слід прагнути глибоко зрозуміти суть економічних явищ і процесів, їхні взаємозв’язки і взаємозалежності, вміти їх систематизувати і моделювати, визначати уплив чинників, оцінювати результати діяльності, виявляти резерви підвищення ефективності діяльності підприємства та розробляти заходи щодо їх реалізації.

Дисципліна «Фінансовий аналіз» перебуває у тісному взаємозв’язку і взаємодії з іншими дисциплінами, такими як економічний аналіз господарської діяльності, економічна статистика, інвестиційний і фінансовий менеджмент, фінанси підприємств, фінансові ризики тощо.

Навчальний посібник відповідає програмі курсу «Фінансовий аналіз». У ньому висвітлено найважливіші проблеми сучасного фінансового аналізу, узагальнено й систематизовано методику фінансового аналізу, викладено методичні основи проведення фінансового аналізу за такою послідовністю: значення та методичні основи фінансового аналізу; інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємства; фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу; аналіз майна та капіталу підприємства; аналіз ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості; аналіз фінансових результатів; аналіз інвестиційної привабливості; комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

У підготовці посібника брали участь: М. Д. Білик (вступ та розділи 4, 8, 11); О. В. Павловська (розділи 1, 2, 3); Н. М. Притуляк (розділи 5, 6, 7, 9, 10, 12); Н. Ю. Невмержицька (розділ 13). Керівники авторського колективу М. Д. Білик, О. В. Павловська.

Автори висловлюють глибоку вдячність рецензентам — доктору економічних наук, професору Київського національного університету імені Тараса Шевченка Швецю Віктору Григоровичу та доктору економічних наук, професору Національного аграрного університету Суку Леоніду Кіндратовичу за змістовні зауваження, що були враховані при підготовці навчального посібника до видання.

Відмова суспільства від системи планової економіки і перехід до ринкової докорінно змінили умови функціонування підприємств. Вони стали реально управляти своєю господарською діяльністю за повної самостійності, одночасно забезпечуючи виживання та стабільність. Засадою виживання та основою стабільного стану є фінансова стійкість. Вона відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, спроможне шляхом ефек­тивного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва і реалізації продукції, а також витрати на його розвиток.

Це потребує вибору такої моделі управління, яка б відповідала меті підвищення ефективності діяльності й водночас давала б змогу зберегти його стабільність та фінансову незалежність в умовах конкуренції. Основою такої управлінської моделі є систематичне здійснення якісного аналізу, завдяки якому можна приймати відповідні рішення. Якість рішень, що приймаються, залежить від якості їх аналітичного обґрунтування, інформаційною основою для якого є фінансова звітність.

Перехід до ринкової економіки обумовив реформування бухгалтерського обліку в Україні з виділенням фінансового та управлінського, введення нового плану рахунків та формування фінансової звітності відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів. Це, у свою чергу, викликало необхідність здійснення фінансового аналізу за методичними підходами, властивими ринковій економіці.

На основі фінансового аналізу оцінюють ступінь фінансової стійкості підприємства, ділову активність, ефективність підприємницької діяль­ності, як підприємства, так і його партнерів.

Усі, хто залучений до ділового життя підприємства, мають використовувати методи, прийоми, моделі фінансового аналізу для прийняття рішень, спрямованих на реалізацію своїх інтересів. Власникам уміння застосовувати аналітичні інструменти необхідне для збільшення рентабельності капіталу, своєчасної реалізації заходів щодо управління фінансовою стійкістю, визначення резервів рентабельності, поліпшення платоспроможності та ліквідності; кредиторам та інвесторам — для ліквідації ризиків за позиками і вкладами, вибору оптимальних інвестиційних проектів.

Отже, становлення ринкових відносин потребує від фахівців певних знань з методики та методології фінансового аналізу з урахуванням особливостей вітчизняної економіки, світового досвіду, що обумовлює необхідність підготовки відповідних навчальних посібників.

В останні роки з’явилось багато публікацій з фінансового аналізу. Вітчизняні фахівці активно вивчають зарубіжний досвід фінансового аналізу і управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності, банками, страховими компаніями. Разом з тим наявність значної кількості видань з фінансового аналізу не зменшують потреби в літературі, де була б послідовно викладена комплексна, ціліс­на система процедур фінансового аналізу з урахуванням особливостей підготовки фахівців різного напряму.

Метою курсу «Фінансовий аналіз» є опанування його теоретичних основ та набуття практичних навичок аналітичної роботи. Вивчаючи предмет, слід прагнути глибоко зрозуміти суть економічних явищ і процесів, їхні взаємозв’язки і взаємозалежності, вміти їх систематизувати і моделювати, визначати уплив чинників, оцінювати результати діяльності, виявляти резерви підвищення ефективності діяльності підприємства та розробляти заходи щодо їх реалізації.

Дисципліна «Фінансовий аналіз» перебуває у тісному взаємозв’язку і взаємодії з іншими дисциплінами, такими як економічний аналіз господарської діяльності, економічна статистика, інвестиційний і фінансовий менеджмент, фінанси підприємств, фінансові ризики тощо.

Навчальний посібник відповідає програмі курсу «Фінансовий аналіз». У ньому висвітлено найважливіші проблеми сучасного фінансового аналізу, узагальнено й систематизовано методику фінансового аналізу, викладено методичні основи проведення фінансового аналізу за такою послідовністю: значення та методичні основи фінансового аналізу; інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємства; фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу; аналіз майна та капіталу підприємства; аналіз ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості; аналіз фінансових результатів; аналіз інвестиційної привабливості; комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

У підготовці посібника брали участь: М. Д. Білик (вступ та розділи 4, 8, 11); О. В. Павловська (розділи 1, 2, 3); Н. М. Притуляк (розділи 5, 6, 7, 9, 10, 12); Н. Ю. Невмержицька (розділ 13). Керівники авторського колективу М. Д. Білик, О. В. Павловська.

Автори висловлюють глибоку вдячність рецензентам — доктору економічних наук, професору Київського національного університету імені Тараса Шевченка Швецю Віктору Григоровичу та доктору економічних наук, професору Національного аграрного університету Суку Леоніду Кіндратовичу за змістовні зауваження, що були враховані при підготовці навчального посібника до видання.