• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

3.5. Оцінка оборотних активів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 

Оборотні активи беруть одноразову участь у виробничому процесі, кардинально змінюючи при цьому свою натурально-речову форму. При цьому їх вартість повністю переноситься на знову створений продукт. Основним призначенням коштів у оборотних активах є забезпечення безперервності виробничого процесу. Аналіз оборотних активів подано в наступному розділі навчального посібника.

Аналіз структури майна підприємства та джерел його утворення має важливе значення для забезпечення стійкого фінансового стану підприємства. Тому на кожному підприємстві будь-якого виду діяльності та форми власності потрібно систематично оцінювати доцільність вкладання фінансових активів у активи, аналізувати в динаміці склад майна і джерела його утворення, виявляти причини змін у структурі майна та джерелах його формування, а також визначати на цій основі резерви підвищення ефективності використання майна.

Вартість усього майна підприємства визначають за даними Балансу (ф. № 1) як підсумок балансу або його валюта на певну календарну дату. Суму джерел формування майна підприємства обчислюють як підсумок пасиву балансу підприємства на ту саму календарну дату.

Зіставлення вартості майна та суми джерел його формування на початок і кінець року (або іншого календарного періоду) дає змогу визначити річні тенденції у змінах цих показників і зробити висновки щодо доцільності цих змін. Крім того, за даними балансу підприємства на початок і кінець року необхідно з’ясувати, які зміни відбулися в складі майна за основними структурними елементами, а також у джерелах їх формування.

У разі потреби визначення динаміки майна та джерел його формування за більш тривалий період слід проаналізувати загаль­ну вартість майна та його структуру за низку років, що дасть змогу виявити тенденції зміни цих показників.

За допомогою даних такого аналізу аналітики підприємства зможуть зробити обґрунтовані висновки щодо можливостей підприємства використовувати власні кошти для формування майна та капіталу, визначити потребу підприємства у позикових коштах, надійність джерел формування фінансових ресурсів підприємства, а також за результатами аналізу намітити комплекс заходів щодо забезпечення в перспективі необхідних підприємству грошових надходжень.

Крім того, подібний аналіз дасть змогу з’ясувати, чи відповідають напрями й обсяги використання фінансових ресурсів підприємства перспективній стратегії його розвитку та вжити заходів щодо реструктуризації використання коштів підприємства.

При аналізі складу майна підприємства доцільно оцінити динаміку окремих структурних складових майна і зробити обґрунтовані висновки щодо тих змін, які відбулися в його структурі. З цією метою зіставляють у динаміці за низку періодів частки окремих структурних елементів майна.

Крім загальної суми господарських коштів, що є у розпорядженні підприємства, доцільно окремо проаналізувати частку активної частини основних засобів, що являє собою частку від ділення вартості активної частини основних засобів на загальну вартість основних засобів.

Оборотні активи беруть одноразову участь у виробничому процесі, кардинально змінюючи при цьому свою натурально-речову форму. При цьому їх вартість повністю переноситься на знову створений продукт. Основним призначенням коштів у оборотних активах є забезпечення безперервності виробничого процесу. Аналіз оборотних активів подано в наступному розділі навчального посібника.

Аналіз структури майна підприємства та джерел його утворення має важливе значення для забезпечення стійкого фінансового стану підприємства. Тому на кожному підприємстві будь-якого виду діяльності та форми власності потрібно систематично оцінювати доцільність вкладання фінансових активів у активи, аналізувати в динаміці склад майна і джерела його утворення, виявляти причини змін у структурі майна та джерелах його формування, а також визначати на цій основі резерви підвищення ефективності використання майна.

Вартість усього майна підприємства визначають за даними Балансу (ф. № 1) як підсумок балансу або його валюта на певну календарну дату. Суму джерел формування майна підприємства обчислюють як підсумок пасиву балансу підприємства на ту саму календарну дату.

Зіставлення вартості майна та суми джерел його формування на початок і кінець року (або іншого календарного періоду) дає змогу визначити річні тенденції у змінах цих показників і зробити висновки щодо доцільності цих змін. Крім того, за даними балансу підприємства на початок і кінець року необхідно з’ясувати, які зміни відбулися в складі майна за основними структурними елементами, а також у джерелах їх формування.

У разі потреби визначення динаміки майна та джерел його формування за більш тривалий період слід проаналізувати загаль­ну вартість майна та його структуру за низку років, що дасть змогу виявити тенденції зміни цих показників.

За допомогою даних такого аналізу аналітики підприємства зможуть зробити обґрунтовані висновки щодо можливостей підприємства використовувати власні кошти для формування майна та капіталу, визначити потребу підприємства у позикових коштах, надійність джерел формування фінансових ресурсів підприємства, а також за результатами аналізу намітити комплекс заходів щодо забезпечення в перспективі необхідних підприємству грошових надходжень.

Крім того, подібний аналіз дасть змогу з’ясувати, чи відповідають напрями й обсяги використання фінансових ресурсів підприємства перспективній стратегії його розвитку та вжити заходів щодо реструктуризації використання коштів підприємства.

При аналізі складу майна підприємства доцільно оцінити динаміку окремих структурних складових майна і зробити обґрунтовані висновки щодо тих змін, які відбулися в його структурі. З цією метою зіставляють у динаміці за низку періодів частки окремих структурних елементів майна.

Крім загальної суми господарських коштів, що є у розпорядженні підприємства, доцільно окремо проаналізувати частку активної частини основних засобів, що являє собою частку від ділення вартості активної частини основних засобів на загальну вартість основних засобів.