• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

3.2. Аналіз основного капіталу (необоротних активів) підприємства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 

Під основним капіталом (необоротними активами) підприємства розуміють сукупність усіх майнових прав, які належать даному суб’єкту господарювання, у тому числі основні засоби, нематеріальні активи, оборотні кошти.

Спочатку оцінюють необоротні активи (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Оцінка необоротних активів

Актив

На початок звітного року

На кінець звітного року

Відхилення

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

 

 

 

первісна вартість

 

 

 

знос

 

 

 

Незавершене будівництво

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

 

 

 

первісна вартість

 

 

 

знос

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

 

 

інші фінансові інвестиції

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

 

Відстрочені податкові активи

 

 

 

Інші необоротні активи

 

 

 

Усього за розділом І

 

 

 

До необоротних активів належать:

нематеріальні активи;

незавершене будівництво;

основні засоби;

довгострокові фінансові інвестиції;

довгострокова дебіторська заборгованість;

відстрочені податкові активи;

інші необоротні активи.

Частиною майна підприємства є нематеріальні активи, що являють собою вкладання грошових коштів підприємства в нематеріальні об’єкти, які використовуються протягом довгострокового періоду в господарській діяльності підприємства та приносять дохід.

Під основним капіталом (необоротними активами) підприємства розуміють сукупність усіх майнових прав, які належать даному суб’єкту господарювання, у тому числі основні засоби, нематеріальні активи, оборотні кошти.

Спочатку оцінюють необоротні активи (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Оцінка необоротних активів

Актив

На початок звітного року

На кінець звітного року

Відхилення

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

 

 

 

первісна вартість

 

 

 

знос

 

 

 

Незавершене будівництво

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

 

 

 

первісна вартість

 

 

 

знос

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

 

 

інші фінансові інвестиції

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

 

Відстрочені податкові активи

 

 

 

Інші необоротні активи

 

 

 

Усього за розділом І

 

 

 

До необоротних активів належать:

нематеріальні активи;

незавершене будівництво;

основні засоби;

довгострокові фінансові інвестиції;

довгострокова дебіторська заборгованість;

відстрочені податкові активи;

інші необоротні активи.

Частиною майна підприємства є нематеріальні активи, що являють собою вкладання грошових коштів підприємства в нематеріальні об’єкти, які використовуються протягом довгострокового періоду в господарській діяльності підприємства та приносять дохід.