• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

АНОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

м. д. БІЛИК, О. В. ПАВЛОВСЬКА

Н. М. ПРИТУЛЯК, Н. Ю. НЕВМЕРЖИЦЬКА

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

м. д. БІЛИК

О. В. ПАВЛОВСЬКА

Н. М. ПРИТУЛЯК

Н. Ю. НЕВМЕРЖИЦЬКА

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Навчальний посібник

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

ББК 65.053

Б–61

Рецензенти:

Швець В. Г., д-р екон. наук, проф.
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)
Сук Л. К., д-р екон. наук, проф.
(Національний аграрний університет)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-2282 від 25.02.03

Б–61                Фінансовий аналіз - Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. —
592 с.

ISВN 966–574–799–1

Розглянуто значення та методичні основи фінансового аналізу; інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємства; фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу; класифікація показників оцінки фінансового стану підприємства; аналіз майна та капіталу підприємства; аналіз ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства; аналіз фінансових результатів; аналіз інвестиційної привабливості; аналіз руху грошових коштів, комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним для викладачів, аспірантів, фінансових аналітиків та менеджерів, бухгалтерів, аудиторів.

ББК 65.053

© М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк,  Н. Ю. Невмержицька, 2005

ІSBN  966–574–799–1           © КНЕУ, 2005

Навчальне видання

БІЛИК Марія Дмитрівна

ПАВЛОВСЬКА Олена Валентинівна

ПРИТУЛЯК Наталя Миколаївна

НЕВМЕРЖИЦЬКА Наталія Юріївна

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Навчальний посібник

Редактор Н. Шевченко

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Л. Гордієнко

Комп’ютерна верстка Я. Бєльська

Підписано до друку 7.11.05. Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1.
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 34,41.
Наклад 1500 пр. Зам. № 03-2677.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

м. д. БІЛИК, О. В. ПАВЛОВСЬКА

Н. М. ПРИТУЛЯК, Н. Ю. НЕВМЕРЖИЦЬКА

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

м. д. БІЛИК

О. В. ПАВЛОВСЬКА

Н. М. ПРИТУЛЯК

Н. Ю. НЕВМЕРЖИЦЬКА

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Навчальний посібник

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

ББК 65.053

Б–61

Рецензенти:

Швець В. Г., д-р екон. наук, проф.
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)
Сук Л. К., д-р екон. наук, проф.
(Національний аграрний університет)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-2282 від 25.02.03

Б–61                Фінансовий аналіз - Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. —
592 с.

ISВN 966–574–799–1

Розглянуто значення та методичні основи фінансового аналізу; інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємства; фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу; класифікація показників оцінки фінансового стану підприємства; аналіз майна та капіталу підприємства; аналіз ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства; аналіз фінансових результатів; аналіз інвестиційної привабливості; аналіз руху грошових коштів, комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним для викладачів, аспірантів, фінансових аналітиків та менеджерів, бухгалтерів, аудиторів.

ББК 65.053

© М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк,  Н. Ю. Невмержицька, 2005

ІSBN  966–574–799–1           © КНЕУ, 2005

Навчальне видання

БІЛИК Марія Дмитрівна

ПАВЛОВСЬКА Олена Валентинівна

ПРИТУЛЯК Наталя Миколаївна

НЕВМЕРЖИЦЬКА Наталія Юріївна

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Навчальний посібник

Редактор Н. Шевченко

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Л. Гордієнко

Комп’ютерна верстка Я. Бєльська

Підписано до друку 7.11.05. Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1.
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 34,41.
Наклад 1500 пр. Зам. № 03-2677.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)