• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

2.6. Звіт про рух грошових коштів як джерело аналізу грошових потоків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 

Наступним звітом, який складає підприємство, є Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3). Він містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період.

Під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів і їх еквівалентів. Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій.

Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості.

Рух коштів відображується у Звіті про рух грошових коштів у розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.

Операційна діяльність — це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною та фінансовою. Це:

надходження коштів від реалізації продукції (товарів, послуг);

надходження коштів за надання права користування активами (оренда, ліцензії);

платежі постачальникам;

виплати працівникам тощо.

Інвестиційна діяльність — це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Це:

платежі, пов’язані з придбанням основних засобів і нематеріальних активів;

надходження коштів від продажу необоротних активів;

надання позик іншим підприємствам;

надходження коштів від фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки).

Фінансова діяльність — це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного та позикового капіталу. Це:

випуск власного капіталу (акцій);

отримання позик та їх погашення;

викуп акцій власної емісії;

виплата дивідендів.

Застосовуючи розглянуту класифікацію, слід мати на увазі, що віднесення руху коштів до відповідної групи залежить насамперед від характеру господарської діяльності підприємства. Наприклад, інвестиції в цінні папери, звичайно, є інвестиційною діяльністю підприємства, проте основною (операційною) діяльністю інвестиційної компанії.

Негрошові операції — це операції, які не потребують грошових коштів або їх еквівалентів. Це:

бартерні операції;

надходження основних засобів на умовах фінансового лізингу;

перетворення зобов’язань на власний капітал.

Негрошові операції не включають до Звіту про рух грошових коштів.

Для складання Звіту про рух грошових коштів використовують показники Балансу, Звіту про фінансові результати та дані аналітичного бухгалтерського обліку.

Процес складання звіту про рух грошових коштів включає п’ять основних етапів (рис. 2.6).

У Примітках до фінансової звітності розкривається інформація про рух грошових коштів:

а) склад грошових коштів та їх еквівалентів;

б) склад статей «Інші надходження», «Інші платежі» та інших статей, які об’єднують кілька видів грошових потоків;

в) негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;

г) наявність значного сальдо грошових коштів та їх еквівалентів, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

У разі придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду слід розкривати:

а) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;

б) частину загальної вартості майнового комплексу, яка була сплачена або отримана у формі грошових коштів та їх еквівалентів;

в) суму грошових коштів та їх еквівалентів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані;

г) суму активів (крім грошових коштів та їх еквівалентів) і зобов’язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3) подано в табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Звіт про рух грошових коштів

за ____________ 20__ р.

Форма №3      Код за ДКУД

Стаття

Код

За звітний період

За попередній
період

 

 

надходження

видаток

надходження

видаток

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

 

 

 

 

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

020

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) забезпечень

030

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

 

 

 

 

Витрати на сплату відсотків

060

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чис­тих оборотних активах

070

 

 

 

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

080

 

 

 

 

Витрати майбутніх періодів

090

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточ­них зобов’язань

100

 

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

110

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

120

 

 

 

 

Сплачені:

відсотки

130

 

 

 

 

податки на прибуток

140

 

 

 

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

160

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

 

 

 

 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

Реалізація:
фінансових інвестицій

180

 

 

 

 

необоротних активів

190

 

 

 

 

майнових комплексів

200

 

 

 

 

Отримані:
відсотки

210

 

 

 

 

дивіденди

220

 

 

 

 

Інші надходження

230

 

 

 

 

Придбання:
фінансових інвестицій

240

 

 

 

 

необоротних активів

250

 

 

 

 

майнових комплексів

260

 

 

 

 

Інші платежі

270

 

 

 

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

290

 

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

 

 

 

 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

 

 

 

 

Отримані позики

320

 

 

 

 

Інші надходження

330

 

 

 

 

Погашення позик

340

 

 

 

 

Сплачені дивіденди

350

 

 

 

 

Інші платежі

360

 

 

 

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

380

 

 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

 

 

 

 

Чистий рух коштів за звітний період

400

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року

410

 

 

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

430

 

 

 

 

Наступним звітом, який складає підприємство, є Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3). Він містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період.

Під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів і їх еквівалентів. Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій.

Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості.

Рух коштів відображується у Звіті про рух грошових коштів у розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.

Операційна діяльність — це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною та фінансовою. Це:

надходження коштів від реалізації продукції (товарів, послуг);

надходження коштів за надання права користування активами (оренда, ліцензії);

платежі постачальникам;

виплати працівникам тощо.

Інвестиційна діяльність — це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Це:

платежі, пов’язані з придбанням основних засобів і нематеріальних активів;

надходження коштів від продажу необоротних активів;

надання позик іншим підприємствам;

надходження коштів від фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки).

Фінансова діяльність — це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного та позикового капіталу. Це:

випуск власного капіталу (акцій);

отримання позик та їх погашення;

викуп акцій власної емісії;

виплата дивідендів.

Застосовуючи розглянуту класифікацію, слід мати на увазі, що віднесення руху коштів до відповідної групи залежить насамперед від характеру господарської діяльності підприємства. Наприклад, інвестиції в цінні папери, звичайно, є інвестиційною діяльністю підприємства, проте основною (операційною) діяльністю інвестиційної компанії.

Негрошові операції — це операції, які не потребують грошових коштів або їх еквівалентів. Це:

бартерні операції;

надходження основних засобів на умовах фінансового лізингу;

перетворення зобов’язань на власний капітал.

Негрошові операції не включають до Звіту про рух грошових коштів.

Для складання Звіту про рух грошових коштів використовують показники Балансу, Звіту про фінансові результати та дані аналітичного бухгалтерського обліку.

Процес складання звіту про рух грошових коштів включає п’ять основних етапів (рис. 2.6).

У Примітках до фінансової звітності розкривається інформація про рух грошових коштів:

а) склад грошових коштів та їх еквівалентів;

б) склад статей «Інші надходження», «Інші платежі» та інших статей, які об’єднують кілька видів грошових потоків;

в) негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;

г) наявність значного сальдо грошових коштів та їх еквівалентів, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

У разі придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду слід розкривати:

а) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;

б) частину загальної вартості майнового комплексу, яка була сплачена або отримана у формі грошових коштів та їх еквівалентів;

в) суму грошових коштів та їх еквівалентів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані;

г) суму активів (крім грошових коштів та їх еквівалентів) і зобов’язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3) подано в табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Звіт про рух грошових коштів

за ____________ 20__ р.

Форма №3      Код за ДКУД

Стаття

Код

За звітний період

За попередній
період

 

 

надходження

видаток

надходження

видаток

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

 

 

 

 

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

020

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) забезпечень

030

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

 

 

 

 

Витрати на сплату відсотків

060

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чис­тих оборотних активах

070

 

 

 

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

080

 

 

 

 

Витрати майбутніх періодів

090

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточ­них зобов’язань

100

 

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

110

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

120

 

 

 

 

Сплачені:

відсотки

130

 

 

 

 

податки на прибуток

140

 

 

 

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

160

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

 

 

 

 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

Реалізація:
фінансових інвестицій

180

 

 

 

 

необоротних активів

190

 

 

 

 

майнових комплексів

200

 

 

 

 

Отримані:
відсотки

210

 

 

 

 

дивіденди

220

 

 

 

 

Інші надходження

230

 

 

 

 

Придбання:
фінансових інвестицій

240

 

 

 

 

необоротних активів

250

 

 

 

 

майнових комплексів

260

 

 

 

 

Інші платежі

270

 

 

 

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

290

 

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

 

 

 

 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

 

 

 

 

Отримані позики

320

 

 

 

 

Інші надходження

330

 

 

 

 

Погашення позик

340

 

 

 

 

Сплачені дивіденди

350

 

 

 

 

Інші платежі

360

 

 

 

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

380

 

 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

 

 

 

 

Чистий рух коштів за звітний період

400

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року

410

 

 

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

430