• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

2.5. Звіт про фінансові результати як джерело інформації про прибутковість підприємства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 

Звіт про фінансові результати (ф. № 2) складається з трьох розділів. Структуру розділу І Звіту про фінансові результати наведено на рис. 2.3.

Призначення Звіту про фінансові результати полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою у формі звіту передбачено послідовне зіставлення його статей. Отже, процес розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду може бути поділений на такі кроки:

Крок 1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Крок 2. Розрахунок валового прибутку (збитку).

Крок 3. Визначення фінансового результату — прибутку (збитку) — від операційної діяльності.

Крок 4. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування.

Крок 5. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності.

Крок 6. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

У розділі ІІ Звіту про фінансові результати операційні витрати (на виробництво, збут, управління та інші операційні витрати) надаються в розрізі економічних елементів (рис. 2.4).

за функціями та економічними елементами

Розділ ІІ Звіту про фінансові результати наведено в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Розділ ІІ звіту про фінансові результати
ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний
період

За попередній період

Матеріальні витрати

230

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

Амортизація

260

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

Разом

280

 

 

Розділ ІІІ Звіту про фінансові результати містить розрахунок показників прибутковості акцій (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Розділ ІІІ звіту про фінансові результати
ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Найменування показника

Код
рядка

За звітний
період

За попередній період

Середньорічна кількість простих ак-
цій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

Показники прибутку на акцію (ПНА) використовують для оцінки минулих результатів операційної діяльності підприємства з метою формування висновку щодо його потенціалу та прийняття рішень про інвестиції. Його економічний зміст полягає в розкритті ефективності (прибутковості) використання підприємством ресурсів, наданих власниками його звичайних акцій.

Потенційні прості акції — це фінансовий інструмент або інший контракт, за яким у майбутньому його власнику надається право на прості акції. До них відносять:

облігації, які можна конвертувати у звичайні акції;

варанти на акції;

опціони на акції;

акції, які можуть бути придбані за спеціальними програмами для працівників;

контракти, учасники яких матимуть право на отримання простих акцій залежно від виконання вимог, передбачених цими контрактами.

У Примітках до Звіту про фінансові результати наведено більш докладну інформацію про доходи (рис. 2.5).

Звіт про фінансові результати (ф. № 2) складається з трьох розділів. Структуру розділу І Звіту про фінансові результати наведено на рис. 2.3.

Призначення Звіту про фінансові результати полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою у формі звіту передбачено послідовне зіставлення його статей. Отже, процес розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду може бути поділений на такі кроки:

Крок 1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Крок 2. Розрахунок валового прибутку (збитку).

Крок 3. Визначення фінансового результату — прибутку (збитку) — від операційної діяльності.

Крок 4. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування.

Крок 5. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності.

Крок 6. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

У розділі ІІ Звіту про фінансові результати операційні витрати (на виробництво, збут, управління та інші операційні витрати) надаються в розрізі економічних елементів (рис. 2.4).

за функціями та економічними елементами

Розділ ІІ Звіту про фінансові результати наведено в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Розділ ІІ звіту про фінансові результати
ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний
період

За попередній період

Матеріальні витрати

230

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

Амортизація

260

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

Разом

280

 

 

Розділ ІІІ Звіту про фінансові результати містить розрахунок показників прибутковості акцій (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Розділ ІІІ звіту про фінансові результати
ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Найменування показника

Код
рядка

За звітний
період

За попередній період

Середньорічна кількість простих ак-
цій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

Показники прибутку на акцію (ПНА) використовують для оцінки минулих результатів операційної діяльності підприємства з метою формування висновку щодо його потенціалу та прийняття рішень про інвестиції. Його економічний зміст полягає в розкритті ефективності (прибутковості) використання підприємством ресурсів, наданих власниками його звичайних акцій.

Потенційні прості акції — це фінансовий інструмент або інший контракт, за яким у майбутньому його власнику надається право на прості акції. До них відносять:

облігації, які можна конвертувати у звичайні акції;

варанти на акції;

опціони на акції;

акції, які можуть бути придбані за спеціальними програмами для працівників;

контракти, учасники яких матимуть право на отримання простих акцій залежно від виконання вимог, передбачених цими контрактами.

У Примітках до Звіту про фінансові результати наведено більш докладну інформацію про доходи (рис. 2.5).