• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Передмова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Глибокі політичні, економічні та соціальні зміни, що відбуваються в Україні, спрямовані на формування нової економічної системи, яка ґрунтується на ринкових відносинах. Як показує досвід держав з ринковою економікою, наша країна має всі умови для розвитку інвестиційної діяльності із залученням усіх джерел
фінансування.

Провідну роль в активізації інвестиційної діяльності відіграють суб’єкти господарювання та фінансово-кредитні установи, які виступають посередниками в акумулюванні та перерозподілі тимчасово вільних коштів з метою формування та розміщення інвестиційних ресурсів.

В умовах ринкової економіки неабиякого значення набуває такий напрям економічної діяльності, як проектне фінансування.

У розвинених країнах ключовою тенденцією проектного фінансування є використання всієї гами джерел і методів фінансування інвестиційних проектів із залученням широкого кола фінан-
сових інструментів, які пропонує світова практика. Основна пе­ревага такого підходу полягає в пошуку найефективнішої ресурс­ної моделі проекту.

Автори сподіваються, що подані в підручнику теоретичні по-
ложення та доробки вітчизняного й зарубіжного досвіду щодо проектного фінансування будуть корисними з погляду подолання негативних явищ, що перешкоджають нормальному інвестиційному процесу в реальному секторі економіки.

Підручник «Проектне фінансування» підготовлено відповідно до вимог Болонської декларації для студентів освітньо-профе­сійної програми підготовки магістра напряму «Економіка і підприємництво».

Автори в книзі ґрунтовно розкривають: методологічні основи проектного фінансування; інструменти та методи, які використовують суб’єкти в процесі управління ризиками проектного фінан-
сування; зміст та організацію фінансового забезпечення інвестиційних проектів; методи проектного фінансування; участь фінансових угруповань у проектному фінансуванні; методи оцінки майна суб’єктів проектного фінансування; особливості фінансового забезпечення інноваційних проектів; проектне фінансування за участю міжнародних фінансово-кредитних установ.

У цілому підручник значно поглиблює вітчизняні економічні дослідження, формує базу для дальшої активізації інвестиційних процесів у ринкових умовах і тому, без сумніву, буде корисним для викладачів та студентів, а також зацікавить науковців та спеціалістів-практиків.

Глибокі політичні, економічні та соціальні зміни, що відбуваються в Україні, спрямовані на формування нової економічної системи, яка ґрунтується на ринкових відносинах. Як показує досвід держав з ринковою економікою, наша країна має всі умови для розвитку інвестиційної діяльності із залученням усіх джерел
фінансування.

Провідну роль в активізації інвестиційної діяльності відіграють суб’єкти господарювання та фінансово-кредитні установи, які виступають посередниками в акумулюванні та перерозподілі тимчасово вільних коштів з метою формування та розміщення інвестиційних ресурсів.

В умовах ринкової економіки неабиякого значення набуває такий напрям економічної діяльності, як проектне фінансування.

У розвинених країнах ключовою тенденцією проектного фінансування є використання всієї гами джерел і методів фінансування інвестиційних проектів із залученням широкого кола фінан-
сових інструментів, які пропонує світова практика. Основна пе­ревага такого підходу полягає в пошуку найефективнішої ресурс­ної моделі проекту.

Автори сподіваються, що подані в підручнику теоретичні по-
ложення та доробки вітчизняного й зарубіжного досвіду щодо проектного фінансування будуть корисними з погляду подолання негативних явищ, що перешкоджають нормальному інвестиційному процесу в реальному секторі економіки.

Підручник «Проектне фінансування» підготовлено відповідно до вимог Болонської декларації для студентів освітньо-профе­сійної програми підготовки магістра напряму «Економіка і підприємництво».

Автори в книзі ґрунтовно розкривають: методологічні основи проектного фінансування; інструменти та методи, які використовують суб’єкти в процесі управління ризиками проектного фінан-
сування; зміст та організацію фінансового забезпечення інвестиційних проектів; методи проектного фінансування; участь фінансових угруповань у проектному фінансуванні; методи оцінки майна суб’єктів проектного фінансування; особливості фінансового забезпечення інноваційних проектів; проектне фінансування за участю міжнародних фінансово-кредитних установ.

У цілому підручник значно поглиблює вітчизняні економічні дослідження, формує базу для дальшої активізації інвестиційних процесів у ринкових умовах і тому, без сумніву, буде корисним для викладачів та студентів, а також зацікавить науковців та спеціалістів-практиків.