• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

АННОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджено
Міністерством освіти і науки України

ББК 65.261.5

П 27

Рецензенти

В. І. Міщенко, д-р екон. наук, проф.
(Українська академія банківської справи)

М. І. Крупка, д-р екон. наук, проф.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)

Затверджено Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1610 від 08.07.05
Редакційна колегія факультету банківської справи

Голова редакційної колегії M. I. Диба, д-р екон. наук, проф.

Відповідальний секретар І. Б. Івасів, канд. екон. наук, доц.

Члени редакційної колегії: В. Х. Арутюнов, канд. філос. наук, проф.; А. М. Герасимович, д-р екон. наук проф.; Т. В. Майорова, канд. екон. наук, доц.; A. M. Мороз, д-р екон. наук, проф.; А. А. Пересада, д-р екон. наук, проф.; M. I. Савлук, д-р екон. наук, проф.; В. М. Свінціцький, д-р філос. наук, проф.; І. В. Шамова, канд. екон. наук, доц.

 

П 27                Проектне фінансування - Пересада А. А., Майорова Т. В., Ляхова О. О.: Підручник. — К.: КНЕУ, 2005. —
736 с.

ISВN 966-574-795-9

У підручнику автори висвітлюють найсуттєвіші характеристики організації процесу фінансування інвестиційних проектів у взаємодії суб’єктів господарювання України і банків, інституційних інвесторів, підприємств, угруповань, індивідуальних підприємств тощо.

Особливий науковий та практичний інтерес мають розробки щодо аналізу світового та вітчизняного досвіду фінансування інвестиційних та інноваційних проектів, які дали можливість запропонувати до використання сучасні методики техніко-економічного обґрунтування проектів та оцінки інвестиційних рішень; управління проектними ризиками; фінансового забезпечення проектів та оптимізації структури джерел фінансування.

Проведене дослідження є вагомим внеском у розвиток теорії проект-
ного фінансування. Воно дає можливість по-новому висвітлити особливості фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційних проектів в умовах ринкової економіки України.

ББК 65.261.5

Розповсюджувати та тиражувати

без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

© А. А. Пересада, Т. В. Майорова,

О. О. Ляхова, 2005

ІSBN 966-574-795-9  © КНЕУ, 2005

Навчальне видання

ПЕРЕСАДА Анатолій Анатолійович

МАЙОРОВА Тетяна Володимирівна

ЛЯХОВА Олена Олександрівна

ПРОЕКТНЕ
ФІНАНСУВАННЯ

Підручник

Редактор Т. Мизгаєва

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор І. Савлук

Комп’ютерна верстка Н. Андрієнко

Підписано до друку 30.08.05. Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 42,78.
Обл.-вид. арк. 49,08. Наклад 1600 пр. Зам. № 04-2898.

Київський національний економічний університет

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №235 від 07.11.2000)

03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1

Тел./факс (044) 458-00-66; 456-64-58

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджено
Міністерством освіти і науки України

ББК 65.261.5

П 27

Рецензенти

В. І. Міщенко, д-р екон. наук, проф.
(Українська академія банківської справи)

М. І. Крупка, д-р екон. наук, проф.
(Львівський національний університет ім. Івана Франка)

Затверджено Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1610 від 08.07.05
Редакційна колегія факультету банківської справи

Голова редакційної колегії M. I. Диба, д-р екон. наук, проф.

Відповідальний секретар І. Б. Івасів, канд. екон. наук, доц.

Члени редакційної колегії: В. Х. Арутюнов, канд. філос. наук, проф.; А. М. Герасимович, д-р екон. наук проф.; Т. В. Майорова, канд. екон. наук, доц.; A. M. Мороз, д-р екон. наук, проф.; А. А. Пересада, д-р екон. наук, проф.; M. I. Савлук, д-р екон. наук, проф.; В. М. Свінціцький, д-р філос. наук, проф.; І. В. Шамова, канд. екон. наук, доц.

 

П 27                Проектне фінансування - Пересада А. А., Майорова Т. В., Ляхова О. О.: Підручник. — К.: КНЕУ, 2005. —
736 с.

ISВN 966-574-795-9

У підручнику автори висвітлюють найсуттєвіші характеристики організації процесу фінансування інвестиційних проектів у взаємодії суб’єктів господарювання України і банків, інституційних інвесторів, підприємств, угруповань, індивідуальних підприємств тощо.

Особливий науковий та практичний інтерес мають розробки щодо аналізу світового та вітчизняного досвіду фінансування інвестиційних та інноваційних проектів, які дали можливість запропонувати до використання сучасні методики техніко-економічного обґрунтування проектів та оцінки інвестиційних рішень; управління проектними ризиками; фінансового забезпечення проектів та оптимізації структури джерел фінансування.

Проведене дослідження є вагомим внеском у розвиток теорії проект-
ного фінансування. Воно дає можливість по-новому висвітлити особливості фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційних проектів в умовах ринкової економіки України.

ББК 65.261.5

Розповсюджувати та тиражувати

без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

© А. А. Пересада, Т. В. Майорова,

О. О. Ляхова, 2005

ІSBN 966-574-795-9  © КНЕУ, 2005

Навчальне видання

ПЕРЕСАДА Анатолій Анатолійович

МАЙОРОВА Тетяна Володимирівна

ЛЯХОВА Олена Олександрівна

ПРОЕКТНЕ
ФІНАНСУВАННЯ

Підручник

Редактор Т. Мизгаєва

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор І. Савлук

Комп’ютерна верстка Н. Андрієнко

Підписано до друку 30.08.05. Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 42,78.
Обл.-вид. арк. 49,08. Наклад 1600 пр. Зам. № 04-2898.

Київський національний економічний університет

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №235 від 07.11.2000)

03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1

Тел./факс (044) 458-00-66; 456-64-58